Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2000 z dne 6. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2000 z dne 6. 6. 2000

Kazalo

2365. Odlok o zazidalnem načrtu za poslovne objekte v Stari vasi, stran 6787.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS, 44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US RS in 74/98) ter 16. in 79. člena statuta občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je Občinski svet občine Krško na 15. seji dne 18. 5. 2000 sprejel
O D L O K
o zazidalnem načrtu za poslovne objekte v Stari vasi
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Sprejme se odlok o zazidalnem načrtu za poslovne objekte v Stari vasi, ki ga je izdelal Savaprojekt Krško pod številko ZN – 206/94.
2. člen
Odlok obravnava legalizacijo poslovno proizvodnega objekta, legalizacijo poslovnega objekta, dozidavo poslovnega objekta in rekonstrukcijo dela ceste Ulice ob potoku.
3. člen
Sestavni del odloka je tekstualni in grafični del Zazidalnega načrta poslovni objekti Stara vas.
Zazidalni načrt zajema:
– Odlok o zazidalnem načrtu za objekte v Stari vasi
– Planska izhodišča
– Parcelne številke in lastništvo
– Ustvarjene razmere na območju zazidalnega načrta
Območje ZN
Namembnost objektov in površin
Komunalno energetska infrastruktura
Promet
Odpadki
Ogrevanje
– Idejne rešitve posegov v prostor
Namen posega
Urbanistično oblikovni pogoji
Promet, parkirišča in zunanja ureditev
Komunalno energetska ureditev
Odpadki
Ogrevanje
– Zaščita in varstvo okolja
Hrup
Požarna varnost
Varstvo voda
Potres
Varstvo zraka
– Pogoji
– Soglasja
Grafične priloge
– U1-topografsko katastrski načrt M 1:1000
– U2-situacijski načrt M 1: 500
– U3-arhitektonska zazidalna situacija M 1: 500
– U4-situacija z elementi za zakoličbo M 1: 500
– U5-komunalna infrastruktura M 1: 500
– U6-prerezi A;B;C M 1: 250
– U7-prometna situacija M 1:1000
– U8-situacija prometne signalizacije M 1: 500
– U9-situacija podzemnih vodov in naprav ob Ulici ob potoku M 1:1000
– U10-izsek iz plana M 1:5000.
II. OBMOČJE ZAZIDALNEGA NAČRTA
4. člen
Zazidalni načrt se nanaša na funkcionalno zemljišče in stavbišča objektov ob Ulici ob potoku, k.o. Stara vas, parcelna številka: * 34, 337 in rekonstrukcijo dela Ulice ob potoku, ki zajema parcele 755, * 28/1, * 28/2, * 32, * 34 k.o. Stara vas.
III. MERILA IN POGOJI ZA IZVEDBO IN OBLIKOVANJE POSEGOV
5. člen
Območje urejanja zajema legalizacijo poslovno proizvodnega objekta, legalizacijo proizvodnega objekta, dozidavo proizvodnega objekta, ureditev zunanjih površin in rekonstrukcijo ceste na delu Ulice ob potoku vključno s priključkom na regionalno cesto I. reda št. 220 Krško – Brežice.
6. člen
Legalizacija poslovno proizvodnega in proizvodnega objekta je pogojena s sanacijami na objektih, zunanji, komunalni in prometni ureditvi območja.
Sanacija na objektih zajema izvedbo enotne kritine, enake barve.
Legalizacija poslovno proizvodnega objekta
Objekt je namenjen proizvodnji lahke kovinske galanterije.
Skupna velikost objekta: 26 x 10 m (+ / - 5% odstopanja).
Vzhodni del objekta velikosti 7 x 10 m je zgrajen v dveh etažah P (3m) + N (2m) + Po (brez nadzidave). V nadstropnem delu so urejene pisarne.
Zahodni del – vertikalni gabarit: P (4m) + Po (kolenčni zid 1 m).
Streha: dvokapna, naklona min. 30 stopinj, kritina: vse vrste rdeče barve, prepovedana je le plastična in pločevinasta kritina.
Osvetlitev podstrešja: frčade, strešna okna
Fasada: možna kombinacija več materialov (omet, beton, steklo)
Legalizacija proizvodnega objekta
Objekt je namenjen izdelavi plastičnih vrečk.
Poleg proizvodnih prostorov so v objektu prostori za skladiščenje surovine in gotovih izdelkov.
Horizontalni gabarit: 12 x 16m (+ / - 5% odstopanja).
Vertikalni gabarit: pritličje (5m).
Kota pritličja: ca. 20 cm nad koto urejenega dvorišča.
Streha: dvokapna, naklon strehe in kritina morata biti poenoteni s poslovno proizvodnim objektom.
Sleme: pravokotno na sleme poslovno proizvodnega objekta
Fasada: poenotena s fasado poslovno proizvodnega objekta
Dozidava proizvodnega objekta
Dozidava se izvede med poslovno proizvodnim objektom in proizvodnim objektom.
Predvidena je v dveh etažah. V pritličju se uredijo pomožni prostori za potrebe proizvodnje plastičnih vrečk (garderobe in sanitarije) ter kotlarna z ločenim prostorom za cisterno s kurilnim oljem. V nadstropju pa se uredijo pisarniški prostori.
Horizontalni gabarit: 6 m x 10 m (+ / - 5% odstopanja)
Vertikalni gabarit: pritličje (3 m) + nadstropje (2 m). Kota pritličja: enaka koti obstoječega proizvodno poslovnega objekta.
Streha: v podaljšku strehe proizvodno poslovnega objekta – pravokotno na proizvodni objekt, enakega naklona (ca. 30 stopinj) in kritine. Sleme v višini slemena poslovno proizvodnega objekta.
Fasada: poenotena s fasadami obstoječih objektov.
7. člen
Spremembe namembnosti objektov iz predhodnega člena so dovoljene pod pogojem, da se v objektih opravljajo dejavnosti, ki niso obremenjujoče za okolje, ki je namenjeno bivanju in obrtnim ter podobnim dejavnostim.
Pred izdajo dovoljenja za poseg v prostor za ureditev ali spremembo poslovnih prostorov si mora investitor pridobiti soglasje Občine Krško.
8. člen
Zunanja ureditev
Manipulativni plato pred objektom mora biti v asfaltni izvedbi.
Urediti je potrebno minimalno 6 parkirnih mest.
Ob južni meji se zgradi leseno masivno ograjo kot vizuelno bariero proti sosednjemu dvorišču.
Minimalna višina ograje je 2 m. V začetku dvorišča se ob sosednji meji uredi pas zemljišča širine 1 m, ki se zasadi z grmičevjem in s cvetočimi rastlinami.
Gradbena parcela
Gradbena parcela za poslovne objekte je velikosti 1300 m2. V sklopu gradbene parcele so stavbišča objektov in funkcionalno zemljišče.
IV. POGOJI ZA IZVEDBO PROMETNEGA, KOMUNALNEGA IN ENERGETSKEGA OMREŽJA
9. člen
Promet
Dovoz do objektov je po obstoječi dovozni cesti, ki je utesnjena med obstoječe objekte in potok in jo je potrebno razširiti v dolžini 75 m tako, da bo v najožjem delu širine minimalno 4 m.
Rekonstruira se tudi priključek na regionalno cesto tako, da bo na izvozu z regionalne ceste radij minimalno 7 m, pločnik ob regionalni cesti se podaljša v notranjost Ulice ob potoku do objekta na parceli *28/1 k.o. Stara vas.
Rekonstrukcijo ceste in priključka na regionalno cesto se izvede na parcelah 755, *28/1, *32, *34 k.o. Stara vas.
Izvoz iz Ulice ob potoku za smer Brežice za tovorna vozila ni dovoljen. Dovoz surovin in gotovih izdelkov do objektov je dovoljen le s tovornjaki. Dovoz s tovornjaki s priklopniki ni dovoljen.
S prometno signalizacijo je potrebno regulirati promet Ulice ob potoku in na priključku na regionalno cesto.
V času rekonstrukcije ceste in priključka na regionalno cesto je potrebno izvesti polovično cestno zaporo.
Ob prometni ureditvi širšega območja se mora tudi območje ZN prilagoditi končnim prometnim rešitvam.
10. člen
Komunalno energetska ureditev območja
Obstoječ 20kV kabel je na delu, kjer je predvidena dozidava proizvodnega objekta, zaščiten s kabelsko kineto po pogojih upravljalca.
Fekalne vode iz objektov morajo biti speljane v dvoprekatno greznico na praznjenje, meteorne, neonesnažene vode pa v potok.
Meteorne vode s parkirišč se vodi preko lovilca olj.
S predvideno rekonstrukcijo ceste Ulice ob potoku bo tangiran vodovod, CATV kabli in telefonski kabel razvodnega TT omrežja. Navedeni kabli potekajo v cesti ali ob njej. Te naprave je potrebno, pred rekonstrukcijo ceste, skupno z upravljalci zakoličiti in zaščititi oziroma prestaviti v skladu s pogoji upravljalcev.
11. člen
Odpadki
Komunalni odpadki se zbirajo v tipske posode in organizirano odvažajo na komunalno deponijo.
Odpadki pri proizvodnji se zbirajo ločeno in kot sekundarna surovina oddajajo v predelavo.
12. člen
Ogrevanje
Ogrevanje objektov bo z ekstralahkim oljem. Cisterna bo nameščena v objektu.
Po plinifikaciji mestnega območja bo potrebno objekte priključiti na plinovodno omrežje.
V. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR
13. člen
Hrup
V obravnavanih objektih je možno vršiti tako dejavnost, ki ne bo presegala z uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95) določenih mejnih vrednosti ravni hrupa za III. stopnjo varstva pred hrupom, ki znašajo 60 (dBA) za dan in 50 (dBA) za noč.
Dejavnost se mora izvajati v zaprtih prostorih v dnevnem času, v nočnem času proizvodnja ni dovoljena.
V primeru suma prekoračitve dovoljenih vrednosti ravni hrupa, se izvedejo meritve ter na osnovi njih predvidijo dodatni zaščitni ukrepi.
14. člen
Požar
Med poslovno proizvodnim objektom in predvideno dozidavo se izvede požarni zid.
Požarna voda je zagotovljena iz mestne vodovodne mreže preko obstoječih hidrantov. Dovoz z manjšimi gasilskimi vozili je po obstoječi dovozni cesti, ki je sicer predvidena za rekonstrukcijo, s čimer se bo prometna propustnost povečala.
Intervencija v primeru požara se izvaja iz utrjenega dvorišča.
15. člen
Potres
Predvideni posegi morajo biti grajeni na intenziteto potresa VIII. stopnje intenzivnosti po lestvici MCS. Za zgrajene objekte pa je potrebna statična preverba glede navedenih zahtev.
16. člen
Varstvo voda
Onesnažene odpadne fekalne vode iz objektov morajo biti speljane v zaprto, neprepustno dvoprekatno greznico na občasno praznenje.
Meteorne vode s strešin se spelje v potok, onesnažene meteorne vode s parkirišč pa preko ustrezno dimenzioniranega lovilca olj, skupno s strešnimi vodami, v potok.
17. člen
Varstvo zraka
V objektih ni dovoljeno izvajati dejavnosti, ki bi vplivale na prekomejno onesnaževanje zraka.
VI. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
18. člen
Ob prometni ureditvi širšega območja se mora tudi območje ZN prilagoditi končnim prometnim ureditvam.
Pred pričetkom rekonstrukcije ceste je potrebno pravočasno obvestiti upravljalce obstoječih vodov in naprav ter skupno z njimi zakoličiti podzemne vode in določiti način zaščite ali rekonstrukcije
Ob rekonstrukciji ceste je izvajalec del dolžan omogočiti dostope do obstoječih objektov.
V primeru poškodbe vodovodne cevi, ki poteka v cestišču ulice, je investitor dolžan vodovod sanirati takoj, po pogojih upravljalca.
VII. TOLERANCE
19. člen
Manjša odstopanja pri zunanji ureditvi so dopustna s pogojem, da se zadosti zahtevam soglasodajalcev. Odstopanja pri horizontalnem in vertikalnem gabaritu so + / - 5%.
Odstopanja pa niso dopustna v smeri proti zahodu, kjer je načrtovana izgradnja ceste.
VIII. KONČNE DOLOČBE
20. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled občanom pri pristojnem občinskem upravnem organu za urejanje prostora Občine Krško in Krajevni skupnosti Krško.
21. člen
Nadzor nad izvajanjem zazidalnega načrta opravljajo pristojne inšpekcijske službe in komunalni nadzornik Občine Krško.
22. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1/15-35101-6/95
Krško, dne 18. maja 2000.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti