Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2001 z dne 6. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2001 z dne 6. 8. 2001, Kazalo


MINISTRSTVA

3520. Odredba o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje hmeljeve uvelosti, ki jo povzročata glivi Verticillium alboatrum Reinke at Berthold in Verticillium dahliae Klebahn
3521. Pravilnik o medicirani krmi

OBČINE

Majšperk

3522. Odlok o spremembah odloka o priznanjih Občine Majšperk
3523. Sklep o imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svetu Osnovne šole Majšperk

Markovci

3524. Odlok o rebalansu proračuna Občine Markovci za leto 2001
3525. Sklep o določitvi cene vzgojno varstvenih programov v vrtcu v Občini Markovci

Slovenske Konjice

3526. Odlok o ugotovitvi, kateri prostorski izvedbeni akti so v skladu s sprejetim odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986-2000 - dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986-1990 za območje Občine Slovenske Konjice - dopolnjen 1998

Šalovci

3527. Poslovnik Nadzornega odbora občine Šalovci

Škocjan

3528. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Škocjan

Škofja Loka

3529. Program priprave zazidalnega načrta stanovanjske cone Kamnitnik I
3530. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje 1986-2000 za območje Občine Škofja Loka, dopolnitev 2001-2020
3531. Program priprave za programsko zasnovo in zazidalni načrt za ureditveno območje S2/1b Reteče

Šmarje pri Jelšah

3532. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Tišina

3533. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Tišina za leto 2000
3534. Sklep o javni razgrnitvi

Žiri

3535. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Žiri za leto 2001

Žirovnica

3536. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žirovnica
AAA Zlata odličnost