Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2000 z dne 6. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2000 z dne 6. 6. 2000

Kazalo

2357. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Kranj za leto 1999, stran 6774.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 85/99) in 86. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95, 33/96), je Občinski svet mestne občine Kranj na 15. seji dne 24. 5. 2000 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Mestne občine Kranj za leto 1999
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Mestne občine Kranj za leto 1999, ki zajema vse prihodke in odhodke žiro računa Mestne občine Kranj.
2. člen
Proračun Mestne občine Kranj za leto 1999 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
SIT
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov
I.  Skupaj prihodki                         3.874,852.663,39
II. Skupaj odhodki                          3.869,478.679,21
III. Proračunski presežek (I.–II.)                    5,373.984,18
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta sredstva od vrnjenih posojil in od prodaje kapitalskih     
   vlog                                114,445.565,92
V.  Sredstva danih posojil in nakup kapitalskih naložb         117,489.201,19
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev    –3,043.635,27
VII. Skupni presežek (I.+IV.) – (II.+V.                 )2,330.348,91
C)  Račun financiranja
VIII.Zadolževanje proračuna                             0
IX. Odplačilo dolga                                 0
X.  Neto zadolževanje (VIII.–IX.)                          0
XI. Povečanje sredstev na računih                    2,330.348,91
3. člen
Presežek prihodkov proračuna v višini 2,330.348,91 SIT se po zaključnem računu za leto 1999 razporedi med prihodke proračuna Mestne občine Kranj za leto 2000.
4. člen
Saldo sredstev na žiro računu stalne proračunske rezerve (zmanjšan za rezervirana sredstva iz preteklih let) v višini 4,614.073,74 SIT se prenese med sredstva stalne proračunske rezerve v leto 2000.
5. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Mestne občine Kranj za leto 1999 je sestavni del tega odloka. Sestavni del je tudi račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 11/214/1-2000
Kranj, dne 24. maja 2000.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti