Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2001 z dne 27. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2001 z dne 27. 7. 2001

Kazalo

3306. Sklep o tolarski likvidnostni lestvici hranilnic, stran 6429.

Na podlagi 74. in 92. člena v zvezi s 6. točko 91. člena zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99 in 59/01) ter drugega odstavka 20. člena in 35. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o tolarski likvidnostni lestvici hranilnic
I. UVOD
1. S tem sklepom se določi vsebina in način ugotavljanja ter poročanja hranilnice o izpostavljenosti likvidnostnemu tveganju.
Hranilnica mora upravljati z likvidnostjo tako, da skrbi za usklajenost naložb in obveznosti glede na preostalo dospelost.
Za naložbe in obveznosti po tem sklepu se štejejo tolarske naložbe in obveznosti. Hranilnica med naložbe prvega in drugega razreda ne sme vštevati naložb v tuji valuti.
Kot hranilnica se za namen tega sklepa šteje tudi hranilno kreditna služba, ki je pridobila dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev.
II. KOLIČNIK LIKVIDNOSTI
2. Količnik likvidnosti posameznega razreda je razmerje med vsoto naložb in vsoto obveznosti posameznega razreda glede na preostalo dospelost.
3. Za namene iz 2. točke tega sklepa sta predpisana dva razreda naložb in obveznosti z določenimi roki dospelosti. Naložbe in obveznosti se razvrstijo v razreda po preostali dospelosti, in sicer v:
– prvi razred: naložbe in obveznosti s preostalo dospelostjo do 30 dni in
– drugi razred: naložbe in obveznosti s preostalo dospelostjo do 180 dni.
4. Hranilnica mora dnevno izračunavati količnika likvidnosti. Količnik likvidnosti posameznega razreda mora biti najmanj 1.
5. Naložbe prvega razreda sestavljajo naslednje postavke:
– imetja na poravnalnem oziroma transakcijskem računu,
– imetja na računu izločene obvezne rezerve,
– gotovina v blagajni,
– terjatve do bank in hranilnic s preostalo dospelostjo do 30 dni,
– prosti znesek blagajniških zapisov in drugih terjatev do Banke Slovenije,
– prosti znesek državnih vrednostnih papirjev,
– krediti s preostalo dospelostjo do 30 dni,
– drugi vrednostni papirji s preostalo dospelostjo do 30 dni.
Obveznosti prvega razreda sestavljajo naslednje postavke:
– vloge s preostalo dospelostjo do 30 dni,
– obveznosti do centralne banke ter bank in hranilnic s preostalo dospelostjo do 30 dni,
– izdani vrednostni papirji s preostalo dospelostjo do 30 dni.
6. Naložbe drugega razreda sestavljajo naslednje postavke:
– imetja na poravnalnem oziroma transakcijskem računu,
– imetja na računu izločene obvezne rezerve,
– gotovina v blagajni,
– terjatve do bank in hranilnic s preostalo dospelostjo do 180 dni,
– prosti znesek blagajniških zapisov in drugih terjatev do Banke Slovenije,
– prosti znesek državnih vrednostnih papirjev,
– krediti s preostalo dospelostjo do 180 dni,
– drugi vrednostni papirji s preostalo dospelostjo do 180 dni.
Obveznosti drugega razreda sestavljajo naslednje postavke:
– vloge s preostalo dospelostjo do 180 dni,
– obveznosti do centralne banke ter bank in hranilnic s preostalo dospelostjo do 180 dni,
– izdani vrednostni papirji s preostalo dospelostjo do 180 dni.
7. Preostala dospelost je obdobje med datumom, za katerega se izračunava količnik likvidnosti, in datumom dospetja posamezne naložbe ali obveznosti, razen:
– pri še neodpoklicanih obveznostih z možnostjo odpoklica je preostala dospelost enaka najkrajšemu možnemu odpoklicnemu roku,
– pri naložbah ali obveznostih, ki dospevajo v rednih časovnih razmikih, je preostala dospelost posameznega dela naložbe ali obveznosti enaka obdobju med datumom, za katerega se izračunava količnik likvidnosti, in datumom dospelosti le-tega.
8. Hranilnica, ki na dan uveljavitve tega sklepa, ne dosega predpisanega količnika posameznega razreda, mora to doseči najkasneje do 31. 12. 2002.
Hranilnica lahko obveznost iz prvega odstavka te točke izpolni postopoma in sicer trimesečno po petinah.
Od uveljavitve tega sklepa dalje hranilnica iz prvega odstavka te točke ne sme poslabšati že doseženega količnika posameznega razreda na dan 30. 9. 2001.
9. Hranilnica mora poročati Banki Slovenije o povprečnih mesečnih količnikih likvidnosti, in sicer najkasneje 10. dan v tekočem mesecu za pretekli mesec v obliki in na način predpisan z navodilom. Kot navodilo se smiselno uporabi navodilo za izdelavo poročila o količnikih likvidnosti tolarske likvidnostne lestvice bank.
Izjemoma lahko hranilnica do vključno decembra 2001 izračunava in poroča Banki Slovenije o količnikih likvidnosti po stanju na zadnji dan v mesecu.
Prvo poročilo iz prvega odstavka te točke predloži hranilnica po stanju 30. 9. 2001.
10. Do 31. 3. 2002 hranilnica pri naložbah in obveznostih lahko uporablja ocene preostale dospelosti, določene z navodilom.
III. DNEVNO NAČRTOVANJE TOLARSKE LIKVIDNOSTI
11. Hranilnica je dolžna dnevno načrtovati tolarske denarne pritoke in odtoke. Načrtovanje se nanaša tako na znane, kot tudi morebitne in pričakovane denarne tokove, ki lahko vplivajo na sposobnost hranilnice, da tekoče poravnava svoje pogodbene obveznosti do komitentov ter druge obveznosti, neločljivo povezane s poslovanjem hranilnice.
12. Pri načrtovanju tolarskih denarnih tokov mora hranilnica upoštevati načelo previdnosti, kar pomeni, da lahko med pritoke vključuje samo tiste, za katere obstaja velika verjetnost, da jih bo ob dnevu dospelosti tudi prejela, med odtoke pa vse obveznosti, ki na določen dan dospejo v izplačilo.
13. Med tolarske pritoke se vključujejo predvideni pritoki iz vseh vrst vlog, vračila kreditov, pritoki iz prodaje vrednostnih papirjev, deviz, pritoki na podlagi instrumentov Banke Slovenije, iz medbančnih kreditov ter drugi pritoki.
14. Med tolarske odtoke se vključujejo predvideni odtoki na podlagi črpanih kreditov, vlog, nakupov vrednostnih papirjev, deviz, instrumentov Banke Slovenije, drugih obveznosti, iz medbančnih kreditov ter drugi odtoki.
15. Hranilnica mora poročati Banki Slovenije o predvidenih tolarskih denarnih tokovih za tekoči in naslednji delovni dan dnevno najkasneje do 12. ure po telefaksu ali na elektronski način v obliki, ki je predpisana z navodilom. Kot navodilo se smiselno uporabi navodilo za izpolnjevanje poročila o tokovih tolarske likvidnosti bank.
Prvo poročilo iz prejšnjega odstavka te točke predloži hranilnica dne 3. 9. 2001.
IV. SPREMLJANJE KONCENTRACIJE DEPONENTOV
16. Pomemben dejavnik upravljanja z likvidnostnim tveganjem je zagotavljanje razpršenosti tolarskih vlog glede na izvor in rok dospelosti.
17. Hranilnica mora poročati Banki Slovenije o največjih deponentih po stanju na zadnji dan v preteklem mesecu najkasneje 10. dan v tekočem mesecu v obliki in na način, ki je predpisan z navodilom. Kot navodilo se smiselno uporabi navodilo za poročanje o največjih deponentih bank.
18. Prvo poročilo iz prejšnjega odstavka te točke predloži hranilnica po stanju 30. 9. 2001.
V. IZVAJANJE SKLEPA
19. Uprava hranilnice mora sprejeti ustrezne interne postopke za izvajanje določil sklepa in navodil ter zagotoviti:
– da notranja revizija pregleduje poslovanje na področju likvidnosti ter izvajanje sprejetih politik in postopkov;
– vzpostavitev računovodskih postopkov in ustreznega informacijskega sistema za spremljanje izvajanja sklepa ter za pravilno in pravočasno poročanje Banki Slovenije.
20. V primeru posebne zahteve Banke Slovenije je hranilnica dolžna predložiti poročila tudi po stanju na dan, ki je naveden v zahtevi in v zahtevanem roku.
21. Ta sklep začne veljati 1. 9. 2001. Z dnem, ko začne veljati ta sklep, za hranilnice preneha veljati sklep o obvezni uskladitvi rokov dospelosti naložb z roki dospelosti sredstev (Uradni list RS, št. 40/99).
Ljubljana, dne 24. julija 2001.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
Mitja Gaspari l. r.

AAA Zlata odličnost