Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2000 z dne 6. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2000 z dne 6. 6. 2000

Kazalo

68. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o uporabi koprskega pristanišča (BSKUKP), stran 442.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO SLOVAŠKE REPUBLIKE O UPORABI KOPRSKEGA PRISTANIŠČA (BSKUKP)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o uporabi koprskega pristanišča (BSKUKP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 10. maja 2000.
Št. 001-22-87/00
Ljubljana, dne 18. maja 2000
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO SLOVAŠKE REPUBLIKE O UPORABI KOPRSKEGA PRISTANIŠČA (BSKUKP)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o uporabi koprskega pristanišča, podpisan v Bratislavi 19. marca 1999.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:*
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO SLOVAŠKE REPUBLIKE O UPORABI KOPRSKEGA PRISTANIŠČA
Vlada Republike Slovenije in Vlada Slovaške republike (v nadaljnjem besedilu pogodbenici) sta se v želji po okrepitvi medsebojnega sodelovanja in ugodnejših možnosti za prevoz blaga preko koprskega pristanišča sporazumeli o naslednjem:
1. člen
(1) Trgovske ladje, namenjene za prevoz blaga in/ali potnikov, ki plujejo pod slovaško zastavo ali zastavo katere koli druge države, ki jih slovaška stran uporablja za pomorske dejavnosti, lahko uporabljajo koprsko pristanišče kot svoje osnovno pristanišče.
(2) Ladje, navedene v prvem odstavku tega člena, imajo pravico do ugodnejših pogojev dobave za preskrbo ter oskrbovanje z nadomestnimi deli in potrošnimi dobrinami v koprskem pristanišču.
2. člen
Slovaška pogodbenica bo pospeševala naložbe slovaških podjetij v koprsko pristanišče tako v njegovo infrastrukturo kot tudi v industrijske in druge objekte ter naprave, zlasti za dolgoročne poslovne povezave med koprskim pristaniščem in njegovimi slovaškimi partnerji.
3. člen
Pristojni organ Republike Slovenije bo, če in kadar bo to potrebno, zagotovil pomoč in svetoval vsakokratnemu upravljavcu koprskega pristanišča, da bo ta glede na razpoložljive zmogljivosti slovaškim partnerjem na območju pristanišča in proste cone omogočil najem skladiščnih površin.
4. člen
(1) Zaradi skupnega interesa za povečanje prometa v koprskem pristanišču bodo pristojni organi Republike Slovenije in drugi izvajalci storitev zagotavljali slovaškim partnerjem pomoč pri pripravi dokumentacije za hiter in nemoten pretok tranzitnega blaga.
(2) Slovaška podjetja, pooblaščena za opravljanje dejavnosti, povezanimi s trgovino, bodo v skladu s slovenskimi zakoni in predpisi pri opravljanju teh dejavnosti v koprskem pristanišču deležna enakih davkov in ugodnosti kot podobna slovenska podjetja.
5. člen
Pogodbenici bosta proučili možnost za posebne ugodnosti za prevoz blaga in/ali potnikov, ki uporabljajo koprsko pristanišče med železniškim, kombiniranim in/ali cestnim prevozom.
6. člen
Pogodbenici se zavezujeta, da bosta podpirali sodelovanje med pristojnimi upravnimi organi in gospodarskimi organi ali združenji (gospodarski zbornici obeh držav) vsaka v svoji državi z namenom, da se poveča zanimanje za uporabo koprskega pristanišča.
7. člen
(1) Za spremljanje izvajanja tega sporazuma pogodbenici ustanovita Skupni odbor, ki bo usklajeval interese, reševal morebitne spore in po potrebi predlagal pogodbenicama ukrepe za pospeševanje sodelovanja med državama na področju pomorskega prometa.
(2) Skupni odbor se bo sestajal na pobudo ene ali druge pogodbenice najmanj enkrat letno izmenično v Republiki Sloveniji in v Slovaški republiki.
(3) Sestavo Skupnega odbora določita pristojna organa pogodbenic. Pri nesoglasju na ravni Skupnega odbora se bodo spori reševali po diplomatski poti.
8. člen
Za izvajanje tega sporazuma je pristojni organ v Slovaški republiki Ministrstvo za promet, pošto in zveze Slovaške republike, v Republiki Sloveniji pa Ministrstvo za promet in zveze Republike Slovenije.
9. člen
(1) Ta sporazum začne veljati na dan prejema zadnjega obvestila, s katerim se pogodbenici medsebojno po diplomatski poti obvestita o izpolnitvi notranjepravnih pogojev za začetek njegove veljavnosti.
(2) Ta sporazum se sklene za nedoločen čas. Katera koli pogodbenica ga lahko pisno odpove s šestmesečnim odpovednim rokom, vendar ne prej kot tri leta po začetku njegove veljavnosti.
(3) Ta sporazum se lahko spreminja in dopolnjuje na podlagi vzajemnega soglasja pogodbenic. Spremembe in dopolnitve morajo biti pisne.
Sklenjeno v Bratislavi dne 19. marca 1999 v dveh izvirnikih v slovenskem, slovaškem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa tri besedila verodostojna. Pri razlikah v razlagi je odločilno angleško besedilo.
Za Vlado
Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek, l. r.
Za Vlado
Slovaške republike
Mikulaš Dzurinda, l. r.
A G R E E M E N T
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE GOVERNMENT OF THE SLOVAK REPUBLIC ON THE USE OF THE PORT OF KOPER
The Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Slovak Republic (hereinafter referred to as Contracting Parties), desirous to enhance mutual co-operation and more favorable opportunities for the transport of goods via the Port of Koper, have agreed as follows:
Article 1
(1) Merchant vessels intended to transport goods and/or passengers, sailing under the Slovak flag or the flag of any other country, used by the Slovak side in the maritime undertakings, may use the Port of Koper as its base port.
(2) The vessels referred to under paragraph (1) of this Article have the right to more favorable conditions for chandler’s services and provisioning with spare parts and consumer goods in the Port of Koper.
Article 2
The Slovak Contracting Party shall promote investments by Slovak companies in the Port of Koper both in its infrastructure and in industrial and other facilities, particularly in long term business relation established between the Port of Koper and its Slovak partners.
Article 3
The competent authority of the Republic of Slovenia shall, if and when necessary, provide assistance and advice to each managing body of the Port of Koper for the latter to enable the enable the renting of storage areas inasmuch as there are available capacities in the area of the port and the free zone, for Slovak partners.
Article 4
(1) With regard to the mutual interest to increase traffic in the Port of Koper, the competent authorities of the Republic of Slovenia and other service contractors shall provide to Slovak partners assistance in preparing documents for the rapid and unimpeded flow of transit goods.
(2) Those Slovak companies authorized to perform activities related to trade, in conformity with Slovenian laws and regulations shall in performing these activities in the Port of Koper enjoy the same taxation and advantages as similar Slovene companies.
Article 5
The Contracting Parties shall explore the possibility of special advantages for the transport of goods and/or passengers using Port of Koper while being transported by railway, combined and/or road.
Article 6
The Contracting Parties undertake to promote the co-operation between the competent administrative authorities and economic bodies or associations (chambers of commerce of both countries) of their respective countries in order to increase interest in using the Port of Koper.
Article 7
(1) To monitor the implementation of this Agreement the Contracting Parties shall establish a Joint Committee to coordinate interests, settle possible disputes and, if necessary, propose measures to the Contracting Parties to promote co-operation between the two countries in the area of maritime transport.
(2) The Joint Committee shall meet on the initiative of either Contracting Party, and in any case at least once a year alternately in the Republic of Slovenia and the Slovak Republic.
(3) The composition of the Joint Committee shall be determined by the competent authorities of the Contracting Parties. In the event of disagreement at the Joint Committee level, disputes shall be settled through diplomatic channels.
Article 8
For the purpose of implementation of this Agreement the competent authority of the Slovak Republic is the Ministry of Transport, Posts and Telecommunications of the Slovak Republic and in the Republic of Slovenia is the Ministry of Transport and Communications of the Republic of Slovenia.
Article 9
(1) This Agreement comes into force on the date of receipt of the latter of communications with which the Contracting Parties notify each other through diplomatic channels that the internal legal requirements for its implementation have been met.
(2) This Agreement is concluded for an indefinite period. Each Contracting Party may give the written notice of termination of this Agreement with a six-month period, however, at earliest in three years from the date of its validity.
(3) This Agreement can be modified and amended on the basis of mutual consent of the Contracting Parties. The modifications and amendments shall be in writing.
Done in Bratislava on this 19th March 1999 in two original copies each in Slovene, Slovak and English language, all texts being authentic. In the case of different interpretation of the texts the English text shall prevail.
For the Government of
the Republic of Slovenia
dr. Janez Drnovšek (s)
For the Government of
the Slovak Republic
Mikulaš Dzurinda (s)
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za promet in zveze.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 326-01/00-10/1
Ljubljana, dne 10. maja 2000
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
* Besedilo v slovaškem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti