Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2000 z dne 6. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2000 z dne 6. 6. 2000

Kazalo

2355. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest v Občini Kidričevo, stran 6771.

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 27. člena odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 65/99), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/97, 10/98 in 74/98) ter 21. člena statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 52/99 in 98/99) je Občinski svet občine Kidričevo na seji dne 16. 5. 2000 sprejel
O D L O K
o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest v Občini Kidričevo
1. člen
Vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest kot obvezno gospodarsko javno službo izvaja na vseh kategoriziranih občinskih cestah in pločnikih koncesionar, ki ga bo Občina Kidričevo izbrala v skladu z določili tega odloka.
Koncesija se podeli za obdobje 5 let.
2. člen
Predmet koncesije je opravljanje vseh del iz dejavnosti rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest in pločnikov (v nadaljevanju: vzdrževanje cest), kot jih določajo vzdrževalni standardi za to službo in zajemajo vzdrževalna dela za ohranjanje javnih cest v dobrem stanju, za zagotavljanje prometne varnosti in prevoznosti javnih cest, nadzor nad stanjem javnih cest in njihovega varovalnega pasu ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah.
3. člen
Koncesija se podeli za območje Občine Kidričevo.
Seznam cest in pločnikov določa odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Kidričevo.
4. člen
Koncesionar ima izključno (monopolno) pravico in dolžnost izvajati redna vzdrževalna dela.
5. člen
Za opravljanje dejavnosti rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest se uporabljajo določila zakona o javnih cestah, zakona o varnosti cestnega prometa, pravilnika o obremenjevanju, rednem vzdrževanju in varstvu cest, veljavni tehnični predpisi za vzdrževanje cest, ta odlok ter določila ostalih normativov in standardov, ki urejajo področje rednega vzdrževanja cest.
Kolikor za izvajanje posameznih storitev ni slovenskih tehničnih standardov, se uporabljajo ustrezni tuji tehnični standardi (ISO, EN ali tudi nacionalni standardi).
6. člen
Za izbor koncesionarja za vzdrževanje cest se uporabijo naslednji pogoji:
– da je oseba registrirana za opravljanje dejavnosti vzdrževanja cest,
– da zagotavlja zadostno število strokovnih kadrov in za izvajanje storitev,
– da ima zadosten obseg lastnih tehničnih sredstev, kot je opredeljeno v programu izvajanja rednega vzdrževanja cest,
– cena storitve.
Podrobneje se ti pogoji določijo z razpisno dokumentacijo.
7. člen
Koncesijsko razmerje nastane z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
Koncesionar mora pričeti opravljati storitve rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest v roku, določenem v koncesijski pogodbi.
Koncesijsko razmerje preneha s prenehanjem veljavnosti koncesijske pogodbe zaradi stečaja ali odvzema koncesije.
8. člen
Koncesionar mora biti zavarovan proti odgovornosti za škodo, ki jo lahko povzroči tretji osebi, državi oziroma občini zaradi nevestnega izvajanja vzdrževalnih del.
Pogodba zavarovanja za namen iz prejšnjega odstavka mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist občine, kolikor pride do prenehanja koncesije po krivdi izvajalca storitev. Zavarovanje lahko koristi tudi Republika Slovenija, če mora v primeru iz prejšnjega odstavka zagotoviti izvajanje rednega vzdrževanja občinskih cest namesto občine.
9. člen
Koncesionar mora opravljati storitve rednega vzdrževanja v okviru objektivnih možnosti tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
Zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki so nastale zaradi višje sile, se lahko začasno preneha izvajati redno vzdrževanje samo na podlagi sporazuma med koncedentom in koncesionarjem.
V primeru iz prvega odstavka ima koncesionar pravico zahtevati od koncedenta povračilo tudi tistih stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja rednega vzdrževanja v nepredvidljivih okoliščinah.
10. člen
Koncedent ima pravico izvajati nadzor nad opravljanjem javne službe.
Nadzor nad izvajanjem koncesije izvajajo osebe, ki se izkažejo s pooblastilom koncedenta. Koncesionar mora kadarkoli med delovnim časom posredovati informacije o poslovanju in omogočiti pooblaščeni osebi za nadzor vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem rednih vzdrževalnih del.
Osebe, ki se izkažejo s pooblastilom koncedenta, imajo pravico izvesti nadzor v naslednjih oblikah:
– nadzor nad stanjem infrastrukturnih objektov in naprav, ki so sestavni del cestnega telesa ali opreme cest,
– nadzor nad celotno poslovno dokumentacijo koncesionarja, ki se nanaša na izvajanje javne službe,
– nadzor nad roki in kvaliteto izvajanja vzdrževalnih del.
Nadzor se mora izvajati tako, da ne ovira izvajanja storitev, opravljati pa se mora praviloma v poslovnem času koncesionarja. Nenapovedan nadzor je lahko le v primeru, če za to obstajajo utemeljeni razlogi, sicer pa mora biti napovedan najmanj pet dni pred izvedbo.
Pooblaščena oseba za izvajanje nadzora se mora izkazati s pooblastilom župana. O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta koncesionar in pooblaščeni predstavnik koncedenta.
Pooblaščene osebe, ki izvajajo nadzor, so dolžne podatke o poslovanju koncesionarja obravnavati kot poslovno tajnost.
11. člen
Koncesionar mora voditi ločeno knjigovodstvo v zvezi z izvajanjem javne službe rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest v skladu z zakonom in računovodskimi standardi.
12. člen
Izvajanje javne službe se financira iz občinskega proračuna Občine Kidričevo.
Cene storitev se določajo v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
13. člen
Koncedent izbere koncesionarja na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v Uradnem listu RS.
Postopek javnega razpisa vodi strokovna komisija za izvedbo javnega razpisa in presojo ponudb, ki jo imenuje župan. Strokovna komisija pripravi poročilo o ponudbah in ga posreduje občinski upravi.
Koncesionar se izbere z odločbo, ki jo izda občinska uprava. O morebitnih pritožbah zoper to odločbo odloča župan.
Brez javnega razpisa se izbere koncesionar za izvajanje zimske službe na javnih poteh. Ta dela se lahko neposredno prenesejo v opravljanje tudi fizičnim osebam, če izpolnjujejo predpisane tehnične, sanitarne in druge standarde in normative.
14. člen
Koncedent in koncesionar skleneta koncesijsko pogodbo. V imenu in za račun koncedenta sklene pogodbo župan.
15. člen
Ponudba na javni razpis mora vsebovati naslednje obvezne sestavine:
– dokazilo o registraciji pravne osebe oziroma o prijavi v razvid samostojnih podjetnikov,
– odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti vzdrževanja cest,
– podatke o strokovnih kadrih, zaposlenih pri koncesionarju,
– podatke o opremi in osnovnih sredstvih,
– dokazilo o zavarovanju proti odgovornosti,
– parafiran predlog koncesijske pogodbe,
– dokazila o finančnem stanju,
– reference in izkušnje ponudnika,
– ponujeno ceno storitev.
16. člen
Koncesionar izvaja dejavnost vzdrževanja na podlagi letnega programa in terminskega plana, ki ga izdela koncesionar in potrdi župan v skladu s prejetim proračunom. Do sprejetja proračuna se program letnega vzdrževanja izvaja po dvanajstinah sredstev iz preteklega proračunskega leta.
17. člen
Cene rednega vzdrževanja občinskih cest določa, v skladu z zakonom in drugimi predpisi, pristojni organ občinske uprave na predlog izvajalca ali po uradni dolžnosti skladno s koncesijsko pogodbo.
Podrobneje ureja način določanja cen storitev vzdrževanja občinskih cest koncesijska pogodba.
Cene storitev, določene s koncesijsko pogodbo, izvajalec tekoče usklajuje z indeksom rasti življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji.
18. člen
Koncesijska pogodba preneha veljati:
– s pretekom časa za katerega se sklene,
– sporazumno in
– z razdrtjem s strani ene stranke zaradi bistvenih kršitev pogodbe.
Bistvena kršitev pogodbe se opredeli v sami pogodbi. Za bistveno kršitev se med drugim šteje, če je zaradi nepravočasnega in malomarnega izvajanja storitve nastala večja materialna škoda ali je bilo ogroženo človeško življenje in če koncesionar ne obračuna storitve v skladu s koncesijsko pogodbo. Prav tako se šteje za bistveno kršitev pogodbe tudi, če koncesionar pravočasno ne popravi udarnih jam na cestišču oziroma nujnih vzdrževalnih del, s katerimi se prepreči ogrožanje varnosti v prometu, kot je določeno v koncesijski pogodbi.
Koncesijsko pogodbo je mogoče vsak čas sporazumno prekiniti. V koncesijski pogodbi se določijo razlogi za sporazumno prekinitev, odpovedni rok ter medsebojne pravice in obveznosti ob sporazumnem razdrtju pogodbe.
19. člen
Koncesija se odvzema z odločbo:
– če koncesionar ne začne z opravljanjem dejavnosti v roku, določenem v koncesijski pogodbi,
– če je v javnem interesu, da se javna služba, ki je predmet koncesije, preneha izvajati kot javna služba ali kot koncesionirana javna služba.
20. člen
V primeru prenehanja koncesijskega razmerja zaradi odvzema ali zaradi razdrtja v primeru, da koncesionar bistveno krši pogodbo, se pri odmeri odškodnine upošteva tudi škoda, ki nastane koncedentu zaradi predčasnega prenehanja.
Ob prenehanju koncesijskega razmerja preidejo koncesionarjeve obveznosti na koncedenta. Koncesionar je dolžna koncedentu izročiti vso dokumentacijo, potrebno za nadaljnje izvajanje službe.
21. člen
Koncesionar lahko prenese koncesijo na drugo fizično ali pravno osebo samo s soglasjem koncedenta.
Koncesionar izvaja javno službo sam ali preko podizvajalcev, h katerim daje soglasje kondecent. Za delo podizvajalcev koncesionar odgovarja objektivno.
22. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-03/00
Kidričevo, dne 17. maja 2000.
Župan
Občine Kidričevo
Alojz Šprah l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti