Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2000 z dne 6. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2000 z dne 6. 6. 2000

Kazalo

2350. Odlok o nalogah in financiranju krajevnih skupnosti na območju Občine Brezovica, stran 6763.

V skladu s 67. členom statuta Občine Brezovica in statuti krajevnih skupnosti Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice–Plešivica, Podpeč–Preserje in Rakitna je Občinski svet občine Brezovica na izredni seji dne 15. 5. 2000 sprejel
O D L O K
o nalogah in financiranju krajevnih skupnosti na območju Občine Brezovica
1. člen
S tem odlokom se na podlagi 59., 60. in 67. člena statuta Občine Brezovica, podrobneje opredelijo naloge, ki se prenesejo v opravljanje v krajevne skupnosti iz občinske pristojnosti in način financiranja le-teh.
2. člen
Krajevne skupnosti opravljajo naslednje naloge:
Področje vzdrževanja, nabav in upravljanja krajevnih skupnosti:
– redno vzdrževanje prostorov in opreme, ki jih uporabljajo za svoje delovanje,
– nabava drobnega inventarja in pisarniškega materiala, ki ga svet in njegove komisije potrebujejo za svoje delo,
– upravljanje z nepremičninami v lasti ali uporabi krajevne skupnosti.
Področje komunalne dejavnosti:
– izvajanje investicij na in ob manj pomembnih javnih poteh, asfaltiranje, razširitve, investicijsko vzdrževanje, meteorna kanalizacija, prometna signalizacija,
– redno in investicijsko vzdrževanje nekategoriziranih javnih poti,
– izvajanje investicij v javno razsvetljavo ob manj pomembnih javnih poteh, kamor spada postavitev svetilk in investicijsko vzdrževanje,
– redno investicijsko vzdrževanje pokopališč in objektov povezanih z njimi.
Področje kulture, športa in turistično področje:
– redno vzdrževanje objektov in naprav, ki so v upravljanju in uporabi krajevnih skupnosti in jih društva in krajani potrebujejo za svojo dejavnost,
– pomoč društvom pri organizaciji prireditev krajevnega pomena,
– organizacija kulturnih in drugih prireditev krajevnega pomena.
Področje urejanja prostora:
– izmere zemljišč krajevnega pomena (manj pomembne javne poti in javne površine),
– sodelovanje pri odkupu zemljišč ali zamenjava zemljišč krajevnega pomena.
3. člen
Sredstva za delovanje krajevnih skupnosti se zagotovijo iz sredstev proračuna občine in svojimi izvirnimi prihodki.
Sredstva iz proračuna, ki jih dodeli s proračunom občinski svet se med krajevne skupnosti delijo po naslednjem ključu:
KS Brezovica 18,94%
KS Vnanje Gorice 16,39%
KS Notranje Gorice 20,66%
KS Podpeč-Preserje 33,42%
KS Rakitna 10,61%
V primeru večjih investicij v posamezni krajevni skupnosti, je za posamezno leto mogoča tudi drugačna delitev, vendar samo s soglasjem in posebnim dogovorom med krajevnimi skupnostmi in občino.
Naloge, dodeljene krajevnim skupnostim s tem odlokom, se financirajo predvsem iz naslednjih virov:
– prostovoljni prispevki fizičnih in pravnih oseb, poraba je v izključni pristojnosti krajevne skupnosti,
– samoprispevki, ki jih razpišejo krajevne skupnosti, poraba je izključno v namen za katerega so zbrana,
– prihodki od premoženja krajevnih skupnosti, poraba je v izključni pristojnosti krajevne skupnosti,
– najemnine od poslovnih prostorov od objektov, ki so v upravljanju krajevnih skupnosti, poraba je prvenstveno za tekoče vzdrževanje, materialne stroške, nastale z upravljanjem in investicijo v te objekte,
– plačilo za storitve, poraba je v izključni pristojnosti krajevne skupnosti,
– plačila za najem grobov, poraba teh sredstev je namenjena za vzdrževanje pokopališč in spremljajočih objektov,
– komunalni prispevki, poraba obvezna za komunalno opremljenost in investicije v komunalne objekte (ceste, kanalizacija, voda) na področju krajevnih skupnosti.
– odškodnine - najemnine za uporabo družbenih zemljišč.
V okviru svojih zmožnosti lahko sodelujejo tudi pri investicijah občinskega pomena, na območju krajevne skupnosti.
Višina dodeljenih sredstev se določa letno s proračunom občine na podlagi predloga proračuna krajevnih skupnosti oziroma njihovega finančnega načrta.
Sredstva komunalnega prispevka se nakazujejo neposredno na žiro račun krajevne skupnosti, na katero se nanaša.
4. člen
Za zadovoljevanje potreb posameznih krajevnih skupnosti, Javno komunalno podjetje Brezovica, v skladu z zakonom o lokalnih javnih službah, sklepi občinskega sveta in sklepi sveta krajevnih skupnosti opravlja:
– redno vzdrževanje kategoriziranih cest in krajevnih poti, objektov in naprav ob njih,
– izvajanje zimske službe na kategoriziranih lokalnih cestah in javnih poteh,
– vzdrževanje pokopališč,
– upravljanje in vzdrževanje vodovodnega omrežja,
– upravljanje in vzdrževanje kanalizacijskega omrežja,
– ostale naloge dogovorjene s krajevnimi skupnostmi.
5. člen
Za določitev višine sredstev iz občinskega proračuna, krajevne skupnosti predložijo občinskemu svetu plan dela s prikazom potrebnih sredstev po posameznih postavkah. Iz predloženih planov, mora biti razvidno financiranje za posamezno nalogo po višini deleža lastnih sredstev in višina želenih sredstev iz občinskega proračuna.
Za oddajo planov veljajo roki, kot za vse ostale odbore.
6. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 015-2/2000
Brezovica, dne 15. maja 2000.
Župan
Občine Brezovica
Drago Stanovnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti