Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2001 z dne 27. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2001 z dne 27. 7. 2001

Kazalo

3298. Spremembe in dopolnitve sodnega reda, stran 6404.

Na podlagi 81. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94, 45/95, 26/99, 38/99 in 28/00) in po predhodno pridobljenem mnenju občne seje Vrhovnega sodišča Republike Slovenije z dne 21. 6. 2001, izdaja minister za pravosodje
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
SODNEGA REDA
1. člen
V sodnem redu (Uradni list RS, št. 17/95, 35/98, 91/98, 22/00 in 113/00) se v četrtem odstavku 50. člena šesta alinea spremeni tako, da se glasi:
“– izvršilne zadeve: v roku 1 leta od prejema zadeve do končanega izvršilnega postopka (269. in 300. člen sodnega reda).
Deseta alinea se spremeni tako, da se glasi:
“– zadeve sodnega registra: v roku 1 meseca od prejema zadeve do odprave sklepa.”.
2. člen
Naslov 1. podpoglavja III. poglavja se spremeni tako, da se glasi:
“1. Poslovni čas”.
3. člen
Prvi, drugi in tretji odstavek 51. člena se spremenijo tako, da se glasijo:
“Poslovni čas vseh sodišč je od ponedeljka do četrtka od 8. do 16. ure, v petek od 8. do 15. ure, razen, če zaradi izvajanja uradnih ur s tem Sodnim redom ni drugače določeno.
Uradne ure za nevabljene stranke so na vseh sodiščih v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure, v sredo pa tudi od 14. do 16.30.
Uradne ure v javnih knjigah so vsak dan od ponedeljka do petka od 9. do 12. ure, v ponedeljek in sredo pa tudi od 14. do 16.30.”.
Šesti odstavek 51. člena se spremeni tako, da se glasi:
“V skladu s programom reševanja zaostankov se lahko zaradi povečanja učinkovitosti dela sodišča poslovni čas primerno prilagodi.”.
4. člen
V 300. členu se na koncu doda nov dvanajsti odstavek, ki se glasi:
“Izvršilne zadeve (I, In, Ig) in zadeve zavarovanja (Z) se odčrtajo kot končane (269. člen sodnega reda) na dan:
I. IZVRŠBA
(če je sodišče dovolilo izvršbo z dvema ali več izvršilnimi sredstvi, se zadeva odčrta kot končana na dan, ko se šteje za končano zadnja zadeva)
I.I.   izvršba za izterjavo denarne terjatve
I.I.I.  izvršba na premičnine ko je izdan sklep o stroških
     izvršitelja po opravljeni izvršbi (tretji odstavek 56.
     člena pravilnika o opravljanju službe izvršitelja
     (Uradni list RS, št. 32/99, 32/00) in sedmi odstavek
     38. člena zakona o izvršbi in zavarovanju, Uradni list
     RS, št. 51/98, 72/98, 11/99, 89/99, v nadaljevanju:
     ZIZ)
I.I.II.  izvršba na denarno terjatev dolžnika ko je sklep o
     izvršbi poslan v izvršitev delodajalcu, organizaciji za
     plačilni promet, banki ali hranilnici oziroma
     dolžnikovemu dolžniku
I.I.III. izvršba na terjatev, da se izročijo ali dobavijo
     premičnine ali da se izroči nepremičnina ko je izdan
     sklep o stroških izvršitelja po opravljeni izvršbi
I.I.IV.  izvršba na druge premoženjske oziroma materialne
     pravice ko je izdan sklep o stroških izvršitelja po
     opravljeni izvršbi
I.I.V.  izvršba na delež družbenika ko je izdan sklep o
     poplačilu (165. člen ZIZ)
I.I.VI.  izvršba na nepremičnine ko je izdan sklep o poplačilu
     (208. člen ZIZ)
I.I.VII. sodni penali ko je izdan sklep o plačilu penalov (212.
     člen ZIZ)
I.II.   izvršba za uveljavitev nedenarne terjatve
I.II.I.  izročitev in dobava premičnin ko je izdan sklep o
     stroških izvršitelja po opravljeni izvršbi
I.II.II. izpraznitev in izročitev nepremičnin ko je izdan sklep
     o stroških izvršitelja po opravljeni izvršbi
I.II.III. obveznost kaj storiti, dopustiti ali opustiti ko je
     izdan sklep o stroških izvršitelja po opravljeni
     izvršbi
I.II.IV. vrnitev delavca na delo ko je izdan sklep o stroških
     izvršitelja po opravljeni izvršbi
I.II.V.  razdelitev stvari ko je izdan sklep o stroških
     izvršitelja po opravljeni izvršbi
I.III.  ustavitev izvršbe ko je izdan sklep o ustavitvi izvršbe
I.IV.   razveljavitev izvršbe
I.IV.I.  izvršilne zadeve na podlagi verodostojne listine (41.,
     44. člen ZIZ), če je vložen ugovor (61. člen ZIZ)
     ko je izdan sklep o razveljavitvi sklepa o izvršbi v
     delu, v katerem je dovoljena izvršba (drugi odstavek

     62. člena ZIZ)
II. ZAVAROVANJE
(če je sodišče dovolilo zavarovanje z dvema ali več sredstvi zavarovanja, se zadeva odčrta kot končana na dan, ko se šteje za končano zadnja zadeva)
II.I.   zastavna pravica na nepremičnini ko je izdan sklep o
     vknjižbi zastavne pravice na nepremičnini
II.II.  zastavna pravica na premičnini ko je izdan sklep o
     stroških izvršitelja po opravljenem rubežu
II.III.  zastavna pravica na podlagi sporazuma strank
      - nepremičnina:
     ko je izdan sklep o vknjižbi zastavne pravice na
     nepremičnini
     - premičnina:
     ko je izdan sklep o stroških izvršitelja po opravljenem
     rubežu
III. PREDHODNE ODREDBE
(če je sodišče odredilo dve ali več predhodnih odredb, se zadeva odčrta kot končana na dan, ko se šteje za končano zadnja zadeva)
III.I.  rubež premičnin ko je izdan sklep o stroških
     izvršitelja po opravljenem rubežu
III.II.  rubež denarne terjatve ali terjatve, da se izročijo
     stvari
     - denarne terjatve:
     ko je sklep o predhodni odredbi poslan delodajalcu,
     organizaciji za plačilni promet, banki ali hranilnici
     oziroma dolžnikovemu dolžniku
     - terjatve, da se izročijo stvari:
     ko je izdan sklep o stroških izvršitelja po opravljenem
     rubežu
III.III. prepoved organizaciji za plačilni promet, da ne sme
     dolžniku ali komu drugemu po njegovem nalogu izplačati
     z njegovega računa denarnega zneska, za katerega je
     odredilo predhodno odredbo
     ko je sklep o predhodni odredbi poslan organizaciji za
     plačilni promet
III.IV.  rubež deleža družbenika v družbi
     ko je sklep o predhodni odredbi poslan družbeniku in
     družbi
III.V.  predznambo zastavne pravice na dolžnikovi nepremičnini
     ali na pravici, vknjiženi na nepremičnini
     ko je izdan sklep o vknjižbi predznambe zastavne
     pravice na dolžnikovi nepremičnini ali na pravici,
     vknjiženi na nepremičnini
IV. ZAČASNE ODREDBE
(če je sodišče odredilo dve ali več začasnih odredb, se zadeva odčrta kot končana na dan, ko se šteje za končano zadnja zadeva)
IV.I.   začasne odredbe za zavarovanje denarne terjatve
IV.I.I.  prepoved, da dolžnik ne sme razpolagati s premičninami,
     in hrambo teh stvari
     ko je izdan sklep o začasni odredbi
IV.I.II. prepoved, da dolžnik ne sme odtujiti ali obremeniti
     svoje nepremičnine ali stvarnih pravic, ki so v njegovo
     korist vknjižene na nepremičnini, z vknjižbo te
     prepovedi v zemljiški knjigi
     ko je izdan sklep o vknjižbi začasne odredbe
IV.I.III. prepoved dolžnikovemu dolžniku, da dolžniku ne sme
     izplačati terjatve ali mu izročiti stvari, ter prepoved
     dolžniku, da ne sme sprejeti stvari, izterjati terjatve
     ali razpolagati z njimi
     ko je sklep o začasni odredbi poslan dolžnikovemu
     dolžniku in dolžniku
IV.I.IV. nalog organizaciji za plačilni promet, da mora dolžniku
     ali komu drugemu po dolžnikovemu nalogu odreči
     izplačilo denarnega zneska, za katerega je izdalo
     začasno odredbo, z dolžnikovega računa
     ko je sklep o začasni odredbi poslan organizaciji za
     plačilni promet
IV.I.V.  drugo
     ko je izdan sklep o začasni odredbi
IV.II.  začasne odredbe za zavarovanje nedenarne terjatve
IV.II.I. prepoved odtujitve in obremenitve premičnin, na katere
     meri terjatev, ter hrambo teh stvari
     ko je izdan sklep o začasni odredbi
IV.II.II. prepoved odtujitve in obremenitve nepremičnine, na
     katero meri terjatev z vknjižbo prepovedi v zemljiški
     knjigi
     ko je izdan sklep o vknjižbi začasne odredbe
IV.II.III.prepoved dolžniku, da ne sme storiti ničesar, kar bi
     lahko povzročilo škodo upniku, ter prepoved, da ne sme
     nič spremeniti na stvareh, na katere meri terjatev
     ko je izdan sklep o začasni odredbi
IV.II.IV. prepoved dolžnikovemu dolžniku, da ne sme izročiti
     dolžniku stvari, na katere meri terjatev
     ko je sklep o začasni odredbi poslan dolžnikovemu
     dolžniku
IV.II.V. plačevanje nadomestila plače delavcu, dokler traja spor
     o nezakonitosti odločbe o prenehanju delovnega
     razmerja, če je to potrebno za preživljanje delavca in
     oseb, ki jih je ta po zakonu dolžan preživljati
     ko je sklep o začasni odredbi poslan delodajalcu
IV.II.VI. drugo
     ko je izdan sklep o začasni odredbi"
5. člen
V navodilu za vodenje vpisnika “I” (Obrazec SR št. 55) se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Kot datum končanega postopka z izvedbo izvršbe se šteje datum iz dvanajstega odstavka 300. člena sodnega reda.”.
6. člen
Te spremembe in dopolnitve sodnega reda začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 713-2/00
Ljubljana, dne 9. julija 2001.
mag. Ivan Bizjak l. r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost