Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2001 z dne 27. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2001 z dne 27. 7. 2001

Kazalo

3274. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o normativih in standardih v osnovnih šolah, stran 6373.

Na podlagi 84. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96 in 22/00) ministrica za šolstvo, znanost in šport izdaja
O D R E D B O
o spremembah in dopolnitvah odredbe o normativih in standardih v osnovnih šolah
I
V odredbi o normativih in standardih v osnovnih šolah (Uradni list RS, št. 37/97) se v poglavju II črta zadnja alinea in se dodata novi osma in deveta alinea, ki se glasita:
– “ure dodatne strokovne pomoči učencem s posebnimi potrebami na podlagi odločbe o usmeritvi,
– 5 ur interesnih dejavnosti na skupino 5 učencev 4. razreda za preverjanje in ocenjevanje znanja in praktičnih sposobnosti za vožnjo kolesa v prometu.”
II
V poglavju III se v točki 1.1.2. na koncu stavka črta pika in doda besedilo, ki se glasi: “in dodatne strokovne pomoči učencem s posebnimi potrebami.”
III
V poglavju V se besedilo v točkah 2.6., 2.7. in 2.8. spremeni tako, da se glasi:
“2.6. Tedenska učna obveznost ravnatelja oziroma ravnatelja organizacijske enote je v okviru delovne obveznosti v osnovnih šolah:
– z 8 oddelki in manj 6 ur pouka ali 12 ur svetovalnega dela,
– z 9–10 oddelki 5 ur pouka ali 10 ur svetovalnega dela,
– z 11–12 oddelki 4 ure pouka ali 8 ur svetovalnega dela,
– s 13–14 oddelki 3 ure pouka ali 6 ur svetovalnega dela,
– s 15–16 oddelki 2 uri pouka ali 4 ure svetovalnega dela.
Ravnatelj osnovne šole, ravnatelj, ki opravlja funkcijo direktorja in ravnatelj organizacijske enote z več kot 16 oddelki, v okviru delovne obveznosti nima učne obveznosti.
2.7. Poleg predpisane učne obveznosti lahko ravnatelj uči tedensko še največ 5 ur oziroma opravi 10 ur svetovalnega dela.
Ure pouka oziroma svetovalnega dela, ki jih opravi ravnatelj šole, ravnatelj organizacijske enote in ravnatelj, ki opravlja funkcijo direktorja nad predpisano učno obveznostjo, se določijo v pogodbi o zaposlitvi.
2.8. Za določitev učne obveznosti ravnatelja se upoštevajo čisti in kombinirani oddelki, oddelki za izvedbo skupinskega dela z učenci iz treh ali več razredov, bolnišnični oddelki, oddelki podaljšanega bivanja in oddelki predšolske vzgoje.”
IV
V poglavju V se za točko 2.9.2. doda nova točka 2.9.3., ki se glasi:
“Za sistemizacijo delovnega mesta pomočnika ravnatelja in za določitev njegove učne obveznosti se upoštevajo čisti in kombinirani oddelki, oddelki za izvedbo skupinskega dela z učenci iz treh ali več razredov, bolnišnični oddelki in oddelki podaljšanega bivanja.”
V
V poglavju VI se doda nova točka 3.5., ki se glasi:
“Kot osnova za sistemizacijo delovnih mest iz točk 3.1., 3.2. in 3.3. se štejejo čisti in kombinirani oddelki ter bolnišnični oddelki in oddelki za izvedbo skupinskega dela z učenci treh in več razredov.”
VI
V poglavju VII se v 4. točki dodajo besede “ter druga dela.”
VII
V poglavju VII se doda nova točka 4.8., ki se glasi:
“V podružnični šoli z majhnim številom oddelkov in učencev, v kateri na osnovi normativov za posamezne vrste tehničnih del ni mogoče sistemizirati ustreznih deležev delovnih mest tehničnih delavcev, lahko šola sistemizira kombinirano delovno mesto ali delež kombiniranega delovnega mesta za opravljanje tehničnih del. Zaposleni mora imeti končano osnovno šolo in potrdila o ustreznih tehničnih znanjih, ki so nujna za delo, ki ga opravlja.”
VIII
V poglavju VII se doda nova točka 4.9., ki se glasi:
“Osnova za sistemiziranje delovnih mest hišnika-vzdrževalca, kurjača in hišnika kurjača so čisti in kombinirani oddelki, oddelki za izvedbo skupinskega dela z učenci treh in več razredov ter oddelki podaljšanega bivanja, za sistemiziranje računovodskih in administrativnih delavcev pa tudi bolnišnični oddelki.”
IX
V poglavju VII se doda nova točka 4.10., ki se glasi:
“V osnovni šoli se na podlagi odločbe o usmeritvi gibalno oviranega učenca sistemizira delovno mesto spremljevalca. Imeti mora štiriletno strokovno šolo ali gimnazijo.”
X
V poglavju VII se v točkah 4.3., 4.4., 4.5. in 4.6. beseda “strokovno” zamenja z besedo “poklicno”.
XI
V poglavju VIII se v točki 5.8. dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
“Normativ za oblikovanje oddelka podaljšanega bivanja v dvojezični osnovni šoli je 24 učencev.
Normativ za oddelek podaljšanega bivanja v dvojezični osnovni šoli, ki je kombiniran iz dveh razredov je 21 učencev, iz treh in več razredov pa 18 učencev.”
XII
V poglavju VIII se doda nova točka 5.10., ki se glasi:
“Če so v oddelek osnovne šole ali v oddelek podaljšanega bivanja usmerjeni učenci s posebnimi potrebami, se število učencev v oddelku lahko zniža.
V posamezen oddelek so lahko usmerjeni največ trije učenci s posebnimi potrebami.
Normativ za oblikovanje oddelka iz prvega odstavka tega člena je od 18 do 28 učencev.
O številu učencev v oddelku odloči šolska strokovna skupina ob upoštevanju odločbe komisije za usmerjanje.
V primeru, da ob vključitvi učenca oziroma učencev s posebnimi potrebami, odločitev šolske strokovne skupine o znižanju števila učencev v oddelku zahteva povečanje števila oddelkov, mora šola pridobiti soglasje pristojnega upravnega organa.”
XIII
V poglavju IX se za točko 6.1. vključi nova točka 6.1.1., ki se glasi:
“Normativ za oblikovanje skupine pri športni vzgoji od 5. razreda dalje je 20 učencev. Skupine se oblikujejo po spolu v okviru enega razreda. V primeru, da je število učencev ali učenk določenega razreda manjše, se skupine oblikujejo iz sosednjih razredov. Kadar to ni mogoče, se učenci po spolu delijo le v primeru, če je v posamezni skupini najmanj 8 učencev.”
XIV
V poglavju X se v točki 7.2. v drugi vrstici, za številko 5.9. vrine besedilo, ki se glasi:
“in skupin v točkah 6.1. in 6.1.1.”
XV
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. septembrom 2001.
Št. 011-135/01
Ljubljana, dne 20. julija 2001.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport

AAA Zlata odličnost