Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2001 z dne 27. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2001 z dne 27. 7. 2001

Kazalo

3272. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o postopnem uvajanju programa 9-letne osnovne šole, stran 6371.

Na podlagi 20. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96 in 22/00) in 105. člena zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12/96, 33/97 in 59/01) ministrica za šolstvo, znanost in šport izdaja
O D R E D B O
o spremembah in dopolnitvah odredbe o postopnem uvajanju programa 9-letne osnovne šole
1. člen
V odredbi o postopnem uvajanju programa 9-letne osnovne šole (Uradni list RS, št. 22/98 in 77/00) se v prvem odstavku 2. člena letnica “2007/2008” nadomesti z letnico “2008/2009”.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
“V šolskem letu 2002/2003 začnejo izvajati program 1. in 7. razreda še vse tiste osnovne šole, ki izpolnjujejo pogoje v skladu s to odredbo in imajo dovoljenje ministra“.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se letnica “2002/2003” nadomesti z letnico “2003/2004”.
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane osmi odstavek, se za letnico “2000/2001” črta beseda “in” ter se nadomesti z vejico, za letnico “2001/2002” pa se doda novo besedilo “in 2002/2003”.
V dosedanjem osmem odstavku, ki postane deveti odstavek, se letnica “2007/2008” nadomesti z letnico “2008/2009”.
2. člen
V 5. členu se za letnico “2000/2001” črta beseda “in” ter se nadomesti z vejico, za letnico “2001/2002” pa se doda novo besedilo “in v šolskem letu 2002/2003”.
3. člen
V prvem odstavku 6. člena se za letnico “2000/2001” črta beseda “in” ter se nadomesti z vejico, za letnico “2001/2002” pa se doda novo besedilo “in v šolskem letu 2002/2003”.
4. člen
V 7. členu se za letnico “2000/2001” črta beseda “in” ter se nadomesti z vejico, za letnico “2001/2002” pa se doda novo besedilo “in v šolskem letu 2002/2003”.
V navedbi številke Uradnega lista Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol se v oklepaju za številko 16/98 doda novo besedilo: “in št. 27/99” .
5. člen
V 8. členu se za letnico “2000/2001” črta beseda “in” ter se nadomesti z vejico, za letnico “2001/2002” pa se doda novo besedilo “in 2002/2003”.
6. člen
V prvem odstavku 9. člena se za letnico “2000/2001” črta beseda “in” ter se nadomesti z vejico, za letnico “2001/2002” pa se doda novo besedilo “in 2002/2003”.
7. člen
V 10. členu se za letnico 2000/2001” črta beseda “in” ter se nadomesti z vejico, za letnico 2001/2002 pa se doda novo besedilo “in 2002/2003”.
8. člen
V prvem odstavku 11. člena se v tretji alinei črta beseda “pa” in se doda nova četrta alinea, ki se glasi:
“– za vključitev v šolskem letu 2002/2003 pa najkasneje do 1. septembra 2001”.
V drugem odstavku se besedilo “ 60 dni” nadomesti z besedilom “40 dni”.
9. člen
V 12. členu se v prvem odstavku za letnico “2000/2001” črta besedica “in“ in se nadomesti z vejico, za letnico “2001/2002” pa se doda besedilo “in 2002/2003”.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Ne glede na določilo prejšnjega odstavka komisija pri izboru osnovnih šol za vključitev v postopno uvajanje programa 9-letne osnovne šole v šolskem letu 2002/2003 upošteva le izpolnjevanje pogojev iz 5., 6. in 7. člena te odredbe”.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
10. člen
V 13. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Ne glede na določilo prejšnjega odstavka osnovne šole prejmejo pisno obvestilo o izboru za vključitev v postopno uvajanje programa 9-letne osnovne šole v šolskem letu 2002/2003 najkasneje do 15. novembra 2001”.
11. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-136/2001
Ljubljana, dne 20. julija 2001.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport

AAA Zlata odličnost