Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2000 z dne 6. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2000 z dne 6. 6. 2000

Kazalo

2360. Odlok o določitvi pomožnih objektov, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, stran 6778.

Na podlagi 51. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in na podlagi 18. in 96. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95 in 33/96) je Svet mestne občine Kranj na 15. seji dne 24. 5. 2000 sprejel
O D L O K
o določitvi pomožnih objektov, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa vrsto, namen, največjo velikost in način gradnje pomožnih objektov, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, temveč zadostuje odločba o dovolitvi priglašenih del.
2. člen
Pomožni objekti so objekti, naprave in posegi v prostor, ki so namenjeni izboljšavi bivalnih pogojev, kmetijski in ljubiteljski dejavnosti ter poslovni dejavnosti. Za pomožne objekte in naprave ter druge posege v prostor se štejejo:
1. Pri stanovanjskih hišah:
– garaža za osebne avtomobile do 20 m2 tlorisne površine;
– drvarnice, vrtne ute, shrambe za orodje in drugi podobni objekti do skupne tlorisne površine 20 m2;
– nadstreški, pergole, pokrite terase, pokriti parkirni prostori in podobno do tlorisne velikosti 30 m2;
– montažni rastlinjaki, tople grede in zaprti cvetličnjaki do skupne tlorisne površine 30 m2;
– vetrolovi in nadstreški nad vhodom ali zunanjimi stopnicami do tlorisne površine 15 m2;
– zasteklitev balkonov ter postavitev zimskih vrtov (v celoti zastekljeni) do tlorisne površine 25 m2;
– postavitev zunanjih stopnic;
– tipski plinski rezervoarji za utekočinjeni naftni plin vključno z izvedbo priključka na objekt do 5 m3 , razen v območju, ki ga ureja odlok o zazidalnem načrtu revitalizacije starega mestnega jedra Kranja, ter rezervoarji za kurilno olje do 5 m3 z upoštevanjem ustreznih predpisov;
– montažni dimniki ob preureditvi ogrevanja;
– kurnik, zajčnik, pesjak in drugi manjši objekti z žičnatimi ograjami za rejo malih živali do maksimalne tlorisne površine 10 m2, kjer reja ni prepovedana s posebnim predpisom;
– izvedba strešnih oken in frčad v bivalnih mansardah ter markiz, senčnikov in sončnih kolektorjev v ravnini strehe;
– zunanji kopalni bazen za individualno uporabo maksimalne tlorisne površine 30 m2;
– gradnja tipskih greznic.
2. Pri objektih namenjenih opravljanju kmetijske dejavnosti:
– skedenj, kašča in lopa za shranjevanje sena, krme, stelje, in orodja do maksimalne tlorisne površine 40 m2;
– tipski stolpni silosi za shranjevanje živilske krme do maksimalne prostornine 90 m3 in koritasti silosi z nadstrešnico do 50 m2 tlorisne površine;
– gnojne jame do prostornine 80 m3 ter gnojišča po veljavnih predpisih do površine 30 m2;
– strojna lopa za garažiranje kmetijske mehanizacije do maksimalne tlorisne površine 40 m2;
– leseni enojni kozolec za sušenje krme;
– čebelnjaki, ki niso namenjeni za bivanje, na točkovnih temeljih do 20 m2 tlorisne površine;
– tople grede in zaprti rastlinjaki do 50 m2 tlorisne površine in montažni plastenjaki na točkovnih temeljih do 200 m2 tlorisne površine;
– pletena žična ograja za ograditev trajnih nasadov do višine 2 m.
3. Pri večstanovanjskih in stanovanjsko-poslovnih objektih ter poslovnih objektih:
– nadstrešnice, vetrolovi, zunanje stopnice in kolesarnice do maksimalne tlorisne površine 30 m2;
– zasteklitev balkonov in izvedba nadstreškov in postavitev zimskih vrtov po enotnem projektu za celotni objekt. Na fasadi, kjer se bo poseg izvajal morajo pristopiti k omenjenemu posegu vsi etažni lastniki hkrati;
– postavitev anten in naprav za izkoriščanje sončne energije ter markiz in senčnikov po enotnem projektu za celoten objekt.
4. Drugi pomožni objekti in naprave ter drugi posegi:
– postavitev mikrourbane opreme (klopi, igrala, korita za rože in grmovnice...) ter dopolnilna oprema obstoječih parkov, počivališč, otroških igrišč, objektov in naprav za rekreacijo...;
– oporni zidovi do višine 1 m;
– medposestne, dvoriščne in vrtne ograje do maksimalne višine 1,2 m, na območju mestnih krajevnih skupnosti ob prometnicah pa izjemoma do višine 1,8 m;
– zaščitne in varovalne ograje izključno ob poslovnih, obrtnih, industrijskih in komunalnih objektih do višine 2 m, kolikor takšno ograjo predpisujejo varnostne ali druge zahteve pogojene z dejavnostjo, ki se izvaja v teh objektih;
– reklamni, obvestilni in podobni panoji oziroma objekti, ki niso prometni znaki, pritrjeni na obstoječe objekte, zidove, ograje ter samostojni reklamni, obvestilni in podobni panoji oziroma objekti;
– postavitev nadstrešnic na avtobusnih postajališčih, prostostoječih poštnih nabiralnikov, telefonskih govorilnic, bankomatov in podobno;
– ureditev prostora za smetnjake ter postavitev nadstrešnic nad zabojniki in posodami za komunalne odpadke;
– komunalno-energetska priključitev obstoječih objektov, zgrajenih na podlagi gradbenega ali enotnega dovoljenja, na javne infrastrukturne objekte in naprave (t. i. hišni priključek);
– verska obeležja (križi, kapelice, znamenja) tlorisne površine do 20 m2, umetniška dela, spominske plošče, spominska obeležja, doprsni kipi in podobna obeležja, na podlagi predhodno izdelane idejne prostorske rešitve;
– izgradnja, tlakovanje ali asfaltiranje dvorišč, dovoznih poti in parkirišč do površine 250 m2 pred obstoječimi stanovanjskimi in drugimi objekti;
– obnovitvena dela, rekonstrukcija ter modernizacija javnih, nekategoriziranih in gozdnih cest in ureditev cestnih naprav za umirjanje prometa skladno s predpisi;
– dostavne rampe in premične zapore na vhodih na parkirišča ali dvorišča in oprema parkirišča;
– posegi za odstranjevanje arhitektonskih ovir za funkcionalno ovirane osebe kolikor se ne posega v konstrukcijo objekta (gradnja klančin ipd.).
3. člen
Pri postavitvi pomožnih objektov in naprav ter drugih posegov v prostor iz prejšnjega člena je potrebno upoštevati naslednje pogoje:
– pomožni objekti iz 1. in 3. točke ter iz prve, druge, tretje in četrte alinee 2. točke prejšnjega člena morajo dopolnjevati funkcijo osnovnega objekta in morajo biti locirani v sklopu funkcionalnega zemljišča osnovnih objektov;
– upoštevana mora biti namenska raba zemljišča, ki je določena v prostorsko izvedbenih aktih;
– biti morajo skladni z drugimi splošnimi akti občine;
– zaradi posegov v prostor ne smejo biti prizadete pravice in zakonski interesi drugih oseb ter javni interes;
– zahtevana je skladnost z zakoni in predpisi s področja varstva okolja, varstva pred požarom, varstva naravne in kulturne dediščine in ostalimi predpisi, ki posredno ali neposredno posegajo v urejanje prostora po presoji upravnega organa.
4. člen
Pri postavitvi pomožnih objektov in naprav ter posegov v prostor morajo biti upoštevane naslednje splošne omejitve:
– da ne poslabšuje pogojev rabe zemljišča, sosednjih objektov in naprav;
– da ne potrebujejo novih trajnih komunalnih in drugih priključkov na javne komunalne objekte in naprave;
– da narava pomožnega objekta ne narekuje posebnega statičnega in drugega gradbeno-tehničnega preverjanja.
5. člen
Pomožni objekti so lahko leseni, zidani ali iz drugih gradbenih materialov in oblikovani skladno s pogoji in merili v prostorskih izvedbenih aktih.
Pomožni objekti so lahko le pritlični in nepodkleteni ter jih na podlagi ponovne priglasitve ni možno dograjevati.
6. člen
Pomožni objekti iz 1. točke, 2. točke, razen osme alinee, in prve alinee 3. točke 2. člena tega odloka morajo biti od sosedove parcelne meje praviloma odmaknjeni najmanj 2,5 m, ob pisnem soglasju mejaša pa je odmik lahko tudi manjši.
Ostali pomožni objekti in naprave, razen ograj, iz 2. člena tega odloka morajo biti od parcelne meje praviloma oddaljeni najmanj 1 m, ob pisnem soglasju mejaša pa je odmik lahko tudi manjši.
Vsi tipi ograj so lahko postavljeni ob parcelni meji pod pogojem, da ne ovirajo normalne uporabe sosedovega zemljišča. Odmik ograje od kategoriziranih javnih cest znaša praviloma najmanj 1 m.
7. člen
Odločbo o postavitvi pomožnih objektov in naprav ter drugih posegih, omenjenih v 2. členu tega odloka, izda Upravna enota Kranj, ki jo mora poslati v vednost Mestni občini Kranj.
8. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka vrši v skladu z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor pristojna urbanistična inšpekcija.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o pomožnih objektih, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje (Uradni vestnik Gorenjske, št. 10/86) za območje Mestne občine Kranj.
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35101-0033/00-15/312
Kranj, dne 25. maja 2000.
Župan
Občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti