Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2000 z dne 6. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2000 z dne 6. 6. 2000

Kazalo

71. Uredba o ratifikaciji Programa sodelovanja v kulturi, izobraževanju in znanosti med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo za leta 1999-2003, stran 452.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI PROGRAMA SODELOVANJA V KULTURI, IZOBRAŽEVANJU IN ZNANOSTI MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN KRALJEVINO ŠPANIJO ZA LETA 1999–2003
1. člen
Ratificira se Program sodelovanja v kulturi, izobraževanju in znanosti med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo za leta 1999–2003, podpisan dne 21. oktobra 1999 v Madridu.
2. člen
Program se v izvirniku v slovenskem in španskem jeziku glasi:
P R O G R A M
SODELOVANJA V KULTURI, IZOBRAŽEVANJU IN ZNANOSTI MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN KRALJEVINO ŠPANIJO ZA LETA 1999–2003
Republika Slovenija in Kraljevina Španija (v nadaljnjem besedilu “pogodbenici“) sta se v želji, da bi okrepili prijateljske vezi in pospešili izmenjavo v kulturi, izobraževanju in znanosti ter na podlagi Sporazuma o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti med Republiko Slovenijo in Kraljevino Španijo, podpisanega 15. decembra 1993 v Madridu, dogovorili o naslednjem programu za leta 1999–2003. V prilogi je navedena delegacija slovensko-španske mešane komisije, ki se je v ta namen sestala 20. in 21. oktobra 1999 v Madridu.
1 IZOBRAŽEVANJE
1.1 Izmenjava informacij in strokovnjakov
1.1.1 Pogodbenici z zadovoljstvom ugotavljata, da se razvija sodelovanje v okviru mednarodnih organizacij, kot so UNESCO, Svet Evrope in Evropska unija.
1.1.2 Pogodbenici podpirata razvoj sodelovanja v izobraževanju med Ministrstvom za šolstvo in kulturo Kraljevine Španije in Ministrstvom za šolstvo in šport Republike Slovenije. V ta namen bosta:
a) opredelili prednostna področja delovanja v izobraževanju, kar bo podrobno določeno po diplomatski poti,
b) spodbujali neposredne stike, izmenjavo informacij ter izmenjave ene delegacije dveh (2) strokovnjakov za seznanjanje z osnovnošolskim, srednješolskim in visokošolskim sistemom izobraževanja, kot tudi z izobraževanjem odraslih v obeh državah. Trajanje obiskov se določi po diplomatski poti, vendar ne bo trajalo dalj kot sedem (7) dni.
1.1.3 Pogodbenici priznavata pomembnost primerne predstavitve zgodovine in zemljepisa obeh držav v šolskih učbenikih in bosta na prošnjo druge pogodbenice izmenjavali šolske programe.
1.2 Priznavanje enakovrednosti
Pogodbenici bosta izmenjali ustrezne podatke o srednješolskih in visokošolskih študijih in naslovih, da bi s tem omogočili njihovo ovrednotenje in priznavanje.
1.3 Univerzitetno sodelovanje
1.3.1 Vsaka pogodbenica bo podpirala neposredno sodelovanje med izobraževalnimi institucijami na vseh stopnjah ter neposredne stike med svojimi univerzami in drugimi visokošolskimi institucijami.
1.3.2 Pogodbenici bosta na podlagi obojestranskega interesa med veljavnostjo tega programa izmenjali univerzitetnega profesorja španske filologije (do največ petnajst (15) dni).
1.3.3 Pogodbenici spodbujata študij španskega in slovenskega jezika na univerzitetni stopnji ter v skladu z možnostmi podpirata nadaljevanje lektorata španskega jezika na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani.
1.3.4 Pogodbenici podpirata uvedbo poučevanja slovenskega jezika kot predmeta na Oddelku za slovansko filologijo Univerze Complutense v Madridu.
2. KULTURA
2.1 Književnost, knjižnice in arhivi
2.1.1 Pogodbenici podpirata neposredno sodelovanje med arhivi in knjižnicami obeh držav, vključno z narodnimi, javnimi in strokovnimi knjižnicami.
2.1.2 Pogodbenici spodbujata prevode književnih del druge države v svoja jezika. Španska stran bo spodbujala slovenske prevajalce in založnike za prevajanje in objavljanje literarnih in znanstvenih del španskih avtorjev v slovenski jezik v okviru Programa pomoči za prevajanje in objavljanje književnih in znanstvenih del španskih avtorjev v tuje jezike Ministrstva za šolstvo in kulturo.
2.1.3 Pogodbenici spodbujata izmenjavo pisateljev, prevajalcev in urednikov obeh držav. Slovenska stran vabi na Mednarodno pisateljsko srečanje PEN in na mednarodno srečanje pisateljev Vilenica.
2.1.4 Pogodbenici bosta izmenjavali reprodukcije in mikrofilme, ki so ohranjeni v arhivih obeh pogodbenic in se nanašajo na zgodovino druge države.
2.1.5 Pogodbenici bosta omogočali dostop do ustreznih državnih arhivov v skladu z veljavno zakonodajo v vsaki državi.
2.1.6 Pogodbenici bosta izmenjavali informacije in publikacije v zvezi z arhivskim gradivom.
2.1.7 Pogodbenici spodbujata izmenjavo strokovnjakov s področja arhivov, vključno s konzervatorstvom in restavratorstvom, za petnajst (15) dni med veljavnostjo tega programa.
2.1.8 Pogodbenici bosta izmenjali reprodukcije in mikrofilme pomembnejših kulturnozgodovinskih del, ki obstajajo v javnih in državnih knjižnicah, v skladu z notranjo zakonodajo obeh držav.
2.1.9 Pogodbenici spodbujata izmenjavo obiskov posameznikov ali skupin s področja knjižničarstva in strokovnjakov za informatiko, da bi spoznali delovanje in postopke javnih in univerzitetnih knjižnic. O podrobnostih glede števila strokovnjakov in trajanja obiskov bo dogovorjeno po diplomatski poti.
2.1.10 Pogodbenici bosta omogočali primerne stike za izmenjavo informacij, izkušenj in tehničnih posvetovanj v zvezi z bibliotečnimi programi.
2.1.11 Narodna knjižnica Španije izraža zanimanje za tesnejše sodelovanje s slovenskimi institucijami, povezanimi s književnostjo, zlasti v zvezi z:
a) uvedbo izmenjave publikacij,
b) sodelovanjem na področju bibliotečnih informacij in dostopom do dokumentacije ter izmenjavo izkušenj pri uporabi novih bibliotekarskih tehnologij,
c) izmenjavo strokovnjakov.
2.2 Muzeji, razstave in kulturnozgodovinska dediščina
2.2.1 Pogodbenici spodbujata neposredne stike med muzeji ter institucijami, povezanimi z upodabljajočimi umetnostmi in kulturnimi dobrinami obeh držav, vključno z izmenjavo strokovnjakov.
2.2.2 Pogodbenici predlagata, da Narodna galerija v Ljubljani in Muzej katalonske umetnosti v Barceloni neposredno sodelujeta.
2.2.3 Slovenska stran predlaga, da Mestna galerija Ljubljana in Center sodobnih umetnosti Barcelona (Centre d’Art Contemporani de Barcelona) neposredno sodelujeta.
2.2.4 Pogodbenici spodbujata sodelovanje pri ohranjanju kulturne dediščine in obnavljanju kulturnih in zgodovinskih spomenikov.
2.2.5 Pogodbenici spodbujata sodelovanje pri preprečevanju nezakonitega trgovanja s kulturnimi dobrinami v skladu s svojim notranjim pravom in predpisi ter veljavnimi mednarodnimi instrumenti.
2.2.6 Pogodbenici podpirata usposabljanje muzejskih strokovnjakov obeh držav, da bi proučevali teme s področja muzeologije, ki so v obojestranskem interesu.
2.2.7 Pogodbenici bosta organizirali srečanja med muzejskimi strokovnjaki in pristojnimi osebami v muzejih za predstavitev projekta “Standardizacija muzejske dokumentacije: elementi za računalniški program“. Projekt, ki ga organizira Mininistrstvo za šolstvo in kulturo Kraljevine Španije, naj bi pripomogel k vključitvi muzejev v računalniško omrežje na državni in mednarodni ravni ter komunikaciji in kulturnemu sodelovanju.
2.3 Film
2.3.1 Pogodbenici podpirata izmenjavo filmov in sodelovanje filmskih ustvarjalcev na mednarodnih filmskih festivalih v obeh državah.
2.3.2 Pogodbenici spodbujata organizacijo tednov filma na podlagi vzajemnosti. Vsaka pogodbenica bo na teden filma povabila filmskega režiserja. O podrobnostih se neposredno dogovorijo pristojne institucije pogodbenic.
2.3.3 Pogodbenici sta seznanjeni z organizacijo retrospektive filmov španskega režiserja Luisa Bunuela v Slovenski kinoteki v Ljubljani v sodelovanju s Špansko kinoteko med veljavnostjo programa.
2.3.4 Med veljavnostjo programa bo Slovenska kinoteka v Ljubljani v sodelovanju s Filmskim skladom Republike Slovenije pripravila retrospektivo slovenskega filma v Španski kinoteki v Madridu.
2.4. Gledališče, glasba in ples
2.4.1 Pogodbenici podpirata izmenjavo strokovnjakov za gledališče, glasbo in ples.
2.4.2 Pogodbenici se medsebojno obveščata o festivalih in drugih pomembnih kulturnih dogodkih na področju gledališča, glasbe in plesa v svojih državah.
2.4.3 Pogodbenici spodbujata neposredno sodelovanje in medsebojno izmenjavo skladateljev in glasbenih strokovnjakov obeh držav.
3. ZNANOST
3.1 Pogodbenici z zanimanjem sprejemata predloge projektov in se bosta po diplomatski poti obvestili o sprejetih projektih.
3.2 Pogodbenici soglašata, da si bosta prizadevali za čimprejšnjo sklenitev Sporazuma med Vlado Kraljevine Španije in Vlado Republike Slovenije o znanstveno tehnološkem sodelovanju.
4. ŠPORT
Pogodbenici spodbujata sodelovanje v športu, šolskem športu in športni vzgoji ter krepita neposredne stike ter tesno sodelovanje med športnimi organi obeh držav.
5. SODELOVANJE MED LOKALNIMI, REGIONALNIMI IN AVTONOMNIMI ORGANI
Pogodbenici z zadovoljstvom pozdravljata projekte izmenjave kulturnih predlogov lokalnih, regionalnih in avtonomnih organov obeh držav ter v okviru splošnih načel, opredeljenih v Sporazumu o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti med Kraljevino Španijo in Republiko Slovenijo, podpisanega 1993, ter izražata interes za medsebojno obveščanje in sodelovanje ministrstev za zunanje zadeve za lažje izvajanje in spodbujanje uspešnega sodelovanja med kulturnimi ustanovami obeh držav.
6. ŠTIPENDIJE
6.1 Podiplomske štipendije
6.1.1 Španska stran bo vsako leto ponudila dve (2) štipendiji (osemnajst (18) mesecev) za študij slovenskim podiplomskim kandidatom predvsem na področju humanistike na španskih visokošolskih ali raziskovalnih ustanovah. Štipendijo bo lahko dobil en ali več kandidatov za tri (3) do devet (9) mesecev. Štipendisti morajo dobro obvladati španski jezik.
6.1.2 Štipendija pod točko 6.1.1 bo znašala 97.500 pezet mesečno. Štipendija za sedem (7), osem (8) ali devetmesečni (9) študij bo znašala največ 100.000 pezet za stroške vpisa. Štipendije za obdobje, krajše od sedem (7) mesecev, ne vključujejo stroškov vpisa. Vsi štipendisti bodo prejeli zdravstveno zavarovanje, ki ne vključuje zdravil, zobozdravstvenih storitev in že obstoječih bolezni.
6.1.3 Slovenska stran bo španskim kandidatom letno ponudila dve (2) štipendiji (skupno osemnajst (18) mesecev) za podiplomsko izpopolnjevanje. Štipendisti bodo morali dovolj dobro obvladati slovenski jezik ali jezik, za katerega se bodo dogovorili z mentorjem, da bodo lahko uresničili zastavljeni študij.
6.1.4 Slovenska stran bo španskim štipendistom ponudila mesečno štipendijo v skladu z notranjimi predpisi, namestitev v študentskem domu, brezplačno šolanje na univerzi in osnovno zdravstveno zavarovanje, ki pa ne vključuje zavarovanja za zdravila, zobozdravstvene pomoči in bolezni, ki so jih štipendisti imeli, preden so dobili štipendijo.
6.2 Poletne štipendije
6.2.1 Pogodbenici bosta letno izmenjali dve (2) štipendiji za udeležbo na Seminarju slovenskega jezika, književnosti in kulture v Ljubljani in poletne tečaje španskega jezika, kulture in civilizacije v Španiji v mesecu juliju.
6.2.2 Španska stran zagotovi brezplačen vpis na tečaj, prenočitev in prehrano v enem od univerzitetnih študentskih domov in 22.500 pezet za večerjo ob sobotah, prehrano ob nedeljah in praznikih ter za druge stroške. Štipendisti, ki si želijo sami najti prenočišče, bodo prejeli 82.500 pezet za vse stroške in brezplačen vpis na tečaj Španske poletne šole (Madrid, julij). Vsi štipendisti bodo zdravstveno zavarovani, kar ne vključuje zdravil, zobozdravstvenih storitev in že obstoječih bolezni.
6.2.3 Slovenska stran zagotovi brezplačen vpis na tečaj, brezplačne ekskurzije, brezplačno hrano in prenočišče ter žepnino v skladu s finančnimi zmožnostmi organizatorja. Vsi štipendisti bodo prejeli osnovno zdravstveno zavarovanje, ki ne vključuje zdravil, zobozdravstvenih storitev in že obstoječih bolezni.
6.3 Štipendije za hispaniste
Slovenski hispanisti se lahko prijavijo na razpis raziskovalnih štipendij, namenjenih tujim hispanistom, ki jih letno zagotavlja Splošna direkcija za kulturne in znanstvene odnose na Ministrstvu za zunanje zadeve in jih posreduje Veleposlaništvo Španije v Ljubljani.
6.4 Štipendije za profesorje španskega jezika
Slovenski profesorji španskega jezika se lahko prijavijo na razpis “Poletnih tečajev španskega jezika in kulture za tuje profesorje “, ki ga objavi Veleposlaništvo Španije v Ljubljani.
7. SPLOŠNE IN FINANČNE DOLOČBE
7.1 Splošne določbe
7.1.1 Ta program ne bo izključeval uresničevanja drugih izmenjav v kulturi, izobraževanju in znanosti.
7.1.2 Vse druge zadeve, ki se lahko pojavijo med izvajanjem tega programa, se bodo reševale po diplomatski poti.
7.2 Strokovnjaki
7.2.1 Pri izmenjavah strokovnjakov v izobraževanju in kulturi za krajša obdobja sta pogodbenici v skladu s tem programom sklenili, da bosta:
a) sporočili imena, življenjepis, načrt dela in številko potnega lista strokovnjakov,
b) datume prihoda in odhoda strokovnjakov vsaj dva meseca pred njihovim prihodom,
c) sprejemna država mora v enem mesecu po prejemu omenjenih podatkov potrditi sprejem sodelujočih pri izmenjavi ali sporočiti, da jih ne more sprejeti,
d) pogodbenica, ki pošilja strokovnjake, krije stroške povratnega potovanja v ciljno državo,
e) sprejemna država bo v skladu s sprejetim programom bivanja krila potne stroške v svoji državi, razen stroškov mestnega prevoza,
f) španska stran bo strokovnjakom dnevno plačala 13.000 pezet,
g) slovenska stran bo zagotovila prenočišče z zajtrkom in dnevnico, določeno z notranjimi predpisi.
7.2.2 Sprejemna država bo sodelujočim strokovnjakom zagotovila osnovno zdravstveno sodelovanje ob nepredvideni bolezni ali nezgodi, ne pa stroškov zdravil, zobozdravstvenih storitev in zdravljenja že obstoječih bolezni.
7.2.3 Celotno obdobje krajših izmenjav kulturnih strokovnjakov po tem programu ne bo preseglo štirih (4) tednov letno, bivanja na osebo pa ne bodo daljša od štirinajst (14) dni.
7.2.4 Celotno obdobje krajših izmenjav izobraževalnih strokovnjakov po tem programu ne bo preseglo štirih (4) tednov letno, bivanja na osebo pa ne bodo daljša od štirinajst (14) dni.
7.3 Štipendisti
7.3.1 Pogodbenica, ki pošilja študente, bo poslala imena in prošnje kandidatov za štipendije najkasneje do 30. marca vsako leto. Pogodbenica sprejemnica do 1. julija obvesti drugo pogodbenico, ali so bili predlagani kandidati sprejeti. Odločitve o sprejemu kandidatov za poletne tečaje je treba sporočiti pred 1. junijem.
7.3.2 Pri štipendijah in izmenjavi obiskov, ki jih predvideva ta program, bosta pogodbenici upoštevali notranje predpise in poravnali stroške v skladu z mednarodnimi običaji pri tovrstnih izmenjavah. Temeljno splošno načelo je, da pogodbenica pošiljateljica poravna mednarodne potne stroške, pogodbenica sprejemnica pa stroške bivanja v skladu z notranjimi predpisi.
7.3.3 O točnem datumu prihoda in načinu prevoza mora biti pogodbenica sprejemnica obveščena vsaj tri (3) tedne vnaprej.
7.4 Razstave
Za izmenjavo razstav bodo veljali ti pogoji:
a) država pošiljateljica plača stroške prevoza razstave do prvega kraja, v katerem bo razstava, in stroške prevoza nazaj iz zadnjega kraja razstave v sprejemni državi,
b) sprejemna država plača stroške prevoza razstave na druge kraje na svojem ozemlju ter stroške postavitve razstave, publikacij in katalogov,
c) država pošiljateljica krije stroške zavarovanja razstave po načelu od “žeblja do žeblja“,
d) če se predmeti, ki jih pošilja država pošiljateljica, poškodujejo, sprejemna država državi pošiljateljici priskrbi vso potrebno dokumentacijo, da ta lahko uveljavi odškodninski zahtevek pri ustrezni zavarovalnici. V nobenem primeru ni dovoljeno restavriranje, če država pošiljateljica tega izrecno ne dovoli,
e) stroške, ki nastanejo pri zbiranju informacij, plača sprejemna država,
f) sprejemna država zagotovi vso potrebno varnost razstave,
g) stroške bivanja oseb, ki spremljajo razstavo, krije sprejemna država,
h) država pošiljateljica pošlje vse potrebno gradivo za katalog vsaj tri mesece pred odprtjem razstave, razen če se pogodbenici ne dogovorita drugače,
i) omenjeni pogoji za izmenjavo razstav ne veljajo za tiste razstave, za katere bosta pogodbenici sklenili posebne pogodbe.
8. KONČNE DOLOČBE
8.1 Ta program začne veljati na dan, ko bo slovenska stran po diplomatski poti obvestila špansko stran, da so izpolnjeni vsi notranjepravni pogoji, potrebni za njegovo uveljavitev v Republiki Sloveniji.
8.2 Ta program se začasno uporablja od dneva podpisa in velja štiri leta.
8.3 Veljavnost programa se lahko samodejno podaljša za eno leto do sprejetja novega programa.
8.4 Naslednji sestanek mešane komisije bo leta 2003 v Ljubljani.
Sestavljeno v Madridu dne 21. oktobra 1999 v dveh izvirnikih v slovenskem in španskem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni.
ZA REPUBLIKO
SLOVENIJO
Tanja Orel Šturm l. r.
ZA KRALJEVINO
ŠPANIJO
Antonio Nunez Garcia-Saúco l. r.
P R O G R A M A
DE COOPERACIÓN CULTURAL, EDUCATIVA Y CIENTIFICA ENTRE LA REPUBLICA DE ESLOVENIA Y EL REINO DE ESPAŃA PARA LOS AŃOS 1999–2003
La República de Eslovenia y el Reino de Espańa (en lo sucesivo denominados “las Partes“), guiados por el deseo de fortalecer sus vínculos de amistad y de fomentar los intercambios en los ámbitos de la cultura, la educación y la ciencia, y sobre la base del Convenio de Cooperación cultural, educativa y científica entre la República de Eslovenia y el Reino de Espańa, firmado en Madrid el 15 de diciembre de 1993, han acordado el siguiente programa para los ańos 1999-2003, figurando en el Anexo las Delegaciones de la Comisión Mixta esloveno-hispana reunida al efecto en Madrid los días 20 y 21 de octubre de 1999.
1. EDUCACION
1.1. Intercambio de información y expertos
1.1.1. Las Partes se complacen en observar que se está desarrollando la cooperación en el marco de organizaciones internacionales como la UNESCO, el Consejo de Europa y la Unión Europea.
1.1.2. Las Partes apoyarán el desarrollo de la cooperación en el ámbito de la educación entre el Ministerio de Educación y Cultura del Reino de Espańa y el Ministerio de Educación y Deportes de la República de Eslovenia. A este fin:
a) identificarán las áreas prioritarias de actividad en el campo de la educación, que se determinarán con detalle por conducto diplomático;
b) favorecerán los contactos directos y el intercambio de información e intercambiarán una delegación de dos (2) expertos para conocer el sistema de educación primaria, secundaria y superior, así como la educación de adultos en cada uno de los países. La duración de estas visitas será definida por vía diplomática pero no será superior a siete (7) días.
1.1.3. Las Partes reconocerán la importancia de la adecuada exposición de la historia y la geografía de sus respectivos países en los libros de texto escolares e intercambiarán, a petición de la otra Parte, programas escolares.
1.2. Homologaciones
Intercambiarán información relativa a los estudios y títulos de educación secundaria y superior, con el fin de facilitar su evaluación y reconocimiento.
1.3. Cooperación Universitaria
1.3.1. Cada Parte favorecerá la cooperación directa entre las instituciones educativas a todos los niveles, así como los contactos directos entre sus universidades y otros centros de educación superior.
1.3.2. Las Partes intercambiarán, durante la vigencia de este Programa y sobre la base de un interés mutuo, un profesor universitario de filología hispánica (hasta un máximo de quince (15) días).
1.3.3. Las Partes favorecerán el estudio de las lenguas espańola y eslovena a nivel universitario y apoyarán, en la medida de sus posibilidades, la continuación de un lectorado de lengua espańola en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana.

1.3.4. Las Partes apoyarán la introducción de la enseńanza de la lengua eslovena como materia en el Departamento de Filología Eslava de la Universidad Complutense de Madrid.
2. CULTURA
2.1. Libro, Bibliotecas y Archivos
2.1.1. Las Partes favorecerán la cooperación directa entre los archivos y bibliotecas de sus respectivos países, incluidas las bibliotecas nacionales, las públicas y las especializadas.
2.1.2. Las Partes favorecerán la traducción de la literatura del otro país a sus lenguas respectivas. La Parte espańola apoyará a los traductores y editores eslovenos que traduzcan y publiquen en el idioma esloveno obras literarias y científicas de autores espańoles en el marco del Programa de Ayudas a la Traducción y Edición en lenguas extranjeras de obras literarias y científicas de autores espańoles del Ministerio de Educación y Cultura.
2.1.3. Las Partes favorecerán el intercambio de escritores, traductores y editores de ambos países. La Parte Eslovena invitará a la Reunión Internacional de Escritores del PEN y a Reunión Internacional de Escritores de Vilenica.
2.1.4. Las Partes intercambiarán reproducciones y microfilms de la documentación conservada en los archivos de cada Parte referida a la historia del otro país.
2.1.5. Las Partes facilitarán el acceso a los respectivos archivos estatales de acuerdo con la legislación de cada país.
2.1.6. Las Partes intercambiarán información y publicaciones relacionados con la materia de archivos.
2.1.7. Las Partes promoverán el intercambio de expertos en el campo de los archivos incluida, la conservación y restauración, por un período de quince (15) días durante la vigencia del presente Programa.
2.1.8. Las Partes intercambiarán reproducciones y microfilms de obras de interés histórico-cultural existentes en las bibliotecas públicas y estatales, de conformidad con las respectivas legislaciones internas.
2.1.9. Las Partes fomentarán el intercambio de visitas, individuales o en grupo, de expertos bibliotecarios y especialistas en información, con el fin de conocer el funcionamiento y gestión de las bibliotecas publicas y universitarias. Los detalles sobre el número de expertos y duración de las estancias se fijarán por vía diplomática.
2.1.10. Las Partes facilitarán los contactos oportunos para el intercambio de información, experiencias y asesoramiento técnico sobre programas de tipo bibliotecario.
2.1.11. La Biblioteca Nacional de Espańa tiene interés en potenciar la cooperación con instituciones eslovenas vinculadas al libro, especialmente en lo que se refiere a:
a) Iniciar el canje de publicaciones.
b) Cooperar en información bibliográfica y acceso a la documentación e intercambio de experiencias sobre aplicación bibliotecaria de nuevas tecnologías.
c) Intercambio de expertos.
2.2. Museos, Exposiciones y Patrimonio Histórico
2.2.1. Las Partes favorecerán los contactos directos entre los museos e instituciones relacionadas con las Bellas Artes y los Bienes Culturales de sus respectivos países, incluido el intercambio de expertos.
2.2.2. La Parte eslovena propone que se establezca una cooperación directa entre la Galería Nacional de Ljubljana y el Museo de Arte Catalán de Barcelona.
2.2.3. La Parte eslovena propone que se establezca una cooperación directa entre la Galería Municipal de Ljubljana y el Centro de Cultural Contemporánea de Barcelona.
2.2.4. Las Partes promoverán la cooperación en la conservación de su patrimonio cultural y la restauración de monumentos culturales e históricos.
2.2.5. Las Partes promoverán la cooperación en la prevención del comercio ilegal de bienes culturales en conformidad con la legislación y reglamentos propios y los instrumentos internacionalmente en vigor.
2.2.6. Las Partes proveerán cursos de formación y reuniones entre profesionales de museos de ambos países con el fin de estudiar temas de interés común en el ámbito de la museología y de la museografía.
2.2.7. Las Partes convocarán encuentros entre profesionales y responsables de museos para presentar y difundir el proyecto “Normalización documental de museos: Elementos para una aplicación informática“. Este proyecto lo organiza el Ministerio de Educación y Cultura espańol y pretende ser un instrumento que facilite la incorporación de los museos a la redes informáticas de carácter nacional e internacional, favoreciendo así la comunicación y cooperación cultural.
2.3. Cine
2.3.1. Las Partes favorecerán el intercambio de películas y la participación de cineastas en los Festivales Internacionales de Cine que se celebren en sus respectivos países.
2.3.2. Las Partes promoverán la organización de semanas de cine sobre la base de la reciprocidad. Cada Parte invitará a un director a dichas semanas de cine. Los detalles se acordarán directamente entre las instituciones competentes de cada Parte.
2.3.3. Las Partes han tomado nota de la organización de la retrospectiva de películas del director espańol Luis Buńuel en la Filmoteca eslovena de Ljubljana en cooperación con la Filmoteca Espańola durante la vigencia del presente Programa.
2.3.4. Durante la vigencia del presente Programa, la Filmoteca eslovena de Ljubljana preparará, en cooperación con el Fondo del Cine de Eslovenia, una retrospectiva del cine esloveno en la Filmoteca Espańola en Madrid.
2.4. Teatro, Música y Danza
2.4.1. Las Partes favorecerán el intercambio de expertos en actividades relacionadas con el teatro, la música y la danza.
2.4.2. Las Partes se informarán mutuamente en relación con festivales y otros importantes eventos culturales en el ámbito del texto, la música y la danza de sus respectivos países.
2.4.3. Las Partes promoverán la cooperación directa y el intercambio mutuo de compositores y expertos de música de ambos países.
3. CIENCIA
3.1. Las Partes acogen con interés los proyectos presentados y se comunicarán por vía diplomática la aceptación de éstos.
3.2. Las Partes acuerdan esforzarse por lograr lo más rápidamente posible la conclusión del Acuerdo de Cooperación Científico-Técnica entre los Gobiernos del Reino de Espańa y de la República Eslovena.
4. DEPORTES
Las Partes promoverán la cooperación en el deporte, el deporte escolar y la educación deportiva y fomentarán los contactos directos y la estrecha cooperación entre las autoridades respectivas de sus países.
5. COOPERACIÓN ENTRE ENTIDADES LOCALES, REGIONALES Y AUTONOMICAS
Ambas Partes acogen con satisfacción los proyectos e intercambios culturales propuestos por las entidades locales, regionales y autonómicas de los respectivos países, y en el marco de los principios generales establecidos en el Convenio de Cooperación Cultural, Educativa y Científica entre el Reino de Espańa y la República de Eslovenia firmado en 1993, expresan su interés en que se informen y coordinen con los Ministerios respectivos de Asuntos Exteriores a fin de facilitar su realización y fomentar la fluida comunicación entre las culturas de los dos países.
6. BECAS
6.1. Becas de postgrado
6.1.1. La Parte espańola ofrecerá anualmente dos (2) becas (dieciocho (18) meses) a candidatos eslovenos de postgrado para estudios, en particular en el campo de las humanidades, en centros espańoles de educación superior y de investigación. La beca podrá concederse a uno o más candidatos por un período de tres (3) hasta nueve (9) meses. Los beneficiarios de las becas deberán tener un buen conocimiento de la lengua espańola.
6.1.2. La dotación de las becas referidas en el punto 6.1.1. serán de 97.500 pts. mensuales y , en becas de siete (7), ocho (8) ó nueve (9) meses, hasta un máximo de 100.000 pts para gastos de matrícula. Las becas con duración inferior a siete (7) meses no conllevan este beneficio. Todos los becarios se beneficiarán de seguro médico no farmacéutico, excepto odontología y enfermedades preexistentes.
6.1.3. La Parte eslovena propondrá anualmente a candidatos espańoles dos (2) becas ( dieciocho (18) meses en total) para estudios de postgrado y especialización. Los beneficiarios de la beca deberán poseer un conocimiento suficiente de la lengua eslovena o de la lengua que se acuerde con su tutor con el fin de llevar a cabo los estudios previstos.
6.1.4. La Parte eslovena proporcionará a los becarios espańoles una beca mensual en conformidad con sus normas internas, alojamiento en un colegio mayor, cursos universitarios gratuitos, y seguro médico básico, que no incluirá el coste de medicamentos, la asistencia odontológica y las enfermedades contraías por los becarios con anterioridad a la obtención de la beca.
6.2. Becas de verano
6.2.1. Las Partes intercambiarán anualmente dos (2) becas cada una para la participación en el Seminario de lengua, literatura y cultura eslovenas en Ljubljana, así como en cursos de verano de lengua, cultura y civilización espańolas en Espańa en el mes de julio.
6.2.2. Por Parte espańola la dotación es matrícula gratuita en el curso, alojamiento y manutención en un colegio mayor universitario y 22.500 pts para cena de sábados, alimentación de domingos y festivos y gastos varios. Los becarios que deseen alojarse por su cuenta, recibirán un total 82.500 pts para todos los gastos y matrícula gratuita en el curso de la Escuela de Verano Espańola en Madrid en julio. Todos los becarios se beneficiarán de seguro médico, no farmacéutico, excepto odontología y enfermedades preexistentes.
6.2.3. La Parte eslovena ofrecerá matrícula gratuita para los cursos, excursiones gratuitas, alojamiento y manutención gratuitos, dinero de bolsillo de acuerdo con las posibilidades financieras del organizador, seguro médico básico, que no incluirá el coste de medicamentos, la asistencia odontológica y las enfermedades preexistentes.
6.3. Becas para hispanistas
Los hispanistas eslovenos pueden participar en la convocatoria de becas de investigación para hispanistas extranjeros, que anualmente oferta la Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas del Ministerio Asuntos Exteriores, y que se difunden por la Embajada de Espańa en Ljubljana.
6.4. Becas para profesores de lengua espańola
Los profesores eslovenos de lengua espańola pueden participar en la convocatoria de “Cursos de verano de lengua y cultura espańola“ para profesores extranjeros que se divulgan por la Embajada de Espańa en Ljubljana.
7. DISPOSICIONES GENERALES Y FINANCIERAS
7.1. Disposiciones generales
7.1.1. El presente Programa no impedirá la realización de otros intercambios en los ámbitos de la cultura, la educación y la ciencia.
7.1.2. Todas las demás cuestiones que puedan surgir en el curso de la aplicación del presente Programa se tratarán por conducto diplomático.
7.2. Expertos
7.2.1. En los intercambios de expertos en los ámbitos educativo y cultural de corta duración, ambas Partes acuerdan conforme a este Programa:
a) Comunicar los nombres, curricula, programa de trabajo y número de pasaporte de los expertos.
b) fecha de llegada y partida de los expertos, por lo menos con dos meses de antelación a su llegada.
c) la Parte que recibe, en el plazo de un mes después de recibir dichos datos, tendrá que confirmar la aceptación de los participantes en el intercambio o comunicar la imposibilidad de recibirlos,
d) la Parte que envía a los expertos abonará el viaje de ida y vuelta hasta el país de destino,
e) la Parte que recibe cubrirá, de acuerdo con el programa de estancia anteriormente acordado, los gastos del transporte dentro de su territorio, a excepción de los gastos de transporte urbano,
f) la Parte espańola abonará 13.000 pesetas diarias,
g) la Parte eslovena asegurará alojamiento con desayuno y una dieta determinada según sus normas internas.
7.2.2. La Parte que recibe asegurará a los expertos participantes un seguro médico básico, en caso de una enfermedad imprevista o accidente, con exclusión del pago de medicamentos, servicio odontológico y tratamiento de enfermedades preexistentes.
7.2.3. El período total para los intercambios a corto plazo de expertos culturales de acuerdo con el presente Programa, no superará las cuatro (4) semanas anuales, con una estancia no superior a catorce (14) días por persona.
7.2.4. El período total para los intercambios a corto plazo de expertos educativos de acuerdo con el presente Programa, no superará las cuatro (4) semanas anuales, con una estancia no superior a catorce (14) días por persona.
7.3. Becarios
7.3.1. La Parte que envía a los estudiantes comunicará los nombres y las solicitudes de los candidatos a las becas no más tarde del 30 de marzo de cada ańo. La Parte que recibe informará a la otra Parte antes del 1 de julio si los candidatos propuestos han sido admitidos. Las decisiones relativas a la aceptación de los candidatos para los cursos de verano deberán comunicarse igualmente antes del 1 de junio.
7.3.2. Respecto de las becas y el intercambio de visitas contemplados en este Programa, cada Parte tendrá en cuenta sus normas internas y cubrirá los gastos según los usos internacionales aplicables a dichos intercambios. El principio general básico es que la Parte que envía cubrirá los gastos de viaje internacional y la Parte que recibe cubrirá los gastos de estancia de conformidad con las normas internas.
7.3.3. La Parte Receptora deberá ser informada de la fecha exacta de llegada y del medio de transporte con al menos tres (3) semanas de antelación.
7.4. Exposiciones
Se aplicarán las siguientes condiciones al intercambio de exposiciones:
a) el Estado que envía pagará los gastos de transporte de la exposición al primer punto en que vaya a tener lugar la misma y los costes de transporte de la exposición desde el último punto dentro del país receptor;
b) el Estado que recibe cubrirá los gastos de transporte de la exposición a otros puntos dentro de su territorio, así como los costes de montaje de la exposición, de las publicaciones y de los catálogos;
c) el Estado que envía cubrirá los gastos del seguro de la exposición basándose en el principio “de clavo a clavo“;
d) en caso de que los objetos enviados por el Estado que envía resultasen dańados, el Estado que recibe facilitará al Estado que envía toda la documentación pertinente con el fin de que este último pueda tramitar la reclamación para su compensación con la Compańía de Seguros correspondiente. No se permitirá en ningún caso la restauración, salvo que el Estado que envía dé su consentimiento expreso para ello;
e) los gastos en que se incurra en la obtención de información serán sufragados por el Estado que recibe;
f) el Estado que recibe hará todo lo necesario para la seguridad de la exposición;
g) las dietas de las personas que acompańen la exposición serán a cargo del Estado que recibe;
h) el Estado que envía transmitirá todo el material necesario para el catálogo con al menos tres meses de antelación a la inauguración de la exposición, salvo que las Partes acuerden otra cosa;
i) las condiciones mencionadas no se aplicarán a las exposiciones para las que se celebren acuerdos especiales por ambas Partes.
8. DISPOSICIONES FINALES
8.1. El presente Programa entrará en vigor en la fecha en que la Parte eslovena informe a la Parte espańola por conducto diplomático del cumplimiento de sus condiciones legales internas para su entrada en vigor en la República de Eslovenia.
8.2. Este Programa se aplica provisionalmente a partir de la fecha de su firma y tendrá una validez de cuatro ańos.
8.3. La vigencia del presente Programa se podrá prorrogar automáticamente, por un plazo máximo de un ańo, hasta la aprobación de uno nuevo.
8.4. La próxima reunión de la Comisión Mixta se celebrará en Ljubljana en el ańo 2003.
Hecho en Madrid el 21 de octubre de 1999, en dos copias originales en lengua espańola y eslovena respectivamente, siendo ambos textos igualmente válidos.
POR LA REPUBLICA
DE ESLOVENIA
Tanja Orel Šturm fda.
POR EL REINO
DE ESPAŃA
Antonio Nunez
Garcia-Saúco fdo.
3. člen
Za izvajanje tega programa skrbijo Ministrstvo za zunanje zadeve, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za šolstvo in šport ter Ministrstvo za znanost in tehnologijo.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 908-08/98-2
Ljubljana, dne 20. aprila 2000
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti