Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2000 z dne 6. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2000 z dne 6. 6. 2000

Kazalo

2366. Odlok o zazidalnem načrtu Bencinski servis Križaj, stran 6789.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS, 44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US RS in 74/98) ter 16. in 79. člena statuta občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je Občinski svet občine Krško na 15. seji dne 18. 5. 2000 sprejel
O D L O K
o zazidalnem načrtu Bencinski servis Križaj
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Sprejeme se Odlok o zazidalnem načrtu Bencinski servis Križaj, ki ga je izdelal Savaprojekt Krško pod številko projekta ZN 79/98.
2. člen
Zazidalni načrt vsebuje:
1. Odlok
2. Tekstualni del
– Uvod
– Analiza ustvarjenih razmer
– Ureditvena situacija
– Urbanistično arhitektonski pogoji
– Komunalna infrastruktura
– Usmeritve za arhitektonsko, urbanistično in krajinsko oblikovanje
– Varstvo naravne in kulturne dediščine
– Omejitve in pogoji glede varovanja in zaščite okolja
3. Pogoji pristojnih organov in organizacij
4. Soglasja pristojnih organov in organizacij
5. Grafični del:
U1 Kopija katastrskega načrta M 1 : 2880
U2 Geodetska podloga M 1 : 500
U3 Pregledna situacija M 1 : 5000
U4 Ureditvena situacija M 1 : 500
U5 Prerezi M l : 500
U6a Pregledna situacija prometnega omrežja M 1 : 5000
U6 Prometna situacija M 1 : 500
U7 Zakoličbena situacija M 1 : 500
U8 Komunalna situacija M 1 : 500
U9 Protipožarna situacija M 1 : 500
U10 Načrt gradbenih parcel M 1 : 500
U11 Izsek iz grafičnih prilog prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Krško za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Krško za obdobje 1986-1990 M 1 : 5000
II. MEJA OBMOČJA ZAZIDALNEGA NAČRTA
3. člen
Območje zazidalnega načrta meji na južni strani na obstoječo regionalno cesto R II – 419 Križaj – Kostanjevica, na severovzhodni na obstoječo stanovanjsko pozidavo, na jugozahodni strani pa na potok Senuša. Severno od omenjenega območja so kmetijska zemljišča.
Velikost območja je ca. 1,40 ha zajema naslednje parc. št.: k.o. Veliko Mraševo: 1084/2, 1084/1, 1085/1, 1087/1, 1089/3, 1089/2, 1089/1, 1081, 1083/3, 1083/1, 1083/2, 1082, 2325/1 d, 2325/8, *199d.
d – pomeni delno
III. MERILA IN POGOJI ZA IZVEDBO IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR
4. člen
Območje je razdeljeno na 4 manjša območja, in sicer: območje bencinskega servisa, prodajno servisno območje, poslovno stanovanjsko območje ter skupne javne površine.
5. člen
Območje bencinskega servisa:
V območje bencinskega servisa s spremljajočim programom je predvidena ureditev:
– objekta s trgovino in bifejem,
– nadstrešnice z agregati,
– betonskega platoja z otoki in pretakališče,
– vkop treh dvoplaščnih rezervoarjev za gorivo kapacitete 2 x 30 in 1 x 40 m3,
– parkirišča za osebna vozila ter urejanje zelenic,
– kioska za plinske jeklenke,
– betonskega platoja za zabojnike za smeti.
6. člen
Prodajno servisno območje:
Na severozahodni strani območja zazidalnega načrta je predvidena gradnja objekta za prodajo in servisiranje kmetijske mehanizacije. Jugozahodno od omenjenega objekta bo urejen odprt razstavni prostor za nova vozila in opremo, parkirišče za pokvarjena in servisna vozila ter parkirišče za stranke.
7. člen
Poslovno stanovanjsko območje:
Na severovzhodni strani območja zazidalnega načrta proti obstoječi stanovanjski pozidavi je predvideno poslovno stanovanjsko območje. Na območju je možno urediti dve gradbeni parceli. Zasnova objekta je možna atrijska, pritlična z izkoriščenim podstrešjem. Pritličje objektov proti BS, oziroma poslovno servisnem objektu bo namenjeno poslovni dejavnosti, v preostalem delu objekta pa se uredijo stanovanja.
Možno pa je gradbeni parceli združiti v eno gradbeno parcelo za gradnjo večjega poslovno stanovanjskega objekta. Pogoji oblikovanja bodo določeni z izdelavo strokovne urbanistične preverbe na osnovi znanega programa.
Ob dovozni cesti, znotraj zazidalnega načrta, pred objektoma, se uredijo interni parkirni prostori za poslovno dejavnost.
IV. URBANISTIČNO ARHITEKTONSKI POGOJI
8. člen
Območje bencinskega servisa:
– horizontalni gabarit: nadstrešnica: 16 m x 12 m + 12 m x 4,5 m + 10%.
objekt BS: 16 m x 14 m + 10%.
– vertikalni gabarit: nadstrešnica: pritličje 4,6 m svetle višine + konstrukcija strehe
objekt: pritličje 3 m svetle višine
– kota pritličja: objekta: 151,7 absolutne višine
– kota platoja BS: 151,5 absolutne višine +/- 20 cm
– streha: nadstrešnica: ravna streha
objekt: simetrična dvokapnica s čopi z naklonom strešin 35 do 40 stopinj, kritina opečna ali betonska, naravno rdeče barve
– konstrukcija: nadstrešnica: nosilna jeklena na stebrih. Nadstrešnica je obrobljena z okrasno masko
objekt: klasična
– fasada: objekt: obloga s ploščami iz umetnega kamna.
9. člen
Prodajno servisno območje:
– horizontalni gabarit : 35 m x 17,5 m +/- 10%.
– vertikalni gabarit : pritličje 3 m
– kota pritličja: 150,7 absolutne višine
– streha: simetrična dvokapnica s čopi z naklonom strešin 35 do 40 stopinj, kritina opečna ali betonska, naravno rdeče barve
– konstrukcija: klasična
– fasada: omet svetle barve z velikimi zastekljenimi izložbenimi površinami.
10. člen
Poslovno stanovanjsko območje:
– horizontalni gabarit : 20 m x 12 m + 12 m x 12 m +/- 10%.
– vertikalni gabarit : pritličje 3 m + podstrešje
– kolenčni zid: skrit pod kapjo
– kota pritličja: objekt ob regionalni cesti 151,7 absolutne višine
objekt na severnem delu 150.7 absolutne višine
– streha: simetrična dvokapnica s čopi z naklonom strešin 35-40 stopinj, kritina opečna ali betonska, naravno rdeče barve
– konstrukcija: klasična
– fasada: omet svetle barve z zastekljenimi izložbenimi površinami na zahodni fasadi tako, da se loči poslovni del od stanovanjskega.
11. člen
Zunanja ureditev
Plato ob regionalni cesti, kjer je predvidena izgradnja BS in poslovno stanovanjskega objekta, se prilagodi niveleti obstoječe regionalne ceste (se nasuje ca. 1,5 m), nato se zniža za 1m in se formira drugi plato za prodajno servisni objekt ter drugi poslovno stanovanjski objekt.
Na območju ZN, kjer se črpa in pretaka goriva, se prometne površine izdelajo iz vodotesnega in oljeodpornega betona. Okolica jaškov rezervoarjev se tlakuje z granitogres ploščami.
Ostale vozne in parkirne površine se asfaltirajo in zaključijo z robniki. Zelenica ob regionalni cesti se zatravi in zasadi z nizkim grmičevjem.
Nakloni površin morajo biti minimalno 1% proti odtoku v meteorno kanalizacijo.
Na jugozahodnem delu ob izvozu, se uredi zelena površina z zasaditvijo visokodebelnega drevja.
Odprti razstavni prostor se ogradi z žično ograjo višine 2 m.
12. člen
Ureditev gradbenih parcel:
Predvidene so 4 individualne gradbene parcele ter skupne javne površine (prometne in zelenica).
Celotna gradbena parcela je funkcionalno zemljišče.
V. USMERITVE ZA KRAJINSKO OBLIKOVANJE
13. člen
Vse ureditve morajo biti načrtovane tako, da v največji možni meri izpolnjujejo pogoj funkcionalnosti ter oblikovne prilagojenosti obstoječemu prostoru.
VI. POGOJI ZA INFRASTRUKTURNO UREJANJE OBMOČJA
14. člen
Prometno omrežje
Na regionalni cesti R II – 419 se izvede skupen priključek za bencinski servis, prodajno servisni objekt kmetijske mehanizacije ter poslovno stanovanjska objekta z ločenim uvozom in izvozom in se prilagodi niveleti obstoječe regionalne ceste.
Priključek na območje zazidalnega načrta je predviden za leve in desne zavijalce. Zaradi tega je predvidena ureditev tretjega voznega pasu, kar narekuje rekonstrukcijo regionalne ceste v dolžini ca. 180 m.
V prerezu bo imela cesta R II-419 na odseku ob območju ZN naslednji normalni profil:
– vozišče        2 x 3 m       =      6 m
– zavijalci       1 x 3 m       =      3 m
– asfaltna bankina   1 x 0,5 m       =     0,5 m
– makadamska bankina  1 x 0,5 m       =     0,5 m
 NNP                    =      10 m
Niveleta rekonstruirane ceste R-II-419 ostane nespremenjena.
Cesta R-II-419 je na obravnavanem odseku ravna in je zagotovljena minimalni 10–15-metrski pas ob vsaki strani ceste za preglednost.
Na območju zazidalnega načrta je predviden enosmerni promet. Promet objekta kmetijske mehanizacije in poslovno stanovanjskih objektov, ki sicer poteka preko skupnega priključka bencinskega servisa, je ločen od prometa bencinskega servisa.
15. člen
Vodovodno omrežje:
Na območju zazidalnega načrta se v dolžni 150 m ukine obstoječi vodovod PE Fi 50 in se nadomesti z novim PE Fi 90 v dolžini 150 m, ki bo potekal v zelenici ter območju izvoza, oziroma uvoza.
Predhodno pa se izvede rekonstrukcija v dolžini ca. 100 m od območja zazidalnega načrta do jaška obstoječega vodovoda PE Fi 90, ki poteka po desni strani ceste Malo Mraševo – Brod.
Na predvideno vodovodno omrežje se postavita dva hidranta.
Predvideni objekti se priključijo preko internih priključkov na novo vodovodno omrežje, pri poslovno stanovanjski objektih se izvedejo ločeni vodovodni priključki za stanovanjski in poslovni del.
Predvideni so vodomerni jaški, ki morajo biti locirani izven objekta na vedno dostopnem mestu.
16. člen
Kanalizacijsko omrežje
Za odvod odpadnih fekalnih vod se zgradijo nepretočne greznice na občasno praznjenje. Neosnažene meteorne vode s strešin se speljejo preko predvidene meteorne kanalizacije v potok Senuša, s parkirišča ter odprtega skladišča kmetijske mehanizacije pa preko ustrezno dimenzioniranega oljnega separatorja v omenjeni vodotok.
Dolžina meteorne kanalizacije bo ca. 200 m.
Odvod meteornih voda z južne polovice cestišča regionalne ceste (obstoječi del) se odvodnjava v obcestni jarek. Za severno polovico pa se uredi meteorna kanalizacija, ki bo na začetku zbirala meteorne vode iz obcestnega jarka na odseku od križišča v Križaju do območja ZN in površin severne polovice ceste. Na odseku ob območju ZN se zgradijo požiralniki za meteorne vode ob robnikih, ki ločijo asfaltno bankino od zelenic. Meteorna kanalizacija ceste se izvede v vodotesni izvedbi in se priključi na meteorno kanalizacijo območja ZN pred lovilcem olja in maščob tako, da odtekajo v potok Senuša le čiste meteorne vode. Kanalizacija cest se zgradi iz kanalizacijskih cevi profila 250 mm.
17. člen
Energetsko omrežje:
Območje pozidave se priključi na električno omrežje preko predvidenega nizkonapetostnega električnega kabla iz obstoječe transformatorske postaje TP Malo Mraševo. Priključek na NN omrežje mora biti v kabelski izvedbi.
18. člen
Telefonsko omrežje
Objekti se priključijo na obstoječe telefonsko omrežje v kabelski izvedbi. Na mestu ureditve dovozov, oziroma kjer ureditve posegajo v traso obstoječega telefonskega kabla je potrebna dodatna zaščita omenjenega telefonskega kabla. Telefonske kable je potrebno polagati direktno v zemljo, minimalno 0,8 m globoko. Pri prečkanju cest in drugih voznih površin je minimalna globina vodenja kabla 1 m.
Prečkanja z ostalimi komunalnimi vodi in prometnicami, se izvedejo z dodatno zaščito.
19. člen
Odpadki
Za komunalne odpadke se namestijo tipizirane posode in se odvažajo na regijsko odlagališče komunalnih odpadkov.
Sekundarne surovine se zbirajo ločeno v tipiziranih zabojnikih.
Dostopi do posod oziroma zabojnikov morajo biti vedno dostopni s specialnim smetarskim vozilom za odvoz odpadkov.
Vsi koristniki odvoza komunalnih odpadkov so se dolžni ravnati v skladu z odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Krško (Uradni list RS, št. 40/92, 66/96).
20. člen
Ogrevanje
Ogrevanje objektov je predvideno individualno iz lastnih kotlovnic na plin. Lokacija rezervoarja za (TNP 5m3) bo locirana v zelenici vzhodno od nadsrešnice BS.
VII. DRUGI POGOJI ZA UREJANJE OBMOČJA
21. člen
Hrup
Raven hrupa v naselju mora ostati v mejah dovoljenega.
Območje zazidalnega načrta spada po uredbi o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95, 66/96) v III. stopnjo varstva pred hrupom za območje, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je manj moteč zaradi povzročanja hrupa, to je trgovsko-poslovno-stanovanjsko območje, ki je hkrati namenjeno bivanju oziroma zgradbam z varovanimi prostori in obrti ter podobnim proizvodnim dejavnostim (mešano območje), območje namenjeno kmetijski dejavnosti ter javno središče, kjer se opravljajo upravne, trgovske, storitvene ali gostinske dejavnosti.
S predvideno dejavnostjo ne bodo presegane maksimalno dovoljene ravni hrupa. V primeru ugotovitve preseganja ravni hrupa, se izvedejo dodatni pasivni protihrupni ukrepi.
22. člen
Požarna varnost:
Za zagotovitev požarne vode se zgradi hidrantno omrežje.
Preprečitev požara med samostoječimi objekti je zagotovljeno z medsebojnimi odmiki, ki so minimalno enaki višini višjega objekta.
Predvideni objekti na območju bencinskega servisa se locirajo, kot je določeno s situacijo zakoličbe, kjer je razvidno, da so zagotovljeni potrebni minimalni odmiki objektov in naprav od ogroženih mest, kot so skladišče plina, vstopni jaški rezervoarjev in otoki s točilnimi agregati.
Območje in objekti se morajo opremiti z gasilnimi aparati za gašenje manjših in začetnih požarov.
Dostop za gasilska vozila se zagotovi po intervencijskih poteh, ki potekajo po cestah, peš površinah, dvoriščih in zelenicah.
23. člen
Varstvo zraka
Na obravnavanem območju in v bližnji okolici ni večjih virov onesnaženja zraka. Pojavljajo se le individualna kurišča. V območju ni dovoljena izgradnja objektov in lociranje dejavnosti, ki lahko vplivajo na prekomerno onesnaženje zraka.
24. člen
Varstvo voda
Odpadne vode iz obravnavanih objektov se speljejo v predvidene nepretočne greznice na občasno praznjenje.
Meteorne vode s strešin se speljejo preko predvidene meteorne kanalizacije v potok Senuša, s parkirišča in utrjenih asfaltnih površin pa preko ustrezno dimenzioniranega oljnega separatorja.
25. člen
Varstvo plodne zemlje
Plodno zemljo se deponira ločeno od ostalega izkopanega materiala in uporabi za urejanje zelenic na območju ZN.
26. člen
Obramba in zaščita
Vsi objekti v obravnavanem območju morajo biti dimenzionirani in projektirani za potresno območje VIII. stopnje po MCS lestvici.
VIII. TOLERANCE
27. člen
Maksimalni oziroma minimalni horizontalni gabarit, določen v tem zazidalnem načrtu (U7 Zakoličbena situacija), lahko odstopa +/- 10%.
Pri izvedbi komunalne infrastrukture so dopustne tolerance v taksnih mejah, da ne povzročajo sprememb predlaganih lokacij objektov in drugih predpisanih ureditev.
IX. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV PRI IZVAJANJU ZAZIDALNEGA NAČRTA
28. člen
Pri izvajanju posegov v prostor na območju zazidalnega načrta je izvajalec dolžan zagotoviti dostope do obstoječih objektov in zemljišč v času gradnje, racionalno urediti gradbišča in pri posegih na prometnicah zagotoviti varen promet. Pred pričetkom izvedbe del mora investitor pravočasno obvestiti upravljavce komunalnih naprav, ki so tangirani pri predmetni gradnji.
29. člen
Odvoz odvečne zemlje
Na podlagi pridobitve dovoljenja za gradnjo je nosilec posega v prostor dolžan komunalnemu nadzorniku Občine Krško podati vlogo za določitev načina ravnanja z odvečnim materialom, ki bo nastal ob izkopu.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled pri pristojnem občinskem organu za urejanje prostora v Občini Krško.
31. člen
Nadzor nad izvajanjem zazidalnega načrta izvajajo pristojne inšpekcijske službe in komunalni nadzornik v občini.
32. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1/15-352-20/98
Krško, dne 18. maja 2000.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti