Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2000 z dne 6. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2000 z dne 6. 6. 2000

Kazalo

66. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o mednarodnem železniškem, cestnem in vodnem kombiniranem transportu (BHUMKT), stran 429.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o rafitikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o mednarodnem železniškem, cestnem in vodnem kombiniranem transportu (BHUMKT)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o mednarodnem železniškem, cestnem in vodnem kombiniranem transportu (BHUMKT), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 10. maja 2000.
Št. 001-22-79/00
Ljubljana, dne 18. maja 2000
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE MADŽARSKE O MEDNARODNEM ŽELEZNIŠKEM, CESTNEM IN VODNEM KOMBINIRANEM TRANSPORTU (BHUMKT)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o mednarodnem železniškem, cestnem in vodnem kombiniranem transportu, podpisan v Moravskih Toplicah dne 27. avgusta 1996.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in madžarskem jeziku glasi:
S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE MADŽARSKE O MEDNARODNEM ŽELEZNIŠKEM, CESTNEM IN VODNEM KOMBINIRANEM TRANSPORTU
Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Madžarske
v nadaljevanju: pogodbenici, sta se
zavedajoč se, da je za blagovno menjavo nujno potreben učinkovit mednarodni transport;
ob spoznanju okoljevarstvenih prednosti učinkovitega kombiniranega transporta in ob upoštevanju prednosti smotrnih oblik kombiniranega transporta pri premagovanju morebitnih omejitev v prometni infrastrukturi;
v prepričanju, da razvijanje kombiniranega transporta pomeni možnost reševanja težav mednarodnega prometa;
z namenom opravljanja učinkovitega mednarodnega kombiniranega transporta
sporazumeli o naslednjem:
1. člen
Ta sporazum zajema mednarodni kombinirani transport, vključno s transportom za lastne potrebe, ki se opravlja:
– delno po železnici ali vodnih poteh, delno pa s cestnimi motornimi tovornimi vozili, registriranimi v državi ene od pogodbenic,
– med ozemljema pogodbenic ali čez ozemlje ene ali obeh pogodbenic z vozili, registriranimi v tretji državi, pri spremljanem kombiniranem prevozu.
2. člen
Razlaga izrazov
Za namene tega sporazuma uporabljeni izrazi pomenijo naslednje:
a) Mednarodni kombinirani transport je oblika transporta, pri kateri prazno ali naloženo cestno motorno tovorno vozilo (vlačilec in/ali tovorna enota) opravi del poti po železnici ali vodni poti z ozemlja ene pogodbenice na ozemlje druge pogodbenice ali čez ozemlje ene ali obeh pogodbenic, pri tem pa tovorno vozilo opravi prevoz po cesti samo med krajem odpreme ali krajem cilja in najbližjim – za nakladanje in razkladanje primernim – železniškim terminalom ali pristaniščem (na vodi) (RO-RO).
b) Cestno motorno tovorno vozilo je kakršnokoli cestno vozilo na motorni pogon, namenjeno prevozu blaga, ki je proizvedeno ali izdelano skladno s tehničnimi predpisi, vključno s kakršnimkoli njemu priključenim priklopnikom ali polpriklopnikom.
c) Zamenljivo tovorišče in zabojnik je 20 čevljev (6 m) dolga ali daljša tovora enota, ki jo je mogoče dvigniti oziroma položiti na motorno vozilo .
d) Cestni dovoz in odvoz na začetku in koncu kombiniranega transporta je prevoz tovora ali tovornih enot med nakladališčem ali razkladališčem tovora in najbližjim terminalom kombiniranega transporta in katerega dolžina poti (merjena po zračni črti) je na območju ene pogodbenice določena v soglasju z drugo ob upoštevanju načela vzajemnosti in krajevnih danosti.
e) Terminal za kombinirani transport in RO-RO pristanišče je pretovorna postaja oziroma kraj (železniška/pristaniška), kjer se prekladajo (nakladajo, razkladajo) motorna tovorna vozila ali tovorne enote za kombinirani transport in ki je opremljen za ravnanje s temi motornimi tovrnimi vozili in tovornimi enotami.
f) Kabotažne vožnje oziroma cestni dovoz in odvoz v nespremljanem kombiniranem transportu so dovoz in odvoz naloženih ali praznih priklopnikov, zamenljivih tovorišč ali zabojnikov v okviru nespremljanega kombiniranega transporta, ki se opravlja na ozemlju ene pogodbenice z motornimi tovornimi vozili, registriranimi na ozemlju druge pogodbenice.
g) Spremljani kombinirani transport je transport, pri katerem se prevaža motorno tovorno vozilo s priklopnikom ali brez njega, vlačilec skupaj s priklopnikom na železniškem vozilu ali ladji. Voznik motornega tovornega vozila potuje skupaj z motornim tovornim vozilom.
h) Nespremljani kombinirani transport je transport, pri katerem se prevaža na železniškem vozilu ali ladji priklopnik, polpriklopnik, zamenljivo tovorišče ali zabojnik.
i) Potujoča avtocesta (Ro-La) je transport motornih tovornih vozil na posebnem ali običajnem železniškem vozu.
j) RO-RO je transport cestnih motornih tovornih vozil z ladje in nanjo, pri katerem se vozilo zapelje na ladjo na lastnih kolesih.
k) Višja sila (vis maior) pomeni nepredvidljivo prisilno okoliščino oziroma oviro.
3. člen
Kabotažne vožnje v nespremljanem kombiniranem transportu
1. Pogodbenici se dogovorita za kontingent dovoljenj za kabotažne vožnje v nespremljanem kombiniranem transportu za cestni dovoz in odvoz med nakladališčem ali razkladališčem in terminalom za kombinirani transport ali pristaniščem, ki ga na ozemlju pogodbenice opravlja prevoznik, ki je v državi druge pogodbenice upravičen do mednarodnega kombiniranega transporta, z vozili ali vlačilci, registriranimi v državi druge pogodbenice, in ki pri dovozu in odvozu ne prestopijo državne meje. Vzorec dovoljenja je priloga tega sporazuma.
2. Kabotažne vožnje v nespremljanem kombiniranem transportu se lahko opravljajo z dovoljenjem brez plačila davka na motorno vozilo in cestne takse v 30 kilometrskem območju zračne črte od terminala za kombinirani transport.
3. Pogodbenici se v okviru Mešane komisije za kombinirani transport, ustanovljene v skladu z 11. členom tega sporazuma, lahko dogovorita o kabotažni vožnji v nespremljanem kombiniranem transportu na progi, ki presega dovoljeno razdaljo.
4. Terminali za kombinirani transport
a) železniški terminali:
V Sloveniji:
Celje
Ljubljana Moste
Koper
Maribor
Murska Sobota (načrtovano)
Na Madžarskem:
Budimpešta – Jozsefvaros
Budafok – Haros
Debrecen
Miskolc Gomori pu.
Sopron
Szeged – Kiskundorozsma
Szolnok
Zahony
b) Pristanišča:
V Sloveniji:
Koper
Na Madžarskem:
Budimpešta RO-RO pristanišče (Budapest, Cserhalom u. 2)
Baja (načrtovano)
Gyor – Gonyou (načrtovano)
5. O letni količini vzajemno zagotovljenega kontingenta posebnih dovoljenj po prvem odstavku tega člena se pogodbenici dogovorita v okviru mešane komisije, ustanovljene v skladu z 11. členom tega sporazuma. Ta posebna dovoljenja so časovno omejena in se izdajajo za eno leto. Njihova veljavnost se lahko ponovno podaljša v okviru dogovorjenega kontingenta.
6. Časovno omejeno posebno dovoljenje po prvem odstavku tega člena in pogodbo CIM-UIRR oziroma ladijski tovorni list mora imeti voznik pri sebi pri odvozu in dovozu. Dovoljenje se cestnemu prevozniku izda za določeno cestno motorno tovorno vozilo oziroma vlačilec, ki pa hkrati velja tudi za priklopnik oziroma polpriklopnik, ki ga ima priključenega.
7. Motorno tovorno vozilo ali vlačilec za opravljanje kabotažnih voženj v okviru nespremljanega kombiniranega transporta se lahko shrani na območju terminala za kombinirani prevoz ali na parkiriščih zunaj območja cest v istem kraju ali v neposredni soseščini terminala ali pristanišča, enako tudi na zasebnih površinah na podlagi dovoljenja pristojnih oblasti. Vozil ni dovoljeno puščati na javnih površinah, ki za to niso določene.
8. V okviru nespremljanega kombiniranega transporta je treba kabotažne vožnje med nakladališčem in razkladališčem ter terminalom za kombinirani transport opraviti po najkrajši običajni dovoljeni poti.
9. Pri opravljanju kabotažnih voženj v nespremljanem kombiniranem transportu mora biti prevoznik istoveten s pošiljateljem ali pooblaščenim izvajalcem transporta tovora, ki ga je prevzel za transport.
Drugih transportnih dejavnosti ni dovoljeno opravljati.
4. člen
Spremljani kombinirani transport
(Potujoča avtocesta; Ro-La)
1. Odnos glede uporabe spremljanega kombiniranega transporta iz države ene pogodbenice v državo druge pogodbenico ali čeznjo bosta pogodbenici urejali na podlagi potreb in odločali o njegovem izvajanju.
2. Problematiko glede potujoče avtoceste bosta pogodbenici urejali na podlagi vsakokratnih možnosti in potreb.
3. Pogodbenici bosta čas postanka vlaka na mejnem prehodu pri transportu v sistemu oprtnega vlaka omejili na 30 minut.
5. člen
Uporaba dovoljenj
1. Posebno dovoljenje iz 3. člena tega sporazuma je treba imeti pri vsakem prevozu po ozemlju pogodbenice v vozilu in ga predložiti na zahtevo nadzornih organov. Nepooblaščeni popravki na posebnem dovoljenju so prepovedani in so v ta namen predvidene sankcije v 8. členu tega sporazuma
2. V smislu tega sporazuma bodo posebna dovoljenja po 3. členu tega sporazuma medsebojno izdajali vsakokratni pristojni slovenski in madžarski organi.
6. člen
Pomoč kombiniranemu transportu
1. Pogodbenici bosta pri svojih železniških upravah, družbah za kombinirani transport in podjetjih za vodno plovbo vplivali, da se v okviru možnosti dogovorijo za učinkovite usklajevalne ukrepe ob upoštevanju prednosti, ki jih ima predvsem nespremljani kombinirani transport.
2. Pogodbenici bosta v okviru svojih možnosti podpirali posodobitev infrastrukture, potrebne za uspešno odvijanje kombiniranega transporta po tem sporazumu.
3. Pogodbenici bosta dovoz in odvoz, povezan s kombiniranim transportom, oprostili prepovedi vožnje ob koncu tedna in praznikih.
4. Pogodbenici si bosta v okviru možnosti prizadevali ustvariti razmere za transport cestnih motornih tovornih vozil v dovozu in odvozu s skupno maso 44 ton.
5. Pogodbenici si bosta prizadevali za prenos carinskih postopkov z meje na terminale za kombinirani transport, s čimer bi se izognili predolgim in nepotrebnim postankom na mejnih postajah.
6. Pogodbenici si bosta prizadevali, da bodo železniška infrastruktura in mejni postopki v železniškem prometu usklajeni s predpisi in normativi sporazuma AGTC (Sporazum o pomembnih progah kombiniranega transporta in pripadajočih napravah).
7. člen
Sodelovanje
1. Pogodbenici bosta spodbujali železnice, da v sodelovanju z družbami in podjetji, ki so udeleženi v kombiniranem transportu, izdelajo konkurenčne ponudbe za kombinirani transport, s posebnim poudarkom na kakovosti transporta, skrajšanju časa prevoza in izpolnjevanju rokov. Prav tako jih bosta spodbujali k oblikovanju takšnih tarif, ki jih je mogoče ekonomsko utemeljiti.
2. Pogodbenici si bosta prizadevali, da se bo cestni transport v čim večji meri uporabljal pri kombiniranem transportu.
3. Pogodbenici se zavezujeta, da se bosta z namenom usklajevanja medsebojno obveščali o takšnih ukrepih, ki bi lahko vplivali na nadaljnji razvoj kombiniranega transporta. Za spodbujanje kombiniranega transporta in razreševanje morebitnih težav lahko predlaga vsaka pogodbenica sklic mešane komisije, ustanovljene po 11. členu tega sporazuma.
8. člen
Kršitev določil
1. Prevozniki oziroma špediterji ali njun član, uslužbenec morajo spoštovati veljavne predpise države druge pogodbenice.
2. Če prevozniki oziroma špediterji, njihovi člani, uslužbenci kršijo predpise države druge pogodbenice ali določila tega sporazuma, bodo pristojne oblasti tiste pogodbenice, kjer je bilo izdano prometno dovoljenje za vozilo, na zahtevo pristojnih organov pogodbenice, kjer je bil prekršek storjen, lahko sprejele enega od teh ukrepov:
a) opozorilo prevozniku oziroma špediterju, naj upošteva veljavne predpise,
b) prenehanje izdajanja dovoljenj prevozniku oziroma špediterju ali odvzem že izdanih dovoljenj za obdobje, za katero ga je pristojni organ druge pogodbenice izključil iz prometa.
3. Pristojni organi se medsebojno obveščajo o sprejetih ukrepih.
4. Ta člen se ne nanaša na ukrepe, ki jih sprejmejo sodišča ali organi tiste pogodbenice, na katere ozemlju je bil storjen prekršek.
9. člen
Varstvo podatkov
1. Pogodbenici izjavljata, da bosta pri postopkih v zvezi s kršitvijo tega sporazuma varovali vse podatke in informacije pred tretjo osebo.
2. Podatki in informacije iz prvega odstavka tega člena se lahko dajejo za statistične namene ter organom tožilstva in sodišča pogodbenice, če je to nujno zaradi kazenskega postopka. Drugim se podatki lahko dajejo le na podlagi predhodnega dovoljenja nosilca podatkov.
3. Pri dajanju podatkov se upošteva zakonodaja vsake države pogodbenice.
10. člen
Krizne razmere
Pogodbenici bosta pri kombiniranem transportu ob prekinitvi prometa v trajanju nad dvanajst ur zaradi višje sile ali tehničnih težav sprejeli posebne usklajene ukrepe, da bi zagotovili nemoteno odvijanje mednarodnega prometa.
11. člen
Mešana komisija
1. Pogodbenici bosta za izvajanje tega sporazuma ustanovili Mešano komisijo za kombinirani transport iz predstavnikov svojih pristojnih organov. Podrobna navodila o delu in sestavi mešane komisije bo opredeljeval poslovnik te komisije. Seje mešane komisije se bodo sklicale najmanj enkrat letno izmenoma na ozemlju pogodbenic.
2. Mešana komisija ima pravico predlagati spremembe in dopolnitve tega sporazuma. Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati z izmenjavo diplomatskih not po predhodnem postopku, ki velja za odobritev sporazuma.
3. Mešana komisija bo svoje odločitve glede točke f) 2. člena in prvega, tretjega in petega odstavka 3. člena tega sporazuma sprejemala v sodelovanju z Mešano komisijo iz 3. člena Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko o medsebojni ureditvi mednarodnega cestnega potniškega in tovornega prevoza, ki je bil sklenjen 14. februarja 1992 v Budimpešti.
12. člen
Začetek veljavnosti
1. Ta sporazum je treba odobriti v skladu z veljavno zakonodajo pogodbenic in začne veljati 30. dan po prejemu zadnjega diplomatskega obvestila o odobritvi.
2. Določbe tega sporazuma se ne nanašajo na tiste pravice ali obveznosti obeh držav, ki so vsebovane v drugih, za obe strani že veljavnih sporazumih, dogovorih ali predpisih.
13. člen
Trajanje sporazuma
Pogodbenici skleneta sporazum za nedoločen čas, ki pa ga lahko katerakoli pogodbenica pisno odpove. V primeru odpovedi preneha sporazum veljati po preteku šestih mesecev od prejema obvestila o odpovedi.
Sestavljeno v Moravskih Toplicah dne 27. avgusta 1996 v dveh izvodih v slovenskem in madžarskem jeziku. Besedili sta enako verodostojni.
Za Vlado
Republike Slovenije
Igor Umek l. r.
Za Vlado
Republike Madžarske
dr. Karoly Lotz l. r.
REPUBLIKA SLOVENIJA
Ministrstvo za promet in zveze
Država, v kateri je vozilo registrirano: ……….………….
število dovoljenih voženj: neomejeno
D O V O L J E N J E
za opravljanje kabotažnih voženj v nespremljanem kombiniranem transportu
Dovoljenje se izdaja na podlagi prvega odstavka 3. člena Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o železniškem, cestnem in vodnem mednarodnem kombiniranem transportu za opravljanje cestnega transporta med slovenskimi železniškimi terminali in pristaniščem, vključenimi v kombinirani transport, in kraji dovoza in odvoza ali nakladanja in razkladanja v okviru mednarodnega kombiniranega transporta na ozemlju Republike Slovenije.
Dovoljene so kabotažne vožnje v razdalji 30 kilometrov zračne črte od terminala/pristanišča na vodi .……… na podlagi drugega odstavka 3. člena navedenega sporazuma oziroma na progah, ki odstopajo od drugega odstavka 3. člena sporazuma, vendar morajo biti usklajene v okviru mešane komisije, ustanovljene po tem sporazumu na podlagi tretjega odstavka 3. člena navedenega sporazuma.
Proge: ...........................
Cestnemu motornemu tovornemu vozilu, ki opravlja storitve na podlagi tega dovoljenja, ni dovoljeno opravljati le-teh na ozemlju zunaj Republike Slovenije.
Ime in priimek prevoznika (naziv firme):.........................
Popolni naslov prevoznika (firme): ..............................
Veljavno: od: ......... do: .........
Morebitne omejitve:
Registrska številka tovornjaka ali vlačilca:
Kraj in datum izdaje: ...................................................
             Podpis in žig organa, ki je
                dovoljenje izdal
POSEBNI POGOJI
1. Dovoljenje je treba imeti v vozilu in ga je treba pokazati na zahtevo pristojnih organov.
2. Dovoljenje se dodeli prevozniku za določeno vozilo. Dovoljenje je veljavno hkrati za priklopnik, ki je priključen k motornemu vozilu, ali za vlačilec ne glede na to, kje je bilo izdano njegovo prometno dovoljenje. Dovoljenje ni prenosljivo.
3. Dovoljenje daje pravico za transport v Republiki Sloveniji skladno s 3. členom sporazuma. Prepovedana sta transport med kraji na območju Republike Slovenije zunaj obsega, določenega v drugem odstavku 3. člena sporazuma, oziroma usklajenega dogovora o progah, ki odstopajo od drugega odstavka 3. člena sporazuma, vendar na podlagi tretjega odstavka 3. člena sporazuma, kot tudi transport v tretjo ali iz tretje države.
4. Dovoljenje je pri odvozu veljavno samo skupaj z dokumentom (tovorni list, seznam naloženega blaga itd.), ki potrjuje predhodni prevoz po železnici. Pri dovozu je kot dokaz treba predložiti dokument, ki dokazuje rezervacijo za kasnejši prevoz po železnici. Dovoz in odvoz v kombiniranem transportu se opravljata po najkrajši v prometu običajni in v skladu s prometnimi predpisi dovoljeni poti med nakladališčem, razkladališčem in železniškim terminalom ali pristaniščem, ki so vključeni v kombinirani transport in so navedeni v četrtem odstavku 3. člena sporazuma.
5. Lastnik dovoljenja in osebje, ki opravlja transport, morajo spoštovati vse predpise, ki veljajo za tovorni transport, ki se opravlja z motornimi vozili v Republiki Sloveniji.
REPUBLIKA MADŽARSKA
Ministrstvo za promet zveze in vodno gospodarstvo
Prometni inšpektorat
Država, v kateri je vozilo registrirano: ..............................
število dovoljenih voženj: neomejeno
D O V O L J E N J E
za opravljanje kabotažnih voženj v nespremljanem kombiniranem transportu
Dovoljenje se izdaja na podlagi prvega odstavka 3. člena Sporazuma med Vlado Republike Madžarske in Vlado Republike Slovenije o železniškem, cestnem in vodnem mednarodnem kombiniranem transportu za opravljanje cestnega transporta med slovenskimi železniškimi terminali in pristaniščem, vključenimi v kombinirani transport, in kraji dovoza in odvoza ali nakladanja in razkladanja v okviru mednarodnega kombiniranega transporta na ozemlju Republike Madžarske.
Dovoljene so kabotažne vožnje v razdalji 30 kilometrov zračne črte od terminala/pristanišča na vodi ........... na podlagi drugega odstavka 3. člena navedenega sporazuma oziroma na progah, ki odstopajo od drugega odstavka 3. člena sporazuma, vendar morajo biti usklajene v okviru mešane komisije, ustanovljene po tem sporazumu na podlagi tretjega odstavka 3. člena navedenega sporazuma.
Proge:...............................................................
Cestnemu motornemu tovornemu vozilu, ki opravlja kabotažo na podlagi tega dovoljenja, ni dovoljeno opravljati le-teh na ozemlju zunaj Republike Madžarske.
Ime in priimek prevoznika (naziv firme):..................
Popolni naslov prevoznika (firme): .......................
Veljavno: od: ........ do: ........
Morebitne omejitve:
Registrska številka tovornjaka ali vlačilca:
Kraj in datum izdaje: ...................................................
             Podpis in žig organa, ki je
                dovoljenje izdal
POSEBNI POGOJI
1. Dovoljenje je treba imeti v vozilu in ga je treba pokazati na zahtevo pristojnih organov.
2. Dovoljenje se dodeli prevozniku za določeno vozilo.
Dovoljenje je veljavno hkrati za priklopnik, ki je priključen k motornemu vozilu, ali za vlačilec ne glede na to, kje je bilo izdano njegovo prometno dovoljenje. Dovoljenje ni prenosljivo.
3. Dovoljenje daje pravico za transport v Republiki Madžarski skladno s 3. členom sporazuma. Prepovedana sta transport med kraji na območju Republike Madžarske zunaj obsega, določenega v drugem odstavku 3. člena sporazuma, oziroma usklajenega dogovora o progah, ki odstopajo od drugega odstavka 3. člena sporazuma, vendar na podlagi tretjega odstavka 3. člena sporazuma, kot tudi transport v tretjo ali iz tretje države.
4. Dovoljenje je pri odvozu veljavno samo skupaj z dokumentom (tovorni list, seznam naloženega blaga itd.), ki potrjuje predhodni prevoz po železnici.
Pri dovozu je kot dokaz treba predložiti dokument, ki dokazuje rezervacijo za kasnejši prevoz po železnici.
Dovoz in odvoz v kombiniranem transportu se opravljata po najkrajši v prometu običajni in v skladu s prometnimi predpisi dovoljeni poti med nakladališčem, razkladališčem in železniškim terminalom ali pristaniščem, ki so vključeni v kombinirani transport in so navedeni v četrtem odstavku 3. člena sporazuma.
5. Lastnik dovoljenja in osebje, ki opravlja transport, morajo spoštovati vse predpise, ki veljajo za tovorni transport, ki se opravlja z motornimi vozili v Republiki Madžarski.
E G Y E Z M É N Y
A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT A VASÚTI, KÖZÚTi ÉS VÍZI NEMZETKÖZI KOMBINÁLT ÁRUSZÁLLÍTÁSRÓL
A Szlovén Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya
a továbbiakban: Szerződő Felek,
annak tudatában, hogy az árucseréhez elengedhetetlen a teljesítőképes nemzetközi áruszállítás,
felismerve a hatékony kombinált áruszállítás környezetkímélő, valamint a kombinált áruszállítás célszerű formáinak előnyeit a közlekedési infrastruktúra esetleges korlátozó adottságainak leküzdésében,
abban a meggyőződésben, hogy a kombinált áruszállítás fejlesztése nagy lehetőség a nemzetközi áruforgalom gondjainak megoldásában,
a hatékony nemzetközi kombinált áruszállítás végzése céljából
az alábbiakban állapodtak meg:
1. Cikk
Ez az Egyezmény kiterjed a nemzetközi kombinált áruszállításra, beleértve a saját számlás áruszállítást és azt az árufuvarozást is, amely
– részben vasúton vagy vízi úton, részben közúton valamelyik Szerződő Fél országában bejegyzett gépjárművel,
– a két Szerződő Fél országa között, vagy az egyik vagy mindkét Szerződő Fél országán keresztül történik, vagy harmadik országban bejegyzett gépjárművel a kísért kombinált áruszállítás keretében.
2. Cikk
Fogalommeghatározások
(1) Ezen Egyezmény céljából a következő fogalmak kerültek meghatározásra:
a) Nemzetközi kombinált áruszállítás: olyan szállítási forma, amelynek során az üres vagy rakott közúti tehergépjármű (vontató és/vagy vontatott gépjármű) az útvonal egy részét vasúton vagy vízen teszi meg a Szerződő Fél országából a másik Szerződő Fél országába, vagy mindkét Szerződő Fél országán keresztül, amelynek során a tehergépjármű a közutat csak a feladási vagy rendeltetési hely és a legközelebbi – fel- és lerakodás céljára alkalmas – vasúti terminál vagy vízi (Ro-Ro) kikötő között veszi igénybe.
b) Közúti tehergépjármű: olyan közúti motoros meghajtású áruszállítási célra használt gépjármű, amelyet a műszaki előírásokkal összhangban állítottak elő vagy alakítottak ki, beleértve bármilyen hozzácsatolt pótkocsit vagy félpótkocsit.
c) Csereszekrény és konténer: 20 láb (6 m) hosszú vagy annál hosszabb, a gépjárműről leemelhető vagy arra felrakható rakományhordozó.
d) A kombinált áruszállítási lánc közúti részén végzett közúti fel- és elfuvarozás: az áru fel- vagy lerakodóhelye, valamint a kombinált áruszállítás legközelebbi terminálja között az áru vagy a rakományhordozó közúton történő szállítása és amelynek hosszát (légvonalban mért távolság) a Szerződő Fél országa területén, egyetértésben a másik Szerződő Féllel, a viszonosság elvének szem előtt tartásával és a helyi adottságok figyelembevételével határozzák meg.
e) Kombinált áruszállítási terminál és Ro-Ro kikötő: olyan átrakó állomás, illetve – hely (vasúti/kikötői), ahol a gépjárművek vagy a kombinált áruszállításhoz használt rakományhordozók átrakása (felrakás, lerakás) történik, és amelyek alkalmasak az illető gépjárművek, valamint rakományhordozók kezelésére.
f) Közúti fel- és elfuvarozás (kombikabotázs): a nem kísért kombinált áruszállítás keretében rakott vagy üres pótkocsi, csereszekrény vagy konténer fel- és elfuvarozása (elő- és utánfutás), amelyet az egyik Szerződő Fél országának területén a másik Szerződő Fél országában bejegyzett gépjárművel végeznek.
g) Kísért kombinált áruszállítás: a gépjármű pótkocsival vagy anélkül, a vontató vagy nyergesvontató pótkocsival együtt vasúti járművön vagy hajón történő továbbítása. A gépjárművezető együtt utazik a gépjárművel.
h) Nem kísért kombinált áruszállítás: a vasúti járművön vagy hajón a pótkocsi, félpótkocsi, csereszekrény, konténer továbbítása.
i) Gördülő országút (Ro-La): gépjárműveknek speciális alacsony rakfelületű vagy hagyományos vasúti kocsin történő továbbítása.
j) Ro-Ro forgalom: gépjárműveknek hajón töténő továbbítása, amelynek keretében a gépjármű saját kerekein gördül a hajóra.
k) Vis maior: előre nem látható, ki nem számítható kényszerítő körülmény, illetve akadály.
3. Cikk
Közúti fel- és elfuvarozás a nem kísért kombinált áruszállítás keretében
(1) A Szerződő Felek különleges engedélykontingensben állapodnak meg a közúti fel- és elfuvarozásra, a fel- vagy lerakóhely és a kombiterminál vagy a belvízi kikötő között végzett közúti elő- és utánfuvarozásra, amelyet az egyik Szerződő Fél területén a másik Szerződő Fél országában nemzetközi kombinált áruszállítás végzésére jogosult fuvarozó olyan gépjárművel végez, amely a másik Szerződő Fél országában van bejegyezve, és amely a közúti elő- és utánfuvarozás során az államhatárt nem lépi át (kombikabotázs).
A különleges engedély mintája az Egyezmény mellékletét képezi.
(2) A kombinált áruszállítás keretében végzett közúti fel- és elfuvarozást (kombikabotázs) különleges engedéllyel, gépjárműadó és közúti illeték fizetése nélkül, a kombinált áruszállítási termináltól légvonalban mért 30 km-es körzethatáron belül szabad folytatni.
(3) Szerződő Felek a jelen Egyezmény 11. Cikk szerint létrehozott Kombinált Áruszállítási Vegyesbizottság keretében megállapodhatnak más kabotázs fuvarozási relációban, amely meghaladhatja az engedélyezett távolságot.
(4) A kombinált áruszállítást szolgáló terminálok
a) Vasúti kombiterminálok:
Szlovéniában:
Celje
Ljubljana-Moste
Koper
Maribor
Murska Sobota (tervezett)
Magyarországon:
Budapest-Józsefváros
Budafok-Háros
Debrecen
Miskolc Gömöri pu.
Sopron
Soroksár (tervezett)
Szeged-Kiskundorozsma
Szolnok
Záhony
b) Vízi kikötők
Szlovéniában:
Koper
Magyarországon:
Budapest Ro-Ro kikötő (Budapest, Cserhalom ul. 2.)
Baja (tervezett)
Győr-Gönyü (tervezett)
(5) A jelen Cikk (1) bekezdésben említett különleges engedélyek éves mennyiségét a Szerződő Felek a 11. Cikk szerint létrehozott Vegyesbizottsági ülések keretében közösen állapítják meg. A különleges engedélyeket egy éves időtartamra adják ki, a megállapított kontingens figyelembevételével, amelyek érvényessége ismételten meghosszabbítható.
(6) A jelen Cikk (1) bekezdése szerinti időre szóló különleges engedélyt és a CIM-UIRR, illetve a hajó fuvarlevelet a gépjárművezető a fel- és elfuvarozás során köteles magánál tartani. Az engedélyt a közúti fuvarozó részére meghatározott gépjárműre, illetve vontatóra adják ki, amely egyidejűleg az engedélyezett gépjármű által vontatott pótkocsira, félpótkocsira is érvényes.
(7) A kombinált áruszállítás keretében végzett közúti fel- és elfuvarozás (kombikabotázs) céljára alkalmazott gépjárművet vagy vontatót a kombinált áruszállítási terminál területén vagy a közút területén kívül lévő parkolóhelyen, abban vagy a közvetlenül szomszédos helységben – mint ahol a terminál vagy a kikötő található – szabad tárolni, továbbá magánterületen az illetékes hatóságok engedélye alapján. E gépjárművek vagy vonatatók erre a célra ki nem jelölt közterületen nem tárolhatók.
(8) A nem kísért kombinált áruszállítás keretében végzett fel- és elfuvarozást a fel- és lerakóhely és a kombiterminál között az engedélyezett legrövidebb szokásos útvonalon kell végrehajtani.
(9) A nem kísért kombinált áruszállítás keretében a közúti fel- és elfuvarozás (kombikabotázs) során a fuvarozónak azonosnak kell lennie a feladóval vagy a fuvarozást elvállaló, meghatalmazott áruszállitóval.
Egyéb áruszállítási tevékenység nem végezhető.
4. Cikk
Kísért kombinált áruszállítás
(Gördülő országút; Ro-La)
(1) A Szerződő Felek országából, országába, vagy országán keresztül lebonyolódó gördülő országúti viszonylatot, viszonylatokat a Szerződő Felek igény szerint állapítják meg és rendelkeznek azok üzemeltetéséről.
(2) A gördülő országút viszonylatait a Szerződő Felek a mindenkori lehetőségek és igények alapján határozzák meg.
(3) A Szerződő Felek a gördülő országút rendszerben továbbított vonatok határállomási tartózkodását 30 percre korlátozzák.
5. Cikk
Az engedélyek felhasználása
(1) A jelen Egyezmény 3. Cikkében megállapított különleges engedélyt a Szerződő Fél országában történő minden szállításnál a járművön kell tartani és az illetékes ellenőrző hatóságok kérésére azt fel kell mutatni.
A különleges engedélyen történő bárminemű illetéktelen módosítás (javítás) a jelen Egyezmény 8. Cikke szerinti szankciókat vonja maga után.
(2) A jelen Egyezmény 3. Cikkében említett különleges engedélyeket mindenkor az illetékes szlovén és magyar hatóságok adják ki egymás részére.
6. Cikk
A kombinált áruszállítás elősegítése
(1) A Szerződő Felek ösztönzik a vasúti, a hajózási és a kombitársaságokat arra, hogy – lehetőségeik szerint – hatékony egyeztető intézkedésekben állapodjanak meg a kombinált áruszállítás segítése céljából, figyelembe véve azt, hogy mindenekelőtt a nem kísért kombinált áruszállítás rendkívüli előnyökkel rendelkezik.
(2) A Szerződő Felek – lehetőségeik szerint – támogatják az eredményes kombinált áruszállításhoz szükséges infrastruktúra koszerűsítését.
(3) A Szerződő Felek a kombinált áruszállításhoz kapcsolódó fel- és elfuvarozást mentesítik a hétvégi és ünnepnapi közlekedési korlátozási tilalom alól.
(4) A Serződő Felek törekednek, hogy – lehetőség szerint – a közúti fel- és elfuvarozáshoz a 44 tonna őssztőmegű gépjárművek továbbításának feltételeit megtermtsék.
(5) A Szerződő Felek törekednek arra, hogy a határon történő vámkezelési műveletek elvégzését a kombinált áruszállitási terminálokra helyezzék át.
(6) A Szerződő Felek törekednek arra, hogy a vasúti infrastruktúra és vasúti forgalomban történő határkezelés összhangban legyen az AGTC Megállapodás (Európai Megállapodás a fontos kombinált nemzetközi szállítási vonalakról és azok létesítményeiről) által megszabott előírásokkal és normákkal.
7. Cikk
Együttműködés
(1) A Szerződő Felek ösztönzik a vasutakat arra, hogy a kombinált áruszállításban résztvevő társaságokkal és vállalatokkal együttműködve versenyképes ajánlatokat dolgozzanak ki a kombinált áruszállítás elősegítésére, különös tekintettel a szállítás minőségére, a szállítási idő és határidő csökkentésére és betartására, a gazdaságilag indokolható tarifákra.
(2) A Szerződő Felek törekednek arra, hogy a közúti áruszállítás minél nagyobb mértékben kombinált áruszállítás formájában bonyolódjon le.
(3) A Szerződő Felek egyeztetés céljából tájékoztatják egymást minden olyan intézkedésről, amely befolyásolhatja a kombinált áruszállítás további alakulását. A kombinált áruszállítás ösztönzésére és az esetleges problémák rendezésére a Szerződő Felek bármelyike kezdeményezheti a jelen Egyezmény 11. Cikke alapján létrehozott Vegyesbizottság összehívását.
8. Cikk
Rendelkezések megszegése
(1) A fuvarozó, illetve szállitmányozó vagy annak tagja, alkalmazottja köteles betartani a másik Szerződő Fél országában hatályos jogszabályokat.
(2) Ha valamely fuvarozó, illetve szállitmányozó vagy annak tagja, alkalmazottja megszegi a másik Szerződő Fél országában hatályos jogszabályokat és egyéb előírásokat, vagy a jelen Egyezmény rendelkezéseit, a jármű forgalmi engedélyét kiadő Szerződő Fél országának illetékes hatóságai – azon Szerződő Fél országának illetékes hatóságainak kérésére, amelyben a jogsértés történ – az alábbi intézkedéseket hozhatják:
a) az érintett fuvarozó, illetve szállítmányozó felszólítása az érvényben lévő előírások betartására;
b) az érintett fuvarozó, illetve szállítmányozó részére az engedélyek kiadásának leállítása, a vagy a már kiadott engedély visszavonása arra az időszakra, amelyre a másik Szerződő Fél országának illetékes hatósága kizárta őt a forgalomból.
(3) Az illetékes hatóságok értesítik egymást a hozott intézkedésekről.
(4) A jelen Cikk rendelkezései nem érintik azon intézkedéseket, amelyeket annak a Szerződő Fél országának bíróságai vagy hatóságai hoznak, amelynek felségterületén a jogsértést elkövették.
9. Cikk
Adatvédelem
(1) A Szerződő Felek kijelentik, hogy minden adatot és információt – kivéve a hivatalos statisztikai adatokat és kimutatásokat – harmadik féllel szemben védik.
(2) A jelen Cikk (1) bekezdése szerinti adatok és információk csak a Szerződő Fél hatóságai, ügyészségei és bíróságai részére szolgáltathatók ki, amennyiben azt büntető eljárás teszi szükségessé. Minden további adat kiadása csak az adatkibocsátó előzetes engedélye alapján történhet.
(3) Az adatkiadás a Szerződő Felek országaiban érvényes jogszabályok betartása mellett lehetséges.
10. Cikk
Válsághelyzet
A Szerződő Felek a kombinált áruszállításban vis maior vagy műszaki zavarok miatt bekövetkező, tizenkét órát meghaladó üzemszünetek esetén külön egyeztetett intézkedéseket tesznek a nemzetközi áruszállítás zavartalanságának biztosítása érdekében.
11. Cikk
Vegyesbizottság
(1) A jelen Egyezmény végrehajtására a Szerződő Felek illetékes szervei képviselőiből Kombinált Áruszállítási Vegyesbizottságot hoznak létre, amelynek munkájával és összetételével kapcsolatos részletes feladatokat a Vegyesbizottság ügyrendje állapítja meg. A Vegyesbizottság üléseit évente legalább egyszer, a Szerződő Felek országainak területén felváltva tartja.
(2) A Vegyesbizottság jogosult javaslatot tenni az Egyezmény módosítására és kiegészítésére. Ezen módosítások és kiegészítések a jelen Egyezményre vonatkozó előzetes eljárást követően diplomáciai jegyzékváltással lépnek hatályba.
(3) A jelen Egyezmény 2. Cikkének f) pontja, a 3. Cikkének (1), (3) és (5) bekezdése tekintetében a Kombinált Áruszállítási Vegyesbizottság döntéseit a Budapesten, 1992. február 14-én aláírt a Szlovén Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személy- és áruszállítások szabályozásáról szóló Egyezmény 3. Cikkében megjelölt Vegyesbizottsággal együttműködve hozza meg.
12. Cikk
Hatálybalépés
A jelen Egyezményt a Szerződő Felek alkotmányos előírásai szerint jóvá kell hagyni, és az a jóváhagyásról szóló diplomáciai értesítések kézhezvételét követő 30. napon lép hatályba. A jelen Egyezmény rendelkezései nem érintik a Szerződő Felek azon jogait és kötelezettségeit, amelyeket egyéb a Szerződő Felekre nézve már érvényes egyezmények, megállapodások és előírások tartalmaznak.
13. Cikk
A szerződés hatálya
Jelen Egyezményt a Szerződő Felek határozatlan időre szól, azonban azt bármelyik Szerződő Fél írásban felmondhatja. Felmondás esetén az Egyezmény a felmondásnak a másik Szerződő Félhez való megérkezését követő hat hónap eltelte után hatályát veszti.
Készült Moravske Toplicében (helység) 1996. augustus 27. -án két példányban, szlovén és magyar nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.
A Szlovén Köztársaság
Kormánya
nevében
Igor Umek s. k.
A Magyar Köztársaság
Kormánya
nevében
dr. Karoly Lotz s. k.
SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG
Közlekedési és Hírközlési Minisztérium
A járművet nyilvántartó ország: Szlovén Kőztársaság
Az engedélyezett utak száma: korlátlan
E N G E D É L Y
a nem kísért kombinált áruszállítás keretében folytatott kombikabotázsra
A jelen Engedély a Szlovén Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között a vasúti, közúti és vízi nemzetközi kombinált áruszállítás tárgyában kötött Egyezmény 3. Cikk (1) bekezdése alapján került kiadásra, a közúti áruszállitásra a kombinált áruszállításba bekapcsolt szlovén vasúti terminálok és vízi kikötők valamint a nemezetközi kombinált áruszállítás keretében történő fel- és elfuvarozási vagy fel- és lerakóhelyek között a Szlovén Köztársaság területén.
A kombikabotázs a ................. termináltól/vízi kikötőtől légvonalban mért 30 kilométeres távolságban engedélyezett ezen Egyezmény 3. Cikk (2) bekezdése alapján, illetve az Egyezmény 3. Cikk (2) bekezdésétől eltérő, de a 3. Cikk (3) bekezdése alapján a Vegyesbizottság keretében egyeztetett útvonalakon, amelyek a következők: ..................
Az a közúti gépjármű, amely ezen Engedély alapján végez kombikabotázst, a Szlovén Köztársaság államhatárát a közúti elő- és utánfuvarozás során nem lépheti át.
A fuvarozó (cég) neve: ................................................
A fuvarozó teljes címe: ...............................................
Érvényes: ...........-tól ..........-ig
Esetleges korlátozások:
A tehergépkocsi vagy a vontató rendszáma:
A kiállítás helye és dátuma: .........................................
          A kibocsátó hatóság aláírása
             és bélyegzője
KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK
1. A engedély a járműben tartandó és az illetékes hatóságok kérésére felmutatandó.
2. Az engedélyt a fuvarozónak meghatározott gépjárműre adják. Az engedély egyidejűleg a gépjármű által vontatott pótkocsira és/vagy nyergesvontatóra is érvényes függetlenül attól, hogy annak forgalmi engedélyét hol adták ki.
Az engedély nem ruházható át.
3. Az engedély az Egyezmény 3. Cikke alapján a Szlovén Köztársaság területén végzett fuvarozásra jogosít.
A Szlovén Köztársaság területén történő kombinált áruszállítás az Egyezmény 3. Cikk (2) bekezdésében meghatározott körzethatáron belül végezhető, továbbá abban a viszonylatban, amelyet az Egyezmény 3. Cikkének (3) bekezdése alapján engedélyeztek.
Harmadik országba vagy harmadik országból történő fuvarozás nem megengedett.
4. Az engedély elszállítás esetén csak a megelőző vasúton történő szállítást igazoló okmánnyal (fuvarlevél, rakodási lista stb.) együtt érvényes.
Odaszállítás esetén igazolásként be kell mutatni az azt követő vasúton történő szállításhoz szükséges bizonyító okmányt.
A fel- és elfuvarozást a kombinált áruszállításban a legrövidebb, a közlekedésben szokásos és a közlekedési előírások által megengedett útvonalon végzendő a be- és kirakodó hely, a kombinált fuvarozásba bekapcsolt és az Egyezmény 3. Cikke (4) bekezdésében felsorolt vasúti terminál vagy kikötő között.
5. Az engedély birtokosa és a fuvarozást végző személyzet köteles betartani a Szlovén Köztársaságban a gépjárművel végzett áruszállításra vonatkozó érvényes előírásokat.
MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
Közlekedési, Hírközlési és Vizügyi Minisztérium
Közlekedési Főfelügyelet
A járművet nyilvántartó ország: Magyar Kőztársaság ............
Az engedélyezett utak száma: korlátlan
E N G E D É L Y
a nem kísért kombinált áruszállítás keretében folytatott kombikabotázsra
A jelen Engedély a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a vasúti, közúti és vízi nemzetközi kombinált áruszállítás tárgyában kötött Egyezmény 3. Cikk (1) bekezdése alapján került kiadásra, a közúti áruszállitásra a kombinált áruszállításba bekapcsolt magyar vasúti terminálok és vízi kikötők valamint a nemezetközi kombinált áruszállítás keretében történő fel- és elfuvarozási vagy fel- és lerakóhelyek között a Magyar Köztársaság területén.
A kombikabotázs a ........................ termináltól/vízi kikötőtől légvonalban mért 30 kilométeres távolságban engedélyezett ezen Egyezmény 3. Cikk (2) bekezdése alapján, illetve az Egyezmény 3. Cikk (2) bekezdésétől eltérő, de a 3. Cikk (3) bekezdése alapján a Vegyesbizottság keretében egyeztetett útvonalakon, amelyek a következők: ....................................
Az a közúti gépjármű, amely ezen Engedély alapján végez kombikabotázst, a Magyar Köztársaság államhatárát a közúti elő- és utánfuvarozás során nem lépheti át.
A fuvarozó (cég) neve: ................................................
A fuvarozó teljes címe: ...............................................
Érvényes: ...........-tól ..........-ig
Esetleges korlátozások:
A tehergépkocsi vagy a vontató rendszáma:
A kiállítás helye és dátuma: .........................................
              A kibocsátó hatóság aláírása
                 és bélyegzője
KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK
1. Az engedély a járműben tartandó és az illetékes hatóságok kérésére felmutatandó.
2. Az engedélyt a fuvarozónak meghatározott gépjárműre adják. Az engedély egyidejűleg a gépjármű által vontatott pótkocsira és/vagy nyergesvontatóra is érvényes függetlenül attól, hogy annak forgalmi engedélyét hol adták ki.
Az engedély nem ruházható át.
3. Az engedély az Egyezmény 3. Cikke alapján a Magyar Köztársaság területén végzett fuvarozásra jogosít.
A Magyar Köztársaság területén történő kombinált áruszállítás az Egyezmény 3. Cikk (2) bekezdésében meghatározott körzethatáron belül végezhető, továbbá abban a viszonylatban, amelyet az Egyezmény 3. Cikkének (3) bekezdése alapján engedélyeztek.
Harmadik országba vagy harmadik országból történő fuvarozás nem megengedett.
4. Az engedély elszállítás esetén csak a megelőző vasúton történő szállítást igazoló okmánnyal (fuvarlevél, rakodási lista stb.) együtt érvényes.
Odaszállítás esetén igazolásként be kell mutatni az azt követő vasúton történő szállításhoz szükséges bizonyító okmányt.
A fel- és elfuvarozást a kombinált áruszállításban a legrövidebb, a közlekedésben szokásos és a közlekedési előírások által megengedett útvonalon végzendő a be- és kirakodó hely, a kombinált fuvarozásba bekapcsolt és az Egyezmény 3. Cikke (4) bekezdésében felsorolt vasúti terminál vagy kikötő között.
5. Az engedély birtokosa és a fuvarozást végző személyzet köteles betartani a Magyar Köztársaságban a gépjárművel végzett áruszállításra vonatkozó érvényes előírásokat.
3. člen
Za izvajanje tega sporazuma skrbi Ministrstvo za promet in zveze.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 326-03/00-12/1
Ljubljana, dne 10. maja 2000
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti