Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2001 z dne 27. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2001 z dne 27. 7. 2001

Kazalo

3275. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o normativih in standardih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, stran 6374.

Na podlagi 84. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96 in 22/00) izdaja ministrica za šolstvo, znanost in šport
O D R E D B O
o spremembah in dopolnitvah odredbe o normativih in standardih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
I
V odredbi o normativih in standardih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 39/97) se poglavje I spremeni tako, da se glasi:
“Normativi in standardi, ki jih določa ta odredba, obsegajo učno obveznost strokovnih delavcev, učno obveznost ravnateljev in pomočnikov ravnateljev, merila za oblikovanje svetovalne službe, knjižnice, administrativno-računovodske in tehnične službe, ter merila za oblikovanje oddelkov in skupin za izvajanje prilagojenih izobraževalnih programov, posebnih programov vzgoje in izobraževanja in vzgojnih programov v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in v drugih vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki imajo enote ali oddelke za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami.”
II
V prvem odstavku poglavja II se besedilo “vsebine posebnega programa vzgoje in izobraževanja” nadomesti z besedilom “vsebine posebnih programov vzgoje in izobraževanja”. Besedilo “vsebine vzgojnega dela, opredeljene z vzgojnim programom” se nadomesti z besedilom “vsebine vzgojnega dela, opredeljene z vzgojnimi programi”.
III
V točki 1.1. poglavja II se doda peta alinea, ki se glasi:
“– 40 ur za spremljevalca gibalno oviranih otrok.”
IV
Naslov točke 1.2. poglavja II se spremeni tako, da se glasi:
“Posebni program in prilagojeni programi srednjega poklicnega oziroma srednjega strokovnega izobraževanja.”
V
V točki 1.2. poglavja II se doda peta alinea, ki se glasi:
“– 40 ur za spremljevalca gibalno oviranih otrok.”
VI
Naslov točke 1.3. poglavja II se spremeni tako, da se glasi:
“Vzgojni programi.”
VII
Prvi stavek petega odstavka poglavja III se spremeni tako, da se stavek glasi:
“Ura pouka v posebnem programu in v prilagojenem programu poklicnega oziroma srednjega strokovnega izobraževanja, ki se izvaja v splošnih in specializiranih učilnicah, laboratorijih in šolskih delavnicah, traja 45 minut.”
VIII
Četrta alinea točke 4.4. poglavja VII se spremeni tako, da se glasi:
“– v oddelku, v katerem se izvaja prilagojen izobraževalni program, ki ne zagotavlja pridobitve enakovrednega izobrazbenega standarda in v katerem so težko gibalno ovirani otroci in mladostniki, eno delovno mesto.”
IX
Peta alinea točke 4.4. poglavja VII se spremeni tako, da se glasi:
“– v vzgojni skupini, v kateri so težko gibalno ovirani otroci in mladostniki, največ dve delovni mesti.”
X
V točki 4.4. poglavja VII se doda nova šesta alinea, ki se glasi:
“– v oddelku, v katerem se izvaja prilagojen izobraževalni program ali pa poseben program za gibalno ovirane otroke, se sistemizira 1 delovno mesto spremljevalca, ki mora imeti štiriletno strokovno šolo ali gimnazijo. Število delavcev se lahko poveča glede na vrsto in stopnjo primanjkljajev, ovir oziroma motenj vključenih učencev oziroma dijakov. V tem primeru mora zavod pridobiti soglasje pristojnega upravnega organa.”
XI
V poglavju VIII se doda točka 5.3.5., ki se glasi:
“Normativ za oblikovanje skupine, v kateri se izvaja poseben program, je 8 dijakov. Število dijakov se lahko zniža, če to narekuje vrsta in stopnja primanjkljaja, ovire oziroma motnje, vendar morajo biti v oddelku najmanj 4 dijaki.”
XII
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. septembrom 2001.
Št. 011-134/2001
Ljubljana, dne 20. julija 2001.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport

AAA Zlata odličnost