Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2000 z dne 6. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2000 z dne 6. 6. 2000

Kazalo

2367. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Obrtna cona Videm, stran 6792.

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselji in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS, 44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US RS in 74/98) ter 16. in 79. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 2/96) je Občinski svet občine Krško na 15. seji dne 18. 5. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Obrtna cona Videm
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve odloka o zazidalnem načrtu Obrtna cona Videm (Uradni list RS, št. 6/96), ki ga je izdelal ELITE d.o.o., Krško, pod št. 927/U.
2. člen
V 3. členu odloka se na koncu zbriše pika in doda:
», 279/19.«.
3. člen
V 7. členu odloka se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki glasi:
»Parcele je možno združevati.«.
4. člen
V 9. členu odloka se na koncu prvega odstavka zbriše pika in doda: », 279/19.«.
V tretjem odstavku se za drugo alineo doda nova tretja alinea, ki glasi:
»– maks. 34 m x 15 m + 2 x 12,5 m x 20 m, za dve združeni parceli, kota slemena maks. 12 m nad koto terena.«.
V četrtem odstavku se za besedo »– večkapna« izbriše pika in doda »ali ravna streha.«.
V petem odstavku se za besedo »barve« doda »ali rjave barve.«.
Druga alinea petega odstavka se črta.
5. člen
V 12. členu odloka se za številko »279/1« doda:
», 279/11, 279/19«.
6. člen
V 13. členu odloka se v prvem odstavku za številko »284/8« doda:
», 279/11, 279/19«.
7. člen
V 15. členu odloka se v prvem odstavku črtajo številke: »279/1« in » 282/1«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki glasi:
»Na parcelah 279/1 in 282/1 se uredi za vsak objekt svoj prostor za kontejner. Odvoz odpadkov z omenjenega območja je urejen.«.
8. člen
V 16. členu odloka se pred prvim odstavkom doda nov odstavek, ki glasi:
»Iz dostopne ceste (odsek 1334) se asfaltirata dva odcepa širine 6 m za vhod v cono v skupni dolžini 65 m.«.
Črta se drugi in četrti odstavek ter doda nov odstavek, ki glasi:
»Asfaltirajo se manipulativna dvorišča s parkirišči na katerih se izvedejo lovilci olj.«.
9. člen
V 17. členu odloka se črta drugi odstavek in doda nov drugi odstavek, ki glasi:
»Novi trasi sekundarnega vodovoda sta predvideni ob zgornjem in spodnjem odcepu ceste v obrtno cono. Izvedeni sta iz PE cevi profila 90 mm. Odcepi do posameznih objektov so iz PE cevi profila 63 mm.«.
V tretjem odstavku se črta:
»alkaten cevi profila 80 mm« in nadomesti z: »PE cevi profila 90 mm«.
Doda se četrti odstavek, ki glasi:
»Pod povoznimi površinami se vodovodne cevi zaščitijo z betonskimi cevmi ustreznega profila.«.
Doda se peti odstavek, ki glasi:
»Vodomerni jaški morajo biti locirani na dostopnem mestu izven objektov.«.
10. člen
V 18. členu odloka se v prvem odstavku drugi stavek črta in nadomesti s stavkom, ki glasi:
»Prestavitev se izvede iz PVC cevi profila 60 cm.«.
V drugem odstavku se doda nov stavek, ki glasi:
»Na parcelni št. 279/19 se kanalizacijski vod izvede v betonski kineti pod objektom.«.
Za tretjim odstavkom se doda novi četrti odstavek, ki glasi:
»Pod povoznimi površinami se kanalizacijske cevi zaščitijo z betonskimi cevmi ustreznega profila.«.
11. člen
V 20. členu odloka se tretji odstavek črta in nadomesti z novim, ki glasi:
»Nizkonapetostni razvod za napajanje delavnic se izvede s kablom PP00-A 4x150 mm2, ki se položi direktno v zemljo.«.
V četrtem odstavku se del stavka črta in nadomesti z novim, ki glasi:
»črta se: PP41 in valjancem FE ZN 25 x 4 mm« in nadomesti z: »PP00-A 4x30 mm2«.
Za četrtim odstavkom se doda se nov peti odstavek, ki glasi:
»Na delu trase elektroenergetskega omrežja, ki poteka pod cestiščem, se kable zaščiti s PVC cevmi profila 110 mm.«.
12. člen
V 21. členu odloka se za prvim odstavkom doda nov odstavek, ki glasi:
»Z izgradnjo mestne plinske mreže je obvezno vse objekte priključiti na njo po pogojih, ki jih bo določil upravljalec.«.
13. člen
V 22. členu odloka se prvi odstavek črta in nadomesti z novim, ki glasi:
»Na jugu območja poteka obstoječi sistem kabelske kanalizacije, ki se delno prestavi. Novi vod se izvede iz PVC cevi profila 200 mm in poteka vzporedno z gradbeno linijo. Na obstoječi vod se zopet priključi za križiščem za Staro vas. Trasa kabelske kanalizacije za napajanje objektov poteka med objekti v PVC ceveh profila 110 mm. Na parceli št. 279/19 poteka razvod v betonski kineti pod objektom.«.
14. člen
V 23. členu odloka se v drugi alinei na koncu doda besedilo, ki glasi:
»; le v enem primeru znaša odmik med objektoma 5 m, vendar se medsebojna zunanja zidova izvedeta kot protipožarna.«.
15. člen
Za 24. členom odloka se doda novo podpoglavje in člen, ki glasi:
»OBRAMBA IN ZAŠČITA
24.a člen
Za primer vojne ni obvezna graditev zaklonišč. V primeru neposredne vojne nevarnosti se bodo ustrezni objekti prilagajali v zaklonišča dopolnilne zaščite in delali zaklonilniki. Pri objektih, ki niso podkleteni se izvede ojačitev medetažne plošče v pritličju.«.
16. člen
V 28. členu odloka se v prvi alinei dodata številki, ki glasita:
»279/11, 279/19«.
17. člen
V 31. členu odloka se prvi in drugi odstavek črta in nadomesti z novim odstavkom, ki glasi:
»Pri projektiranju objektov so dopustna odstopanja od organizacije programa po etažah, horizontalnih in vertikalnih gabaritih (višine objektov ne smejo biti višje od 12 m nad koto terena) in tras infrastrukturnih vodov, kar se opredeli z izrisom iz zazidalnega načrta, kolikor je to opravičeno s tehnološkim procesom za določeno dejavnost.«.
18. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-25/99-605
Krško, dne 18. maja 2000.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti