Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2001 z dne 27. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2001 z dne 27. 7. 2001

Kazalo

3292. Pravilnik o načinu upravljanja ter pogojih in postopkih oddajanja prostorov v "Domu podiplomcev Ljubljana", stran 6392.

Na podlagi 36. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91-I) in tretjega odstavka 15. člena sklepa o ustanovitvi javnega zavoda »Dom podiplomcev Ljubljana« (Uradni list RS, št. 18/00) ministrica za šolstvo, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K
o načinu upravljanja ter pogojih in postopkih oddajanja prostorov v »Domu podiplomcev Ljubljana«
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Pravilnik o načinu upravljanja ter pogojih in postopkih oddajanja prostorov v »Domu podiplomcev Ljubljana« ureja način upravljanja nepremičnine iz 14. člena sklepa o ustanovitvi javnega zavoda »Dom podiplomcev Ljubljana« (Uradni list RS, št. 18/00) ter pogoje in postopke oddajanja prostorov v nepremičnini.
2. člen
Ustanovitelj Doma podiplomcev Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Dom podiplomcev) je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada Republike Slovenije. Nadzor nad upravljanjem Doma podiplomcev izvaja Svet doma podiplomcev (v nadaljnjem besedilu: svet).
II. UPORABA KAPACITET DOMA PODIPLOMCEV
3. člen
Dom podiplomcev je namenjen neprofitni nastanitvi mladih raziskovalcev, študentov podiplomskega študija, gostujočim raziskovalcem in gostujočim profesorjem v okviru uradnih izmenjav (v nadaljnjem besedilu: uporabniki).
4. člen
Apartmaji se praviloma dodeljujejo gostujočim profesorjem in gostujočim raziskovalcem, garsonjere pa praviloma mladim raziskovalcem in študentom podiplomskega študija.
Garaže se uporabnikom oddajajo v najem na njihovo prošnjo ob nastanitvi. V primeru prostih kapacitet se garaže lahko oddajajo v najem tudi drugim pravnim in fizičnim osebam po tržnih zakonitostih.
Ostale poslovne prostore Dom podiplomcev drugim pravnim in fizičnim osebam oddaja po tržnih zakonitostih.
5. člen
Nastanitev uporabnikov v apartmajih in garsonjerah poteka na podlagi:
– javnega razpisa za sprejem in podaljšanje bivanja študentov podiplomskega študija;
– neposredno, če gre za nujne primere in nezasedene prostore.
6. člen
Svet doma podiplomcev po predlogu direktorja doma z letnim razdelitvenim načrtom, ki mora biti določen do konca meseca maja za naslednje študijsko leto, določi število apartmajev, ki jih za namene nastanitve gostujočih profesorjev in gostujočih raziskovalcev uporabljajo:
– visokošolski zavodi;
– Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport;
– raziskovalne organizacije;
– drugi državni organi.
7. člen
Pogodbe o nastanitvi oziroma najemu garaže ali poslovnega prostora se praviloma sklenejo za eno študijsko leto.
8. člen
Dom podiplomcev ima pravico, da v nezasedene prostore, ki so predmet sklenjenih pogodb iz prejšnjega člena, v primerih nujnih potreb, za krajši čas nastani gostujoče profesorje in gostujoče raziskovalce.
Medsebojne pravice in obveznosti iz prejšnjega odstavka se uredi s pogodbo.
9. člen
Najemnina za garsonjere in apartmaje je neprofitna in jo za posamezno študijsko leto določi svet. V ceni najema so upoštevani obratovalni stroški, razen stroškov telefona.
Najemnina za garaže nastanjenih uporabnikov je neprofitna.
Cena najema iz prvega in drugega odstavka tega člena se vsake štiri mesece revalorizira v skladu z rastjo življenjskih stroškov, ki jih objavi Statistični urad Republike Slovenije.
III. POGOJI IN MERILA ZA SPREJEM IN PODALJŠANJE BIVANJA V DOM PODIPLOMCEV
10. člen
V dom podiplomcev se lahko sprejmejo tisti uporabniki, ki svoj status lahko dokažejo z naslednjimi listinami (pogoj za nastanitev):
– študenti podiplomskega študija s potrdilom o vpisu;
– mladi raziskovalci s pogodbo z raziskovalno organizacijo;
– za gostujoče profesorje in gostujoče raziskovalce potrdilo visokošolskega zavoda, raziskovalne organizacije, Ministrstva za šolstvo, znanost in šport ali drugega državnega organa o sodelovanju v pedagoškem procesu, pri raziskovalnem projektu in podobno.
11. člen
Za nastanitev študentov podiplomskega študija se uporabljajo naslednja merila:
– uspešnost pri dosedanjem študiju (do 75% skupne ocene); pri čemer lahko povprečna ocena dosedanjega študija znese do 65%, prejem domače ali tuje nagrade ali priznanja za raziskovalno delo pa do 20%.
Dodatna merila za nastanitev (do 35% skupne ocene) so:
– posebne okoliščine študija (deficitarno znanstveno raziskovalno področje, sodelovanje v pomembnih mednarodnih projektih itd.) do 10%;
– tuji študenti podiplomskega študija – 10%;
– kandidati doktorskega študija – 5%;
– oddaljenost stalnega prebivališča več kot 50 km – do 5% (velja za študente iz RS);
– posebne zdravstvene ali socialne razmere do 5%;
– izvolitev v naziv asistenta – 5%;
– sklenjena pogodba o financiranju študija z Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport – 5%.
12. člen
Študentom podiplomskega študija se bivanje v Domu podiplomcev lahko podaljša, če predložijo potrdilo o statusu študenta.
Študenti podiplomskega študija, ki so vpisani v študijski program za pridobitev magisterija, lahko bivajo v domu dve leti in pol, tisti, ki so vpisani v študijski program za pridobitev doktorata znanosti pa do dokončanja programa. To velja za tiste, ki začnejo bivati v Domu podiplomcev v prvem letniku študija. Za ostale se bivanje v Domu podiplomcev skrajša glede na to, v katerem letniku so začeli bivanje v njem.
IV. JAVNI RAZPIS ZA NASTANITEV MLADIH RAZISKOVALCEV IN ŠTUDENTOV PODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA
13. člen
Javni razpis za sprejem in podaljšanje bivanja se objavi v sredstvih javnega obveščanja najkasneje do konca junija za prihodnje študijsko leto.
Javni razpis iz prejšnjega odstavka tega člena objavi svet. V javnem razpisu morajo biti navedeni zlasti pogoji in merila za nastanitev v Domu podiplomcev ter vsi drugi potrebni podatki (npr. upravičeni subjekti, razpisane kapacitete, cena najema, čas najema, podatki in dokazila, ki jih mora navesti in predložiti vlagatelj, rok in naslov za oddajo vlog, organ pristojen za odločanje, rok za odločitev o izbiri, način objave sprejetih vlagateljev).
14. člen
O sprejemu subjektov v Dom podiplomcev na podlagi izvedenega javnega razpisa odloča Komisija za sprejem v Dom podiplomcev.
Komisijo za sprejem v Dom podiplomcev imenuje svet. Sestavljena je iz petih članov, in sicer sta dva člana predstavnika Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, en član predstavnik visokošolskih zavodov, en član predstavnik stanovalcev Doma podiplomcev in en član predstavnik Društva mladih raziskovalcev. Predsednika komisije za sprejem v Dom podiplomcev izvolijo člani Komisije za sprejem z večino glasov vseh članov.
O pritožbah zoper odločitve Komisije za sprejem odloča Komisija za pritožbe
Člane Komisije za pritožbe imenuje svet. Komisija za pritožbe je sestavljena iz treh članov, in sicer je en član predstavnik Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, en član predstavnik visokošolskih zavodov in en član predstavnik sveta. Predsednik Komisije za pritožbe je predstavnik Ministrstva za šolstvo, znanost in šport.
15. člen
Na podlagi vlog, prispelih na javni razpis in ob upoštevanju pravil tega pravilnika ter javnega razpisa sestavi Komisija za sprejem v Dom podiplomcev prednostni seznam upravičenih subjektov.
Prednostni seznam in druge odločitve Komisije za sprejem se skupaj s poukom o pravnem sredstvu in ob smiselni uporabi določb zakona o upravnem postopku objavijo najkasneje v dveh dneh po odločitvi Komisije za sprejem, na oglasni deski Doma podiplomcev ter na spletni strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport.
V. NASTANITEV GOSTUJOČIH PROFESORJEV IN GOSTUJOČIH RAZISKOVALCEV
16. člen
O sprejemu gostujočih profesorjev in gostujočih raziskovalcev odločajo organizacije iz 6. člena samostojno, v okviru letnega razdelitvenega načrta in sklenjenih pogodb.
VI. DODELJEVANJE GARAŽ IN DRUGIH POSLOVNIH PROSTOROV
17. člen
O oddajanju garaž in drugih poslovnih prostorov v najem upravičenim subjektom odloča Dom podiplomcev samostojno. Pri tem mora upoštevati ustrezne določbe tega pravilnika.
VII. NADZOR
18. člen
Nadzor nad upoštevanjem določb III. Poglavja pravilnika s strani organizacij iz 6. člena pravilnika pri nastanitvah upravičenih subjektov ter nadzor nad upoštevanjem ustreznih določb tega pravilnika s strani Doma podiplomcev pri oddajanju garaž in drugih poslovnih prostorov v najem, enkrat letno izvaja Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, ki o svojih ugotovitvah seznani svet.
VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
19. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik o načinu upravljanja ter pogojih in postopkih oddajanja prostorov v »Domu podiplomcev Ljubljana« (Uradni list RS, št. 79/00).
20. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 13/2001
Ljubljana, dne 20. julija 2001.
Dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica za
šolstvo, znanost in šport

AAA Zlata odličnost