Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2000 z dne 6. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2000 z dne 6. 6. 2000

Kazalo

2359. Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj v Mestni občini Kranj, stran 6777.

Na podlagi 67. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91-I, 19/91-I, 9/94 – odl. US, 21/94, 22/94 – odl. US, 23/96, 24/96 – odl. US, 44/96 – odl. US in 1/00) in 18. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 32/95 in 33/95) je Svet mestne občine Kranj na 15. seji dne 24. 5. 2000 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj v Mestni občini Kranj
1. člen
Za spremljanje uresničevanja pravic in obveznosti lastnikov in najemnikov stanovanj se v Mestni občini Kranj ustanovi Svet za varstvo pravic najemnikov (v nadaljevanju: svet). S tem odlokom se določajo naloge, sestava in število članov sveta.
2. člen
Svet opravlja naslednje naloge:
– spremlja uresničevanje obveznosti lastnikov stanovanj v zvezi z določanjem najemnine za neprofitna, socialna, službena in profitna stanovanja,
– spremlja uresničevanje obveznosti lastnikov stanovanj v zvezi s sklepanjem najemnih pogodb za nedoločen čas ali za določen čas,
– spremlja uresničevanje medsebojnih obveznosti lastnikov in najemnikov stanovanj, ki se nanašajo na uporabo stanovanj ter skupnih prostorov, delov objektov in naprav, pobiranje oziroma plačevanje najemnin, opravljanje dovoljene dejavnosti v stanovanju, oddajo dela stanovanja v podnajem, spreminjanje stanovanjskih prostorov ter vgrajene opreme in naprav v stanovanju, vstop v stanovanje v zvezi s preveritvijo pravilne uporabe stanovanja in v zvezi s popravili in izboljšavami,
– spremlja odpovedi najemnih razmerij, varstvo pravic sostanovalcev, varstvo pravic bivših imetnikov stanovanjske pravice na stanovanjih, ki so predmet denacionalizacije, varstvo pravic imetnikov pravice do uporabe stanovanja, varstvo pravic hišnikov in drugih uporabnikov hišniških stanovanj,
– daje pobude za sprejem odloka, s katerim se v občini začasno predpišejo najvišje dopustne najemnine,
– spremlja uresničevanje vseh drugih obveznosti lastnikov in najemnikov stanovanj skladno z določbami Stanovanjskega zakona.
3. člen
V zvezi z nalogami iz prejšnjega člena tega odloka svet oblikuje sklepe, stališča, priporočila in pobude, ki jih naslavlja na Svet mestne občine Kranj (v nadaljevanju: mestni svet), Upravno enoto Kranj, stanovanjsko inšpekcijo in druge organe, z namenom, da sprejmejo potrebne ukrepe, ki naj zagotovijo varstvo pravic najemnikov. O svojih stališčih mestni svet obvesti svet najkasneje v 90 dneh. Člani sveta so upravičeni do ustreznih informacij in podatkov, ki zadevajo področje dela sveta.
Kadar mestni svet razpravlja o pobudah sveta, ima njegov predstavnik pravico svoje predloge in stališča obrazložiti na zasedanju mestnega sveta.
4. člen
Svet ima predsednika, namestnika predsednika in tri člane, ki jih izmed najemnikov stanovanj imenuje mestni svet na predlog komisije za krajevne skupnosti. Člani sveta imajo štiriletni mandat.
Članu sveta preneha mandat:
– ko mu izteče 4-letni mandat,
– v primeru, da izgubi status najemnika stanovanja v Mestni občini Kranj in
– na njegovo pisno izraženo voljo.
5. člen
Administrativno-strokovna opravila za svet opravlja občinska uprava.
6. člen
Za delo sveta se uporabljajo določbe poslovnika Sveta mestne občine Kranj, ki se nanašajo na njegova delovna telesa.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi sveta za varstvo pravic najemnikov (Uradni list RS, št. 41/92) na območju Mestne občine Kranj.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 14-740/99
Kranj, dne 24. maja 2000.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti