Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2001 z dne 27. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2001 z dne 27. 7. 2001

Kazalo

3268. Odlok o preoblikovanju gospodarske enote "Proizvodno podjetje Proizvodni obrati Golovec, p.o.," v "Javni gospodarski zavod Golovec Ljubljana, kovinska galanterija, mizarstvo, knjigovezništvo, šiviljstvo, storitve", stran 6367.

Na podlagi 248. in 250. člena zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 22/00) in 20. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98) ter 6. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97, 23/99, 119/00 in 30/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o preoblikovanju gospodarske enote »Proizvodno podjetje Proizvodni obrati Golovec, p.o.,« v »Javni gospodarski zavod Golovec Ljubljana, kovinska galanterija, mizarstvo, knjigovezništvo, šiviljstvo, storitve«
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Proizvodno podjetje Proizvodni obrati Golovec, p.o., ki je bilo ustanovljeno 25. 12. 1973 in je organizirano kot gospodarska enota kazensko poboljševalnega zavoda Ljubljana po zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list SRS, št. 25/73) in je subjekt vpisa v sodnem registru Okrožnega sodišča v Ljubljani, vpisan pod vložno številko 1/1787/00, z matično številko 5104009, se s tem odlokom preoblikuje v Javni gospodarski zavod Golovec Ljubljana, kovinska galanterija, mizarstvo, knjigovezništvo, šiviljstvo, storitve (v nadaljnjem besedilu: JGZ).
Ob preoblikovanju Proizvodnega podjetja Golovec, p.o., v JGZ Golovec Ljubljana se Proizvodne delavnice Ig, p.o., ki so bile ustanovljene 5. 2. 1981 in so organizirane kot gospodarska enota kazensko poboljševalnega zavoda Ig pri Ljubljani po zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list SRS, št. 17/78, 23/82, 41/87, 32/89, 5/90 in Uradni list RS, št. 8/90, 12/92, 58/93, 71/94, 29/95, 10/98, 56/98 – odločba US ter 26/99) in so subjekt vpisa v sodnem registru Okrožnega sodišča v Ljubljani, vpisan pod vložno številko 1/1748/00, z matično številko 5216206, pripoji k JGZ Golovec Ljubljana, kovinska galanterija, mizarstvo, knjigovezništvo, šiviljstvo, storitve.
S pripojitvijo gospodarska enota Proizvodne delavnice Ig, p.o., preneha kot pravna oseba in se izbriše iz sodnega registra.
2. člen
Ustanovitelj JGZ je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada Republike Slovenije.
II. FIRMA IN SEDEŽ JGZ
3. člen
Firma JGZ se glasi: Javni gospodarski zavod »Golovec« Ljubljana, kovinska galanterija, mizarstvo, knjigovezništvo, šiviljstvo, storitve.
Skrajšana firma je: JGZ »Golovec« Ljubljana.
Sestavni del firme je znak (logotip), ki ga določi direktor JGZ.
Sedež JGZ je: Povšetova 5, Ljubljana.
III. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI JGZ V PRAVNEM PROMETU
4. člen
JGZ je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.
5. člen
JGZ lahko nastopa v pravnem prometu z drugimi ter lahko pridobiva pravice in prevzema obveznosti s sklepanjem pravnih poslov v pravnem prometu.
6. člen
JGZ odgovarja za svoje obveznosti v pravnem prometu s svojim premoženjem.
7. člen
JGZ uporablja v pravnem prometu žig, katerega obliko in besedilo določi direktor JGZ, ki lahko s svojim aktom uredi tudi vsa ostala vprašanja v zvezi z uporabo žiga.
IV. DEJAVNOST JGZ
8. člen
JGZ je ustanovljen z namenom zagotavljanja možnosti dela zaprtih oseb v okviru Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana in Zavoda za prestajanje kazni zapora Ig (v nadaljnjem besedilu: zavod).
Gospodarske dejavnosti, ki jih opravlja JGZ, so sestavni del izvrševanja kazni zapora v Republiki Sloveniji.
Gospodarske dejavnosti JGZ se opravljajo v javnem interesu.
9. člen
JGZ opravlja naslednje dejavnosti:
01.11   Pridelovanje žit in drugih poljščin
01.120  Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik
01.411  Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin
17.40   Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil
18.10   Proizvodnja usnjenih oblačil
18.21   Proizvodnja delovnih oblačil
18.22   Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil
18.23   Proizvodnja spodnjega perila
18.24   Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.
20.10   Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa
20.30   Stavbno mizarstvo
20.40   Proizvodnja lesene embalaže
20.51   Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa
20.52   Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja
21.21   Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske
     embalaže
21.22   Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja
21.23   Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja
21.25   Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona
22.15   Drugo založništvo
22.22   Drugo tiskarstvo
22.23   Knjigoveštvo in dodelava
22.25   Druge s tiskarstvom povezane storitve
22.33   Razmnoževanje računalniških zapisov
25.24   Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas
26.12   Oblikovanje in obdelava ravnega stekla
28.11   Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
28.12   Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva
28.21   Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev
28.40   Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija
28.52   Splošna mehanična dela
28.621  Proizvodnja ročnega orodja
28.622  Proizvodnja orodja za stroje
28.71   Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod
28.72   Proizvodnja lahke kovinske embalaže
28.73   Proizvodnja izdelkov iz žice
28.74   Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti
28.75   Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.
29.21   Proizvodnja peči in gorilnikov
33.50   Proizvodnja ur
35.43   Proizvodnja vozil za invalide
35.50   Proizvodnja drugih vozil, d.n.
36.11   Proizvodnja sedežnega pohištva
36.12   Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega
36.13   Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega
36.14   Proizvodnja drugega pohištva, d.n.
36.61   Proizvodnja bižuterije
36.62   Proizvodnja metel in krtač
36.63   Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.
37.10   Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov
37.20   Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov
52.74   Druga popravila, d.n.
60.24   Cestni tovorni promet
63.11   Prekladanje
63.12   Skladiščenje
71.31   Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem
74.50   Dejavnost agencij za zaposlovanje in posredovanje delovne sile
74.82   Pakiranje
74.832  Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
93.01   Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.
10. člen
JGZ lahko opravlja tudi vse druge posle, ki so potrebni za njegov obstoj in za opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti.
JGZ lahko po pooblastilu zavoda zagotovi v skladu z zakonom delo zaprtim osebam tudi zunaj JGZ pri pravnih in fizičnih osebah, s katerimi s pogodbo podrobneje uredi pogoje dela in medsebojne pravice in obveznosti.
V. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA JGZ IN NAČIN NJIHOVE ZAGOTOVITVE
11. člen
JGZ prevzame v upravljanje vse premoženje in obveznosti proizvodnega podjetja Proizvodni obrati Golovec, iz katerega se je preoblikoval, in podjetja Proizvodne delavnice Ig, ki mu je bilo pripojeno, po stanju na dan vpisa v sodni register.
VI. VIRI, NAČIN IN POGOJI FINANCIRANJA DELA JGZ
12. člen
JGZ pridobiva finančna sredstva:
1. s prodajo svojih proizvodov in storitev na trgu;
2. z dotacijami iz ostalih JGZ, ki na območju Republike Slovenije zagotavljajo možnost dela zaprtih oseb;
3. iz proračuna Republike Slovenije in
4. z donacijami in iz drugih virov.
JGZ v skladu s programom dela in finančnim načrtom JGZ, na katerega je dal soglasje ustanovitelj in na podlagi pogodbe sklenjene z ustanoviteljem, lahko pridobiva finančna sredstva iz proračuna Republike Slovenije za:
1. nemoteno izvajanje programa zagotavljanja dela zaprtih oseb v okviru JGZ, in
2. realizacijo programa razvoja, kolikor se program razvoja ne more v zadostni meri financirati z dotacijami ter ugodnimi posojili iz ostalih JGZ, ki zagotavljajo možnost dela zaprtih oseb.
VII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA DO OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI IN UPRAVLJANJA JGZ TER ODGOVORNOSTI ZA NJEGOVE OBVEZNOSTI
13. člen
JGZ odgovarja za svoje obveznosti s premoženjem, s katerim upravlja.
Za obveznosti JGZ solidarno odgovarjajo tudi vsi JGZ, ki na območju Republike Slovenije zagotavljajo možnost dela zaprtih oseb.
Ustanovitelj je subsidiarno odgovoren za obveznosti JGZ iz naslova izvajanja gospodarskih dejavnosti, ki se opravljajo v javnem interesu, če se jih ne da pokriti na način iz prejšnjega odstavka.
14. člen
Ustanovitelj uresničuje pravice upravljanja v JGZ v skladu z zakonom, tem odlokom in statutom.
Pri upravljanju JGZ ima ustanovitelj poleg z zakonom določenih pravic tudi naslednje:
– daje soglasje na letni program dela in finančni načrt JGZ po predhodnem mnenju upravnega odbora in na predlog direktorja;
– daje soglasje na srednjeročni in dolgoročni načrt razvoja JGZ po predhodnem mnenju upravnega odbora in na predlog direktorja;
– daje soglasje k najemanju posojil v vrednosti nad 20,000.000 SIT (dvajset milijonov tolarjev) po predhodnem mnenju upravnega odbora in na predlog direktorja;
– odloča o dotacijah ter odpisih posojil JGZ drugim JGZ, ki na območju Republike Slovenije zagotavljajo možnost dela zaprtih oseb;
– imenuje in razrešuje člane upravnega odbora;
– določa sejnine članov upravnega odbora;
– imenuje revizorja;
– odloča o razpolaganju in pravnem prometu z zemljišči in objekti, ki jih ima JGZ v upravljanju;
– odloča o razporeditvi in delitvi presežka prihodkov nad odhodki in o pokrivanju primanjkljaja JGZ.
VIII. ORGAN, KI ZASTOPA USTANOVITELJA V RAZMERJU DO JGZ
15. člen
V razmerju do JGZ zastopa ustanovitelja Vlada Republike Slovenije.
Pristojni upravni organ Vlade Republike Slovenije, na katerega delovno področje sodi dejavnost JGZ, je Ministrstvo za pravosodje – Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij (v nadaljnjem besedilu: uprava).
16. člen
Uprava opravlja nadzor nad poslovanjem in opravljanjem gospodarske dejavnosti JGZ v skladu z njegovim osnovnim namenom.
Uprava ima v skladu s predpisi naslednje naloge in pristojnosti glede upravljanja JGZ (in drugih JGZ, ki na območju Republike Slovenije zagotavljajo možnost dela zaprtih oseb) in koordiniranja njihovih dejavnosti:
– usklajuje letne programe dela, finančne načrte, srednjeročne in dolgoročne načrte razvoja JGZ;
– financira dejavnosti javne službe po potrjenih letnih programih dela in finančnih načrtih;
– izvaja nadzor nad poslovanjem in izvajanjem odobrenih programov;
– izvaja nadzor nad zadolževanjem;
– izvaja strokovnotehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju dejavnosti JGZ, ki se opravljajo v javnem interesu in so sestavni del izvrševanja kazni zapora, in sicer:
1. usklajuje razvoj, načrtovanje in pospeševanje dejavnosti, ki se opravljajo v javnem interesu;
2. določa investicijsko načrtovanje in nadzoruje uspešnost gospodarjenja z objekti in napravami, ki so potrebne za izvajanje gospodarske javne službe;
3. skrbi za usklajeno financiranje investicij in usklajevanje razvojnih programov JGZ in ostalih JGZ, ki na območju Republike Slovenije zagotavljajo možnost dela zaprtih oseb.
Uprava skrbi za redno in pravočasno predložitev vseh dokumentov JGZ in ostalih JGZ, ki na območju Republike Slovenije zagotavljajo možnost dela zaprtih oseb, o katerih odloča oziroma na katere daje soglasje ustanovitelj.
IX. ORGANI JGZ
17. člen
Organa JGZ sta:
1. upravni odbor in
2. direktor.
18. člen
Upravni odbor ima tri člane, ki jih imenuje ustanovitelj, in sicer:
– dva člana iz ministrstva, pristojnega za pravosodje (iz uprave),
– enega člana iz ministrstva, pristojnega za finance.
Mandat članov upravnega odbora traja štiri leta od dneva imenovanja dalje in so lahko po preteku ponovno imenovani.
Naloge in pristojnosti upravnega odbora ter način njegovega dela in odločanja se določijo v statutu JGZ.
19. člen
Poslovanje in delo JGZ vodi direktor.
Direktorja imenuje in razrešuje upravni odbor na podlagi javnega razpisa.
Mandat direktorja traja štiri leta od dneva imenovanja dalje in je lahko po preteku ponovno imenovan.
Pogoji, način in postopek imenovanja direktorja, način in razlogi za njegovo razrešitev, njegove pravice, obveznosti in odgovornosti se določijo v statutu JGZ.
X. STATUT JGZ
20. člen
JGZ ima statut. Statut sprejme upravni odbor JGZ. K statutu in spremembam ter dopolnitvam statuta daje soglasje ustanovitelj.
21. člen
S statutom se določi organizacija JGZ ter določila v zvezi z upravnim odborom in direktorjem ter ostala vprašanja, ki so povezana z delovanjem JGZ.
XI. ORGANIZACIJSKE ENOTE JGZ IN NJIHOVA POOBLASTILA V PRAVNEM PROMETU
22. člen
Organizacijske enote JGZ se določijo v statutu JGZ in v splošnem aktu, ki določa notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest.
Organizacijske enote JGZ nimajo pooblastil v pravnem prometu.
XII. RAZMERJE JGZ DO UPORABNIKOV, POSLOVNIH PARTNERJEV TER DO UPRAVE
23. člen
JGZ ureja pravna razmerja s svojimi poslovnimi partnerji z dolgoročnimi in kratkoročnimi pogodbami v skladu s predpisi, ki urejajo poslovanje gospodarskih družb in obligacijska razmerja.
24. člen
Uprava opravlja nadzor nad poslovanjem in opravljanjem gospodarske dejavnosti JGZ.
25. člen
Uprava zagotavlja za nemoteno opravljanje gospodarske dejavnosti potrebne inštruktorje in druge kadre, ki so vključeni v enotni proces nadzora in uresničevanja nalog pri izvajanju kazni zapora.
JGZ in Uprava uredita finančnopravna, delovnopravna in funkcionalno organizacijska razmerja v zvezi s funkcionalno organizacijskimi vprašanji s pogodbo.
XIII. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN JGZ
26. člen
Ustanovitelj preko Uprave zagotavlja JGZ potrebna finančna sredstva za organiziranje dela zaprtih oseb v JGZ.
27. člen
Zaradi zagotavljanja večjih možnosti zaposlovanja zaprtih oseb lahko opravlja JGZ posamezne storitve tudi za ustanovitelja, kar se določi z letnim programom dela in uredi s pogodbo.
XIV. RAČUNOVODSTVO, REVIDIRANJE IN FINANČNO POSLOVANJE
28. člen
JGZ vodi računovodstvo v skladu z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, in slovenskimi računovodskimi standardi.
Za potrebe usklajevanja računovodskih podatkov z državnim proračunom JGZ vodi tudi posebno knjigovodsko evidenco prihodkov iz državnega proračuna po načelu plačane realizacije.
29. člen
O razporejanju presežka prihodkov nad odhodki in o načinu pokrivanja primanjkljaja odloča ustanovitelj JGZ na predlog upravnega odbora.
30. člen
JGZ vodi svoje finančno poslovanje v skladu z zakoni in posovno-finančnimi načeli.
JGZ mora upravljati s svojo likvidnostjo tako, da pri tem upošteva tudi potrebe ostalih JGZ, ki na območju Republike Slovenije zagotavljajo možnost dela zaprtih oseb. JGZ mora morebitne presežke finančnih sredstev predhodno ponuditi v uporabo ostalim JGZ, ki na območju Republike Slovenije zagotavljajo možnost dela zaprtih oseb. Koordinacijo upravljanja z likvidnostjo vseh JGZ mora zagotavljati uprava.
Za skladnost finančnega poslovanja JGZ s predpisi in posovno-finančnimi načeli ter tem odlokom je poleg direktorja JGZ posebno odgovoren delavec, ki skrbi za finančno poslovanje JGZ.
XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
JGZ izdela otvoritveno bilanco stanja v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi po stanju na dan vpisa spremembe statusa v sodni register in jo najkasneje v dveh mesecih po vpisu spremembe statusa v sodni register predloži ustanovitelju v sprejem.
32. člen
Splošni akti JGZ, ki jih zahtevajo predpisi, morajo biti sprejeti najkasneje v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka.
Do sprejetja splošnih aktov JGZ se uporabljajo splošni akti, kot so veljali v gospodarski enoti, ki se preoblikuje s tem odlokom.
33. člen
Do imenovanja direktorja, vendar najdlje za dobo šestih mesecev, se kot v.d. direktorja imenuje Irena Križnik, upravnica Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana, ki opravlja zadeve začasnega poslovodenja. V.d. direktorja ima vsa pooblastila v pravnem prometu, kot jih ima po do sedaj veljavnem statutu oziroma pravilih obstoječe gospodarske enote, ki se preoblikuje s tem odlokom.
34. člen
Preoblikovanje proizvodnega podjetja Proizvodni obrati GOLOVEC, p.o. v javni gospodarski zavod Golovec Ljubljana, kovinska galanterija, mizarstvo, knjigovezništvo, šiviljstvo, storitve in pripojitev gospodarske enote Proizvodne delavnice IG, p.o. se v roku 30 dni od dneva uveljavitve tega odloka vpiše v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani.
Za izvedbo vseh potrebnih postopkov vpisa preoblikovanja je odgovoren v.d. direktorja JGZ.
35. člen
Ustanovitelj imenuje člane upravnega odbora v roku 30 dni od uveljavitve tega odloka.
Konstitutivno sejo upravnega odbora JGZ skliče v.d. direktorja najpozneje v roku 15 dni po imenovanju članov upravnega odbora.
36. člen
Upravni odbor predloži ustanovitelju v soglasje statut najpozneje v 3 mesecih od uveljavitve tega odloka.
37. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 250-02/2001-1
Ljubljana, dne 12. julija 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost