Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2000 z dne 6. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2000 z dne 6. 6. 2000

Kazalo

2371. Odlok o ureditvenem načrtu za območje CZ1 v Rogaški Slatini, stran 6795.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/99) in 102. člena poslovnika Občinskega sveta občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/99) in v skladu z določbami zakona o urejanju prostora in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/94) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 16. redni seji dne 31. 5. 2000 sprejel naslednje prečiščeno besedilo odloka o ureditvenem načrtu za območje CZ1 v Rogaški Slatini
O D L O K
o ureditvenem načrtu za območje CZ1 v Rogaški Slatini
1. člen
S tem odlokom se sprejema prečiščeno besedilo odloka o ureditvenem načrtu za območje CZ1 v Rogaški Slatini, ki ga je pod št. projekta 30/92 v oktobru 1992 izdelal in maja 1994 dopolnil IPING, d.o.o., Rogaška Slatina, Zdraviliški trg 13, v katerem je zajeto besedilo odloka o dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za območje CZ1 v Rogaški Slatini, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 69/98 in odlok o dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu CZ1 v Rogaški Slatini, ki je bil sprejet na 16. redni seji Občinskega sveta občine Rogaška Slatina dne 31. 5. 2000 in začne veljati z dnem veljavnosti tega odloka. Ta odlok (v nadaljnjem besedilu: UrN) vsebuje tekstualni del s soglasji in kartografski del s spremembami in dopolnitvami ureditvenega načrta CZ1 v Rogaški Slatini, št. projekta API – 251, ki ga je v maju 2000 izdelal API d.o.o. Ljubljana.
2. člen
Ureditveni načrt za območje CZ 1 posega v celoti v katastrsko občino Rogaška Slatina.
Opis meje občine UrN: izhodiščna točka opisa meje je na JZ fasadi restavracije Pošta (p. št. 817). Meja od tu v smeri proti JZ prečka p. št. 816/2, 816/1, 816/4 (interno obvoznico) in 1776 do osi železniškega tira, kjer zavije proti SZ in poteka po osi do križanja s Celjsko cesto (parc. 1775). Zajame del križišča in zavije proti V preko parcele št. 605, po robu 603/3, preko ceste 1794/1 ter parcel 503 in 502, do individualne zazidave. Tu poteka po robu Celjske ceste (p. št. 1791/1) do Z vogala parcele 437. Od tod dalje poteka meja približno po gozdnem robu, preko parcel 437, 423/1, 424 in 425. Tu se meja naveže na S rob poti s p. št. 372 in poteka po njem do hotela Soča, kjer pot prečka. Nadaljuje po SV robu parcele 365/1, v smeri proti JV prečka p. št. 364 in 353 do roba pešpoti v Zdraviliškem parku. Meja tu zavije pravokotno proti JZ do Celjske ceste, se usmeri na JV, prečka Celjsko cesto in se naveže na JV rob parcele 817 (Restavracija Pošta), na njenem J vogalu pa zavije pod kotom 90 stopinj desno, tako da se naveže na izhodiščno točko.
V SV delu UrN (objekt Stara pošta in hotel Ljubljanski dom), kjer meja posega v sprejeti UrN CZ2, veljajo določila tega odloka.
Območje znotraj opisane meje meri 13 ha.
Meja je točno prikazana v merilu 1:1000 v okviru kartnega dela UrN.
3. člen
Območje iz 2. člena tega odloka je namenjeno za zdraviliške in centralne dejavnosti.
V ureditveno območje UrN je vključeno 13 obstoječih objektov: hoteli – Beograjski dom, Slatinski dom, Trst, Slovenski dom in Ljubljanski dom, restavracija Pošta in Sonce, Kulturni dom, zdravstveni dom, stara pošta, objekt obstoječega kopališča Terme Rogaška, poslovni objekt s trgovino Avtomotor in trgovsko – poslovni center Sonce.
V gradnji je objekt trgovsko-poslovni center pri obstoječem objektu kopališča.
Predlagana zasnova zazidave in ureditev v okviru ureditvenega območja vključuje:
1. izgradnjo novih objektov:
– objekt št. 1 – trgovinski center,
– objekt št. 5 – nov hotelski objekt,
– objekt št. 8 – dograditev hotela Slatinski dom in
– objekt št. 12 – nov hotelski objekt s trgovskimi lokali v navezavi na objekt stara pošta,
– objekt št. 4 – poslovni objekt Območne obrtne zbornice Šmarje pri Jelšah,
– objekt št. 16 – zunanji bazen (znotraj območja »A«),
– objekt št. 19 – glasbeni paviljon (znotraj območja »B«).
2. Ureditev in prenovitev parkovnih in zelenih površin na območju:
– med predvidenim trgovskim centrom in restavracijo Sonce,
– hotelov Slatinski dom, Beograjski dom in predvidenimi hotelskimi objekti št. 5 in 12 ter
– med hotelom Trst in Slovenski dom.
3. Ureditev osrednje promenade, sprehajalnih poti in ploščadi.
4. Ureditev prometnih površin in komunalne ureditve.
5. Rušenje devetih objektov, ki je potrebno za realizacijo UrN: (objekti so oštevilčeni po kartnem prikazu inventarizacije)
– objekt št. 2 – stanovanjski objekt,
– objekt št. 3 – garaže,
– objekt št. 4 – objekt Petrola,
– objekt št. 7a – nadstrešek odprtega skladišča,
– objekt št. 15 – obstoječi skladiščni objekt DO Jelša,
– objekt št. 17 – paviljon – čevljarstvo, trgovina,
– objekt št. 18 – paviljon – zlatar,
– objekt št. 19 – paviljon – optik,
– objekt št. 20 – paviljon – frizerstvo.
Objekt št. 17, 18, 19 in 20 je dopustno, kolikor to dopušča zasnova in konstrukcija, vključiti v novo predvideni objekt št. 12.
Ureditev večnamenskega prireditvenega prostora s paviljonskim objektom je predvidena na območju, ki ga opredeljuje na JZ potok Negonjščica, na SV opuščena Celjska cesta in parkirišča, na SZ povezovalna cesta in na JV restavracija Sonce (območje “B”).
4. člen
Pogoji za urbanistično oblikovanje območja in arhitekturno oblikovanje objektov.
Zasnova novih hotelskih objektov naj sledi osnovnemu konceptu Zdravilišča – nizanje posamičnih objektov z vmesnimi zelenimi površinami, vzdolž bivše prometne ceste Celje–Rogatec, ki se preuredi v zeleno sprehajališče.
Celotno območje z obstoječo in predvideno zazidavo je potrebno prometno navezovati na novo mestno obvozno cesto vzdolž železniške proge.
Novi hotelski objekti se prometno navezujejo na dovozni cesti d1 in d2, ter preko ceste B na mestno obvozno cesto.
Novi objekt trgovskega centra se preko ceste A prometno navezuje na mestno obvozno cesto in na obstoječo Celjsko cesto.
Obstoječi objekt Zdraviliški trg 1 se preko začasne dovozne ceste Dz prometno navezuje na dostopno pot do hotela Soča (znotraj območja “C”).
Predvideni večnamenski prireditveni prostor se z dostopno potjo in povezovalno cesto na SZ prometno navezuje na mestno obvozno cesto in na obstoječo Celjsko cesto.
Obvezno je potrebno urediti parkirne površine, kot je to opredeljeno v kartnem delu UrN in v obsegu, ki ga narekujejo zmogljivosti obstoječih in predvidenih objektov.
Obvezni so odmiki novih objektov od dovoznih cest in osrednje promenade, kot je to določeno v geodetski kontirani situaciji.
Obvezni so odmiki novih objektov od dovoznih cest in osrednje promenade, kot je to določeno v geodetski kontirani situaciji.
Obvezno je potrebno upoštevati v grafičnih prilogah določeno osnovno členitev površin po namenu, osnove zakoličenja objektov in ureditev parkovnih in drugih zelenih površin. Pred posegi v prostor je obvezno izdelati načrt zunanje ureditve.
Vse ureditve v okviru ureditvenega območja morajo biti v skladu s smernicami, ki jih je izdelal ZVNKD Celje.
Obvezno je potrebno zasaditi in urediti drevorede ob mestni obvozni cesti, potoku Negonjščica, ter ob osrednji promenadi. Urediti je potrebno gozdni rob, vzdolž SV meje obravnavanega območja.
Dvojni drevored vzdolž sprehajalne ceste je potrebno mestoma prekiniti, da se zagotovijo vedute na objekte kvalitetne kulturne in naravne dediščine.
V okviru urejanja parkovnih in drugih zelenih površin ter drevoredov je potrebno odstraniti bolna dotrajana drevesa. Zasaditev in izbor drevesnih vrst, ureditev cvetličnih gred, ploščadi, vrtov in zelenic je potrebno izvajati na podlagi posebnega projekta hortikulturne ureditve območja.
Pri nadaljnjem načrtovanju novih objektov na podlagi podrobnejših programov in znanih investitorjev, je potrebno upoštevati v kartnem delu UrN opredeljene tlorisne in višinske gabarite.
Pogoji oblikovanja objektov ob Celjski cesti (promenada):
*Objekt št. 16 – zunanji bazen (znotraj območja “A”)”.
Tlorisni gabarit je omejen po širini na širino ploščadi obstoječega zunanjega bazena, po dolžini pa na dolžino obstoječega platoja.
Vertikalni gabarit je omejen na koto ploščadi obstoječega bazena kot višinski maksimum oziroma na koto obstoječe zunanje ureditve ob kulturnem domu kot višinski minimum.
Oblikovno mora biti dograjen del zunanjega bazena usklajen z že zgrajenim delom bazenskega kompleksa. Objekt se v celoti navezuje na obstoječe objekte in naprave.
Z izgradnjo zunanjega bazena in naprav ob njem se ne sme zastirati pogled na fasado Vile Golf in njeno parkovno ureditev.”
*Objekt št. 4 – poslovni objekt Območne obrtne zbornice Šmarje pri Jelšah.
Tlorisni gabarit objekta je 14 x 14 m z minimalnimi odstopanji.
Višinski gabarit objekta predstavlja izgradnjo pritličja in dveh etaž.
*Hotelski objekt št.12
Višina kapi ne sme presegati kapi hotela Slovenija. Oblikovanje objekta mora biti prav tako prilagojeno hotelu Slovenija in v centralnem delu podrejeno osni zasnovi tega objekta.
*Hotelski objekt št. 5 in prizidek k Slatinskem domu
Višina objektov ne sme presegati višine kapi Slatinskega doma. Skupaj s hotelom Beograd predstavljata robno pozidavo ob centralnem parku pred hotelom Beograd. Opredeljen tlorisni gabarit predstavlja maksimalni gabarit možne pozidave.
Pri načrtovanju objektov je potrebno pridobiti dodatne pogoje oblikovanja od ZVNKD Celje, z upoštevanjem funkcij in navezav na sosednje objekte.
*Objekt trgovsko-poslovni center št. 3
Tlorisni gabarit predstavlja gabarit obstoječega objekta kopališča razširjen v linijo vzdolžne fasade bazena.
Oblikovanje mora upoštevati členitev obstoječega objekta – dveh simetričnih delov z vmesnim dvoriščem. Višina kapi ne sme presegati kapi restavracije Sonce.
Oblikovanje fasade naj bo v odnosu do hotela Slovenija na drugem koncu promenade.
*Objekt št.15
V primeru adaptacije in dograditve je potrebno oblikovanje fasade prilagoditi tako, da skupaj z restavracijo Sonce in objektom št. 3 predstavlja oblikovno celoto.
Kolikor se bodo objekti št. 5, 6, 7 in 18 izvajali po fazah, mora biti v vsaki fazi izvedbe zagotovljena nemotena funkcija zdravstvenega doma, vključno z vsemi potrebnimi funkcionalnimi dostopi in pogoji delovanja, ki jih je ob vsakokratnem posegu potrebno usklajevati z upravljavcem Zdravstvenega doma.
Dolgoročno je objekt namenjen spremljajočim dejavnostim k objektom 5, 6 in 7, zdravstvena dejavnost pa se mora premestiti bližje k urbanim centrom, s čemer se zagotovi njena vključitev v funkcijo javnih služb in s tem ustrezna dostopnost.
5. člen
Odstopanja od tlorisnih dimenzij objektov navedenih v 4. členu tega odloka so možna po daljši stranici za + / - 1 m, po krajši stranici za + / - 0,5 m.
6. člen
Pogoji za realizacijo območja glede komunalnega urejanja so:
– za ceste in komunalne napeljave in naprave, predvidene z UrN, je potrebno izdelati načrte za izvedbo ob poprejšnjem zakoličenju osi cest in predvidenih komunalnih napeljav in naprav, v skladu z zakoličbeno situacijo UN in situacijo komunalnih naprav in napeljav:
– ob izdelavi projektov za izvedbo je v načelu potrebno upoštevati elemente (trase, dimenzije, višine, radije idr.), podane v UN; višine cest je potrebno uskladiti in morebitno korigirati glede na pridobljene podatke ob zakoličenju – potrebna je uskladitev med projektiranimi niveletami in podanimi višinskimi kotami objektov;
– predvidena je izgradnja cest, imenovanih A, B, D1, D2, z naslednjim normalnim profilom:
*širina vozišča je 5,5 m z enostranskim prečnim nagibom,
*asfaltna koritnica širine 0,50 m je ob nižjem robu vozišča in je vključena v širino ceste,
*vozišče je obojestransko zaključeno z robnikom 15/30.
– V celoti se preuredi Celjska cesta v območju UrN:
*na odseku od križanja z železnico, do vzhodne meje individualne gradnje, se rekonstruira na širino 5,50 m, z enostranskim hodnikom za pešce širine 1,60 m na vzhodnem delu,
*rekonstrukcija Celjske ceste od »Sonca« do »Pošte« predvideva ureditev peš cone z dvojnim drevoredom (API, št. 5/91);
– mestna dovozna cesta se rekonstruira na širino 7 m z obojestransko kolesarsko stezo, širine 1,60 m;
– predvidena je ureditev začasnega dostopa do objekta Zdraviliški trg 1, imenovanega Dz (znotraj območja “C”);
– odvajanje meteornih in sanitarnih voda je potrebno izvesti v ločenem sistemu v skladu z UN. Vse zaledne vode je potrebno zajeti na robu predvidene ureditve, ter jih preko kanalet, oziroma travne mulde speljati v projektirano meteorno kanalizacijo;
– za oskrbo s pitno in požarno vodo je potrebno preurediti in razširiti obstoječe vodovodno omrežje; krožno hidrantno omrežje mora biti iz cevi s premerom min. 125 mm in z nadzemnimi hidranti;
– za oskrbo predvidenih objektov z električno energijo, je potrebno preurediti in razširiti obst. električno omrežje skladno z določili in pogoji Elektro Celje po idejni rešitvi elektrifikacije;
– enako velja tudi za TT omrežje;
– vse javne površine – predvsem komunikacije bodo opremljene z javno razsvetljavo na podlagi izvedbenih projektov.
7. člen
Ostala določila:
– zagotoviti je potrebno nemoteno funkcioniranje obstoječega dela zdravilišča in okolnih objektov v času gradnje in izvajanja UN,
– izvesti je potrebno ureditve in pogoje sanitarne inšpekcijske službe ter pogoje požarne varnosti;
– omogočiti je potrebno organiziran odvoz odpadkov s strani pristojne komunalne službe OKP Rogaška Slatina;
– nosilci izvajanja ureditve stavbnih zemljišč in infrastrukturnih ureditev na območju UN so: Sklad za urejanje stavbnih zemljišč občine Šmarje pri Jelšah, IPING in OKP Rogaška Slatina, Elektro Celje, Podjetje za PTT promet Celje, Zdravilišče Rogaška Slatina.
8. člen
Za graditev objektov in naprav na območju UN mora investitor pridobiti lokacijsko dovoljenje, ki ga v skladu s pogoji tega odloka izda pristojni upravni organ.
9. člen
Vse začasne in končne prometne rešitve, ki niso predvidene s tem odlokom, se rešujejo z lokacijsko dokumentacijo.
10. člen
Ureditveni načrt je na vpogled občanom, organizacijam in skupnostim pri pristojnem občinskem organu.
11. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
12. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka prenehajo veljati tekstualni del odloka o ureditvenem načrtu za območje CZ1 v Rogaški Slatini (Uradni list RS, št. 47/94) in odloka o dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za območje CZ 1 v Rogaški Slatini (Uradni list RS, št. 69/98), še naprej pa ostanejo v veljavi vsa soglasja in kartografski del s spremembami iz 1. člena tega odloka.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po dnevu objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-16-2/00
Rogaška Slatina, dne 31. maja 2000.
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l. r.

AAA Zlata odličnost