Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2000 z dne 6. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2000 z dne 6. 6. 2000, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

2331. Odlok o potrditvi letnega obračuna Banke Slovenije za leto 1999 in o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki (OdLOBS99)
2332. Odlok o potrditvi finančnega načrta Banke Slovenije za leto 2000 (OdFNBS2000)

Drugi akti

2333. Nacionalni program zdravstvenega varstva Republike Slovenije - zdravje za vse do leta 2004 (NPZV)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2334. Uredba o prenehanju veljavnosti uredb o preoblikovanju javnih podjetij za proizvodnjo električne energije
2335. Uredba o spremembi uredbe o emisiji snovi v zrak iz naprav pri pridobivanju aluminija
2336. Uredba o razvrstitvi prepovedanih drog
2337. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za proizvodnjo perboratov
2338. Uredba o določitvi območnih geodetskih uprav Geodetske uprave Republike Slovenije, njihovih območij in sedežev

MINISTRSTVA

2339. Pravilnik o strokovnem izpitu in o preizkusu strokovne usposobljenosti inšpektorjev za šolstvo in inšpektorjev za šport

USTAVNO SODIŠČE

2340. Sklep o začasnem zadržanju izvajanju dela petega odstavka 138. člena, drugega odstavka 146. člena in prvega odstavka 235. člena zakona o varnosti cestnega prometa
2341. Odločba o ugotovitvi, da je bil odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Hrpelje-Kozina v neskladju z zakonom in o razveljavitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Hrpelje-Kozina

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2342. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o razvrstitvi zdravil na liste
2343. Sklep o spremembah in dopolnitvah odvetniške tarife
2344. Pravilnik o organizaciji stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije
2345. Spremembe in dopolnitve o postopku pred stalno arbitražo pri Gospodarski zbornici Slovenije
2346. Pravilnik o arbitražnem postopku pred stalno arbitražo pri Gospodarski zbornici Slovenije
2347. Pravilnik o posredovalnem postopku pred stalno arbitražo pri Gospodarski zbornici Slovenije

OBČINE

Bistrica ob Sotli

2348. Odlok o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto 2000
2349. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Bistrica ob Sotli za leto 2000

Brezovica

2350. Odlok o nalogah in financiranju krajevnih skupnosti na območju Občine Brezovica

Dobrovnik

2351. Odlok o proračunu Občine Dobrovnik za leto 2000
2352. Odlok o javnem redu in miru na območju Občine Dobrovnik
2353. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje Občine Dobrovnik
2354. Odlok o uskladitvi prostorskih izvedbenih aktov s prostorskimi sestavinami planov Občine Dobrovnik

Kidričevo

2355. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest v Občini Kidričevo
2356. Odlok o priznanjih Občine Kidričevo

Kranj

2357. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Kranj za leto 1999
2358. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave mestne občine Kranj
2359. Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj v Mestni občini Kranj
2360. Odlok o določitvi pomožnih objektov, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
2361. Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem

Kranjska Gora

2362. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kranjska Gora
2363. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Jesenice za Občino Kranjska Gora

Krško

2364. Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2000
2365. Odlok o zazidalnem načrtu za poslovne objekte v Stari vasi
2366. Odlok o zazidalnem načrtu Bencinski servis Križaj
2367. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Obrtna cona Videm
2368. Sklep o vrednosti točke za obračun komunalnih taks v Občini Krško

Prebold

2369. Sklep o razrešitvi funkcij Volilne komisije občine Prebold
2370. Imenovanje volilne komisije Občine Prebold

Rogaška Slatina

2371. Odlok o ureditvenem načrtu za območje CZ1 v Rogaški Slatini

Slovenj Gradec

2372. Odlok o splošni prepovedi parcelacije in sprememb namenske rabe za območja izdelave prostorsko izvedbenih načrtov v proračunskem letu 2000 v Mestni občini Slovenj Gradec

Štore

2373. Odlok o organizaciji dela Občinske uprave občine Štore

Vransko

2374. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec - za območje Občine Vransko

POPRAVKI

1. Popravek sklepa o uskladitvi vrednosti točke v odvetniški tarifi
2. Popravek dodatka k pravilom igre na srečo "Petica"
3. Obvestilo, da odlok o spremembi meje med naseljema Rapljevo in Vrbovec, objavljen pod Občino Dobrepolje, velja tudi za Občino Kočevje

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

65. Zakon o o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Ciper o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (BCYKIZ)
66. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o mednarodnem železniškem, cestnem in vodnem kombiniranem transportu (BHUMKT)
67. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o izmenjavi informacij s področja jedrske varnosti (BSKIJV)
68. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o uporabi koprskega pristanišča (BSKUKP)
69. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije in Ministrstvom za kmetijstvo Slovaške republike o sodelovanju na področju kmetijstva, živilske industrije in gozdarstva (BSKKIG)
70. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Republike Estonije o sodelovanju na obrambnem področju (BEESOP)

Vlada Republike Slovenije

71. Uredba o ratifikaciji Programa sodelovanja v kulturi, izobraževanju in znanosti med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo za leta 1999-2003

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodnih pogodb

Popravki

2. Popravek obvestila o začetku veljavnosti mednarodne pogodbe
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti