Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2000 z dne 6. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2000 z dne 6. 6. 2000

Kazalo

67. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o izmenjavi informacij s področja jedrske varnosti (BSKIJV), stran 439.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO SLOVAŠKE REPUBLIKE O IZMENJAVI INFORMACIJ S PODROČJA JEDRSKE VARNOSTI (BSKIJV)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o izmenjavi informacij s področja jedrske varnosti (BSKIJV), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 10. maja 2000.
Št. 001-22-82/00
Ljubljana, dne 18. maja 2000
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO SLOVAŠKE REPUBLIKE O IZMENJAVI INFORMACIJ S PODROČJA JEDRSKE VARNOSTI (BSKIJV)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o izmenjavi informacij s področja jedrske varnosti, podpisan 25. septembra 1999 v Bratislavi.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:*
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO SLOVAŠKE REPUBLIKE O IZMENJAVI INFORMACIJ S PODROČJA JEDRSKE VARNOSTI
Vlada Republike Slovenije in Vlada Slovaške republike (v nadaljevanju “pogodbenici”),
v obojestranski želji po izmenjavi informacij, ki se nanašajo na zakonodajo, in standardov, ki se zahtevajo ali priporočajo s strani obeh pogodbenic za vprašanja, povezana z jedrsko in radiološko varnostjo,
sta se dogovorili o naslednjem:
1. člen
1. Skladno s svojim notranjim pravom in predpisi bosta pogodbenici pospeševali izmenjavo tehničnih strokovnjakov in informacij, ki se nanašajo na vprašanja jedrske in radiološke varnosti.
2. Zadeve, ki so navedene v prejšnjem odstavku, vključujejo še posebej:
a) pripravo in izvajanje mednarodnopravnih instrumentov,
b) nacionalne pravilnike, standarde, kriterije in smernice,
c) informacije s področja izdajanja dovoljenj, nadzora in izvršbe,
d) raziskovalno in razvojno delo, povezano z varnostjo, ki jo podpira katera koli pogodbenica,
e) tehnična poročila in varnostne ocene, ki jih opravi katera koli pogodbenica,
f) poročila o nezgodah, nesrečah in prekinitvah obratovanja ter ukrepi, ki iz tega sledijo,
g) informacije, ki se nanašajo na stike z javnostjo,
h) ustrezne izkušnje in razvoj pri varovanju elektrarne ob upoštevanju omejitev, ki so v nacionalnem interesu katere koli pogodbenice,
i) varstvo pred sevanjem med skladiščenjem, razkladanjem in ravnanjem z radioaktivnimi odpadki ter razvoj tehnik za zmanjšanje izpostavljenosti sevanju,
j) informacije s področja načrtovanja in pripravljenosti ob izrednih razmerah,
k) informacije, ki se nanašajo na izobraževanje osebja,
l) medsebojno izmenjavo strokovnjakov in raziskovalnih delavcev med različnimi organizacijami in institucijami.
2. člen
1. Pogodbenici bosta zagotavljali, kolikor je le mogoče, da bodo informacije, ki bodo posredovane drugi pogodbenici, popolne in točne, vendar pa pogodbenica, ki pošilja, ne sme biti v nobenem primeru odgovorna za škodo, povzročeno pri uporabi informacij.
2. Izmenjava informacij je zagotovljena brezplačno, razen če se administratorja ne dogovorita drugače. Stroške izmenjave strokovnjakov plača ustrezna organizacija oziroma institucija, ki pošilja strokovnjake ali raziskovalne delavce.
3. člen
Izmenjava informacij bo razvrščena v dve kategoriji, zaupne informacije ter informacije, ki niso zaupne. Pogodbenica, ki pošilja, s pomočjo posebnih označb v obliki velikih črk jasno označi zaupno naravo informacije.
Zaupne informacije bodo uporabljali le organi za jedrsko varnost ali pa njihovi predstavniki ter druga vladna telesa držav pogodbenic. Brez pisnega dogovora med pogodbenicama se takšne zaupne informacije ne sme posredovati tretji stranki.
Informacije, ki niso zaupne in ki jih prejme katerakoli pogodbenica, se lahko uporabljajo neomejeno.
4. člen
1. Ta sporazum izvajata pristojna organa pogodbenic:
– v Republiki Sloveniji bo to Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost
– v Slovaški republiki pa bo to Jedrski upravni organ Slovaške republike.
2. V okviru tega sporazuma se bodo informacije izmenjevale preko pisem, poročil in drugih dokumentov ter z obiski in sestanki.
3. Sestanki za izmenjavo informacij so organizirani po potrebi, vendar pa v vsakem primeru vsaj enkrat na dve leti. Na vnaprej dogovorjeni dnevni red pa bo vključen tudi pregled izmenjanih informacij.
4. Pristojni organi bodo določili administratorja (in njegovega namestnika), ki bo usklajeval njihovo udeležbo pri celoviti izmenjavi.
5. Administratorja:
a) prejemata vse dokumente, ki se pošiljajo v okviru izmenjave, vključno s poročili, uradnimi pismi, itd.,
b) sta odgovorna za razvijanje sodelovanja vključno z določitvijo oseb, naprav, dokumentov, standardov in bilateralnih obvez,
c) zagotovita, da je izmenjava vzpostavljena ter ohranjena v primernem ravnovesju,
d) združujeta tekoči seznam vseh dokumentov, ki so izmenjani v okviru sporazuma,
e) določita število kopij dokumentov, ki bodo posredovani,
f) načrtujeta informacijske sestanke, pripravita dnevni red, izmenjata obvestila s sestankov in nadzorujeta vse druge s tem povezane dogovore.
5. člen
V okviru tega sporazuma poteka sodelovanje skladno z zakoni in drugimi predpisi obeh držav. Kateri koli spor ali vprašanja, ki se nanašajo na interpretacijo ali izvajanje tega sporazuma v času njegove veljavnosti, rešujeta pogodbenici sporazumno.
6. člen
1. Ta sporazum je potrjen v skladu z notranjo zakonodajo pogodbenic in začne veljati z dnem, ko bo prejeta zadnja diplomatska nota o tej notranji potrditvi.
2. Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas.
3. Vsaka pogodbenica lahko odpove sporazum s pisnim sporočilom. Veljavnost sporazuma bo prekinjena v 90 dneh od dne, ko ena od pogodbenic prejme sporočilo o odpovedi sporazuma.
7. člen
Sporazum med Socialistično federativno Republiko Jugoslavijo in Češkoslovaško socialistično Republiko o sodelovanju na področju uporabe jedrske energije v miroljubne namene, podpisan dne 15. februarja 1966, bo prenehal za pogodbenici veljati z dnem, ko začne veljati ta sporazum.
Sestavljeno v Bratislavi dne 25. septembra 1999 v dveh izvirnikih, v slovenskem, slovaškem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. V primeru različne interpretacije velja angleško besedilo.
Za Vlado
Republike Slovenije
mag. Miroslav Gregorič l. r.
Za Vlado
Slovaške republike
Miroslav Lipár l. r.
A G R E E M E N T
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE GOVERNMENT OF THE SLOVAK REPUBLIC FOR THE EXCHANGE OF INFORMATION IN THE FIELD OF NUCLEAR SAFETY
The Government of the Republic of Slovenia and the Government of the Slovak Republic (hereinafter referred to as the “Contracting Parties”)
Having a mutual interest on exchange of information pertaining to regulatory matters and of standards required or recommended by organisations of the Contracting Parties for nuclear and radiation safety – related questions,
Have agreed as follows:
Article 1
1) The Contracting Parties, in accordance with their national laws and regulations, will foster the exchange of technical experts and information relating to the nuclear and radiation safety.
2) The matters referred to in the preceding paragraph include in particular:
a) preparation and implementation of international legislative instruments,
b) national codes, standards, criteria and guides,
c) information in the field of licensing, inspection, enforcement,
d) safety-related research and development work sponsored by either Contracting Party,
e) technical reports and safety assessment made by either contracting Party,
f) incident and accident and shutdown reports and measures arising out of them,
g) information concerning public relations,
h) relevant experience of, and developments in, plant security subject to the necessary constraints in the national interest of either Contracting Party,
i) radiation safety during storage, discharge and treatment of radioactive wastes and development in techniques to reduce radiation exposure,
j) information in the field of emergency planning and preparedness, and
k) information concerning training of personnel,
l) mutual exchange of experts and research workers between different organisations and institutions.
Article 2
1) The Contracting Parties will ensure, as far as possible, the completeness and the accuracy of the information supplies to the other Contracting Party, but the transmitting Contracting Party shall not be liable in any way for damages caused by using the information.
2) The exchange of information is provided on cost-free basis unless otherwise agreed by administrators. Costs for exchange of experts are borne by the relevant organisation, institution sending the experts or research workers.
Article 3
The exchange of information will be classified into two categories, confidential and non-confidential. The transmitting Contracting Party shall give clear indication of the confidential nature of the information by means of special markings in capital letters.
Confidential information will be used only within the nuclear safety authority, or its delegates and other Governmental bodies in states of the Contracting Parties, such confidential information shall not be brought to the knowledge of third parties.
Non-confidential information received by either Contracting Party may be used freely.
Article 4
1) This Agreement shall be implemented by competent authorities of the Contracting Parties:
– in the Republic of Slovenia by the Slovenian Nuclear Safety Administration
– in the Slovak Republic by the Nuclear Regulatory Authority of the Slovak Republic.
2) The exchange of information under this Agreement will be accomplished through letters, reports and other documents and any visits and meetings.
3) Information exchange meetings shall be arranged as necessary, but in any case there shall be a meeting at least once every second year with an Agenda agreed in advance, which will include a review of the information exchanged.
4) Competent authorities will designate an administrator (and an alternative) to co-ordinate their participation in the overall exchange.
5) The administrators shall:
a) be recipient of all documents transmitted under the exchange including reports, formal letters etc.,
b) be responsible for developing the scope of the co-operation including the designation of subject, installations, documents, standards, and bilateral undertaking,
c) ensure that a reasonable balanced exchange is achieved and maintained,
d) maintain an up-to-date inventory of all documents exchanged under the Agreement,
e) determine the number of copies of documents to be provided,
f) schedule information meetings, prepare the agenda, exchange meeting notes and oversee other related arrangements.
Article 5
Co-operation under this Agreement shall be governed by the laws and regulations of the respective countries. Any dispute or questions between the Contracting Parties concerning the interpretation or application of this Agreement arising during its term shall be settled by mutual agreement of the Contracting Parties.
Article 6
1) This Agreement shall be approved in accordance with internal legislation of the Contracting Parties and shall enter into force on the date of receipt of last diplomatic note on this internal approval.
2) This Agreement is concluded for an unlimited period.
3) Each Contracting Party may terminate this Agreement by a written notification. The validity of the Agreement will be terminated 90 days following the date on which the notification on termination is received by the other Contracting Party.
Article 7
Agreement between Socialist Federal Republic of Yugoslavia and Czechoslovak Socialist Republic on Co-operation in the Field of Peaceful Uses of Nuclear Energy signed on February 15, 1966 with regard to the Contracting Parties will be terminated on the date of entering into force of this Agreement.
Done at Bratislava on September 25, 1999 in two originals in Slovene, Slovak and English languages, all texts being equally authentic. In the case of divergence of interpretation the English text shall prevail.
For the Government of the
Republic of Slovenia
mag. Miroslav Gregorič, (s)
For the Government of the
Slovak Republic
Miroslav Lipár, (s)
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 801-10/00-16/1
Ljubljana, dne 10. maja 2000
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
* Besedilo izvirnika v slovaškem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti