Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2000 z dne 6. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2000 z dne 6. 6. 2000

Kazalo

2353. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje Občine Dobrovnik, stran 6769.

Na podlagi 31. in 43. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter 18. člena statuta Občine Dobrovnik (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Dobrovnik na 16. seji dne 15. 5. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje Občine Dobrovnik
1. člen
(uvodne določbe)
Dopolnijo in spremenijo se prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava (Uradnem listu RS, št. 11/95), ki so bile sprejete za območje nove Občine Lendava na osnovi predhodno sprejetih planskih dokumentov za bivšo Občino Lendava, in sicer: dolgoročni plan Občine Lendava (Uradne objave, št. 13/87), spremembe (Uradni objave, št. 2/89), družbeni plan Občine Lendava (Uradne objave, št. 21/87) spremembe (Uradne objave, št. 2/89) ter spremembe in dopolnitve dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava (Uradni list RS, št. 57/92) – v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planov Občine Lendava.
2. člen
Dopolnitve in spremembe prostorskih sestavin planov Občine Lendava za območje Občine Dobrovnik se nanašajo na predvidene spremembe v namenski rabi zaradi ažuriranja obstoječega stanja, zaradi predvidene gradnje stanovanjskih, obrtnih in servisnih objektov, gramoznice in urejanja rekreacijskih con ter gradnje čistilne naprave.
3. člen
(spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana)
V besedilu dolgoročnega plana Občine Lendava za obdobje 1986–2000 (Uradni objave, št. 13/87) se dopolni poglavje 7.3.1. Prostorski razvoj naselij, in sicer se doda tabela izjemnih posegov na najboljša kmetijska zemljišča.
4. člen
Dopolni se poglavje 7.4.4.1. Območja za pridobivanje rudnin, in sicer se v odstavku gramoz, pesek na koncu doda:
Predvidena je širitev gramoznice južno od Dobrovnika po predhodnih raziskavah za potrebe gradnje avtoceste in za lokalne potrebe. Po eksploataciji se gramoznica sanira delno v rekreacijsko cono, delno pa v naravni biotop.
5. člen
Dopolni se kartografski del dolgoročnega plana za območje Občine Lendava, in sicer:
a) karte v merilu 1:25000
– zasnova primarne rabe prostora
– zasnova oskrbe z vodo in razmestitev čistilnih naprav
– zasnova vodnogospodarskih ureditev
– zasnova prometnega omrežja
– zasnova energetskega omrežja
– zasnova PTT omrežja
– zasnova varstva naravne in kulturne dediščine
b) karte v merilu 1:5000, ki so istočasno sestavni del prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana in sicer karte z oznakami: Turnišče 6, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 28, 36 in 37.
6. člen
(spremembe in dopolnitve srednjeročnega plana)
Dopolni se besedilo srednjeročnega družbenega plana Občine Lendava za obdobje od leta 1986–1990 (Uradni objave, št. 21/87), in sicer poglavje 11.3.2. Priprava prostorskih izvedbenih aktov za posege v prostor, kjer se za naštetimi ZN doda:
ZN za več območij v naselju Dobrovnik, UN za gramoznico Dobrovnik
za naštetimi PUP pa: PUP za območje celotne Občine Dobrovnik.
7. člen
Spremeni in dopolni se kartografski del družbenega plana Občine Lendava in sicer pregledni katastrski načrti v m 1:5000, navedeni že v 5. členu tega odloka.
8. člen
Kartografski del sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planov Občine Lendava za območje Občine Dobrovnik ter obrazložitve s tabelo posegov so na vpogled občanom na sedežu Občine Lendava.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-07/00
Dobrovnik,dne 15. maja 2000.
Župan
Občine Dobrovnik
Marjan Kardinar, univ. dipl. inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti