Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2000 z dne 6. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2000 z dne 6. 6. 2000

Kazalo

70. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Republike Estonije o sodelovanju na obrambnem področju (BEESOP), stran 449.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO REPUBLIKE ESTONIJE O SODELOVANJU NA OBRAMBNEM PODROČJU (BEESOP)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Republike Estonije o sodelovanju na obrambnem področju (BEESOP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 10. maja 2000.
Št. 001-22-83/00
Ljubljana, dne 18. maja 2000
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO REPUBLIKE ESTONIJE O SODELOVANJU NA OBRAMBNEM PODROČJU (BEESOP)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Republike Estonije o sodelovanju na obrambnem področju, ki je bil podpisan dne 20. maja 1999 v Tallinnu.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:*
A G R E E M E N T
BETWEEN THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF ESTONIA ON CO-OPERATION IN THE FIELD OF DEFENCE
The Ministry of Defence of the Republic of Slovenia and the Ministry of Defence of the Republic of Estonia, hereinafter referred to as “the Parties”,
Guided by the desire to strengthen mutual relations between their Ministries of Defence and to promote co-operation in the field of defence,
Striving to contribute to the building of democracy and preservation of peace and stability in Europe through constructive co-operation,
Recalling the Charter of the United Nations, the Paris Charter for a New Europe, the Vienna Document on Confidence and Security Building Measures 1992 and other relevant OSCE documents,
Respecting the sovereignty of states, the inviolability of their frontiers, territorial integrity and peaceful settlement of disputes,
have agreed as follows:
Article 1
This Agreement establishes the framework for co-operation in the field of defence between the Ministry of Defence of the Republic of Slovenia and the Ministry of Defence of the Republic of Estonia.
Article 2
The basic areas of co-operation shall include:
– Exchange of experience in organising and managing of national defence, in national defence policy making and planning;
– Mobilisation;
– Education and training of military and civilian personnel;
– Defence legislation and legal military matters;
– Peacekeeping and peace enforcement;
– Exchange of experience in administering of units which organise national defence;
– Airspace defence and control;
– Communications and information systems;
– Environmental protection issues;
– Exchange of experience in the field of planning, construction and maintenance of the military infrastructure (buildings, installations, testing grounds);
– Staff work;
– Military aviation;
– Tactics and logistics;
– Military history;
– Military geography and mapping;
– Military medicine;
– Military sporting activities;
– Military bands and cultural events;
– Leave exchange.
Article 3
Co-operation in the field of defence shall take place through the following activities:
– Official and working visits of delegations of both Parties;
– Negotiations and consultations between the Parties;
– Contacts between related military institutions;
– Exchange of specialists, teaching staff and students;
– Studying at military educational institutions;
– Participation in courses, seminars, symposia, conferences and joint exercises;
– Exchange of information and teaching materials;
– Establishment of contacts between units, staff and other institutions;
– Cultural and sporting activities.
Article 4
On the basis of this Agreement, annual plans of co-operation shall be worked out.
The annual plan of co-operation shall be based on proposals submitted and agreed upon in advance by the Parties.
Proposed plans of co-operation for the next calendar year shall be exchanged by both Parties by 30 November of the current year.
Each annual plan of co-operation shall define the objectives, their forms, scope, participation and place of implementation, the authority responsible for it and any other provisions.
A separate agreement shall be concluded prior to participation in training organised by the Party having given the initiative for it.
Article 5
Specific questions of co-operation between the Parties in the areas referred to in Articles 2 and 3 shall be defined in more detail in a separate agreement.
Article 6
The visiting Party shall cover travel expenses to and from the host country as well as travel allowances, cost of personal and other insurances.
The host country shall cover transportation expenses within the host country, as well as accommodation and meals.
If required by the visiting country, the host country shall provide free inpatient and outpatient medical attention in acute cases, to citizens of the visiting country; dental services shall be limited to general repair treatment or surgical assistance; the necessary examination and payment for the expenses of longterm therapies, medical support equipment and services in the host country shall be determined by an agreement between the Parties.
Article 7
The Parties shall guarantee the protection of information obtained through co-operation on the basis of this Agreement. If considered confidential, neither Party shall use it to the detriment of the interests of the other Party and shall not disclose it to third parties without the prior written consent of the Party having collected or furnished the said information.
Information exchanged by the Parties through bilateral co-operation according to this Agreement shall be protected in compliance with the regulations in force for the Party receiving the said information.
Article 8
Disputes that might arise between the Parties during the realisation of co-operation in line with this Agreement shall be resolved without delay by the Parties themselves through mutual negotiations and shall not be submitted to any international court or to any third party.
Article 9
This Agreement shall enter into force on the date the Parties notify each other that all legal requirements for its entry into force have been fulfilled.
The Agreement may be amended in writing by either Party at any time using the procedure from the first paragraph of this Article.
This Agreement has been concluded for an indefinite period of time. It may be terminated by either Party in writing at any time. In such case the validity of the Agreement shall expire six month from the date of delivery of the written notification of its termination to the other Party.
Done in Talinn on May 20, 1999 in two originals, in the Slovene, Estonian and English languages. In case of any discrepancies arising from the interpretation the English text shall prevail.
For the Ministry of Defence
of the Republic of Slovenia
dr. Franci Demšar, (s)
For the Ministry of Defence
of the Republic of Estonia
Jüri Luik, (s)
S P O R A Z U M
MED MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO REPUBLIKE ESTONIJE O SODELOVANJU NA OBRAMBNEM PODROČJU
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvo za obrambo Republike Estonije (v nadaljevanju: pogodbenici), sta se
v želji, da bi okrepili medsebojne odnose in spodbudili sodelovanje na obrambnem področju
ob prizadevanju, da bi prispevali h gradnji demokracije in ohranitvi miru in stabilnosti v Evropi z ustvarjalnim sodelovanjem,
ob upoštevanju Ustanovne listine Združenih narodov, Pariške listine za novo Evropo, III. poglavja Dunajske listine o pogojih za urejanje medsebojnega zaupanja in varnosti iz leta 1992 in drugih ustreznih dokumentov Organizacije o varnosti in sodelovanju v Evropi,
ob spoštovanju suverenosti držav, nedotakljivosti njunih meja, ozemeljske celovitosti in miroljubnega reševanja sporov
sporazumeli, kot sledi:
1. člen
S tem sporazumom pogodbenici določata okvir za sodelovanje na obrambnem področju med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Republike Estonije.
2. člen
Pogodbenici bosta sodelovali na teh temeljnih področjih:
– izmenjava izkušenj pri organiziranju in vodenju obrambe države ter pri oblikovanju in načrtovanju obrambne politike,
– mobilizacija,
– izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje vojaškega in civilnega osebja,
– obrambna zakonodaja in vojaška pravna vprašanja,
– ohranjanje miru in vzpostavitev miru,
– izmenjava izkušenj pri upravljanju enot, ki organizirajo državno obrambo,
– obramba in nadzor zračnega prostora,
– komunikacijski in informacijski sistemi,
– problematika varstva okolja,
– izmenjava izkušenj na področju planiranja, izgradnje in vzdrževanja vojaške infrastrukture (objekti, naprave, poligoni),
– štabno delo,
– vojaško letalstvo,
– taktika in logistika,
– vojaška zgodovina,
– vojaška geografija in kartografija,
– vojaška medicina,
– vojaške športne dejavnosti,
– vojaška godba in kulturne prireditve,
– izmenjava dopustov.
3. člen
Sodelovanje na obrambnem področju poteka na podlagi teh dejavnosti:
– uradni in delovni obiski delegacij obeh pogodbenic,
– pogajanja in posvetovanja med pogodbenicama,
– stiki med sorodnimi vojaškimi ustanovami,
– izmenjava strokovnjakov, profesorjev in študentov,
– študij v vojaških izobraževalnih ustanovah,
– udeležba na tečajih, seminarjih, simpozijih, konferencah in skupnih vajah,
– izmenjava informacij in učnih gradiv,
– vzpostavitev stikov med enotami, štabi in drugimi ustanovami,
– kulturne in športne prireditve.
4. člen
Na podlagi tega sporazuma bodo izdelani letni načrti sodelovanja.
Letni načrt sodelovanja temelji na predlogih, ki sta jih pogodbenici predložili in se o njih predhodno dogovorili.
Predloge načrtov sodelovanja za naslednje koledarsko leto si pogodbenici medsebojno izmenjata do 30. novembra tekočega leta.
V vsakem letnem načrtu sodelovanja bodo določeni cilji, njihove oblike, obseg, udeležba in kraj uresničevanja kot tudi pristojni organ, ki bo za to odgovoren, ter morebitne druge določbe.
Poseben sporazum se sklene pred udeležbo na usposabljanju, ki ga organizira pogodbenica, ki je zanj dala pobudo.
5. člen
Posebna vprašanja sodelovanja med pogodbenicama na področju dejavnosti, navedenih v 2. in 3. členu, se podrobneje opredelijo v posebnem sporazumu.
6. člen
Pogodbenica pošiljateljica krije potne stroške v državo gostiteljico in iz nje kot tudi dnevnice, stroške osebnega zavarovanja in drugih zavarovanj.
Država gostiteljica krije stroške prevoza v državi gostiteljici in tudi namestitev ter hrano.
Na zahtevo druge pogodbenice država gostiteljica priskrbi brezplačno bolnišnično in ambulantno zdravstveno oskrbo državljanom države pošiljateljice v akutnih primerih; zobozdravstvene storitve so omejene na splošno ohranitveno zdravljenje ali kirurško pomoč; potreben pregled in plačilo za stroške dolgoročnega zdravljenja, oprema za medicinsko pomoč in storitve v državi gostiteljici se določijo s posebnim sporazumom med pogodbenicama.
7. člen
Pogodbenici zagotavljata zaščito informacij, ki jih pridobita med sodelovanjem po tem sporazumu. Nobena pogodbenica teh informacij, če jih smatra druga pogodbenica kot tajne, ne bo uporabljala v škodo interesov druge pogodbenice in jih ne bo posredovala nikomur, ki ni udeleženec tega sporazuma, brez predhodnega pisnega soglasja pogodbenice, ki je takšne informacije zbrala oziroma posredovala.
Informacije, ki si jih bosta pogodbenici izmenjavali med sodelovanjem po tem sporazumu, bodo zaščitene po normah, veljavnih za pogodbenico, prejemnico teh informacij.
8. člen
Spore, ki bi nastali med pogodbenicama med uresničevanjem sodelovanja po tem sporazumu, bosta brez odlašanja rešili pogodbenici sami z medsebojnimi pogajanji in jih ne bosta predložili kakršnemu koli mednarodnemu sodišču ali tretji strani.
9. člen
Ta sporazum začne veljati z dnem, ko se pogodbenici pisno obvestita, da so izpolnjeni vsi notranjepravni pogoji za začetek njegove veljavnosti.
Pogodbenici lahko ta sporazum kadar koli sporazumno pisno spremenita ali dopolnita po postopku iz prvega odstavka tega člena.
Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas. Vsaka pogodbenica lahko sporazum kadar koli pisno odpove. V takem primeru sporazum preneha veljati po šestih mesecih od dneva, ko je drugi pogodbenici izročena pisna notifikacija o prenehanju njegove veljavnosti.
Sestavljeno v Talinnu dne 20.maja 1999 v dveh izvirnikih, v slovenskem, estonskem in angleškem jeziku. Ob razhajanjih pri razlagi prevlada angleško besedilo.
Za Ministrstvo za obrambo
Republike Slovenije
dr. Franci Demšar l. r.
Za Ministrstvo za obrambo
Republike Estonije
Jüri Luik l. r.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za obrambo.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 200-10/00-23/1
Ljubljana, dne 10. maja 2000
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
* Besedilo sporazuma v estonskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti