Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2000 z dne 6. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2000 z dne 6. 6. 2000

Kazalo

2364. Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2000, stran 6785.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS, 44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US RS in 74/98), zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 16. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je Občinski svet občine Krško na 14. seji dne 11. 5. 2000 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Krško za leto 2000
1. člen
S tem odlokom se določa višina prihodkov in odhodkov proračuna Občine Krško za leto 2000 (v nadaljevanju: občinski proračun) in hkrati ureja način njegovega izvrševanja.
2. člen
Sestavni deli proračuna so: bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja, v katerem se kot saldo izkazujejo tudi spremembe denarnih sredstev na računih v teku proračunskega leta.
3. člen
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov                SIT
I.  Prihodki občinskega proračuna           3.735,694.614
II.  Odhodki občinskega proračuna            3.791,393.690
III. Presežek (primanjkljaj) prihodkov           55,699.076
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil in
   prodaja kapit. deležev                25,000.000
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih
   deležev                        10,000.000
VI.  Saldo vrnjenih in danih posojil            15,000.000
VII. Skupni presežek (primanjkljaj)            40,699.076
B)  Račun financiranja
VIII. Zadolževanje                     73,715.499
IX.  Odplačila dolga                    47,894.073
X.  Neto zadolževanje                   25,821.426
XI.  Povečanje (zmanjšanje) sredstev
   na računih                     - 14,877.650
4. člen
Od doseženih prihodkov iz 3. člena se izloči 0,5% sredstev v stalno proračunsko rezervo Občine Krško za leto 2000.
O uporabi proračunske rezerve odloča župan, ki v posameznem primeru praviloma naj ne presega 0,5% dvanajstine prihodkov izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov. O uporabi proračunske rezerve župan poroča občinskemu svetu.
5. člen
Sredstva proračuna se med letom zagotavljajo neposrednim in posrednim uporabnikom proračuna (v nadaljevanju: uporabniki).
Uporabniki sredstev občinskega proračuna uporabljajo sredstva občinskega proračuna v skladu s svojim letnim finančnim načrtom, ki mora biti usklajen s sprejetim občinskim proračunom za tekoče leto.
Uporabniki sprejmejo finančne načrte v 30 dneh po veljavnosti odloka o proračunu Občine Krško za tekoče leto in jih v osmih dneh po sprejetju posredujejo pristojnemu občinskemu organu, ki ga določi župan.
6. člen
Občinski proračun se izvršuje na podlagi mesečnih načrtov za izvrševanje občinskega proračuna v skladu z likvidnostnimi možnostmi občinskega proračuna in na podlagi dejansko realiziranih prilivov finančnih sredstev.
7. člen
Uporabnikom se za delovanje zagotavljajo sredstva za plače in prispevke, za druge osebne prejemke, za plačilo blaga in storitev in za investicijske izdatke.
8. člen
Sredstva za plače ter za povračila in nadomestila se uporabnikom zagotavljajo v obliki dotacije najkasneje do petega delovnega dne za pretekli mesec, in sicer na podlagi dejanskih obračunov.
Sredstva za regres za letni dopust in druge izdatke zaposlenim se uporabnikom zagotavljajo v skladu s finančnim načrtom, na podlagi dejansko izkazanih potreb, ob njihovi zapadlosti.
Sredstva za plače, regres za letni dopust, povračila in nadomestila ter druge izdatke delavcev in funkcionarjev občinskih organov se izplačujejo iz računa občinskega proračuna.
9. člen
Sredstva za blago in storitve se uporabnikom nakazujejo kot akontacije v skladu z likvidnostnimi možnostmi občinskega proračuna, sorazmerno realiziranim prihodkom, ki so realizirani za pokrivanje proračunskih potreb v posebnem delu proračuna.
10. člen
Uporabniki morajo pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti, za katere se jim sredstva zagotavljajo iz občinskega proračuna, upoštevati roke plačil, ki so za posamezne namene predpisani v 13. členu zakona za izvrševanje proračuna RS za leto 2000 (Uradni list RS, št. 9/00).
Uporabniki uporabljajo sredstva za plačevanje že opravljenih dobav in storitev. Dogovarjanje predplačil je možno izjemoma, na podlagi predhodnega soglasja župana, ob ustreznem zavarovanju predplačila.
11. člen
Uporabniki lahko prevzamejo obveznosti, ki bodo terjale plačilo v naslednjih letih, če je že odprta postavka v proračunu za tekoče leto.
Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, iz naslova:
– investicijskih odhodkov in investicijskih transferov ne smejo presegati 75% sredstev skupin odhodkov “42 – investicijski odhodki“ in “43 – investicijski transferi“, zagotovljenih v sprejetem proračunu, oziroma letnem finančnem načrtu uporabnika,
– drugih odhodkov proračuna ne smejo presegati 25% sredstev skupin odhodkov “40 – tekoči odhodki“ in “41 – tekoči transferi“, brez sredstev podskupin odhodkov “400 – plače in drugi izdatki zaposlenim“ in “401- prispevki delodajalcev za socialno varnost“, zagotovljenih v sprejetem proračunu oziroma letnem finančnem načrtu uporabnika.
Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se vključijo v proračun leta, na katerega se nanašajo.
12. člen
Uporabniki smejo prevzemati obveznosti, ki bodo zahtevale odhodek občinskega proračuna, le, če so za izpolnitev takšnih obveznosti predvidena sredstva v posebnem delu občinskega proračuna. Plačilo mora biti usklajeno z načrtom za izvrševanje proračuna.
13. člen
Med odhodki proračuna se predvidijo tudi sredstva splošne proračunske rezervacije in sicer v višini 0,3% prihodkov izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih v proračunu ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, vendar mesečno le do 0,5% dvanajstine prihodkov izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt uporabnika.
14. člen
Sredstva za posamezne izvršene naloge oziroma nabave se izplačajo oziroma zagotovijo iz občinskega proračuna le na podlagi obračuna ali računa, ki ga izda izvajalec in je potrjen s strani pooblaščenih oseb uporabnika.
15. člen
Uporabniki morajo za nabavo opreme, investicijska in vzdrževalna dela, druge storitve in subvencije skleniti pogodbo z izvajalcem oziroma uporabnikom sredstev v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila, oziroma v skladu z drugimi veljavnimi predpisi.
16. člen
Za izvrševanje občinskega proračuna je odgovoren župan, ki je tudi odredbodajalec.
Župan lahko za odredbodajalca pooblasti podžupana, direktorja občinske uprave ali drugo osebo, oziroma več oseb v okviru celotnega obsega občinskega proračuna ali za posamezna področja proračunske porabe.
Odredbodajalec odgovarja za zakonitost, gospodarnost, upravičenost in namembnost porabe sredstev občinskega proračuna.
Župan vsaj dvakrat letno poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna.
17. člen
O prerazporeditvi proračunskih sredstev med posameznimi nameni, oziroma nosilci ter postavkami odloča občinski svet.
Župan prerazporeja proračunska sredstva v okviru posameznih namenov, oziroma nosilcev ter postavk do 2,500.000 SIT ter med konti posameznih postavk v okviru posebnega dela proračuna. O prerazporeditvi župan obvesti občinski svet.
Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena, lahko uporabnik samostojno prerazporeja proračunska sredstva med podkonti istega konta izdatkov v okviru proračunske postavke.
18. člen
Predstojnik uporabnika je odgovoren za zakonitost, namenskost, učinkovitost in gospodarnost razpolaganja s proračunskimi sredstvi.
19. člen
Za nadzor nad izvrševanjem proračuna in namensko porabo proračunskih sredstev pri drugih uporabnikih je poleg nadzornega odbora pristojen tudi oddelek za javne finance in proračun.
20. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati z dnem objave, uporablja pa se od 1. januarja 2000 dalje.
Št. 402-4/00-O9
Krško, dne 11. maja 2000.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti