Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2000 z dne 6. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2000 z dne 6. 6. 2000

Kazalo

2343. Sklep o spremembah in dopolnitvah odvetniške tarife, stran 6746.

Na skupščini Odvetniške zbornice Slovenije dne 3. 12. 1999 na Bledu je bil sprejet
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah odvetniške tarife
1. člen
V 2. členu odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 7/95, 3/97, 62/98, 39/00) se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
“Odvetnik obračuna odvetniško storitev najkasneje osmi dan potem, ko je storitev opravljena. Šteje se, da je odvetniška storitev opravljena, ko odvetnik v celoti izvrši vsa opravila, izhajajoča iz pooblastilnega razmerja. Odvetnik lahko od stranke že pred obračunom zahteva tudi plačilo akontacije za predvideno nagrado in izdatke.”
2. člen
V 3. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Stranka je dolžna plačati odvetniku storitev po tarifi, veljavni v času, ko je odvetnik delo opravil, pri čemer se upošteva vrednost točke, veljavne v času plačila, povečano za pripadajoči davek na dodano vrednost, kolikor je odvetnik zavezanec za plačilo davka na dodano vrednost.”
Doda se novi peti odstavek, ki se glasi:
“Socialno šibki stranki lahko odvetnik storitev obračuna s popustom, ali ji storitve sploh ne zaračuna.”
3. člen
8. člen se spremeni, tako da se glasi:
“Odvetnik se sme dogovoriti s stranko za plačilo storitev in opravil v pavšalnem znesku ali v določenem odstotku od vrednosti, ki jo stranka sodno ali izvensodno pridobi z zastopanjem. Dogovor ne sme biti v nasprotju s 17. členom zakona o odvetništvu in s splošnim delom tarife.
Dogovor o plačilu storitev in opravil mora biti sklenjen v pisni obliki.”
4. člen
V 9. členu se tretji odstavek spremeni, tako da se glasi:
“Določila iz prejšnjih dveh odstavkov se uporabijo le za obračun stroškov med odvetnikom in stranko, ne pa tudi za odmero stroškov, ki jih je po odmeri sodišča ali drugega organa dolžna povrniti nasprotna stranka.”
5. člen
V 10. členu se v prvem odstavku na koncu odstavka pika nadomesti z vejico, za katero sledi tekst: “vendar največ za 100%”.
6. člen
Na koncu 11. člena se pika nadomesti z vejico, za katero sledi tekst: “vendar največ za 100% oziroma v izjemnih primerih, ko odvetnik v takih primerih zastopa več kot trideset strank največ za 200%.”
7. člen
V 13. členu se prvi odstavek spremeni, tako da se glasi:
“Za porabljeni čas med zastopanjem na narokih, ogledih in podobno, pripada odvetniku poleg plačila za zastopanje po posameznih tarifnih številkah za vsake začete druge in nadaljnje pol ure prisotnosti po 50 točk.”
V prvem stavku drugega odstavka se besedilo “za vsake začete pol ure čakanja po 20 točk” nadomesti z besedilom “za prve začete pol ure čakanja 20 točk, za vsake nadaljnje pol ure čakanja pa 50 točk”.
8. člen
V 16. členu se v tretjem odstavku rok “8 dni” spremeni v rok “30 dni”.
9. člen
V tar. št. 3 se 7. točka spremeni, tako da se glasi:
“7. predlog na odpravo pripora, predlog za odlog nastopa kazni ali za pogojni odpust 100 točk”.
10. člen
V tar. št. 5 se v 7. točki, prvi stavek spremeni, tako da se besede “neprekinjeno dalj kot” nadomestijo z besedami “s prekinitvami več kot” v drugem stavku pa se tekst “po 1. do 6. točki” nadomesti s tekstom “po 1. do 7. točki”.
11. člen
V tar. št. 7 se 1. točka spremeni, tako da se glasi:
“1. Za zagovor pravne osebe za kazniva dejanja, za katera lahko odgovarja pravna oseba in za zagovor pravne osebe ali odgovorne osebe v zadevah zaradi gospodarskih prestopkov se smiselno uporabijo določila tar. št. 3 do 6, nagrada pa se določi po tar. št. 13/I, s tem da se kot vrednost spornega predmeta upošteva znesek spodnje meje zagrožene denarne kazni, vendar ne manj kot 200 točk.”
2. točka se črta.
12. člen
V tar. št. 8 se za 4. točko doda nova 5. točka, ki se glasi:
“5. Kadar traja glavna obravnava s prekinitvami dalj kot en dan, pripada odvetniku nagrada po 1. do 4. točki ter tar. št. tudi za vsak nadaljnji dan obravnave. Če se zaradi predložitve glavna obravnava prične znova, pripada odvetniku nagrada po 1. do 5. točki te tar. št. tudi za novo obravnavo.”
Dosedanji 5. in 6. točka postaneta 6. in 7. točka.
13. člen
V tar. št. 9 se besedilo 1. točke “Zagovor obdolženca ali zastopanje predlagatelja na narokih v postopku” nadomesti z besedilom “Zagovor obdolženca ali zastopanje predlagatelja ali delodajalca na naroku”.
14. člen
V tar. št. 15 se 1. točka spremeni, tako da se glasi:
“Za prvo obravnavo, na kateri se je obravnavala glavna stvar ali so se sprejemali dokazi ali sklenila sodna poravnava po tar. št. 13, za vsako nadaljnjo obravnavo, na kateri se je obravnavala glavna stvar ali so se sprejemali dokazi ali sklenila sodna poravnava pa 50% postavke pod tar. št. 13.”
15. člen
V tar. št. 21 se 2. točka spremeni, tako da se glasi:
“2. Predlog za izdajo začasne odredbe in za ugovor zoper le-to 50% postavk iz tar. št. 13; enako velja za predlog za zavarovanje denarnih terjatev z zastavno pravico na nepremičnih in premičnih stvareh na podlagi sporazuma strank.”
Doda se nova 3. točka, ki se glasi:
“3. Zahteva za priznanje tujega izvršilnega naslova 50% postavke tar. št. 13.”
Dosedanja 3., 4., 5. in 6. točka postanejo 4., 5., 6. in 7. točka.
16. člen
V tar. št. 22 se točka 1.b) spremeni, tako da nagrada znaša 200 točk, 1.c) točka pa tako, da nagrada znaša 100 točk.”.
17. člen
V tar. št. 23 se 1.b) točka spremeni, tako da nagrada znaša “200 točk”.
18. člen
V tar. št. 24 se 1.b) točka spremeni tako, da nagrada znaša “500 točk”, točka 5. pa tako, da se tekst “po 1. točki” nadomesti s tekstom “po 1. točki, zvišano za 25%”.
Doda se nova 6. točka, ki se glasi:
“6. Izredno pravno sredstvo po 1. točki, zvišano za 50%.”
19. člen
Naslov poglavja XIII. se spremeni tako, da se glasi:
“XIII. PRIPRAVA SPLOŠNIH AKTOV IN STATUSNE ZADEVE”
20. člen
V tar. št. 26 se doda nova 2. točka, ki se glasi:
“2. Zastopanje strank na skupščini podjetij 50% tar. št. 13, pri čemer se pri neocenljivih zadevah kot osnovo vzame znesek registriranega osnovnega kapitala.”
Dosedanje točke 2., 3., 4., 5. in 6. postanejo točke 3., 4., 5., 6. in 7.
21. člen
V tar. št. 27 se v 1. točki tekst “predloga za sklenitev prisilne poravnave” nadomesti s tekstom “predloga za začetek prisilne poravnave”.
22. člen
V tar. št. 28 se doda nova 10. točka, ki se glasi:
“10. Odvetnik sme določiti prometno vrednost predmeta pogodbe ne glede na vrednost, ki jo stranka in drugi udeleženci posla navedejo kot vrednost pravnega posla, če tako navedena vrednost ne ustreza pravi prometni vrednosti; odvetnik je v takih primerih za določitev nagrade upravičen upoštevati vrednost, ki jo je za sklenjeni posel ugotovila pristojna izpostava Davčne uprave Republike Slovenije.”
23. člen
Ta sklep o spremembah in dopolnitvah odvetniške tarife začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Predsednik
Odvetniške zbornice Slovenije
Boris Grosman l. r.
K spremembam odvetniške tarife je dalo soglasje Ministrstvo za pravosodje z dne 15. 5. 2000, št. 429-01-1/00.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti