Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2001 z dne 27. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2001 z dne 27. 7. 2001

Kazalo

3297. Pravilnik o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter regionalnih razvojnih spodbud lokalnim skupnostim in regionalnim razvojnim agencijam, stran 6398.

Na podlagi 6. člena uredbe o podrobnejših pogojih in merilih za dodeljevanje spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj (Uradni list RS, št. 59/00, 60/01) ter 26. in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95-odločba Ustavnega sodišča RS, 29/95, 80/99) izdaja ministrica za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter regionalnih razvojnih spodbud lokalnim skupnostim in regionalnim razvojnim agencijam
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa:
I. cilje, namene in pogoje dodeljevanja regionalnih državnih pomoči v Republiki Sloveniji ter
II. pogoje in merila dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj lokalnim skupnostim in regionalnim razvojnim agencijam, ki jih dodeljujejo Ministrstvo za gospodarstvo, Agencija RS za regionalni razvoj, Javni sklad za regionalni razvoj in drugi dajalci regionalnih razvojnih spodbud na državni ravni.
I. REGIONALNE DRŽAVNE POMOČI
2. člen
(cilj regionalnih državnih pomoči)
Cilj regionalnih državnih pomoči je znižanje vstopnih stroškov investitorjem, katerih naložba bo imela ugodne učinke na izboljšanje relativnega položaja manj razvitih območij (upravičenih območij) v primerjavi z območji v soseščini glede gospodarske razvitosti, zaposlenosti in pri življenjskih možnostih.
3. člen
(upravičena območja)
Regionalne državne pomoči se lahko dodeljujejo na celotnem ozemlju Republike Slovenije, v skladu s pravilnikom o regionalni karti za izvajanje politike regionalnih državnih pomoči v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 58/01).
4. člen
(področja uporabe)
Določila tega pravilnika veljajo za državne pomoči dodeljene v vseh sektorjih gospodarstva, razen na področju pridelave, predelave in trženja kmetijskih pridelkov, ribištva, jeklarstva in premogovništva.
V primeru, da se regionalna pomoč dodeljuje podjetju, ki posluje v sektorju transporta, ladjedelništva, industrije sintetičnih vlaken in industrije motornih vozil ter v primeru, da gre za regionalni projekt velikega obsega, v skladu z določili 40. člena uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št. 59/00) je potrebno poleg določil tega pravilnika, upoštevati še posebna pravila, ki urejajo dodeljevanje državnih pomoči za ta področja. V primeru, da podjetje posluje v katerem od navedenih sektorjev oziroma je regionalna pomoč namenjena velikemu investicijskemu projektu je obvezna individualna priglasitev državne pomoči.
5. člen
(nameni dodeljevanja)
Regionalne državne pomoči se lahko dodelijo za naslednje namene:
– za sofinanciranje začetnih investicij,
– kot pomoč za ustvarjanje novih delovnih mest, povezanih z začetnimi investicijami,
– za kritje dela stroškov tekočega poslovanja podjetij.
6. člen
(upravičenci)
Do regionalnih državnih pomoči za namene iz 5. člena tega pravilnika so upravičene gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki ter zadruge oziroma zadružne zveze (v nadaljnjem besedilu: podjetja).
Do dodelitev sredstev so upravičene tudi osebe javnega prava, zbornice, obrtne zadruge in društva, če je njihov namen spodbujanje regionalnega razvoja.
7. člen
(instrumenti)
Sredstva regionalnih državnih pomoči se dodeljujejo v obliki subvencij, ugodnih posojil, poroštev, kapitalskih vložkov ter davčnih oprostitev in olajšav, kot so določene z davčnimi predpisi.
8. člen
(intenzivnost in kumulacija pomoči)
Na območju Osrednjeslovenske regije (raven SKTE 3 po standardni klasifikaciji teritorialnih enot, Uradni list RS, št 28/00) intenzivnost državne pomoči (neto ekvivalent dotacije) ne sme preseči 35% upravičenih stroškov investicije oziroma vrednosti plač novoustanovljenih delovnih mest. Na ozemlju vseh ostalih statističnih regij na ravni SKTE 3 Standardne klasifikacije teritorialnih enot znaša tako opredeljena intenzivnost pomoči do 40%.
Zgornja meja intenzivnosti pomoči velja ne glede na to, iz katerih javnih virov (sredstva občinskih proračunov, državnega proračuna ali mednarodnih virov) je pomoč dodeljena oziroma če je pomoč dodeljena po več regionalnih shemah hkrati.
Za majhna in srednjevelika podjetja, opredeljena v 6. členu uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št. 59/00), se lahko višina državne pomoči poveča za 15 odstotnih točk.
Pomoč za začetne investicije in pomoč za ustvarjanje novih delovnih mest, povezanih z začetnimi investicijami se lahko združita ob upoštevanju praga intenzivnosti iz prvega odstavka tega člena.
V primeru, da so stroški, ki so upravičeni do regionalnih državnih pomoči, v celoti ali delno upravičeni tudi do pomoči za druge namene oziroma po drugih shemah, veljajo za skupni del upravičenih stroškov najugodnejši pogoji iz posameznih shem.
9. člen
(nadzor in poročanje)
Dajalci pomoči, ki dodeljujejo pomoč na podlagi tega pravilnika tj. regionalne sheme državnih pomoči, so dolžni, v skladu s 5. členom uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št. 59/00), ministrstvu, pristojnemu za gospodarstvo, kot upravljalcu regionalne sheme državnih pomoči, poročati o dodeljenih pomočeh. Podatki o dodeljenih državnih pomočeh morajo biti posredovani Ministrstvu za gospodarstvo - Področje regionalnega razvoja v 15 dneh po dodelitvi.
10. člen
(upravičeni stroški)
Predmet sofinanciranja so investicije v osnovna sredstva in pokrivanje dela stroškov plač novozaposlenih delavcev pri:
– postavitvi novega proizvodnega obrata,
– širitvi obstoječega obrata,
– začetku nove dejavnosti, ki pomeni temeljito spremembo proizvoda ali proizvodnega procesa v obstoječem proizvodnem obratu (s pomočjo racionalizacije, diverzifikacije ali modernizacije),
– nakupu proizvodnega obrata, ki se je zaprl ali bi se zaprl, če ne bi bil prodan.
Upravičeni stroški investicije lahko zajemajo:
– stroške nakupa zemljišč,
– stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč,
– gradnjo in/ali nakup objektov,
– nakup strojev in opreme,
– stroške nematerialnih investicij, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja. V primeru velikih podjetij se pri nematerialni investiciji upošteva največ 25% upravičenih stroškov nematerialne investicije,
– stroške priprave investicijskih študij in projektov začetnih investicij.
Upravičeni stroški za ustvarjanje delovnih mest, povezanih z izvedbo začetne investicije so, pod določenimi posebnimi pogoji iz 12. člena tega pravilnika, tudi stroški dela novo zaposlenih delavcev za največ dveletno obdobje, ki lahko zajemajo bruto plačo in obvezne prispevke za socialno varnost.
Pod pogoji, določenimi v 13. členu tega pravilnika, spadajo med upravičene stroške tudi stroški tekočega poslovanja podjetij.
11. člen
(pogoji dodeljevanja)
Do spodbud na podlagi tega pravilnika niso upravičena podjetja v težavah, ki so v skladu z zakonom o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99 in 110/99), v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ali kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.
Prejemnik pomoči mora prispevati najmanj 25% lastnih sredstev, ki ne smejo vsebovati državne pomoči.
Investicijski projekt mora ostati v regiji vsaj 5 let po zaključku investicije.
Nematerialne investicije se morajo uporabljati izključno v proizvodnem obratu, ki je prejemnik regionalne državne pomoči, obravnavati jih je treba kot sredstva, ki se amortizirajo, kupljena morajo biti od tretje osebe po tržnih pogojih, vključena morajo biti v aktivo podjetja in vsaj pet let ostati v obratu, ki je prejel regionalno pomoč.
Spodbude se dodelijo za sofinanciranje začetnih investicij, v okviru katerih bodo v obdobju treh let od zaključka investicije odprta nova delovna mesta. Spodbude so namenjene tudi projektom za ustanavljanje ali širitev razvojno raziskovalnih oddelkov, v okviru katerih bodo v obdobju treh let od zaključka investicije odprta nova delovna mesta.
V javnem razpisu lahko dajalci spodbud določijo minimalno število zahtevanih novo odprtih delovnih mest in več kot 5-letni rok po zaključku investicije, v katerem mora investicijski projekt ostati v regiji.
12. člen
(posebni pogoji dodeljevanja pomoči za ustvarjanje novih delovnih mest)
Regionalne državne pomoči za ustvarjanje novih delovnih mest se lahko dodelijo, če gre za delovna mesta, ki so povezana z izvedbo projekta začetne investicije. To pomeni, da se nanašajo na dejavnost, za katero je bila izvršena investicija in so ustvarjena v treh letih po dokončani investiciji. Štejejo tudi delovna mesta ustvarjena v treh letih po končani investiciji kot posledica povečanja stopnje izkoriščenosti zmogljivosti zaradi nove investicije.
Povečanje števila delovnih mest se ugotavlja kot neto povečanje v primerjavi s povprečjem zadnjih dvanajstih mesecev.
Novo odprta delovna mesta morajo biti ohranjena za obdobje najmanj petih let.
Prejemnik pomoči lahko prejema pomoč za ustvarjanje novih delovnih mest največ dve leti po zaključku investicije, in sicer največ v višini, določeni z neto ekvivalentom dotacije iz 8. člena tega pravilnika.
13. člen
(posebni pogoji dodeljevanja pomoči za tekoče poslovanje podjetij)
Regionalne državne pomoči za tekoče poslovanje podjetij se lahko dodelijo le izjemoma in praviloma le kot dodatek k regionalni državni pomoči za začetne investicije oziroma ustvarjanje novih delovnih mest, povezanih z začetnimi investicijami. Pomoč mora biti časovno omejena in se mora postopoma zmanjševati ter ne sme biti namenjena spodbujanju izvoza. Časovno obdobje in višina pomoči se opredeli v posebnem programu, ki mora utemeljiti, da je pomoč sorazmerna težavam, ki jih želi ublažiti. Pomoč se dodeli na podlagi individualne vloge, ki jo presoja posebna komisija, ki jo mora imenovati dajalec pomoči. S prejemnikom pomoči se sklene pogodba o dodelitvi sredstev, ki natančno opredeljuje terminski plan porabe sredstev in obveznosti prejemnika pomoči, vključno s poročili in dokazili o namenski porabi sredstev.
14. člen
(merila za izbiro projektov)
Prednost pri izbiri imajo investicijski projekti, ki dobijo višjo oceno strokovne komisije na podlagi naslednjih meril:
– število novo ustvarjenih delovnih mest,
– lokacija investicije, upoštevaje navodilo o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj (Uradni list RS, št. 44/01),
– uvrščenost projekta v regionalne razvojne programe v skladu z navodilom o minimalni obvezni vsebini in metodologiji priprave ter načinu spremljanja regionalnega razvojnega programa (Uradni list RS, št. 52/00, 111/00 in 44/01),
–delež lastnih sredstev,
– reference investitorja,
– trajnostna naravnanost investicije,
– delež vključevanja lokalnih dobaviteljev,
– delež visokih tehnologij v investicijskem projektu,
– vključenost raziskovalno-razvojnega kadra,
– tehnološka zahtevnost programa,
– demonstracijski učinek investicije na druge potencialne investitorje.
15. člen
(postopek dodelitve pomoči)
Regionalne državne pomoči se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki se izvaja v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna (Uradni list RS, št. 32/01). Vloga za pomoč mora biti vložena in potrjena pred začetkom izvajanja investicije.
Za prijavo na javni razpis so potrebni:
– investicijski program in drugi dokumenti v skladu z razpisno dokumentacijo,
– izjava prejemnika sredstev, da ni prejel sredstev oziroma koliko sredstev je že prejel za isti namen iz kakšnega drugega javnega vira,
– dokazilo o zagotavljanju lastnega deleža pri investiciji,
– bančna garancija oziroma drug ustrezen način zavarovanja realizacije investicije (ustrezno zavarovanje za vrednost dodeljenih sredstev za obdobje do izteka zadnjega roka po pogodbi).
Izvajalec razpisa sklene z izbranim prijaviteljem pogodbo o dodelitvi spodbude, v kateri se podrobneje opredelita način in oblika poročanja prejemnika o poteku izvajanja projekta, za katerega je bila dodeljena državna pomoč ter postopek nadzora nad porabo sredstev. Pogodbeni stranki določita vsaka svojega skrbnika pogodbe. Nadzor se izvaja v skladu s predpisi o namenskosti porabe proračunskih sredstev.
Nakazilo se izvrši na podlagi zahtevka koristnika, opremljenega z dokazili in prilogami, opredeljenimi v pogodbi.
V primeru, da prejemnik pomoči sredstva porabi nenamensko ali kakorkoli drugače krši pogodbo, mora izvajalec razpisa prekiniti nadaljnje izplačevanje sredstev in zahtevati vrnitev vseh izplačanih sredstev, vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
II. REGIONALNE RAZVOJNE SPODBUDE LOKALNIM SKUPNOSTIM IN REGIONALNIM RAZVOJNIM AGENCIJAM
16. člen
(nameni dodeljevanja)
Regionalne razvojne spodbude lokalnim skupnostim in regionalnim razvojnim agencijam se dodeljujejo za:
– sofinanciranje priprave regionalnih razvojnih programov in drugih razvojnih nalog v regiji,
– sofinanciranje pripravljalnih del za izvedbene dele regionalnih razvojnih programov,
– sofinanciranje projektov za izvedbo regionalnih razvojnih programov.
17. člen
(prednostna območja)
Regionalne razvojne spodbude lokalnim skupnostim se prednostno dodeljujejo na območjih s posebnimi razvojnimi problemi po uredbi o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila (Uradni list RS, št. 59/00) in v regijah z najnižjo stopnjo razvitosti, še posebej tistih, ki po vrednosti BDP po kupni moči na prebivalca ali stopnji brezposelnosti najbolj negativno odstopajo od državnega povprečja. Pri tem se smiselno upošteva navodilo o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj (Uradni list RS, št. 44/01).
Regionalne razvojne spodbude se prednostno dodeljujejo tudi občinam ob državni meji in občinam, v katerih živita madžarska in italijanska narodna skupnost ter romska etnična skupnost.
1. Sofinanciranje priprave regionalnih razvojnih programov in drugih razvojnih nalog v regiji
18. člen
(cilji in vsebina spodbude)
Cilji dodeljevanja spodbud so: (i) priprava kvalitetnih in usklajenih razvojnih programov v regijah, (ii) spodbuditi razvojno povezovanje občin v okviru statističnih regij in (iii) okrepiti partnerstvo med državo in lokalnimi skupnostmi, z namenom spodbujanja skladnega regionalnega razvoja v Republiki Sloveniji.
Spodbude se nanašajo na razvojne naloge regionalnih razvojnih agencij v skladu s prvim odstavkom 3. člena pravilnika o organizaciji in pogojih za opravljanje nalog regionalne razvojne agencije (Uradni list RS, št. 52/00, 111/00 in 44/01in v nadaljnjem besedilu: razvojne naloge), ki jih le-te opravljajo v imenu občin na podlagi sklepov svetov občin o pripravi regionalnih razvojnih programov (navodilo o minimalni obvezni vsebini in metodologiji priprave ter načinu spremljanja in vrednotenja regionalnega razvojnega programa, Uradni list RS, št. 52/00, 111/00 in 44/01).
19. člen
(instrumenti)
Spodbude se dodeljujejo v obliki subvencij.
20. člen
(upravičeni stroški in merila za določitev obsega sofinanciranja)
Upravičeni stroški lahko zajemajo sofinanciranje stroškov storitev in materiala pri:
– pripravi regionalnih razvojnih programov,
– nalogah, povezanih s spremljanjem, poročanjem in nadzorom izvajanja regionalnih razvojnih programov,
– koordinaciji dela lokalnih razvojnih organizacij, ki sodelujejo pri pripravi in izvajanju regionalnih razvojnih programov,
– svetovanju pri prijavi projektov, vključenih v regionalni razvojni program, na razpisih za dodeljevanje razvojnih spodbud,
– sodelovanju pri pripravi predpristopnih programov pomoči Evropske unije (Phare, ekonomsko socialna kohezija , čezmejno sodelovanje...),
– sodelovanju pri pripravi državnih dokumentov razvojnega načrtovanja, Strategije regionalnega razvoja Slovenije in Državnega razvojnega programa Republike Slovenije,
Priprava regionalnega razvojnega programa se sofinancira v višini od 10% do 50% skupne vrednosti projekta priprave regionalnega razvojnega programa, ob upoštevanju ostalih virov sofinanciranja. Delež sofinanciranja projekta se za posamezno statistično regijo, ki pripravlja regionalni razvojni program, določeni na osnovi kriterijev:
– število prebivalcev statistične regije,
– deleža prebivalstva na območjih s posebnimi razvojnimi problemi v okviru statistične regije,
– sintezne ocene razvojnih možnosti statističnih regij (obstoječa gospodarska struktura in infrastruktura, človeški faktor, kvaliteta življenja v regiji, dostop do informacij o tržišču in tehnologiji, možnosti za financiranje investicij, organizacija in management).
Sofinancira se le tisti del projekta priprave regionalnega razvojnega programa, ki je s strani Agencije Republike Slovenije za regionalni razvoj ocenjen kot izvedljiv in kvalitetno pripravljen.
21. člen
(upravičenci)
Prejemniki sredstev so regionalne razvojne agencije, ki so jih občine pooblastile za izvajanje nalog regionalne razvojne agencije in so vpisane v evidenco pri Agenciji RS za regionalni razvoj v skladu s pogoji, določenimi v 4., 5. 18. členu tega pravilnika.
22. člen
(postopek dodeljevanja)
Spodbude se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki se izvaja v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna (Uradni list RS, št. 32/01).
Izvajalec razpisa sklene s prijaviteljem pogodbo o dodelitvi spodbude, v kateri se podrobneje opredelita način in oblika poročanja prejemnika o poteku izvajanja nalog, za katere je bila dodeljena spodbuda, ter postopek nadzora nad porabo sredstev. Nadzor se izvaja v skladu s predpisi o namenski porabi proračunskih sredstev.
Nakazilo se izvrši na podlagi zahtevka koristnika, opremljenega z dokazili in prilogami, opredeljenimi v pogodbi.
V primeru, da prejemnik pomoči sredstva porabi nenamensko ali kakorkoli drugače krši pogodbo, mora izvajalec razpisa prekiniti nadaljnje izplačevanje sredstev in zahtevati vrnitev vseh izplačanih sredstev, vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
23. člen
(posebnosti postopka pri sofinanciranju priprave regionalnih razvojnih programov)
Za prijavo na javni razpis je potrebno predložiti:
– dispozicijo regionalnega razvojnega programa, upoštevaje navodilo o minimalni obvezni vsebini in metodologiji priprave ter načinu spremljanja in vrednotenja regionalnega razvojnega programa (Uradni list RS, št. 52/00, 111/00 in 44/01),
– terminski plan priprave regionalnega razvojnega programa statistične regije,
– predvideno strukturo izvajalcev,
– kalkulativne elemente priprave regionalnega razvojnega programa po sledečih kategorijah: delo v lastni režiji, delo drugih razvojnih agencij in ostalih strokovnih institucij, ankete, drugi stroški,
– izpolnjen vzorec pogodbe in
– druge dokumente v skladu z razpisno dokumentacijo.
Sredstva se nakažejo izvajalcu po opravljenih fazah, ki so določene v javnem razpisu, v 30 dneh po prejemu popolne dokumentacije za posamezno fazo. Izplačila za posamezne faze so mogoča na podlagi dokazil o ustreznem deležu plačil ostalih sofinancerjev.
24. člen
(posebnosti postopka pri sofinanciranju drugih razvojnih nalog iz 20. člena tega pravilnika)
Za prijavo na javni razpis je potrebno predložiti:
– sprejet štiriletni okvirni progam dela in ustrezno strukturiran letni poslovni načrt regionalne razvojne agencije za tekoče leto,
– izpolnjen vzorec pogodbe in
– druge dokumente v skladu z razpisno dokumentacijo.
Odobrena sredstva je mogoče koristiti na osnovi predloženih poročil o izvedenih aktivnostih, v skladu z razpisno dokumentacijo.
2. Sofinanciranje pripravljalnih del za izvedbene dele regionalnih razvojnih programov
25. člen
(cilji in vsebina spodbude)
Cilji spodbude je povečanje ponudbe kvalitetnih projektov za uvrstitev v razvojne programe na regionalni in državni ravni in ustvarjanje prostorskih pogojev za razvoj novih dejavnosti.
Spodbuda se nanaša na pripravo prostorske in investicijske dokumentacije za projekte regionalne infrastrukture v večinski lasti občin, ki so lahko uvrščeni v izvedbene dele regionalnih razvojnih programov.
26. člen
(instrumenti)
Spodbuda se dodeljuje v obliki subvencij.
27. člen
(upravičeni stroški in višina sofinanciranja)
Upravičeni stroški zajemajo:
– sofinanciranje izdelave prostorske dokumentacije,
– sofinanciranje izdelave tehnične dokumentacije,
– sofinanciranje izdelave investicijskega programa vključno z okoljsko presojo, študijami izvedljivosti ter drugimi analizami in potrebnimi elementi.
Višina sofinanciranja posameznega projekta lahko doseže 100% upravičenih stroškov.
28. člen
(upravičenci)
Prejemniki sredstev so lokalne skupnosti, ki za izvedbo pooblastijo regionalno razvojno agencijo, ki je pridobila ta status z vpisom v evidenco pri Agenciji Republike Slovenije za regionalni razvoj v skladu s pogoji, določenimi v pravilniku o organizaciji in pogojih za opravljanje nalog regionalne razvojne agencije (Uradni list RS, št. 52/00, 111/00 in 44/01).
29. člen
(postopek dodeljevanja)
Spodbude se dodeljujejo občinam na podlagi javnega razpisa v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna (Uradni list RS, št. 32/01). Prijavitelj projektov na razpisu je v imenu občin regionalna razvojna agencija.
Izvajalec razpisa sklene tripartitno pogodbo z občinami in prijaviteljem o dodelitvi spodbude, v kateri se podrobneje opredelita način in oblika poročanja prejemnika o poteku izvajanja projekta, za katerega je bila dodeljena spodbuda ter postopek nadzora nad porabo sredstev. Nadzor se izvaja v skladu s predpisi o namenskosti porabe proračunskih sredstev.
Nakazilo se izvrši na podlagi zahtevka koristnika, opremljenega z dokazili in prilogami, opredeljenimi v pogodbi.
V primeru, da prejemnik pomoči sredstva porabi nenamensko ali kakorkoli drugače krši pogodbo, mora izvajalec razpisa prekiniti nadaljnje izplačevanje sredstev in zahtevati vrnitev vseh izplačanih sredstev, vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
30. člen
(merila za izbiro projektov)
Prednost pri izbiri imajo prijavljeni projekti, ki dobijo višjo oceno strokovne komisije na podlagi meril:
– učinek projekta na regionalni razvoj, upoštevaje navodilo o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj (Uradni list RS, št. 44/01),
– prioritete določene s strani regionalne razvojne agencije,
– enakomerna regionalna zastopanost,
– izvedljivost in inovativnost projekta.
3. Sofinanciranje projektov za izvedbo regionalnih razvojnih programov
31. člen
(cilj in vsebina spodbud)
Cilj spodbud je izboljšanje oziroma vzpostavitev regionalne infrastrukture na prednostnih območjih iz 17. člena tega pravilnika z namenom spodbujanja skladnega regionalnega razvoja v Republiki Sloveniji.
Spodbude se lahko nanašajo na:
a) izgradnjo objektov in naprav regionalne infrastrukture na področju vodooskrbe in čiščenja odpadnih voda, izgradnjo lokalnega cestnega omrežja, ter druge gospodarske infrastrukture (vzpostavitev industrijskih con, nakup zemljišča in komunalno opremljanje z namenom zaokrožitve kompleksa zemljišč, prenova opuščenih industrijskih objektov) v večinski lasti občin, ki se večinsko izvajajo v prednostnih območjih iz 17. člena tega pravilnika,
b) sofinanciranje vzpostavitve skupnih regionalnih razvojnih institucij (garancijskih skladov, tehnoloških parkov, podjetniških inkubatorjev, centrov za razvoj turizma, ipd.),
c) male (neinfrastrukturne) projekte občin s področja turizma (informiranje, marketing, promocija, postavitev kažipotov in informacijskih točk, razvoj turističnih znamenitosti), ohranjanja naravne in kulturne dediščine in drugih področij, ki so namenjeni povečanju prepoznavnosti regije, medsebojnemu povezovanju in sodelovanju občin in skupni promociji kulturne in naravne dediščine.
Področje vodooskrbe zajema zajetje, primarne cevovode in potrebno čiščenje.
Področje lokalnega cestnega omrežja se nanaša na novogradnjo ali rekonstrukcijo lokalnih cest in rekonstrukcija tistih prometnic, ki jih je po rekonstrukciji možno uvrstiti med lokalne ceste po uredbi o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS, št. 33/98, 48/99, 102/99, 69/00 in 97/00).
Projekti regionalne infrastrukture so lahko posamični objekti in naprave (en vodovod; eno kanalizacijsko omrežje; ena cesta) pomembni za celotno regijo ali skupek (paket) lokalnih infrastrukturnih investicij, povezanih v skupni razvojni program. V drugem primeru mora prijava vsebovati obrazložitev, ki predstavi skupni cilj na medobčinski ravni, ki ga zasledujejo posamične investicije.
32. člen
(instrumenti)
Spodbude se dodeljujejo v obliki subvencij, ugodnih posojil, prenosa državnega premoženja v last ali upravljanje lokalnih skupnosti z namenom vlaganja tega premoženja v regionalne razvojne projekte.
33. člen
(upravičeni stroški in obseg sofinanciranja)
Upravičeni stroški zajemajo:
– stroške naprav in objektov regionalne infrastrukture (vodovodno omrežje, izgradnja oziroma rekonstrukcija lokalnih cest ipd.),
– vzpostavljanje organizacije in delovanja skupnih regionalnih razvojnih institucij,
– stroške informiranja in promocije regije (postavitev kažipotov in informacijskih točk, razvoj turističnih znamenitosti), ohranjanja naravne in kulturne dediščine in drugih področij, ki so namenjeni povečanju prepoznavnosti regije, medsebojnemu povezovanju in sodelovanju občin in skupni promociji kulturne in naravne dediščine.
Višina sofinanciranja posameznega projekta lahko doseže do 100% upravičenih stroškov.
34. člen
(upravičenci)
Prejemniki sredstev so lokalne skupnosti.
Prijavitelji projektov so lokalne skupnosti ali v imenu le-teh regionalne razvojne agencije, ki so pridobile ta status pri Agenciji Republike Slovenije za regionalni razvoj. Prijavitelj je dolžan izdelati prioritetno listo prijavljenih projektov.
35. člen
(postopek dodeljevanja)
Spodbude se dodeljujejo na način in pod splošnimi pogoji, kot so opredeljeni v 29. členu tega pravilnika.
36. člen
(poseben postopek dodeljevanja v primeru investicijskih transferov občinam)
Prijava na javni razpis mora vsebovati:
– lokacijo naložbe z navedbo poteka infrastrukturnega objekta, če gre za linijski objekt,
– investicijski program z opredeljenim obsegom del po posameznih letih, oziroma drugo investicijsko dokumentacijo v skladu z veljavnimi predpisi,
– poročilo o že izvršenih delih, če gre za fazno izgradnjo,
– finančno konstrukcijo z navedbo virov financiranja s časovno dinamiko koriščenja sredstev,
– dokumentirano izjavo investitorja o zagotovitvi ostalih sredstev,
– gradbeno dovoljenje,
– izpolnjen vzorec pogodbe in
– druge dokumente v skladu z razpisno dokumentacijo.
Po prejemu sklepa o izbranih projektih je prijavitelj dolžan pripraviti in dostaviti naslednjo dokumentacijo, za vsak odobren projekt posebej:
– bančno garancijo kot garancijo za namensko porabo sredstev in dokončanje naložbe ter dokumentirano izjavo investitorja, da so ostali viri sredstev zagotovljeni,
– objavo javnega razpisa za oddajo del in/ali nabavo opreme,
– zapisnik in poročilo komisije o odpiranju ponudb,
– sklep o izbiri izvajalca,
– izvajalsko pogodbo s predračunom.
Na podlagi te dokumentacije se podpiše pogodba o dodelitvi nepovratnih sredstev, ki je lahko tudi večletna.
37. člen
(merila za izbiro projektov)
Prednost pri izbiri imajo prijavljeni projekti, ki dobijo višjo oceno strokovne komisije na podlagi meril:
– lokacija projekta, upoštevaje navodilo o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj (Uradni list RS, št. 44/01),
– prioritete določene s strani regionalne razvojne agencije,
– kakovost prijavljenega projekta,
– faza izgradnje projekta, če je investicijski program mogoče razdeliti na več faz; prednost imajo investicije v zaključni fazi izgradnje,
– izvedljivost projekta; prednost imajo investicije, ki imajo v strukturi finančnih virov več lastnih sredstev in lastne soudeležbe krajanov,
– prispevek k doseganju nacionalnih ciljev.
38. člen
(uporaba pravilnika)
Pogoji tega pravilnika ne veljajo, razen v delu, ki se nanaša na državne pomoči, za razpise, ki se sofinancirajo s sredstvi mednarodnih finančnih ustanov in razpisov, pri katerih so pogoji dodeljevanja pomoči ter merila in kriteriji za pridobitev pomoči, določeni z mednarodno pogodbo.
39. člen
(veljavnost)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 407-03/2001
Ljubljana, dne 25. julija 2001.
Ministrica
za gospodarstvo
dr. Tea Petrin l. r.

AAA Zlata odličnost