Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2000 z dne 6. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2000 z dne 6. 6. 2000

Kazalo

2344. Pravilnik o organizaciji stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije, stran 6747.

Na podlagi šeste alinee prvega odstavka 13. člena zakona o Gospodarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 14/90 in 19/00) je Upravni odbor Gospodarske zbornice Slovenije na predlog predsedstva stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije na seji dne 20. 4. 2000 sprejel
P R A V I L N I K
o organizaciji stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja organizacijo in poslovanje stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije (v nadaljevanju: stalna arbitraža) in druga vprašanja, pomembna za njeno delo.
2. člen
Stalna arbitraža je organizirana kot splošna institucionalna arbitraža, ki deluje pri Gospodarski zbornici Slovenije (v nadaljevanju: GZS).
Stalna arbitraža je pri svojem delu samostojna in neodvisna.
3. člen
Naloga stalne arbitraže je organizirati in zagotavljati:
– arbitražno reševanje domačih sporov in sporov z mednarodnim elementom v skladu s pravilnikom o arbitražnem postopku pred stalno arbitražo pri Gospodarski zbornici Slovenije (v nadaljevanju: pravilnik o arbitražnem postopku),
– izvajanje posredovalnih postopkov po določbah pravilnika o posredovalnem postopku pred stalno arbitražo pri Gospodarski zbornici Slovenije (v nadaljevanju: pravilnik o posredovalnem postopku).
4. člen
Sedež stalne arbitraže je v Ljubljani, Dimičeva 13.
Skrajšano ime je: stalna arbitraža pri GZS.
Stalna arbitraža ima svoj pečat z napisom: stalna arbitraža pri Gospodarski zbornici Slovenije, Ljubljana.
5. člen
Pogoje za delo stalne arbitraže zagotavlja GZS, ki zanjo organizira ter opravlja potrebna strokovna, administrativno- tehnična in finančno-računovodska opravila.
Stroške postopka pred stalno arbitražo plačajo stranke v skladu s pravilnikom, ki ureja postopek pred stalno arbitražo pri GZS.
II. ORGANIZACIJA IN NAČIN DELA
1. Stalna lista arbitrov
6. člen
Stalna arbitraža ima stalno listo domačih in tujih arbitrov.
Na vsaki stalni listi mora biti najmanj 40 arbitrov.
7. člen
Stalno listo arbitrov imenuje upravni odbor GZS na predlog predsedstva stalne arbitraže.
Mandat arbitrov traja 4 leta in so lahko ponovno imenovani.
8. člen
Vsaka oseba, ki je imenovana za arbitra, mora pri svojem delu ravnati v skladu s pravilnikom o arbitražnem postopku in Etičnim kodeksom o delu arbitrov.
2. Organi arbitraže
9. člen
Organi stalne arbitraže so: predsedstvo, predsednik in sekretar.
2.1. Predsedstvo
10. člen
Predsedstvo stalne arbitraže sestavljajo predsednik stalne arbitraže, njegov namestnik in pet članov.
Predsednik in namestnik predsednika sta člana po svoji funkciji, ostale člane imenuje upravni odbor GZS izmed arbitrov s stalne liste arbitrov.
Mandat članov predsedstva traja 4 leta in so lahko ponovno imenovani.
11. člen
Predsedstvo stalne arbitraže opravlja naslednje naloge:
– sprejema stališča o temeljnih vprašanjih delovanja stalne arbitraže;
– nadzoruje finančno poslovanje stalne arbitraže;
– obravnava in sprejema letno poročilo o delu stalne arbitraže;
– predlaga pristojnemu organu GZS imenovanje arbitrov na stalno listo arbitrov;
– sprejme Etični kodeks o delu arbitrov
– skrbi za enotno arbitražno prakso;
– sprejema pravna mnenja o vprašanjih arbitražne prakse;
– spremlja uporabo pravilnika o arbitražnem postopku in pravilnika o posredovalnem postopku ter drugih aktov, ki se nanašajo na delo stalne arbitraže, in oblikuje predloge sprememb teh aktov;
– predlaga pristojnemu organu GZS sprejem aktov iz prejšnje alinee, njihove spremembe in dopolnitve;
– opravlja druge zadeve, ki jih določata ta pravilnik in pravilnik o arbitražnem postopku.
12. člen
Predsedstvo stalne arbitraže je v posameznih arbitražnih postopkih po določbah pravilnika o arbitražnem postopku pristojno za:
1. dokončno odločanje o ugovoru pristojnosti,
2. odločanje o zahtevi za izločitev arbitrov,
3. odločanje o prenehanju mandata arbitru zaradi neopravljanja dolžnosti.
Član predsedstva nima pravice odločanja v primerih iz prejšnjega odstavka, če gre za odločanje v arbitražnem postopku, v katerem je imenovan za arbitra.
13. člen
Predsedstvo stalne arbitraže veljavno odloča, če je na seji navzočih najmanj pet članov. V nujnih primerih lahko predsedstvo odloča na korespondenčni seji.
Odločitve predsedstva se sprejemajo z večino glasov navzočih članov. Član predsedstva se ne sme vzdržati glasovanja. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsedujočega (predsednika ali njegovega namestnika).
2.2. Predsednik in njegov namestnik
14. člen
Predsednika stalne arbitraže imenuje upravni odbor GZS izmed arbitrov s stalne liste arbitrov.
Namestnika predsednika stalne arbitraže imenuje predsedstvo na predlog predsednika na prvi seji izmed članov predsedstva.
Mandat predsednika in njegovega namestnika traja 4 leta in sta lahko ponovno imenovana.
15. člen
Predsednik predstavlja in zastopa stalno arbitražo, spremlja in usmerja njeno delo, skrbi za sodelovanje s tujimi arbitražnimi institucijami, sklicuje in vodi seje predsedstva stalne arbitraže, poroča organom GZS o delu stalne arbitraže in opravlja druge naloge, določene v tem pravilniku.
16. člen
Predsednik stalne arbitraže je v posameznem postopku, ki poteka pred stalno arbitražo pri GZS, pristojen:
1. imenovati arbitra posameznika, predsednika arbitražnega senata in arbitre kot člane arbitražnega senata v primerih, ki jih določa pravilnik o arbitražnem postopku;
2. imenovati posrednika v posredovalnem postopku po določbah pravilnika o posredovalnem postopku.
17. člen
Če je predsednik stalne arbitraže odsoten ali nastopijo kakšne druge okoliščine, ki mu onemogočajo opravljanje njegove funkcije, ga nadomešča njegov namestnik.
18. člen
Predsednik stalne arbitraže ne more prevzeti funkcije arbitra ali posrednika v posameznih zadevah iz pristojnosti stalne arbitraže.
2.3. Sekretar
19. člen
Sekretar stalne arbitraže organizira, pripravlja ter vodi delo, ki je potrebno za delovanje stalne arbitraže.
Sekretar opravlja strokovne in druge naloge po naročilu predsednika, pripravlja gradivo za seje predsedstva, pripravi letno poročilo in finančni plan in opravlja naloge določene s tem pravilnikom.
Sekretar spremlja potek posameznih postopkov pred stalno arbitražo, se udeležuje obravnav in v okviru svojih nalog strokovno sodeluje z arbitri.
20. člen
Sekretar je v posameznem postopku, ki poteka pred stalno arbitražo pri GZS, pristojen:
– opraviti vsa potrebna procesna dejanja za izvedbo postopka v skladu z določbami pravilnika o arbitražnem postopku in določbami pravilnika o posredovalnem postopku;
– odločati o ugovoru pristojnosti pred konstituiranjem arbitražnega senata v skladu z določbami pravilnika o arbitražnem postopku;
– določiti predujem za stroške postopka;
– potrditi pravnomočnost in izvršljivost arbitražnih odločb.
21. člen
Sekretar je za svoje delo odgovoren predsedniku stalne arbitraže.
Sekretarja imenuje v soglasju s predsednikom stalne arbitraže pristojni organ GZS izmed delavcev pravne službe GZS, ki so diplomirani pravniki in imajo opravljen pravniški državni izpit.
3. Častne funkcije
22. člen
Stalna arbitraža ima lahko častne predsednike in častne podpredsednike.
Na omenjene častne funkcije imenuje predsedstvo stalne arbitraže na predlog članov predsedstva osebe, ki so s svojim delom pomembneje prispevale k uveljavitvi stalne arbitraže v naši državi in zunaj naših meja.
23. člen
Predsedstvo stalne arbitraže lahko razreši osebo iz prejšnjega člena le na njeno zahtevo.
III. ZAUPNA NARAVA DELA STALNE ARBITRAŽE
24. člen
Vsakdo, ki v kakršnikoli vlogi sodeluje pri delu stalne arbitraže, mora upoštevati, da je njeno delo zaupne narave.
25. člen
Sej predsedstva stalne arbitraže se lahko udeležujejo samo člani predsedstva in sekretar.
Predsednik stalne arbitraže lahko povabi na seje predsedstva tudi častne predsednike in podpredsednike.
Predsednik stalne arbitraže lahko dovoli, da se sej udeležujejo tudi druge osebe, kadar to terja narava obravnavanega vprašanja. Te osebe morajo biti opozorjene na zaupno naravo dela stalne arbitraže.
26. člen
Znanstvenoraziskovalni delavci s področja pravnih razmerij gospodarske narave se lahko ob predhodnem pisnem dovoljenju predsednika stalne arbitraže seznanijo z delom stalne arbitraže z vpogledom sprejetih arbitražnih odločb in sklepov; z vlogami in drugo listinsko dokumentacijo, ki so predmet posameznega arbitražnega ali posredovalnega postopka pa v obsegu, ki ga določi predsednik stalne arbitraže.
Osebe iz prejšnjega odstavka imajo pravico vpogleda arbitražnih odločb in druge spisne dokumentacije na način, ki zagotavlja varstvo zasebnosti strank v postopku in morajo predhodno dati posebno pisno izjavo, s katero se zavežejo, da bodo upoštevale njihovo zaupno naravo in da njihove vsebine brez predhodnega pisnega soglasja predsednika stalne arbitraže ne bodo javno objavile.
27. člen
Arbiter posameznik ali arbitražni senat, ki rešuje posamezni spor, morajo, kadar to nalaga narava obravnavanega predmeta ali vprašanja, v postopku ukreniti vse potrebno za varstvo poslovne skrivnosti in informacij zaupne narave.
Za poslovno skrivnost in informacije zaupne narave se štejejo vsi podatki, za katere tako določi stranka postopka s pisnim sklepom in vsi tisti podatki, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba.
28. člen
Stranke v posameznem arbitražnem postopku imajo pravico vpogledati spis, razen v interni del spisa, ki obsega zapisnik o posvetovanju in glasovanju, osnutke odločb in sklepov.
Vpogled se opravi v prostorih stalne arbitraže v času uradnih ur ob prisotnosti sekretarja ali druge osebe, ki jo določi predsednik stalne arbitraže.
29. člen
Izjave za javnost o posameznih postopkih pripravlja in daje predsednik stalne arbitraže.
IV. POSLOVANJE STALNE ARBITRAŽE
30. člen
Sekretar organizira poslovanje stalne arbitraže tako, da je zagotovljeno tekoče izvrševanje ustreznih strokovnih, administrativno-tehničnih in finančnih opravil v zvezi z vodenjem posameznih postopkov, urejanje in shranjevanje potrebne dokumentacije, ki se nanaša na delo stalne arbitraže, vodenje knjižnice in arhiva stalne arbitraže.
Naloge, navedene v prejšnjem odstavku, opravlja potrebno število delavcev iz posameznih služb GZS, po potrebi pa se lahko za opravljanje posameznih nalog sklene pogodba o delu z zunanjim sodelavcem.
31. člen
Osebje GZS in druge osebe, ki za stalno arbitražo opravljajo določene naloge, morajo ravnati tako, da pri vsem, kar v okviru opravljanja svoje službe ali dela zvedo o strankah, njihovih pravnih ali dejanskih razmerjih, upoštevajo zaupno naravo dela stalne arbitraže.
32. člen
Finančna sredstva za delo stalne arbitraže zagotavlja GZS, dokler le-tej pripad zadev ne bo omogočil njenega samofinanciranja. GZS dotlej tudi nadzoruje finančno poslovanje stalne arbitraže.
Višino nagrade predsedniku in višino sejnine članom predsedstva stalne arbitraže določi generalni sekretar GZS na predlog predsedstva stalne arbitraže.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
33. člen
Arbitri, imenovani na stalno listo arbitrov, in organi stalne arbitraže nadaljujejo z delom do izteka mandata, za katerega so bili imenovani na podlagi pravilnika o organizaciji stalne arbitraže pri GZS z dne 27. 9. 1995.
34. člen
Zaradi zagotovitve nepretrganega delovanja stalne arbitraže se mandati arbitrom, imenovanim na stalno listo arbitrov, in mandati članov predsedstva stalne arbitraže, ki so imenovani po določbah tega pravilnika, podaljšajo do prve redne seje pristojnega organa GZS, ki sledi po izteku mandata, določenega v drugem poglavju tega pravilnika.
35. člen
Ta pravilnik začne veljati v roku osmih dni od dneva, ko ga je sprejel upravni odbor Gospodarske zbornice Slovenije.
36. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati pravilnik o organizaciji stalne arbitraže pri GZS, ki ga je skupščina Gospodarske zbornice Slovenije sprejela dne 27. 9. 1995.
Predsedstvo
stalne arbitraže pri GZS
predsednik
prof. dr. Krešo Puharič l. r.
Upravni odbor
GZS
predsednik
Jožko Čuk l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti