Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2000 z dne 6. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2000 z dne 6. 6. 2000

Kazalo

2347. Pravilnik o posredovalnem postopku pred stalno arbitražo pri Gospodarski zbornici Slovenije, stran 6758.

Na podlagi šeste alinee prvega odstavka 13. člena zakona o Gospodarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 14/90 in 19/00) je Upravni odbor Gospodarske zbornice Slovenije na predlog predsedstva stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije na seji dne 20. 4. 2000 sprejel
P R A V I L N I K
o posredovalnem postopku pred stalno arbitražo pri Gospodarski zbornici Slovenije
Sporazum strank
1. člen
Če se stranke s posebnim pisnim sporazumom ali v pogodbi (v nadaljevanju: sporazum) dogovorijo, da bodo morebitni bodoči spor iz pogodbe ali v zvezi z njo skušale rešiti po mirni poti pri stalni arbitraži pri Gospodarski zbornici Slovenije (v nadaljevanju: stalni arbitraži) z uporabo teh pravil posredovanja, se šteje, da so ta pravila, del sporazuma med strankami.
Začetek postopka
2. člen
Posredovalni postopek po 1. členu se začne s sporazumnim predlogom strank ali na predlog ene od njih.
Predlog za začetek posredovalnega postopka iz prejšnjega odstavka se vloži pri stalni arbitraži in mora vsebovati: kratek opis sporne zadeve, vrednost spora ter imena, naslove in telefonske številke, številke faksa in elektronski poštni naslov vseh strank in njihovih morebitnih pooblaščencev, ki jih bodo zastopali v postopku.
Stranka, ki je pobudnik posredovalnega postopka, mora predložiti predlog s prilogami v zadostnem številu izvodov za stalno arbitražo, posrednika in za druge stranke v sporu.
3. člen
Posredovalni postopek se lahko začne tudi na predlog ene stranke, ne glede na veljavni sporazum o posredovanju iz prvega člena.
Predlog za začetek posredovalnega postopka je treba vložiti pri stalni arbitraži, ki od nasprotne stranke (nasprotnih strank) zahteva, naj se o njem izrečejo v 15 dneh po prejemu predloga.
Če nasprotna stranka nasprotuje posredovalnemu postopku ali se v roku iz prejšnjega odstavka o njem ne izreče, se šteje, da posredovalni postopek ni uspel.
Če je več nasprotnih strank in katera izmed njih nasprotuje posredovalnemu postopku ali se v roku iz prejšnjega odstavka o njem ne izreče, se šteje, da posredovalni postopek ni uspel, razen če se druge stranke drugače dogovorijo.
Imenovanje posrednika
4. člen
Po prejemu predloga strank za posredovalni postopek iz 2. člena oziroma, ko se nasprotna stranka strinja s predlogom stranke, ki je vložila predlog za začetek posredovalnega postopka, in če stranke sporazumno ne predlagajo kaj drugega, določi predsednik stalne arbitraže primerno osebo za posrednika.
Predsednik stalne arbitraže praviloma imenuje enega posrednika, razen če so se stranke dogovorile drugače ali če predsednik stalne arbitraže oceni, da je potrebno imenovati več posrednikov.
Če so stranke v medsebojnem sporazumu določile konkretno osebo kot posrednika ali če so stranke same določile postopek imenovanja posrednika, se upošteva dogovor strank.
Datum, čas in kraj poravnavanja
5. člen
Datum in čas posameznega posredovalnega naroka določi posrednik. Posredovalni narok poteka praviloma na sedežu stalne arbitraže ali na kateremkoli drugem primernem kraju, ki ga določi posrednik s soglasjem strank.
Opredelitev sporne stvari
6. člen
Vsaka od strank je dolžna vsaj deset dni pred prvim narokom predložiti posredniku strnjen prikaz (memorandum), v katerem naj pojasni svoje stališče do sporne zadeve. Po odločitvi posrednika si lahko stranke neposredno izmenjajo takšne pripravljalne strnjene prikaze.
Posrednik po prejemu strnjenega prikaza preizkusi navedbe in predloge strank in lahko pred narokom od njih zahteva, naj mu posredujejo še dodatne podatke za razjasnitev spornega razmerja.
Pristojnost posrednika
7. člen
Posrednik skuša strankam pomagati doseči rešitev sporne zadeve. Posrednik je pooblaščen voditi in usmerjati skupne in ločene sestanke s strankami ter predlagati način rešitve spora.
Posrednik lahko pridobi tudi ustrezno izvedensko mnenje, če oceni, da je takšno strokovno mnenje potrebno za razjasnitev določenega spornega vprašanja, vendar samo, če se stranke strinjajo ter založijo stroške za izdelavo izvedenskega mnenja.
Posrednik lahko kadarkoli prekine posredovanje, če oceni, da nadaljevanje posredovalnega postopka ni več smiselno, ker nadaljevanje posredovanja ne bi prispevalo k rešitvi spora med strankami.
Zaupna narava postopka
8. člen
Posredovalni naroki so zaupne narave. Na narokih so praviloma lahko navzoče stranke in njihovi pooblaščenci, druge osebe pa le ob izrecnem predhodnem soglasju strank in s privolitvijo posrednika.
Zaupnost podatkov
9. člen
Posrednik mora podatke, za katere zve med posredovalnim postopkom, varovati kot zaupne. Celotna dokumentacija, ki jo posrednik pridobi med posredovalnim postopkom, se šteje kot zaupna. Posrednik ni dolžan razkriti podatkov, ki jih je pridobil med posredovalnim postopkom, in lahko v arbitražnem, sodnem ali v katerem koli drugem postopku zavrne pričevanje o podatkih oziroma dokumentaciji, ki jih je prejel oziroma zanje izvedel v posredovalnem postopku.
Stranke so dolžne varovati vsebino posredovalnega postopka kot zaupno in se v morebitnem kasnejšem sodnem postopku, postopku pred arbitražo ali kateremkoli drugem postopku, ki bi stekel v zvezi s sporno zadevo, ne morejo sklicevati ali kot dokaz predložiti:
(a) poravnalne predloge nasprotne stranke;
(b) priznanja dejstev nasprotne stranke, ki ga je le-ta dala med posredovalnim postopkom;
(c) predloge in stališča posrednika;
(d) dejstvo, da je bila nasprotna stranka pripravljena oziroma da ni bila pripravljena sprejeti poravnalni predlog posrednika.
Poravnava
10. člen
Ko posrednik ugotovi, da je dovolj proučil spor med strankami, sestavi pisni predlog poravnave in ga dostavi strankam.
11. člen
Če stranke poravnavo sprejmejo, se njena vsebina zapiše v zapisnik, ki ga podpišejo stranke in posrednik.
Če stranke zahtevajo, da se poravnava izda v obliki arbitražne odločbe in predložijo veljaven arbitražni sporazum, se posrednik imenuje za arbitra posameznika po določbah pravilnika o arbitražnem postopku pred stalno arbitražo pri Gospodarski zbornici Slovenije (v nadaljevanju: pravilnik o arbitražnem postopku).
Če se stranke ne uspejo poravnati, se šteje, da posredovalni postopek ni uspel.
Nezdružljivost funkcije posrednika
12. člen
Posrednik ne more biti arbiter v isti stvari med istimi strankami, razen v primeru iz drugega odstavka 11. člena.
Stroški postopka
13. člen
Stroški posredovalnega postopka so stroški strank in stroški stalne arbitraže.
Če se stranke ne sporazumejo drugače, vsaka stranka nosi svoje stroške iz posredovalnega postopka.
Stranke morajo plačati stroške stalne arbitraže, ki obsegajo:
– nagrado za posrednika(e),
– potne in druge stroške posrednika(ov),
– stroške, potrebne za izvedbo dokazov,
– administrativne stroške stalne arbitraže.
Za določitev višine nagrade posredniku se smiselno uporabljajo določbe o merilih za določitev višine nagrade arbitru posamezniku, določene v tarifi pravilnika o arbitražnem postopku.
Nagrado posrednika in vse druge stroške stalne arbitraže, vključno s potnimi in drugimi stroški posrednika, stroški prič, izvedencev ter stroški izvedbe drugih dokazov, katerih izvedbo je zahteval posrednik, nosijo stranke po enakih deležih, razen če se izrecno drugače dogovorijo.
Stroški prič bremenijo tisto stranko, ki jih je predlagala.
14. člen
Stranke morajo po vložitvi predloga za začetek posredovalnega postopka iz 2. člena plačati predujem za kritje nagrade in drugih stroškov posrednika ter za administrativne stroške stalne arbitraže.
Predujem iz prejšnjega odstavka določi sekretar stalne arbitraže v skladu s tem pravilnikom in tarifo pravilnika o arbitražnem postopku.
Ob vložitvi predloga za začetek posredovalnega postopka v skladu s 3. členom, mora stranka plačati administrativne stroške stalne arbitraže v višini 250 EUR, po pričetku posredovalnega postopka pa morajo plačati vse udeležene stranke še preostanek predujma v skladu z drugim odstavkom tega člena.
Dokler stranke ne plačajo predujma, se posredovalni postopek ne nadaljuje.
Če stranke predujma ne plačajo v roku enega meseca od prejema poziva za plačilo se šteje, da je predlog za začetek posredovalnega postopka umaknjen, o čemer morajo biti stranke posebej pisno opozorjene. Sklep o umiku predloga izda predsednik stalne arbitraže.
Za vsa druga vprašanja o stroških posredovalnega postopka, ki niso urejena s tem pravilnikom, se smiselno uporabljajo določbe pravilnika o arbitražnem postopku o stroških arbitražnega postopka.
Prehodne in končne določbe
15. člen
Ta pravilnik začne veljati v roku osem dni od dneva, ko ga sprejme upravni odbor Gospodarske zbornice Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati V. poglavje (določbe 38. do 41. člena) pravilnika o postopku pred stalno arbitražo pri Gospodarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 63/93 in 61/95).
Predsedstvo
stalne arbitraže pri GZS
predsednik
prof. dr. Krešo Puharič l. r.
Upravni odbor
GZS
predsednik
Jožko Čuk l. r.
               TIPIZIRANA KLAVZULA O POSREDOVANJU

Stalna arbitraža pri Gospodarski zbornici Slovenije priporoča
strankam, ki želijo rešiti spor po mirni poti s posredovanjem,
naj v svoje pogodbe vključijo naslednjo tipizirano klavzulo o
posredovanju:

Vsako nesoglasje, spor ali zahtevek, ki izvira iz te pogodbe ali
je z njo v zvezi ali izvira iz njene kršitve, prenehanja ali
neveljavnosti, se bo reševal s posredovanjem v skladu z določbami
pravilnika o posredovalnem postopku pred stalno arbitražo pri
Gospodarski zbornici Slovenije.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti