Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2000 z dne 6. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2000 z dne 6. 6. 2000

Kazalo

2351. Odlok o proračunu Občine Dobrovnik za leto 2000, stran 6764.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) ter 129. člena statuta Občine Dobrovnik (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Dobrovnik na 15. redni seji z dne 3. 4. 2000 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Dobrovnik za leto 2000
1. člen
S tem odlokom se ureja sestava, priprava in izvrševanje proračuna Občine Dobrovnik, upravljanje s premoženjem občine, zadolževanje občine, upravljanje z dolgovi občine ter poroštva občine za leto 2000.
2. člen
Splošni in posebni del proračuna Občine Dobrovnik za leto 2000 sta sestavni del tega odloka.
3. člen
V proračunu Občine Dobrovnik za leto 2000 se del predvidenih proračunskih prejemkov v višini 500.000 SIT zadrži kot splošna proračunska rezervacija. O uporabi teh sredstev odloča župan, razporedijo pa se v finančni načrt uporabnika proračuna oziroma za nepredvidene namene ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu.
4. člen
V proračunu Občine Dobrovnik za leto 2000 se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo v višini 500.000 SIT. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče. O uporabi teh sredstev ter neporabljenimi sredstvi iz prejšnjih let odloča župan, in sicer do višine 300.000 SIT v posameznem primeru in o uporabi obvešča občinski svet s pisnimi poročili.
5. člen
Občina Dobrovnik se lahko v letu 2000 dolgoročno zadolži do višine 11,000.000 SIT za investicije, ki so zajete v proračunu Občine Dobrovnik za leto 2000.
6. člen
V okviru posebnega dela bilance odhodkov proračuna Občine Dobrovnik za leto 2000, lahko župan prerazporedi proračunska sredstva, če ugotovi, da posamezna postavka ne bo iz objektivnih razlogov realizirana v tem koledarskem letu. O izvršenih prerazporeditvah župan šestmesečno poroča občinskemu svetu.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2000.
Št. 40301-1/2000
Dobrovnik, dne 31. marca 2000.
Župan
Občine Dobrovnik
Marjan Kardinar, univ. dipl. inž. agr. l. r.
SPLOŠNI DEL PRORAČUNA OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2000
Plan 2000                       v tolarjih
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Prihodki skupaj                  215,487.000
II. Odhodki skupaj                  241,487.000
III. Proračunski primanjkljaj
(presežek)                      –26,241.852
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in
Prodaja kapitalskih deležev                  –
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih
deležev                            -
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev                      -
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje skupaj               11,000.000
XI. Odplačilo dolga skupaj                500.000
X. Neto zadolževanje                 10,500.000
XI. Spremembe denarnih sredstev na računih
proračuna                      –15,741.852

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti