Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2001 z dne 3. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2001 z dne 3. 8. 2001

Kazalo

3507. Odlok o dimnikarski službi na območju Občine Bloke, stran 6678.

Občinski svet občine Bloke je na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 4. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Bloke (Uradni list RS, št. 54/99, 17/01), 6. in 15. člena statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 41/99) na 18. redni seji, ki je bila dne 5. 7. 2001 sprejel
O D L O K
o dimnikarski službi na območju Občine Bloke
1. člen
Dimnikarska služba je izbirna gospodarska javna služba, ki jo predvideva zakon o varstvu okolja ter odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Bloke.
Ta gospodarska javna služba se izvaja na področju pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka. Izvaja se na celotnem območju Občine Bloke.
2. člen
Dimnikarska služba se izvaja po zakonu o dimnikarski službi in pravilniku o rokih in načinu čiščenja in pregledovanja kurilnih naprav, dimovodov ter meritvah dimne ali druge emisije kurišč.
3. člen
Zakon o varstvu pred požarom z vidika požarne varnosti podaja elemente varovanja objektov, zato Občina Bloke na svojem območju sprejema odlok o dimnikarski službi in sklep o podelitvi koncesije za izbirno lokalno javno službo za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka.
4. člen
Uporabniki imajo v zvezi z izvajanjem dimnikarske službe naslednje obveznosti:
– prijaviti svoje naprave pooblaščeni dimnikarski službi in omogočiti izvajalcu dimnikarske službe neovirano izvajanje dimnikarskih storitev;
– na podlagi sporočila izvajalca dimnikarske službe ali po individualnem dogovoru o terminu opravljanja posameznih storitev mora uporabnik zagotoviti neoviran dostop do vseh potrebnih prostorov in naprav, kjer se opravljajo dimnikarske storitve. Pripraviti mora tudi ustrezne zabojnike, v katere se odlagajo saje, pepel in ostanki goriva;
– sporočiti koncesionarju vsako spremembo na napravah in uporabi vrste goriva;
– redno plačevati dimnikarske storitve.
5. člen
Uporabniki storitev dimnikarske službe imajo še naslednje pravice in obveznosti:
– pravico uporabe storitev pod pogoji določenimi s predpisi in tem odlokom;
– pravico do pritožbe na pristojni organ, če so kršene njihove pravice (občina);
– kadarkoli zahtevati katerokoli dimnikarsko storitev, ki je predmet javne službe;
– obveznost uporabe storitev koncesionarja;
– obveznost spoštovanja navodil koncesionarja.
6. člen
Koncesionar izda uporabnikom račune, takoj po opravljeni storitvi v skladu z veljavno tarifo. Izhodiščna tarifa se določi s koncesijsko pogodbo. O spreminjanju tarife odloča koncedent na predlog koncesionarja.
7. člen
Koncesijska pogodba se sklene na podlagi razpisa koncesionar lahko opravlja dimnikarsko službo, če izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je registriran za opravljanje dimnikarske službe;
– da razpolaga z zadostnim obsegom potrebnih delovnih sredstev in naprav;
– da predloži reference o dosedanjem delu;
– da razpolaga z zadostnim številom kadrovsko usposobljenih delavcev;
– da predloži program izvajanja dimnikarske službe za čas trajanja koncesije;
– da predloži cenik storitev.
Koncesionar mora izpolnjevati tudi morebitne druge pogoje, če to določa državni predpis.
8. člen
Koncesionar je dolžan izvajati dimnikarsko službo tako, kot določajo veljavni zakonski akti, navodila ministrstva, ki se nanašajo na izvajanje dimnikarske službe in upoštevati občinske odloke ter dogovore definirane s koncesijsko pogodbo. Na leto mora čistiti:
– kurišča na olje in plin v zasebnih gospodinjstvih najmanj enkrat letno;
– kurišča na trdo gorivo v zasebnih gospodinjstvih vsaj dvakrat letno oziroma po ugotovitvi potrebe,
– v blokih vsaj trikrat letno oziroma po ugotovitvi potrebe;
– koncesionar je dolžan za vsako leto trajanja koncesije do konca marca tekočega leta plačati koncedentu plačilo za koncesijo v višini 3% fakturirane realizacije.
Sredstva iz prejšnjega odstavka so prihodek proračuna Občine Bloke in se uporabljajo za požarno varnost in varstvo okolja.
9. člen
Koncesionar, kot edini izvajalec koncesionirane dejavnosti na območju občine izvaja svojo dejavnost pod naslednjimi pogoji:
– da spoštuje strokovne, tehnične, organizacijske in razvojne naloge dejavnosti, ter usmeritve občine;
– da opravlja storitve v skladu s cenami, ki jih potrjuje občinski svet v skladu s postopkom, ki ga določa zakon ali odlok občine;
– da omogoča občini strokovni in finančni nadzor ter nadzor nad zakonitostjo dela,
– da dosledno upošteva tehnične, strokovne, organizacijske in druge standarde ter normative za opravljanje koncesionirane dejavnosti.
10. člen
Razpis za pridobitev koncesionarja izvede na podlagi tega odloka uprava Občine Bloke.
11. člen
Z izbranim koncesionarjem sklene župan koncesijsko pogodbo za obdobje 5 let.
Koncesijska pogodba mora poleg določb, ki jih določa zakon, določiti tudi način plačila odškodnine za izvrševanje gospodarske javne službe in druga medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem.
12. člen
Za izvajanje dimnikarske službe pridobiva koncesionar finančna sredstva iz cene za opravljene storitve, ki jih zaračunava neposredno uporabnikom storitev dimnikarske službe.
13. člen
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe,
– z odvzemom koncesije,
– z odkupom koncesije,
– s prevzemom koncesionirane gospodarske javne službe v režijo.
14. člen
Koncesijska pogodba preneha z iztekom časa za katerega je bila sklenjena.
Koncesijska pogodba preneha tudi z razdrtjem ali odpovedjo.
Razlogi in pogoji za prenehanje koncesijske pogodbe, odpovedni rok in druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi, razdrtju ali drugem prenehanju koncesijske pogodbe se podrobneje določijo v koncesijski pogodbi.
15. člen
Koncedent lahko koncesionarju odvzame koncesijo ne glede na določila koncesijske pogodbe:
– če koncesionar ne prične z izvajanjem koncesionirane javne službe v za to določenem roku,
– zaradi ponovljenih hudih in dokumentiranih primerov neučinkovitih oziroma nekvalitetnih storitev, nastalih po izključni krivdi koncesionarja,
– v primeru stečaja oziroma likvidacije koncesionarja,
– v primeru neizpolnjevanja enega ali več pogojev za opravljanje koncesijske dejavnosti.
Pogoje o odvzemu koncesije se podrobneje uredi s koncesijsko pogodbo.
16. člen
Z odkupom preneha koncesijsko razmerje tako, da koncesionar preneha opravljati gospodarsko javno službo, ki je predmet koncesije, koncedent pa prevzame vse naprave koncesionarja za opravljanje dimnikarske službe.
Pogoji odkupa se določijo s koncesijsko pogodbo.
17. člen
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo povzroči pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem gospodarske javne službe uporabnikom ali drugim pravnim in fizičnim osebam.
18. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Nova vas, dne 5. julija 2001.
Župan
Občina Bloke
Jože Doles l. r.

AAA Zlata odličnost