Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2001 z dne 27. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2001 z dne 27. 7. 2001

Kazalo

3294. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merila za sipke snovi, stran 6395.

Na podlagi prvega odstavka 9. člena in petega odstavka 11. člena zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 22/00) izdaja ministrica za šolstvo, znanost in šport
P R A V I L N I K
o meroslovnih zahtevah za merila za sipke snovi
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik predpisuje meroslovne in z njimi povezane tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati merila za sipke snovi, postopek ugotavljanja skladnosti, rok redne overitve in način označevanja.
Ta pravilnik se označi s skrajšano oznako MP-12
II. PODROČJE UPORABE
2. člen
Merila za sipke snovi (v nadaljnjem besedilu: merila) so namenjena za merjenje prostornine netekočih snovi, sestavljenih iz drobnih, majhnih, med seboj nesprijetih delcev (npr. zemlja, semena, gnojilo).
III. MEROSLOVNE ZAHTEVE
3. člen
Nazivna prostornina merila je tista prostornina, ki je označena na plašču merila in jo zavzema sipka snov pri referenčni temperaturi 20 °C, ko je merilo popolnoma napolnjeno in je vsebina poravnana z zgornjim robom.
Merila morajo imeti naslednje nazivne prostornine: 50 l; 20 l; 10 l; 5 l; 2 l; 1 l; 0,5 l; 0,2 l; 0,1 l; 0,05 l, 0,02 l in 0,01 l.
4. člen
Največji dopustni pogreški (v nadaljnjem besedilu: NDP) pri merilih so:
1. NDP pri prvi overitvi:
a) 0,5% nazivne prostornine za merila s prostornino 50 l, 20 l, 10 l, 5 l, 2 l, in 1 l;
b) 1% nazivne prostornine za merila s prostornino 0,5 l in 0,2 l;
c) 2% nazivne prostornine za merila s prostornino 0,1 l in 0,05 l;
d) 3% nazivne prostornine za merila s prostornino 0,02 l in 0,01 l
2. NDP pri redni overitvi:
a) 1% nazivne prostornine za merila s prostornino 50 l, 20 l, 10 l, 5 l, 2 l, in 1 l;
b) 2% nazivne prostornine za merila s prostornino 0,5 l in 0,2 l;
c) 4% nazivne prostornine za merila s prostornino 0,1 l in 0,05 l;
d) 6% nazivne prostornine za merila s prostornino 0,02 l in 0,01 l.
IV. TEHNIČNE ZAHTEVE
5. člen
Merila morajo biti izdelana iz ustreznih materialov in tako, da spremembe njihove prostornine pri normalnih pogojih uporabe ne presežejo NDP iz 4. člena tega pravilnika.
Merila se izdelujejo v obliki valja. Ravnini dna in zgornjega roba morata biti pravokotni na os valja.
V. NAPISI IN OZNAKE
6. člen
Vsi napisi in oznake na merilu morajo biti v slovenskem jeziku.
Napisi in oznake na merilu morajo biti jasni, dobro vidni v delovnih pogojih in napisani tako, da jih ni mogoče izbrisati ali sneti.
7. člen
Merila s prostornino, večjo od 1 l, morajo imeti napisno ploščico, ki je neločljivo pritrjena na plašč merila.
Napisna ploščica mora vsebovati vsaj naslednje napise in oznake:
1. blagovno znamko oziroma ime proizvajalca,
2. oznako tipa,
3. serijsko številko,
4. leto izdelave,
5. oznako nazivne prostornine.
Na napisni ploščici mora biti predvideno mesto za overitvene oznake. Za overitvene oznake je lahko določeno tudi posebno mesto v bližini napisne ploščice. Predvideno mesto mora omogočiti preprosto namestitev oznak brez spreminjanja meroslovnih lastnosti merila.
Na merilih s prostornino, manjšo od 1 l, mora biti označena nazivna prostornina in predviden prostor za overitvene oznake.
VI. UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI
8. člen
Skladnost merila z meroslovnimi in tehničnimi zahtevami, določenimi s tem pravilnikom, se ugotavlja s prvo overitvijo.
Preskus za prvo overitev se izvede z meritvijo prostornine merila pri 20 °C in pri atmosferskem tlaku.
Prva overitev vključuje tudi vizualni pregled merila, s katerim se ugotovi skladnost z meroslovnimi in tehničnimi zahtevami.
Pri overitvah je treba pregledati vsako merilo.
9. člen
Postopki za izvedbo redne overitve so enaki postopkom pri prvi overitvi.
Rok, v katerem se redno overjajo merila, je dve leti.
VII. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
10. člen
Merila, ki imajo na dan uveljavitve tega pravilnika veljavno overitev v skladu s pravilnikom o metroloških pogojih za merila za sipke snovi (Uradni list SFRJ, št. 5/85 in Uradni list RS, št. 22/00), se lahko še naprej dajejo v redno oziroma izredno overitev, če so skladna z zahtevami glede NDP iz 4. člena tega pravilnika.
11. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, se preneha uporabljati pravilnik o metroloških pogojih za merila za sipke snovi (Uradni list SFRJ, št. 5/85 in Uradni list RS, št. 22/00).
12. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 009-8/01-2
Ljubljana, dne 9. julija 2001.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport
dr. Lucija Čok l. r.

AAA Zlata odličnost