Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2001 z dne 27. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2001 z dne 27. 7. 2001

Kazalo

3312. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih in merilih za pridobitev socialnih stanovanj v najem, stran 6434.

Na podlagi 97. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91, 19/91, 9/94 - odl. US, 21/94, 23/96, 24/96 - odl. US, 44/96 - odl. US, 1/00 in 22/00), pravilnika o merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 18/92, 53/99), ki ga je izdal minister za delo, družino in socialne zadeve v soglasju z ministrom za okolje in prostor ter na podlagi odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada ljubljanskih občin (Uradni list RS, št. 20/92) in sklepa Mestnega sveta mestne občine Ljubljana št. 360-1/01 z dne 18. 12. 2000 je Upravni odbor stanovanjskega sklada ljubljanskih občin na 205. seji dne 5. 7. 2001 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih in merilih za pridobitev socialnih stanovanj v najem
1. člen
S tem pravilnikom se spremeni in dopolni pravilnik o pogojih in merilih za pridobitev socialnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 56/93, 73/95).
2. člen
V zadnji vrstici 1. člena se besede »vseh petih ljubljanskih občin« nadomesti z besedami »Mestne občine Ljubljana«.
3. člen
Besedilo 5. člena se spremeni tako, da glasi:
»Strokovna služba sklada prouči utemeljenost vlog na podlagi dokumentiranih poizvedb, potrebnih za oblikovanje prednostnega reda za oddajo socialnih stanovanj v najem, ki jih opravi pri pristojnih organih, organizacijah in posameznikih.
Strokovna služba določi udeležencem razpisa, katerih vloge so nepopolne, rok za dopolnitev vlog.
Vloge, ki jih udeleženci razpisa ne dopolnijo v predpisanem roku, se zavržejo s sklepom. Dokler predpisani rok za dopolnitev vlog ne poteče, ni mogoče sestaviti prednostnega vrstnega reda za oddajo socialnih stanovanj v najem.«
4. člen
V 13. členu se 2. točka spremeni tako, da glasi:
»da ima državljan stalno prebivališče na območju Mestne občine Ljubljana«.
V istem členu se v celoti črta 5. točka.
5. člen
V 15. členu se 1. točka stanovanjski status spremeni tako, da glasi:
»1. stanovanjski status
– prosilec je brez stanovanja 160 točk,
– prosilec je podnajemnik 150 točk,
– prosilec stanuje v samskem domu 140 točk,
– prosilec stanuje z družino pri starših ali sorodnikih 130 točk.
Točkovanje po prvi alinei 1. točke izključuje točkovanje po točkah 2., 3., 4. in 5. tega člena.
Opomba: pri enakem številu točk imajo prednost prosilci, ki imajo daljšo dobo bivanja na območju Mestne občine Ljubljana in daljšo čakalno dobo na socialno stanovanje.«
V 2. točki kvaliteta bivanja se druga alinea spremeni tako, da glasi:
»– bivanje v kletnem ali podstrešnem stanovanju 48 točk«
V 3. točki se četrta alinea črta.
V 5. točki se druga alineja spremeni tako, da glasi:
»- stanovanje z vhodom neposredno z dvorišča 8 točk«
Tretja, četrta in peta alinea ter besedilo opombe se v celoti črtajo.
6. člen
V 16. členu se prva alinea spremeni tako, da glasi:
»– za vsakega mladoletnega otroka 30 točk«
Druga alinea se v celoti črta.
7. člen
V 17. členu se tretja alinea spremeni tako, da glasi:
»– status roditelja, ki sam preživlja otroka (samohranilec) 40 točk«
Četrta alinea se v celoti črta.
8. člen
V 19. členu se spremeni prva alinea tako, da glasi:
»– družino, v kateri nobeden od staršev
ni starejši od 35 let (mlada družina) 72 točk«
Doda se nova četrta alinea, ki glasi:
»– oseba s statusom žrtve vojnega nasilja 30 točk«
9. člen
Besedilo 22. člena se v celoti črta.
10. člen
Besedilo 19.a člena se spremeni tako, da glasi:
»Stanovanjski sklad bo kot dodatni kriterij upošteval tudi dobo stalnega bivanja na območju Mestne občine Ljubljana, in sicer bodo prosilci pridobili dodatne točke:
– dolžina stalnega bivanja na območju Mestne občine Ljubljana
1. nad 10 let + 10%,
2. nad 15 let + 15%,
3. nad 20 let + 20%.
Odstotek se računa od skupnega števila točk, ki jih bo zbral posamezni prosilec.«
11. člen
Ta pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih in merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik
Upravnega odbora
stanovanjskega sklada
ljubljanskih občin
Igor Šoltes, univ. dipl. prav. l. r.

AAA Zlata odličnost