Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2000 z dne 6. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2000 z dne 6. 6. 2000

Kazalo

2358. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave mestne občine Kranj, stran 6774.

Na podlagi 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95 – odločba US, 9/96 – odločba US, 39/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98 in 59/99) 18. ter 67. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95 in 33/96) je Občinski svet mestne občine Kranj na 15. seji dne 24. 5. 2000 sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave mestne občine Kranj
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa notranja organizacija in delovna področja Občinske uprave mestne občine Kranj (v nadaljevanju: občinska uprava), njeno delovanje in ureja druga vprašanja v zvezi z delovanjem občinske uprave.
2. člen
Občinska uprava v okviru pravic in dolžnosti mestne občine opravlja upravne, strokovne, organizacijske in druge naloge na področjih, določenih s tem odlokom.
Svoje naloge opravlja občinska uprava v skladu z zakoni, statutom Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: MOK) ter tem odlokom.
3. člen
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje s krajevnimi skupnostmi,občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, gospodarskimi družbami ter drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in obvestil ter preko skupnih delovnih teles.
Naloge, položaj, obveznosti in pravice občinskega urada ter razmerja do župana, sveta in svetnikov, občanov, pokrajine ter države določajo zakon o lokalni samoupravi, statut MOK in drugi predpisi.
4. člen
Javnost dela občinske uprave se skladno s statutom MOK zagotavlja z uradnimi sporočili ter dajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja, novinarskimi konferencami, z organizacijo in sodelovanjem na okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja oziroma na drug način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.
Uradna sporočila za javnost, informacije, pojasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka dajejo skladno s statutom MOK predstavnikom sredstev javnega obveščanja župan, podžupani in direktor občinske uprave, po pooblastilu župana pa lahko tudi predstojniki organizacijskih enot občinskega urada ali drug uslužbenec občinske uprave.
II. ORGANIZACIJA IN DELOVNA PODROČJA OBČINSKE UPRAVE
5. člen
Organizacija občinske uprave je takšna, da zagotavlja:
– zakonito, strokovno in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave;
– zakonito, strokovno in pravočasno uresničevanje pravic, interesov in obveznosti udeležencev v postopkih ter drugih strank;
– smotrno organizacijo in vodenje dela v upravi;
– koordinirano izvajanje nalog in izvajanje projektnih nalog;
– notranji nadzor nad opravljanjem nalog;
– sodelovanje z drugimi organi, organizacijami in institucijami.
6. člen
Naloge občinske uprave opravlja občinski urad z naslednjimi organizacijskimi enotami:
– kabinet župana;
– oddelek za tehnične zadeve;
– oddelek za gospodarske in premoženjske zadeve;
– oddelek mestne inšpekcije;
– oddelek za finance;
– oddelek za gospodarske javne službe;
– oddelek za družbene javne službe;
– oddelek za okolje in prostor.
Oddelki opravljajo glede na področje, ki ga pokrivajo, tudi naloge iz državne pristojnosti, ki jih država prenese na občino.
7. člen
Kabinet župana
Kabinet župana opravlja naslednje naloge:
– opravlja organizacijsko-tehnična in administrativna opravila za potrebe Občinskega sveta MOK in njegovih delovnih teles, nadzornega odbora in občinske volilne komisije;
– nudi strokovno pomoč krajevnim skupnostim pri njihovem delovanju;
– načrtuje in koordinira medobčinsko in mednarodno sodelovanje;
– načrtuje, spremlja, analizira in izvaja naloge organizacijsko-kadrovske funkcije;
– organizira in izvaja protokolarne zadeve;
– načrtuje in organizira informiranje javnosti;
– opravlja organizacijska in administrativno-tehnična opravila za potrebe župana in direktorja občinske uprave;
– načrtuje, organizira in spremlja naloge s področja zaščite in reševanja ter obrambnih priprav;
– opravlja druge strokovne naloge s svojega delovnega področja.
8. člen
Oddelek za tehnične zadeve
Oddelek za tehnične zadeve opravlja naslednje naloge:
– načrtuje, organizira in vodi gospodarjenje z zgradbo občine, voznim parkom in drugimi materialno-tehničnimi sredstvi;
– načrtuje in vodi posodabljanje in vzdrževanje informacijskega sistema;
– organizira naloge pisarniškega poslovanja in arhiviranja gradiv;
– načrtuje, organizira in vodi gospodarjenje z počitniškimi objekti;
– načrtuje, nabavlja in vodi razvid materialno-tehničnih sredstev za potrebe delovanja občinskih organov in občinske uprave;
– organizira in opravlja naloge sprejemne pisarne;
– sprejema in odpravlja pošto;
– vodi razvid zadev in dokumentov;
– opravlja druge strokovne naloge s svojega delovnega področja.
9. člen
Oddelek za gospodarske in premoženjske zadeve
Oddelek za gospodarske in premoženjske zadeve opravlja naslednje naloge:
– sodeluje pri izdelavi območnih in regijskih razvojnih načrtov;
– sodeluje pri načrtovanju in izvajanju promocijske dejavnosti;
– načrtuje in izvaja naloge pri razvoju podjetništva, turizma, kmetijstva in naloge pri zaposlovanju;
– izvaja upravne naloge na področju gostinstva in trgovine;
– opravlja strokovna opravila v zvezi s premoženjsko pravnimi zadevami;
– opravlja upravna in strokovna opravila v zvezi s postopki denacionalizacije;
– pripravlja, ocenjuje in pravno spremlja pogodbe;
– pravno presoja gradiva, ki jih občinska uprava pripravlja za svet in druge organe občine;
– vodi evidenco stavbnih in kmetijskih zemljišč;
– opravlja druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja.
10. člen
Oddelek mestne inšpekcije
Oddelek mestne inšpekcije opravlja naslednje naloge:
– načrtuje in opravlja nadzor nad izvajanjem odlokov, kadar ti odloki tako določajo;
– načrtuje in opravlja nadzor mirujočega prometa na območju MOK;
– spremlja, analizira in podaja predloge za izboljšanje stanja na področjih, ki jih nadzira;
– opravlja druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja.
11. člen
Oddelek za finance
Oddelek za finance opravlja naslednje naloge:
– opravlja strokovne naloge pri pripravi in izvajanju proračuna;
– koordinira in opravlja nadzor nad uporabo proračuna pri neposrednih in posrednih uporabnikih;
– vodi gospodarjenje z občinskim finančnim premoženjem;
– opravlja knjigovodsko-računovodska dela;
– skrbi za obračun plač;
– opravlja druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja.
12. člen
Oddelek za gospodarske javne službe
Oddelek za gospodarske javne službe opravlja naslednje naloge:
– opravlja upravne in strokovne naloge na področju gospodarskih javnih služb, prometa in varstva okolja;
– vodi postopke podeljevanja koncesij s svojega področja do izbire koncesionarjev;
– vodi postopke ustanavljanja in organiziranja javnih podjetij;
– vodi nadzor nad izvajanjem nalog in poslovanjem izvajalcev gospodarskih javnih služb;
– vodi kataster infrastrukturnih objektov;
– načrtuje in vodi investicije ter upravlja in gospodari z infrastrukturnimi objekti, napravami in opremo;
– vodi register stanovanj in poslovnih prostorov;
– upravlja in gospodari s stanovanji in poslovnimi prostori v lasti MOK;
– opravlja druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja.
13. člen
Oddelek za družbene javne službe
Oddelek za družbene javne službe opravlja naslednje naloge:
– opravlja upravne in strokovne naloge na področju predšolske vzgoje, izobraževanja, kulture, športa, socialnega varstva in zdravstva;
– spremlja in preučuje problematiko na posameznem področju;
– vodi postopke podeljevanja koncesij s svojega področja do izbire koncesionarjev;
– načrtuje, vodi in izvaja nadzor nad izvajanjem nalog in poslovanja družbenih javnih služb;
– preučuje in pripravlja standarde in normative za opravljanje storitev oziroma dejavnosti na posameznih področjih;
– načrtuje in spremlja investicije na področju družbenih dejavnosti;
– opravlja upravne naloge pri varstvu naravne in kulturne dediščine;
– vodi postopke ustanavljanja in organiziranja javnih zavodov;
– opravlja druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja.
14. člen
Oddelek za okolje in prostor
Oddelek za okolje in prostor opravlja naslednje naloge:
– opravlja upravne in strokovne naloge urejanja prostora in naselij ter posegov v prostor;
– organizira, nadzira in vodi pripravo prostorskih planskih aktov in prostorskih izvedbenih aktov;
– izdeluje projektne naloge in pridobiva idejne rešitve ter strokovne podlage s področja urejanja prostora;
– preverja usklajenost lokacijskih dokumentacij s prostorskimi izvedbenimi akti;
– vodi postopke o imenovanju naselij in ulic;
– vodi geografske in atributne podatke o predvideni rabi prostora;
– opravlja druge upravne in strokovne naloge s svojega delovnega področja.
III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI USLUŽBENCEV
15. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, ki nadzoruje, usmerja in daje navodila za delo občinskega urada.
16. člen
Občinski urad neposredno vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.
Direktor občinske uprave:
– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji, ali za to nalogo pooblasti predstojnika organizacijske enote občinskega urada, kolikor ta izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje;
– koordinira delo med organizacijskimi enotami ter skrbi za zakonito, učinkovito in racionalno opravljanje nalog občinskega urada;
– opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinskega urada ter skrbi za sodelovanje z upravno enoto in organi v MOK;
– opravlja druge naloge po nalogu župana.
Direktor občinske uprave lahko izdaja odločbe in druge akte, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja delavcev občinskega urada, če ga župan za to pooblasti.
Direktor občinske uprave je za svoje delo odgovoren županu.
17. člen
Direktor občinske uprave mora imeti univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo in izpolnjevati zakonske pogoje za vodenje upravnih postopkov.
18. člen
Organizacijske enote občinskega urada vodijo načelniki – višji upravni delavci, ki jih imenuje in razrešuje župan.
Načelniki načrtujejo, organizirajo, usmerjajo in nadzorujejo opravljanje dela v organizacijskih enotah, odločajo o zadevah z delovnega področja posamezne organizacijske enote, za katere jih pooblasti župan oziroma direktor občinske uprave in opravljajo druge naloge, opredeljene v aktu o sistemizaciji delovnih mest občinskega urada.
Za svoje delo so odgovorni županu in direktorju občinske uprave.
Načelniki morajo imeti univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo in izpolnjevati zakonske pogoje za vodenje upravnih postopkov.
19. člen
Občina v upravnem postopku odloča s posamičnimi akti o posameznih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.
O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na prvi stopnji občinski urad, na drugi stopnji pa župan, če ni z zakonom drugače določeno.
20. člen
Župan oziroma direktor občinske uprave lahko pooblasti uslužbenca občinskega urada, ki izpolnjuje zakonske pogoje za odločanje v upravnih stvareh, za opravljanje posameznih dejanj ali za vodenje celotnega postopka in za odločanje v upravnih stvareh.
21. člen
O izločitvi direktorja občinske uprave odloča župan.
O izločitvi druge uradne osebe na prvi stopnji odloča direktor občinske uprave, na drugi stopnji pa župan.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
V roku 45 dni od veljavnosti tega odloka župan sprejme akt o sistemizaciji delovnih mest v Občinskem uradu mestne občine Kranj.
23. člen
Občinska uprava mora svojo organizacijo uskladiti s tem odlokom v roku treh mesecev po sprejemu.
24. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 2/96).
25. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01301-01/00-17
Kranj, dne 24. maja 2000.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti