Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2000 z dne 6. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2000 z dne 6. 6. 2000

Kazalo

2338. Uredba o določitvi območnih geodetskih uprav Geodetske uprave Republike Slovenije, njihovih območij in sedežev, stran 6704.

Na podlagi drugega odstavka 17. člena zakona o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi območnih geodetskih uprav Geodetske uprave Republike Slovenije, njihovih območij in sedežev
1. člen
Ta uredba določa območne geodetske uprave Geodetske uprave Republike Slovenije, območja njihove krajevne pristojnosti delovanja in odločanja ter njihove sedeže.
2. člen
Geodetska uprava Republike Slovenije ima naslednje območne geodetske uprave:
01 Območna geodetska uprava Celje s sedežem v Celju,
02 Območna geodetska uprava Koper s sedežem v Kopru,
03 Območna geodetska uprava Kranj s sedežem v Kranju,
04 Območna geodetska uprava Ljubljana s sedežem v Ljubljani,
05 Območna geodetska uprava Maribor s sedežem v Mariboru,
06 Območna geodetska uprava Murska Sobota s sedežem v Murski Soboti,
07 Območna geodetska uprava Nova Gorica s sedežem v Novi Gorici,
08 Območna geodetska uprava Novo mesto s sedežem v Novem mestu,
09 Območna geodetska uprava Ptuj s sedežem na Ptuju,
10 Območna geodetska uprava Sevnica s sedežem v Sevnici,
11 Območna geodetska uprava Slovenj Gradec s sedežem v Slovenj Gradcu,
12 Območna geodetska uprava Velenje s sedežem v Velenju.
3. člen
Območje krajevne pristojnosti delovanja in odločanja območne geodetske uprave je določeno s katastrskimi občinami.
4. člen
S spremembo območja območne geodetske uprave se spremeni meja in pristojnost območne geodetske uprave.
Območje območnih geodetskih uprav se spremeni, če se celotna katastrska občina iz območja ene območne geodetske uprave priključi območju sosednje območne geodetske uprave.
O spremembi območij območnih geodetskih uprav odloča na predlog Geodetske uprave Republike Slovenije Vlada Republike Slovenije.
5. člen
Če se na območju območne geodetske uprave združita dve katastrski občini ali če se ena katastrska občina razdeli na dve ali več novih katastrskih občin, se nove katastrske občine vodijo na območju te območne geodetske uprave.
O spremembi katastrske občine zaradi njene združitve ali delitve oziroma o določitvi imena katastrskih občin odloča Geodetska uprava Republike Slovenije.
6. člen
Območje Območne geodetske uprave Celje obsega naslednje katastrske občine: 1044 Brdce nad Dobrno, 1045 Klanc, 1047 Čreškova, 1046 Zavrh, 1050 Dol, 1052 Podgorje, 1054 Novake, 1056 Dobrna, 1058 Rožni Vrh, 1057 Rupe, 1067 Brezova, 1066 Vojnik okolica, 1065 Vojnik trg, 1064 Tomaž, 1063 Bezovica, 1062 Male Dole, 1061 Višnja vas, 1060 Strmec pri Vojniku, 1083 Bukovžlak, 1082 Teharje, 1081 Zagrad, 1080 Tremerje, 1079 Košnica, 1078 Lisce, 1077 Celje, 1076 Medlog, 2652 Ogorevc, 1075 Ostrožno, 1074 Spodnja Hudinja, 1073 Trnovlje, 1072 Šmiklavž, 1071 Škofja vas, 1070 Arclin, 1069 Šentjungert, 1068 Šmartno, 2639 Zvodno, 1087 Svetina, 1086 Prožinska vas, 1085 Kompole, 1084 Pečovje, 1059 Lemberg, 1055 Homec, 1053 Loka, 1051 Verpete, 1049 Lipa, 1048 Socka, 1022 Rečica, 1023 Slivno, 2686 Zavrate, 2651 Požnica, 1024 Rifengozd, 1026 Laško, 1029 Lahomšek, 1031 Olešče, 1033 Trobni Dol, 1035 Jurklošter, 1037 Lažiše, 1036 Vrh nad Laškim, 2650 Debro, 1867 Vrhovo, 1866 Hotemež, 1865 Njivice, 1864 Svibno, 1862 Radeče, 1861 Obrežje, 1860 Širje, 1043 Marijina vas, 1042 Paneče, 1041 Lokavec, 1040 Lože, 1039 Rimske Toplice, 1038 Plazovje, 1034 Mrzlo Polje, 1032 Šentrupert, 1028 Sedraž, 1027 Šmihel, 1025 Reka, 1030 Lahomno, 1088 Padeški Vrh, 1094 Brezen, 1096 Stenica, 1098 Loška Gora, 1097 Ljubnica, 1115 Slovenske Konjice, 1114 Konjiška vas, 1113 Žiče, 1112 Koble, 1111 Jernej pri Ločah, 1110 Ličenca, 1109 Spodnje Grušovje, 1108 Perovec, 1121 Zbelovska Gora, 1120 Zgornje Laže, 1119 Loče, 1118 Lipoglav, 1117 Tolsti Vrh, 1116 Slemene, 1107 Tepanje, 1106 Bezina, 1105 Škalce, 1104 Preloge, 1103 Stranice, 1102 Križevec, 1101 Radana vas, 1100 Zreče, 1099 Gorenje pri Zrečah, 1095 Vitanje, 1093 Spodnji Dolič, 1090 Skomarje, 1091 Hudinja, 1092 Paka I, 1089 Resnik, 1122 Dramlje, 1153 Paridol, 1152 Suho, 1151 Brezje, 1150 Kalobje, 1149 Voduce, 1148 Javorje, 1147 Slivnica pri Celju, 1146 Vezovje, 2672 Prapretno, 2671 Podpeč, 2670 Lažiše, 2647 Bezovje, 1163 Šentvid pri Planini, 1162 Golobinjek, 1161 Planina, 1160 Loke pri Planini, 1159 Planinska vas, 1158 Presečno, 1157 Straška Gorca, 1156 Lopaca, 1155 Loka pri Žusmu, 1154 Dobrina, 1137 Grobelno, 1136 Kameno, 1135 Lokarje, 1134 Zlateče, 1133 Goričica, 1132 Primož, 1131 Marija Dobje, 1130 Vodule, 1145 Planinca, 1144 Vodruž, 1143 Gorica pri Slivnici, 1142 Tratna, 1141 Rifnik, 1140 Krajnčica, 1139 Podgrad, 1138 Šentjur pri Celju, 1204 Zgornje Selce, 1125 Ostrožno, 1126 Dolga Gora, 1127 Ponkvica, 1129 Zagaj, 1128 Ponikva, 1124 Slatina, 1123 Pletovarje, 1164 Zgornji Gabrnik, 1251 Zagaj, 1250 Kunšperk, 1249 Ples, 1248 Hrastje, 1247 Trebče, 1246 Dekmanca, 1245 Podsreda, 1244 Gorjane, 1243 Vetrnik, 1242 Kozje, 1241 Lastnič, 1240 Sedlarjevo, 1239 Vrenska Gorca, 1238 Zdole, 1237 Pilštanj, 1236 Zagorje, 1235 Drensko Rebro, 1234 Buče, 1233 Verače, 1232 Dobležiče, 1231 Virštanj, 1230 Imeno, 1229 Podčetrtek, 1228 Sopote, 1227 Tinsko, 1226 Babna Gora, 1225 Grobelce, 1224 Babna Reka, 1223 Orehovec, 1222 Vršna vas, 1221 Zibika, 1187 Vrh, 1186 Sladka Gora, 1185 Pijovci, 1184 Lemberg trg, 1183 Lemberg okolica, 1182 Spodnja Kostrivnica, 1181 Tekačevo, 1180 Topole, 1203 Bodrež, 1202 Senovica, 1201 Zadrže, 1200 Šmarje pri Jelšah, 1199 Kristan Vrh, 1198 Plat, 1197 Ceste, 1196 Brestovec, 1212 Nezbiše, 1211 Hajnsko, 1210 Pristava, 1209 Koretno, 1208 Dol, 1207 Brecljevo, 1206 Ješovec, 1205 Platinovec, 1220 Roginska Gorca, 1219 Sodna vas, 1218 Ema, 1217 Vonarje, 1216 Vidovica, 1215 Nimno, 1214 Rajnkovec, 1213 Kamence, 1195 Rjavica, 1194 Velike Rodne, 1193 Male Rodne, 1192 Kačji Dol, 1191 Grliče, 1190 Preloge, 1189 Bobovo, 1188 Dvor, 2660 Spodnja Ponkvica, 2659 Spodnje Selce, 2658 Osredek, 2635 Rogaška Slatina, 1179 Tržišče, 1178 Rogatec, 1177 Dobovec, 1176 Trlično, 1175 Donačka Gora, 1174 Trška Gorca, 1173 Tlake, 1172 Strmec, 1167 Negonje, 1168 Ratanska vas, 1169 Cerovec, 1171 Sveti Florijan, 1170 Spodnje Sečovo, 1166 Čača vas in 1165 Drevenik.
7. člen
Območje Območne geodetske uprave Koper obsega naslednje katastrske občine: 2508 Snežnik, 2531 Zarečje, 2530 Dobropolje, 2529 Zarečica, 2528 Koseze, 2527 Jasen, 2526 Vrbovo, 2525 Ilirska Bistrica, 2524 Trnovo, 2523 Topolc, 2522 Smrje, 2521 Čelje, 2520 Prelože, 2519 Ostrožno Brdo, 2518 Janeževo Brdo, 2517 Prem, 2516 Kilovče, 2539 Velika Bukovica, 2538 Studena Gora, 2537 Pavlica, 2536 Sabonje, 2535 Harije, 2534 Tominje, 2533 Zajelšje, 2532 Brce, 2566 Gaberk, 2565 Pregarje, 2564 Rjavče, 2552 Starod, 2551 Veliko Brdo, 2550 Dolenje, 2549 Jelšane, 2548 Novokračine, 2580 Račice, 2579 Podgrad, 2578 Podbeže, 2577 Hrušica, 2568 Male Loče, 2567 Huje, 2547 Sušak, 2546 Zabiče, 2545 Podgraje, 2544 Trpčane, 2543 Jablanica, 2542 Gornji Zemon, 2541 Dolnji Zemon, 2540 Mala Bukovica, 2511 Knežak, 2512 Šembije, 2513 Podstenje, 2515 Ratečevo Brdo, 2514 Mereče, 2510 Koritnice, 2509 Bač, 2589 Plavje, 3000 Lazaret III, 2634 Nova vas, 2633 Raven, 2632 Sečovlje, 2631 Portorož, 2630 Piran, 2629 Dvori nad Izolo, 2628 Malija, 2627 Vinica, 2626 Izola, 2625 Krkavče, 2624 Koštabona, 2623 Boršt, 2622 Topolovec, 2605 Koper, 2604 Bertoki, 2603 Dekani, 2602 Rožar, 2601 Gabrovica, 2600 Črni Kal, 2599 Črnotiče, 2598 Socerb, 2621 Gradin, 2620 Pregara, 2619 Sočerga, 2618 Movraž, 2617 Hrastovlje, 2616 Podpeč, 2615 Loka, 2614 Kubed, 2613 Truške, 2612 Pridvor, 2611 Marezige, 2610 Vanganel, 2609 Pomjan, 2608 Šmarje, 2607 Gažon, 2606 Semedela, 2593 Oltra, 2594 Ankaran, 2595 Škofije, 2597 Osp, 2596 Tinjan, 2592 Jernej, 2590 Hribi, 2469 Dolenja Planina, 2484 Hruševje, 2483 Razdrto, 2482 Strane, 2481 Velika Brda, 2480 Hrenovice, 2479 Studenec, 2478 Hrašče, 2477 Zagon, 2500 Selce, 2499 Kal, 2498 Narin, 2497 Nadanje selo, 2496 Stara Sušica, 2495 Suhorje, 2494 Košana, 2493 Volče, 2507 Trnje, 2506 Palčje, 2505 Jurišče, 2504 Zagorje, 2503 Parje, 2502 Radohova vas, 2501 Petelinje, 2492 Slavina, 2491 Matenja vas, 2490 Postojna, 2489 Stara vas, 2488 Zalog, 2487 Rakitnik, 2486 Orehek, 2485 Rakulik, 2704 Jurjeva Dolina, 2472 Strmica, 2473 Studeno, 2474 Bukovje, 2476 Landol, 2475 Šmihel pod Nanosom, 2471 Kačja vas, 2470 Gorenja Planina, 2408 Brestovica, 2423 Gabrovica, 2422 Kopriva, 2421 Avber, 2420 Štjak, 2419 Koboli, 2418 Kobdilj, 2417 Hruševica, 2416 Štanjel, 2431 Skopo, 2430 Krajna vas, 2429 Pliskovica, 2428 Salež, 2427 Veliki Dol, 2426 Brje, 2425 Gorjansko, 2424 Volčji Grad, 2463 Škoflje, 2462 Podgrad, 2461 Dane, 2460 Naklo, 2459 Lokev, 2458 Bazovica, 2457 Gropada, 2456 Trebče, 2555 Draga, 2554 Rodik, 2553 Gročana, 2468 Kozjane, 2467 Vatovlje, 2466 Misliče, 2465 Vareje, 2464 Barka, 2581 Poljane, 2576 Obrov, 2575 Gradišče, 2574 Markovščina, 2573 Slivje, 2572 Hotična, 2571 Kovčice, 2570 Ritomeče, 2702 Kodreti, 2701 Dolanci, 2585 Rakitovec, 2584 Zazid, 2583 Podgorje, 2582 Golac, 2569 Javorje, 2563 Tatre, 2562 Artviže, 2561 Brezovica, 2560 Hrpelje, 2559 Materija, 2558 Prešnica, 2557 Ocizla, 2455 Sežana, 2454 Merče, 2453 Povir, 2452 Divača, 2451 Dolnje Ležeče, 2450 Famlje, 2449 Vremski Britof, 2448 Gornje Vreme, 2447 Senožeče, 2446 Laže, 2445 Potoče, 2444 Gabrče, 2443 Senadole, 2442 Štorje, 2441 Dolenja vas, 2440 Veliko Polje, 2439 Griže, 2438 Kazlje, 2437 Utovlje, 2436 Tomaj, 2435 Križ, 2434 Voglje, 2433 Veliki Repen, 2432 Dutovlje, 2411 Škrbina, 2412 Komen, 2413 Mali Dol, 2415 Kobjeglava, 2414 Tomačevica, 2410 Sveto in 2409 Ivanji Grad.
8. člen
Območje Območne geodetske uprave Kranj obsega naslednje katastrske občine: 2167 Rateče, 2644 Višelnica II, 2638 Podmežaklja, 2637 Prihodi, 2182 Doslovče, 2181 Zabreznica, 2180 Žirovnica, 2179 Potoki, 2178 Koroška Bela, 2177 Javorniški Rovt, 2176 Blejska Dobrava, 2175 Jesenice, 2170 Gozd, 2171 Dovje, 2172 Hrušica, 2174 Planina, 2173 Plavški Rovt, 2169 Kranjska Gora, 2168 Podkoren, 2076 Zgornje Jezersko, 2091 Vojvodin Boršt II, 2090 Vojvodin Boršt I, 2089 Tenetiše, 2088 Goriče, 2087 Golnik, 2086 Srednja vas, 2085 Babni Vrt, 2084 Bela, 2115 Lahovče, 2114 Dobrava, 2113 Zalog, 2112 Šmartno, 2111 Pšata, 2110 Grad, 2109 Češnjevek, 2108 Velesovo, 2107 Luže, 2106 Visoko, 2105 Britof, 2104 Suha, 2103 Predoslje, 2102 Kokrica, 2101 Rupa, 2100 Kranj, 2099 Pivka, 2098 Struževo, 2097 Okroglo, 2096 Naklo, 2095 Strahinj, 2094 Žeje, 2093 Podbrezje, 2092 Duplje, 2123 Čirče, 2122 Huje, 2121 Klanec, 2120 Primskovo, 2119 Šenčur, 2118 Cerklje, 2117 Zgornji Brnik, 2116 Spodnji Brnik, 2140 Podreča, 2139 Mavčiče, 2138 Praše, 2137 Jama, 2136 Breg ob Savi, 2135 Drulovka, 2134 Žabnica, 2132 Bitnje, 2695 Planica, 2150 Zvirče, 2149 Žiganja vas, 2148 Senično, 2147 Križe, 2146 Kovor, 2145 Leše, 2144 Bistrica, 2143 Tržič, 2142 Lom pod Storžičem, 2141 Podljubelj, 2131 Stražišče, 2130 Pševo, 2129 Spodnja Besnica, 2128 Zgornja Besnica, 2127 Nemilje, 2126 Trboje, 2125 Voglje, 2124 Hrastje, 2079 Šenturška Gora, 2080 Štefanja Gora, 2081 Olševek, 2083 Breg ob Kokri, 2082 Tupaliče, 2078 Kokra, 2077 Spodnje Jezersko, 2151 Begunje, 2198 Studor, 2197 Bohinjska Srednja vas, 2196 Bohinjska Češnjica, 2195 Gorjuše, 2194 Bohinjska Bela, 2193 Selo pri Bledu, 2192 Ribno, 2191 Želeče, 2190 Bled, 2189 Rečica, 2188 Poljšica, 2187 Zgornje Gorje, 2186 Višelnica I, 2185 Spodnje Gorje, 2184 Podhom, 2183 Zasip, 2166 Češnjica pri Kropi, 2165 Kropa, 2164 Lancovo, 2163 Kamna Gorica, 2162 Dobrava pri Kropi, 2161 Zaloše, 2160 Ljubno, 2159 Brezje, 2648 Peračica, 2202 Nemški Rovt, 2201 Nomenj, 2200 Bohinjska Bistrica, 2199 Savica, 2154 Nova vas, 2155 Hraše, 2156 Radovljica, 2158 Mošnje, 2157 Predtrg, 2153 Otok, 2152 Srednja vas, 2020 Ledinica, 2035 Škofja Loka, 2034 Puštal, 2033 Draga, 2032 Reteče, 2031 Godešič, 2030 Suha, 2029 Stari Dvor, 2028 Dorfarje, 2059 Lučine, 2058 Dolenja Dobrava, 2057 Gorenja vas, 2056 Trebija, 2055 Stara Oselica, 2054 Koprivnik, 2053 Javorjev Dol, 2052 Laniše, 2067 Bukovica, 2066 Dolenja vas, 2065 Bukovščica, 2064 Selca, 2063 Kališe, 2062 Studeno, 2061 Podlonk, 2060 Dražgoše, 2051 Podjelovo Brdo, 2050 Leskovica, 2049 Hotavlje, 2048 Dolenje Brdo, 2047 Dobje, 2046 Kovski Vrh, 2045 Staniše, 2044 Ožbolt, 2043 Barbara, 2042 Zminec, 2041 Visoko, 2040 Podobeno, 2039 Gorenja Ravan, 2038 Dolenčice, 2037 Podvrh, 2036 Sopotnica, 2133 Križna Gora, 2075 Davča, 2074 Sorica, 2073 Danje, 2072 Zali Log, 2071 Železniki, 2070 Martinj Vrh, 2069 Lenart, 2068 Zgornja Luša, 2023 Žiri, 2024 Vrsnik II, 2025 Opale, 2027 Stara Loka, 2026 Pevno, 2022 Žirovski Vrh in 2021 Dobračeva.
9. člen
Območje Območne geodetske uprave Ljubljana obsega naslednje katastrske občine: 1632 Otok I, 1650 Babna Polica, 1649 Vrh, 1648 Kozarišče, 1647 Nadlesk, 1646 Pudob, 1645 Viševek, 1644 Iga vas, 1643 Poljane, 1659 Rakek, 1658 Bezuljak, 1657 Kožljek, 1656 Otave, 1655 Kranjče, 1654 Žilce, 1653 Osredek, 1651 Babno Polje, 1691 Hudi Vrh, 1690 Studenec, 1689 Benete, 1688 Runarsko, 1687 Veliki Vrh, 1686 Strmca, 1685 Krajič, 1684 Volčje, 1694 Ravne pri Topolu, 1693 Topol, 1692 Metulje, 1683 Nova vas, 1682 Studeno, 1681 Bločice, 1680 Žerovnica, 1679 Lipsenj, 1678 Otok II, 1677 Dolenja vas, 1676 Cerknica, 1675 Grahovo, 1674 Radlek, 1673 Velike Bloke, 1672 Ravnik, 1671 Gradiško, 1670 Ulaka, 1669 Kremenca, 1668 Zales, 1667 Hiteno, 1666 Ravne pri Žilcah, 1665 Jeršiče, 1664 Štrukljeva vas, 1663 Cajnarje, 1662 Selšček, 1661 Begunje pri Cerknici, 1660 Unec, 2710 Glažuta, 2709 Javorje, 2705 Leskova Dolina, 2700 Rakov Škocjan, 1635 Podcerkev, 1636 Lož, 1637 Stari trg pri Ložu, 1639 Vrhnika, 1638 Knežja Njiva, 1634 Dane, 1633 Gorenje Jezero, 1758 Dragomelj, 1938 Mengeš, 1937 Homec, 1936 Radomlje, 1935 Rova, 1934 Rafolče, 1933 Lukovica, 1932 Zlato Polje, 1931 Krašnja, 1956 Vrhpolje, 1955 Moravče, 1954 Velika vas, 1953 Drtija, 1952 Peče, 1951 Zgornje Koseze, 1950 Limbarska Gora, 1949 Negastrn, 1948 Krašce, 1947 Spodnje Koseze, 1946 Studenec, 1945 Krtina, 1944 Prevoje, 1943 Dob, 1940 Loka, 1939 Dobeno, 2653 Pšata, 1966 Selo, 1965 Brdo, 1964 Ihan, 1963 Študa, 1962 Depala vas, 1961 Trzin, 1959 Domžale, 1958 Brezovica, 1957 Trojica, 1930 Žirovše, 1929 Koreno, 1928 Češnjice, 1927 Blagovica, 1926 Šentožbolt, 1925 Učak, 1924 Trojane, 1780 Blečji Vrh, 1783 Grosuplje – naselje, 1784 Stranska vas, 1786 Šmarje, 1788 Vino, 1790 Slivnica, 1792 Luče, 1794 Račna, 1793 Ilova Gora, 1820 Gorenja vas, 1819 Velike Pece, 1818 Podboršt, 1817 Radohova vas, 1816 Hudo, 1815 Draga, 1814 Kriška vas, 1813 Višnja Gora, 2642 Grosuplje, 1828 Podbukovje, 1827 Krka, 1826 Sušica, 1825 Zagradec, 1824 Valična vas, 1823 Dob, 1822 Muljava, 1821 Vrhe, 1831 Višnje, 1830 Ambrus, 1829 Veliko Globoko, 1803 Metnaj, 1802 Leskovec, 1801 Kompolje, 1800 Podgora, 1799 Videm Dobrepolje, 1798 Zagorica, 1797 Zdenska vas, 1796 Cesta, 1812 Dedni Dol, 1811 Dobrava, 1810 Stična, 1809 Šentvid, 1808 Male Dole, 1807 Temenica, 1805 Bukovica, 1804 Češnjice, 1795 Velike Lipljene, 1791 Žalna, 1789 Ponova vas, 1787 Mali Vrh, 1785 Sela, 1781 Polica, 1782 Stara vas, 1890 Črna, 2691 Rakitovec, 2668 Gojška Planina, 1913 Podhruška, 1912 Palovče, 1911 Kamnik, 1910 Volčji Potok, 1909 Šmarca, 1908 Podgorje, 1907 Križ, 1906 Suhadole, 1921 Špitalič, 1920 Hribi, 1919 Zgornji Tuhinj, 1918 Pšajnovica, 1917 Šmartno v Tuhinju, 1916 Loke, 1915 Hruševka, 1914 Znojile, 1923 Motnik, 1922 Zgornji Motnik, 1905 Moste, 1904 Kaplja vas, 1903 Nasovče, 1902 Klanec, 1901 Mlaka, 1900 Tunjice, 1899 Košiše, 1898 Mekinje, 1893 Stranje, 1894 Godič, 1895 Gozd, 1897 Nevlje, 1896 Tučna, 1892 Bistričica, 1891 Županje Njive, 1567 Potiskavec, 1598 Hrib, 1597 Koprivnik, 1596 Brezje, 1595 Kumrova vas, 1594 Mozelj, 1593 Črni Potok, 1592 Štalcerji, 1591 Novi Lazi, 1606 Škrilj, 1605 Rajndol, 1604 Spodnji Log, 1603 Dol, 1602 Predgrad, 1601 Čeplje, 1600 Knežja Lipa, 1599 Nemška Loka, 1622 Zamostec, 1621 Gora, 1620 Žimarice, 1619 Sodražica, 1618 Vinice, 1617 Sušje, 1616 Velike Poljane, 1615 Podpoljane, 1642 Travnik, 1641 Hrib, 1640 Retje, 1631 Grčarice, 1630 Rakitnica, 1629 Dolenja vas, 1628 Dane, 1627 Prigorica, 1626 Goriča vas, 1625 Ribnica, 1624 Gorenja vas, 1623 Jurjevica, 1614 Slemena, 1613 Kuželj, 1612 Pirče, 1611 Fara, 1610 Vrh, 1609 Banja Loka, 1608 Briga, 1607 Suhor, 1582 Koče, 1581 Livold, 1580 Onek, 1579 Rajhenav, 1578 Željne, 1577 Kočevje, 1576 Mahovnik, 1575 Stara Cerkev, 1590 Kočevska Reka, 1589 Borovec, 1588 Bosljiva Loka, 1587 Osilnica, 1586 Žurge, 1585 Trava, 1584 Draga, 1583 Gotenica, 1570 Stari Log, 1571 Smuka, 1572 Rog, 1574 Koblarji, 1573 Mala Gora, 1569 Polom, 1568 Podtabor, 1806 Sobrače, 1854 Tihaboj, 1853 Okrog, 1852 Poljane, 1851 Gradišče, 1850 Ježni Vrh, 1849 Vintarjevec, 1848 Štanga, 1847 Šmartno, 2657 Pečice, 2656 Ribče, 2655 Račica, 2654 Gozd Reka, 1888 Konjšica, 1846 Liberga, 1845 Moravče, 1844 Vodice, 1843 Prelesje, 1842 Dole pri Litiji, 1841 Velika Goba, 1840 Polšnik, 1839 Jablanica, 1834 Konj, 1835 Hotič, 1836 Kresnice, 1838 Litija, 1837 Kresniški Vrh, 1833 Sava pri Litiji, 1832 Vače, 1652 Rakitna, 1995 Podsmreka, 1994 Dobrova, 1993 Zaklanec, 1992 Horjul, 1991 Vrzdenec, 1990 Žažar, 1989 Šentjošt, 1988 Butajnova, 1987 Setnik, 1986 Polhov Gradec, 1985 Črni Vrh, 1984 Selo nad Polhovim Gradcem, 1983 Babna Gora, 1982 Šujica, 1981 Golo Brdo, 1980 Topol, 1979 Žlebe, 1978 Studenčice, 1977 Sora, 1976 Preska, 1975 Spodnje Pirniče, 1974 Zgornje Pirniče, 1973 Medvode, 1972 Senica, 1971 Zbilje, 1970 Smlednik, 1969 Zapoge, 1968 Hraše, 1967 Moše, 1779 Trebeljevo, 1778 Volavlje, 1777 Javor, 1776 Lipoglav, 1775 Sostro, 1774 Podmolnik, 1773 Dobrunje, 1772 Slape, 1771 Zadobrova, 1770 Kašelj, 1769 Laze, 1768 Senožeti, 1767 Dolsko, 1766 Petelinje, 1765 Vinje, 1764 Križevska vas, 1763 Kleče, 1762 Podgora, 1761 Dol pri Ljubljani, 1760 Beričevo, 1759 Podgorica, 1757 Nadgorica, 1756 Črnuče, 1755 Glince, 1754 Šentvid nad Ljubljano, 1753 Vižmarje, 1752 Stanežiče, 1751 Tacen, 1750 Šmartno pod Šmarno goro, 1717 Velike Lašče, 1716 Ulaka, 1715 Osolnik, 1714 Selo pri Robu, 1713 Krvava Peč, 1712 Zapotok, 1711 Turjak, 1710 Gradišče, 1733 Bizovik, 1732 Štepanja vas, 1731 Udmat, 1730 Moste, 1729 Šmartno ob Savi, 1728 Ljubljana mesto, 1727 Poljansko predmestje, 1726 Šentpeter, 2706 Zelena jama, 2684 Drenik, 2683 Grič, 2682 Brdo, 2681 Brinje II, 2680 Nove Jarše, 2679 Gradišče II, 2678 Golovec, 2677 Prule, 2636 Bežigrad, 1741 Vodice, 1740 Spodnja Šiška, 1739 Zgornja Šiška, 1738 Dravlje, 1737 Tabor, 1736 Brinje I, 1735 Stožice, 1734 Ježica, 1749 Gameljne, 1748 Skaručna, 1747 Polje, 1746 Rašica, 1745 Vesca, 1744 Šinkov Turn, 1743 Bukovica, 1742 Repnje, 1725 Ajdovščina, 1724 Brezovica, 1723 Vič, 1722 Trnovsko predmestje, 1721 Gradišče I, 1720 Krakovsko predmestje, 1719 Lužarji, 1718 Dvorska vas, 1709 Želimlje, 1708 Golo, 1707 Iška vas, 1706 Vrbljene, 1705 Preserje, 1704 Kamnik, 1703 Jezero, 1702 Tomišelj, 1697 Lanišče, 1698 Pijava Gorica, 1699 Dobravica, 1701 Iška Loka, 1700 Ig, 1696 Rudnik, 1695 Karlovško predmestje, 2007 Vrh, 2703 Hrušica, 2693 Log, 2019 Grčarevec, 2018 Laze, 2017 Dolenji Logatec, 2016 Blekova vas, 2015 Gorenji Logatec, 2010 Žibrše, 2011 Medvedje Brdo, 2012 Novi Svet, 2014 Ravnik, 2013 Hotedršica, 2009 Petkovec, 2008 Rovte, 1855 Hrastnik-mesto, 1889 Podkum, 1887 Šentlambert, 1886 Zagorje-mesto, 1877 Vrhe I, 1876 Jesenovo, 1875 Čemšenik, 1874 Brezje, 1873 Hrastnik pri Trojanah, 1872 Dobovec, 1871 Trbovlje, 1870 Ojstro, 1885 Potoška vas, 1884 Loke pri Zagorju, 1883 Šemnik, 1882 Zabava, 1881 Kandrše, 1880 Kolovrat, 1879 Ržiše, 1878 Kotredež, 2714 Vrhe II, 2708 Rodež, 2707 Bevško, 2690 Prapreče, 2689 Čebine, 2688 Studence, 2687 Boben, 2685 Šavna Peč, 2649 Izlake, 2641 Zagorje, 2640 Hrastnik, 1858 Turje, 1859 Gore, 1863 Podkraj, 1869 Čeče, 1868 Knezdol, 1857 Marno, 1856 Dol pri Hrastniku, 1996 Log, 2692 Smrečje, 2006 Zabočevo, 2005 Breg, 2004 Borovnica, 1999 Podlipa, 2000 Zaplana, 2001 Stara Vrhnika, 2003 Verd, 2002 Vrhnika, 1998 Velika Ligojna in 1997 Blatna Brezovica.
10. člen
Območje Območne geodetske uprave Maribor obsega naslednje katastrske občine: 725 Kot, 2661 Gaj, 781 Lušečka vas, 780 Stanovsko, 779 Pekel, 778 Brezje pri Poljčanah, 777 Modraže, 776 Jelovec, 775 Dežno, 774 Stopno, 785 Stari Grad, 784 Hrastovec, 783 Studenice, 782 Poljčane, 773 Pečke, 772 Štatenberg, 771 Pretrež, 770 Vrhole pri Laporju, 769 Laporje, 768 Hošnica, 767 Žabljek, 766 Cigonca, 740 Ogljenšak, 739 Kalše, 738 Prebukovje, 737 Jurišna vas, 736 Visole, 735 Tinjska Gora, 734 Malo Tinje, 733 Rep, 748 Spodnja Polskava, 747 Pokoše, 746 Šentovec, 745 Kovača vas, 744 Ritoznoj, 743 Gabernik, 742 Zgornja Polskava, 741 Bukovec, 765 Vrhole pri Konjicah, 764 Zgornje Grušovje, 763 Oplotnica, 762 Brezje pri Oplotnici, 761 Božje, 760 Koritno, 759 Zlogona Gora, 758 Okoška vas, 757 Gladomes, 756 Zgornja Ložnica, 755 Spodnja Ložnica, 754 Zgornja Bistrica, 753 Slovenska Bistrica, 752 Spodnja Nova vas, 751 Črešnjevec, 750 Vrhloga, 728 Bojtina, 729 Frajhajm, 730 Šmartno na Pohorju, 732 Urh, 731 Ošelj, 727 Smrečno, 726 Planina, 629 Janževa Gora, 692 Spodnji Duplek, 691 Ciglence, 690 Žikarce, 689 Spodnja Korena, 688 Zgornja Korena, 687 Jablance, 686 Zimica, 685 Završka vas, 2713 Ob Železnici, 2712 Dobrava, 2711 Spodnji Vrhov Dol, 2674 Žavcarjev Vrh, 2667 Spodnji Vurmat, 2666 Selce, 2665 Zgornji Dražen Vrh, 571 Ročica, 570 Ploderšnica, 569 Spodnja Velka, 568 Trate, 567 Zgornja Velka, 566 Sladki Vrh, 565 Selnica ob Muri, 564 Šentilj v Slovenskih goricah, 563 Ceršak, 562 Rogoznica, 561 Straže, 559 Črmljenšak, 558 Zavrh, 557 Nadbišec, 556 Gočova, 555 Šetarova, 554 Spodnja Voličina, 553 Zgornja Voličina, 552 Vinička vas, 551 Močna, 550 Zamarkova, 549 Radehova, 548 Zgornja Senarska, 547 Spodnja Senarska, 546 Spodnje Verjane, 545 Čagona, 544 Smolinci, 543 Župetinci, 542 Andrenci, 541 Cerkvenjak, 540 Cogetinci, 539 Brengova, 538 Osek, 537 Zgornje Verjane, 536 Gradišče v Slovenskih goricah, 535 Stari Porčič, 534 Zgornji Porčič, 533 Spodnji Porčič, 532 Lenart v Slovenskih goricah, 531 Varda, 530 Partinje, 529 Jurovski Dol, 528 Malna, 527 Zgornji Gasteraj, 526 Srednji Gasteraj, 525 Spodnji Gasteraj, 524 Žice, 523 Zgornji Žerjavci, 522 Spodnji Žerjavci, 521 Spodnja Ročica, 520 Benedikt, 519 Trotkova, 518 Trije Kralji, 517 Ihova, 516 Drvanja, 515 Zgornja Ročica, 514 Krivi Vrh, 513 Kremberk, 512 Ledinek, 511 Žitence, 510 Spodnji Dražen Vrh, 509 Zgornja Ščavnica, 508 Rožengrunt, 507 Lokavec, 724 Gorica, 723 Podova, 722 Ješenca, 721 Morje, 720 Loka pri Framu, 719 Planica, 718 Kopivnik, 717 Fram, 716 Rače, 715 Marjeta na Dravskem polju, 714 Prepolje, 713 Zlatoličje, 712 Starše, 711 Vurberk, 710 Dvorjane, 709 Loka pri Rošnji, 708 Skoke, 707 Hotinja vas, 706 Orehova vas, 705 Slivnica, 704 Čreta, 703 Radizel, 702 Ranče, 701 Polana, 700 Slivniško Pohorje, 699 Hočko Pohorje, 698 Pivola, 697 Zgornje Hoče, 696 Spodnje Hoče, 695 Bohova, 694 Rogoza, 693 Miklavž na Dravskem polju, 684 Zgornji Duplek, 683 Dogoše, 682 Zrkovci, 681 Pobrežje, 680 Tezno, 679 Razvanje, 678 Spodnje Radvanje, 677 Zgornje Radvanje, 652 Vodole, 651 Hrenca, 650 Malečnik, 649 Celestrina, 648 Nebova, 647 Trčova, 646 Metava, 645 Grušova, 660 Studenci, 659 Tabor, 658 Koroška Vrata, 657 Maribor-Grad, 656 Brezje, 655 Melje, 654 Orešje, 653 Košaki, 676 Pekre, 675 Hrastje, 674 Zgornji Vrhov Dol, 673 Lobnica, 672 Smolnik, 671 Kumen, 670 Recenjak, 669 Lovrenc na Pohorju, 619 Dolnja Počehova, 618 Pesniški Dvor, 617 Vosek, 616 Kušernik, 615 Vukovje, 614 Spodnji Jakobski Dol, 613 Flekušek, 612 Vukovski Dol, 611 Vukovski Vrh, 610 Jareninski Vrh, 609 Jareninski Dol, 608 Gačnik, 607 Jelenče, 606 Ranca, 605 Spodnje Dobrenje, 604 Gradiška, 603 Kozjak, 602 Gaj nad Mariborom, 601 Vršnik, 600 Pesnica, 599 Jurski Vrh, 598 Grušena, 597 Jedlovnik, 596 Zgornja Kungota, 595 Plintovec, 594 Spodnje Vrtiče, 593 Zgornje Vrtiče, 592 Plač, 591 Slatinski Dol, 590 Špičnik, 589 Slatina, 588 Svečina, 587 Ciringa, 586 Podigrac, 585 Kresnica, 584 Zgornje Dobrenje, 583 Cirknica, 582 Štrihovec, 581 Kaniža, 580 Vajgen, 579 Polički Vrh, 578 Polička vas, 577 Zgornji Jakobski Dol, 576 Srebotje, 575 Šomat, 574 Počenik, 573 Zgornje Hlapje, 572 Spodnje Hlapje, 628 Zgornja Selnica, 627 Spodnji Boč, 626 Zgornji Boč, 625 Gradišče, 624 Veliki Boč, 623 Zgornji Slemen, 622 Šober, 621 Morski Jarek, 668 Rdeči Breg, 667 Ruta, 666 Činžat, 665 Ruše, 664 Bistrica pri Rušah, 663 Bistrica pri Limbušu, 662 Laznica, 661 Limbuš, 620 Mali Rošpoh, 644 Ruperče, 643 Ložane, 642 Pernica, 641 Dragučova, 640 Pekel, 639 Počehova, 638 Krčevina, 637 Rošpoh, 632 Spodnji Slemen, 633 Srednje, 634 Jelovec, 636 Kamnica, 635 Brestrnica, 631 Spodnja Selnica in 630 Gerečja vas.
11. člen
Območje Območne geodetske uprave Murska Sobota obsega naslednje katastrske občine: 171 Vratji Vrh, 195 Zbigovci, 194 Lastomerci, 193 Spodnja Ščavnica, 192 Plitvički Vrh, 191 Plitvica, 190 Lomanoše, 189 Hercegovščak, 188 Police, 187 Črešnjevci, 186 Mele, 184 Gornja Radgona, 183 Lutverci, 182 Segovci, 181 Apače, 180 Črnci, 179 Žepovci, 211 Spodnji Ivanjci, 210 Gornji Ivanjci, 209 Kunova, 208 Negova, 207 Radvenci, 206 Ivanjševci, 205 Stavešinci, 204 Janžev Vrh, 227 Terbegovci, 226 Sovjak, 225 Kraljevci, 224 Grabonoš, 223 Blaguš, 222 Jamna, 221 Slaptinci, 220 Selišči, 229 Kokolajnščak, 228 Galušak, 219 Murski Vrh, 218 Hrastje-Mota, 217 Murščak, 216 Hrašenski-Rački Vrh, 215 Stanetinci, 214 Rožički Vrh, 213 Dragotinci, 212 Okoslavci, 203 Očeslavci, 202 Kapelski Vrh, 201 Rihtarovci, 200 Radenci, 199 Šratovci, 198 Boračeva, 197 Orehovci, 196 Orehovski Vrh, 174 Konjišče, 175 Drobtinci, 176 Grabe, 178 Žiberci, 177 Nasova, 173 Podgorje, 172 Vratja vas, 137 Odranci, 152 Nedelica, 151 Brezovica v Prekmurju, 150 Gomilica, 149 Turnišče, 148 Renkovci, 147 Strehovci, 146 Dobrovnik, 145 Žitkovci, 170 Pince, 169 Petišovci, 168 Dolina pri Lendavi, 167 Čentiba, 166 Lendava, 165 Lakoš, 164 Gaberje, 163 Kot pri Muri, 162 Kapca, 161 Hotiza, 160 Velika Polana, 159 Mala Polana, 158 Banuta, 157 Dolga vas pri Lendavi, 156 Mostje pri Lendavi, 155 Genterovci, 154 Kamovci, 153 Radmožanci, 140 Črenšovci, 141 Gornja Bistrica, 142 Srednja Bistrica, 144 Kobilje, 143 Dolnja Bistrica, 139 Žižki, 138 Trnje v Prekmurju, 230 Vučja vas, 245 Ključarovci pri Ljutomeru, 244 Lukavci, 243 Noršinci, 242 Babinci, 241 Cven, 240 Mota, 239 Krapje, 238 Krištanci, 269 Rinčetova Graba, 268 Slamnjak, 267 Ilovci, 266 Plešivica, 265 Gresovščak, 264 Radomerje, 263 Mekotnjak, 262 Desnjak, 277 Šafarsko, 276 Razkrižje, 275 Veščica, 274 Globoka, 273 Pristava, 272 Stročja vas, 271 Presika, 270 Nunska Graba, 261 Stara Cesta, 260 Kamenščak, 259 Ljutomer, 258 Cezanjevci, 257 Branoslavci, 256 Radoslavci, 255 Godemarci, 254 Moravci, 253 Drakovci, 252 Bučkovci, 251 Bolehnečici, 250 Berkovci, 249 Kuršinci, 248 Precetinci, 247 Logarovci, 246 Boreci, 2643 Zasadi, 278 Gibina, 233 Bunčani, 234 Veržej, 235 Iljaševci, 237 Grlava, 236 Križevci, 232 Stara Nova vas, 231 Bučečovci, 17 Šalovci, 32 Nuskova, 31 Kramarovci, 30 Ocinje, 29 Serdica, 28 Sotina, 27 Gornji Slaveči, 26 Kuzma, 25 Dolič, 56 Kuštanovci, 55 Dankovci, 54 Pečarovci, 53 Bodonci, 52 Vadarci, 51 Krašči, 50 Gerlinci, 49 Ropoča, 65 Topolovci, 64 Beznovci, 62 Zenkovci, 61 Šalamenci, 60 Vaneča, 59 Moščanci, 58 Dolina, 57 Košarovci, 48 Pertoča, 47 Motovilci, 46 Kruplivnik, 45 Radovci, 44 Poznanovci, 43 Kovačevci, 42 Prosečka vas, 41 Mačkovci, 40 Otovci, 39 Vidonci, 38 Grad, 37 Dolnji Slaveči, 36 Večeslavci, 35 Fikšinci, 34 Sveti Jurij, 33 Rogašovci, 73 Lemerje, 72 Puževci, 71 Strukovci, 70 Skakovci, 69 Cankova, 68 Korovci, 67 Gornji Črnci, 66 Domajinci, 136 Melinci, 135 Ižakovci, 134 Dokležovje, 133 Lipovci, 132 Bratonci, 131 Beltinci, 16 Peskovci, 15 Adrijanci, 14 Gornji Petrovci, 13 Stanjevci, 12 Šulinci, 11 Ženavlje, 10 Boreča, 9 Martinje, 8 Neradnovci, 7 Lucova, 6 Čepinci, 5 Markovci, 4 Budinci, 3 Dolenci, 2 Suhi Vrh, 1 Hodoš, 130 Lipa, 129 Gančani, 128 Bakovci, 127 Krog, 126 Satahovci, 125 Murski Črnci, 124 Gradišče, 123 Tropovci, 122 Tišina, 121 Petanjci, 120 Murski Petrovci, 119 Sodišinci, 118 Gederovci, 117 Krajna, 116 Borejci, 115 Rankovci, 114 Vanča vas, 113 Kupšinci, 112 Veščica, 111 Černelavci, 110 Polana, 109 Markišavci, 108 Nemčavci, 107 Martjanci, 106 Noršinci, 105 Murska Sobota, 104 Rakičan, 103 Lukačevci, 102 Mlajtinci, 101 Ivanci, 100 Bogojina, 99 Filovci, 98 Bukovnica, 97 Motvarjevci, 96 Pordašinci, 95 Čikečka vas, 94 Vučja Gomila, 93 Tešanovci, 92 Moravci, 91 Andrejci, 90 Fokovci, 89 Selo, 88 Prosenjakovci, 87 Središče, 86 Ivanjševci, 85 Berkovci, 84 Ratkovci, 83 Lončarovci, 82 Kančevci, 81 Ivanovci, 80 Krnci, 79 Bokrači, 78 Sebeborci, 77 Puconci, 76 Gorica, 75 Predanovci, 74 Brezovci, 20 Križevci, 21 Panovci, 22 Kukeč, 24 Matjaševci, 23 Trdkova, 19 Domanjševci in 18 Krplivnik.
12. člen
Območje Območne geodetske uprave Nova Gorica obsega naslednje katastrske občine: 2370 Dol-Otlica, 2385 Gojače, 2384 Črniče, 2383 Vrtovin, 2382 Stomaž, 2381 Lokavec, 2380 Šturje, 2379 Budanje, 2378 Vrhpolje, 2407 Lozice, 2406 Nanos, 2405 Podnanos, 2404 Podraga, 2403 Goče, 2402 Lože, 2401 Vipava, 2400 Slap, 2399 Planina, 2398 Erzelj, 2397 Gaberje, 2396 Šmarje, 2395 Brje, 2394 Velike Žablje, 2393 Ustje, 2392 Ajdovščina, 2391 Vipavski Križ, 2390 Dobravlje, 2389 Skrilje, 2388 Kamnje, 2387 Selo, 2386 Batuje, 2373 Col, 2374 Vodice, 2375 Podkraj, 2377 Sanabor, 2376 Višnje, 2372 Križna Gora, 2371 Kovk, 2337 Bukovo, 2696 Vojščica, 2360 Vrsnik I, 2359 Ledine, 2358 Spodnja Idrija, 2357 Idrija – mesto, 2356 Čekovnik, 2355 Vojsko, 2354 Gorenja Kanomlja, 2353 Srednja Kanomlja, 2352 Spodnja Kanomlja, 2351 Idrijske Krnice, 2350 Otalež, 2349 Šebrelje, 2348 Reka–Ravne, 2347 Police, 2346 Orehek, 2345 Zakriž, 2369 Javornik, 2368 Lome, 2367 Kanji Dol, 2366 Zadlog, 2365 Črni Vrh, 2364 Godovič, 2363 Idrijski Log, 2362 Jelični Vrh, 2361 Dole, 2340 Labinje, 2341 Dolenji Novaki, 2342 Gorenji Novaki, 2344 Cerkno, 2343 Planina, 2339 Gorje, 2338 Jesenica, 2262 Kal nad Kanalom, 2285 Biljana, 2284 Neblo, 2283 Višnjevik, 2282 Vedrijan, 2281 Šmartno, 2280 Vrhovlje, 2279 Krasno, 2278 Kožbana, 2277 Mirnik, 2276 Deskle, 2275 Plave, 2274 Anhovo, 2273 Ukanje, 2272 Idrija nad Kanalom, 2271 Gorenja vas, 2270 Morsko, 2664 Spodnja Branica, 2663 Mravljevi, 2310 Ozeljan, 2309 Šmihel, 2308 Loke, 2307 Stara Gora, 2306 Rožna Dolina, 2304 Nova Gorica, 2303 Solkan, 2302 Kromberk, 2327 Gabrje ob Vipavi, 2326 Rupa, 2325 Miren, 2324 Orehovlje, 2323 Vrtoče, 2322 Renče, 2321 Gradišče, 2320 Prvačina, 2336 Branik, 2335 Dornberk, 2334 Lipa, 2333 Temnica, 2332 Kostanjevica na Krasu, 2331 Vojščica, 2330 Sela na Krasu, 2329 Nova vas, 2328 Opatje selo, 2319 Bukovica, 2318 Bilje, 2316 Vrtojba, 2315 Šempeter, 2314 Vogrsko, 2313 Šempas, 2312 Osek, 2311 Vitovlje, 2301 Ravnica, 2300 Trnovo, 2299 Lokve, 2298 Lazna, 2297 Čepovan, 2296 Lokovec, 2295 Banjšice, 2294 Bate, 2293 Grgar, 2292 Šmaver, 2291 Podsabotin, 2290 Kojsko, 2289 Cerovo, 2288 Kozana, 2287 Vipolže, 2286 Medana, 2265 Ročinj, 2266 Ajba, 2267 Bodrež, 2269 Kanal, 2268 Vrh Kanalski, 2264 Doblar, 2263 Avče, 2203 Trenta leva, 2226 Vrsno, 2225 Drežnica, 2224 Trnovo, 2223 Kobarid, 2222 Svino, 2221 Sužid, 2220 Staro selo, 2219 Kred, 2699 Utre, 2698 Bukovski Vrh, 2697 Kanalski Lom, 2218 Borjana, 2217 Sedlo, 2216 Logje, 2215 Robidišče, 2214 Breginj, 2213 Srpenica, 2212 Žaga, 2211 Čezsoča, 2242 Podbrdo, 2241 Stržišče, 2240 Rut, 2239 Kneža, 2238 Podmelec, 2237 Ljubinj, 2236 Žabče, 2235 Čadrg, 2258 Pečine, 2257 Slap, 2256 Idrija pri Bači, 2255 Lom, 2254 Sela, 2253 Rute, 2252 Čiginj, 2251 Kozaršče, 2261 Gorenja Trebuša, 2260 Prapetno Brdo, 2259 Šentviška Gora, 2250 Modrejce, 2249 Volče, 2248 Tolmin, 2247 Poljubinj, 2246 Most na Soči, 2245 Ponikve, 2244 Grahovo, 2243 Obloke, 2234 Zatolmin, 2233 Dolje, 2232 Volarje, 2231 Kamno, 2230 Livek, 2229 Idrsko, 2228 Ladra, 2227 Smast, 2206 Log pod Mangartom, 2207 Bovec, 2208 Koritnica, 2210 Soča leva, 2209 Soča desna, 2205 Strmec, in 2204 Trenta desna.
13. člen
Območje Območne geodetske uprave Novo mesto bsega naslednje katastrske občine: 1502 Dole, 1525 Črešnjevec, 1524 Sodji Vrh, 1523 Štrekljevec, 1522 Pribišje, 1521 Črmošnjice, 1520 Štale, 1519 Podzemelj, 1518 Gradac, 1517 Dobravice, 1516 Primostek, 1515 Metlika, 1514 Rosalnice, 1513 Radoviči, 1512 Božakovo, 1511 Drašiči, 1510 Slamna vas, 2676 Cerkvišče, 2675 Vranoviči, 1541 Loka, 1540 Dobliče, 1539 Mavrlen, 1538 Dolenja Podgora, 1537 Bukova Gora, 1536 Talčji Vrh, 1535 Črnomelj, 1534 Petrova vas, 1557 Stari trg ob Kolpi, 1556 Stara Lipa, 1555 Nova Lipa, 1554 Hrast pri Vinici, 1553 Bojanci, 1552 Adlešiči, 1551 Belčji Vrh, 1550 Dragatuš, 1566 Žuniči, 1565 Marindol, 1564 Preloka, 1563 Vinica, 1562 Učakovci, 1561 Damelj, 1560 Sinji Vrh, 1559 Radenci, 1558 Sodevci, 1549 Tanča Gora, 1548 Golek, 1547 Butoraj, 1546 Tribuče, 1545 Bedenj, 1544 Griblje, 1543 Krasinec, 1542 Zastava, 1533 Kleč, 1532 Planina, 1531 Golobinjek, 1530 Blatnik, 1529 Kot, 1528 Brezje pri Vinjem Vrhu, 1527 Semič, 1526 Vinji Vrh, 1505 Bušinja vas, 1506 Lokvica, 1507 Gabrovec, 1509 Radovica, 1508 Bojanja vas, 1504 Hrast pri Jugorju, 1503 Sekuliči, 1434 Gornji Križ, 1457 Ždinja vas, 1456 Novo mesto, 1455 Bršljin, 1454 Daljnji Vrh, 1453 Zagorica, 1452 Hmeljčič, 1451 Mirna Peč, 1450 Golobinjek, 1449 Globodol, 1448 Prečna, 1447 Gorenja Straža, 1446 Gorenje Polje, 1445 Brezova Reber, 1444 Ajdovec, 1443 Dvor, 1442 Stavča vas, 1473 Gradišče, 1472 Ostrog, 1471 Mršeča vas, 1470 Dobrava, 1469 Tomažja vas, 1468 Bela Cerkev, 1467 Družinska vas, 1466 Gorenja vas, 1489 Cerovec, 1488 Hrušica, 1487 Zajčji Vrh, 1486 Stopiče, 1485 Gotna vas, 1484 Šmihel pri Novem mestu, 1483 Kandija, 1482 Ragovo, 1501 Vinja vas, 1500 Dobindol, 1499 Stare Žage, 1498 Poljane, 1497 Podstenice, 1496 Podturn, 1495 Toplice, 1494 Jurka vas, 1493 Veliki Podljuben, 1492 Stranska vas, 1491 Lakovnice, 1490 Težka Voda, 1481 Smolenja vas, 1480 Potov Vrh, 1479 Brusnice, 1478 Gabrje, 1477 Vrhpolje, 1476 Šentjernej, 1475 Gorenja Orehovica, 1474 Polhovica, 1465 Stara vas, 1464 Dole, 1463 Zagrad, 1462 Zbure, 1461 Žaloviče, 1460 Šentpeter, 1459 Herinja vas, 1458 Črešnjice, 1437 Šmihel pri Žužemberku, 1438 Žvirče, 1439 Hinje, 1441 Veliko Lipje, 1440 Sela pri Hinjah, 1436 Žužemberk, 1435 Reber, 1398 Bistrica, 1413 Laknice, 1412 Mokronog, 1411 Ostrožnik, 1410 Mirna, 1409 Brezovica, 1408 Ševnica, 1407 Roje, 1406 Škovec, 1433 Sela pri Šumberku, 1432 Korita, 1431 Dobrnič, 1430 Knežja vas, 1429 Stehanja vas, 1428 Zagorica, 1427 Veliki Gaber, 1426 Prapreče, 1425 Velika Loka, 1424 Štefan, 1423 Vrhtrebnje, 1422 Trebnje, 1421 Medvedje selo, 1420 Češnjevek, 1419 Ponikve, 1418 Lukovek, 1417 Ornuška vas, 1416 Staro Zabukovje, 1415 Trebelno, 1414 Jelševec, 1401 Novo Zabukovje, 1402 Selo-Mirna, 1403 Čatež, 1405 Mali Videm, 1404 Dolga Njiva, 1400 Straža in 1399 Šentrupert.
14. člen
Območje Območne geodetske uprave Ptuj obsega naslednje katastrske občine: 323 Senešci, 330 Trgovišče, 329 Cvetkovci, 315 Pavlovski Vrh, 314 Hum, 313 Šalovci pri Središču, 312 Vitan, 311 Vodranci, 310 Jastrebci, 309 Lačaves, 308 Zasavci, 307 Kajžar, 306 Vuzmetinci, 305 Kog, 304 Gomila, 303 Hermanci, 302 Miklavž, 301 Vinski Vrh, 300 Veliki Brebrovnik, 299 Mali Brebrovnik, 298 Mihalovci, 297 Veličane, 296 Cerovec – Stanka Vraza, 295 Žerovinci, 294 Ivanjkovci, 293 Stanovno, 292 Runeč, 291 Žvab, 290 Lahonci, 289 Pršetinci, 288 Koračice, 287 Ključarovci pri Ormožu, 286 Senik pri Tomažu, 285 Bratonečice, 284 Mala vas, 283 Tomaž, 282 Savci, 281 Rakovci, 280 Rucmanci, 279 Trnovci, 322 Vičanci, 321 Šardinje, 320 Lešnica pri Ormožu, 319 Litmerk, 318 Hardek, 317 Pavlovci, 316 Libanja, 338 Središče, 337 Grabe pri Središču, 336 Obrež, 335 Loperšice, 334 Frankovci, 333 Pušenci, 332 Ormož, 331 Velika Nedelja, 324 Sodinci, 326 Bresnica, 327 Podgorci, 328 Osluševci, 325 Strjanci, 749 Stražgonjca, 345 Trnovska vas, 347 Bišečki Vrh, 346 Biš, 372 Spodnji Velovlek, 371 Zgornji Velovlek, 370 Janežovski Vrh, 369 Janežovci, 368 Drstelja, 367 Grajenščak, 366 Krčevina pri Vurbergu, 365 Jiršovci, 380 Prerad, 379 Polenci, 378 Bratislavci, 377 Polenšak, 376 Hlaponci, 375 Rotman, 374 Kukava, 373 Mostje, 396 Skorba, 395 Hajdoše, 394 Gerečja vas, 393 Slovenja vas, 392 Krčevina pri Ptuju, 391 Grajena, 390 Mestni Vrh, 389 Nova vas pri Ptuju, 413 Muretinci, 412 Mala vas, 411 Gajevci, 410 Formin, 409 Zamušani, 408 Gorišnica, 407 Moškanjci, 406 Zagojiči, 429 Dragonja vas, 428 Mihovce, 427 Pleterje, 426 Župečja vas, 425 Lovrenc na Dravskem polju, 424 Apače, 423 Trnovec, 422 Sela, 445 Zgornja Pristava, 444 Bolečka vas, 443 Janški Vrh, 442 Skrblje, 441 Stogovci, 440 Doklece, 439 Ptujska Gora, 438 Lešje, 506 Žetale, 505 Čermožiše, 504 Nadole, 503 Kupčinji Vrh, 502 Stoperce, 501 Sveča, 500 Bolfenk, 499 Sitež, 498 Kočice, 497 Dobrina, 496 Strajna, 495 Kozminci, 494 Stanošina, 493 Sedlašek, 492 Gruškovje, 491 Ložina, 490 Velika Varnica, 489 Mala Varnica, 488 Trdobojci, 487 Zgornji Leskovec, 486 Belavšek, 485 Skorišnjak, 484 Gradišče, 483 Veliki Okič, 482 Mali Okič, 481 Slatina, 480 Pohorje, 479 Pristava, 478 Paradiž, 477 Medribnik, 476 Meje, 475 Gruškovec, 474 Cirkulane, 473 Brezovec, 472 Gorenjski Vrh, 471 Pestike, 470 Korenjak, 469 Turški Vrh, 468 Drenovec, 467 Goričak, 466 Zavrč, 465 Hrastovec, 464 Belski Vrh, 463 Veliki Vrh, 462 Dolane, 461 Gradišča, 460 Dravci, 459 Repišče, 458 Spodnji Leskovec, 457 Podlehnik, 456 Dežno, 455 Zakl, 454 Jablovec, 453 Rodni Vrh, 452 Dolena, 451 Gorca, 450 Majski Vrh, 449 Ljubstava, 448 Vareja, 447 Dravinjski Vrh, 446 Jurovci, 437 Podlože, 436 Sestrže, 435 Šikole, 434 Pongrce, 433 Zgornje Jablane, 432 Spodnje Jablane, 431 Starošince, 430 Cirkovce, 421 Lancova vas, 420 Pobrežje, 419 Šturmovci, 418 Zabovci, 417 Markovci, 416 Nova vas pri Markovcih, 415 Bukovci, 414 Stojnci, 405 Sobetinci, 404 Prvenci, 403 Borovci, 402 Spuhlja, 401 Brstje, 400 Ptuj, 399 Draženci, 397 Hajdina, 388 Rogoznica, 387 Kicar, 386 Pacinje, 385 Podvinci, 384 Dornava, 383 Mezgovci, 382 Slomi, 381 Tibolci, 356 Sakušak, 355 Senčak, 354 Zagorci, 353 Grlinci, 352 Desenci, 351 Svetinci, 350 Ločič, 349 Ločki Vrh, 364 Vintarovci, 363 Destrnik, 362 Dolič, 361 Levanjci, 360 Gradiščak, 359 Dragovič, 358 Juršinci, 357 Bodkovci, 348 Trnovski Vrh, 344 Drbetinci, 340 Slavšina, 341 Rjavci, 343 Vitomarci, 342 Hvaletinci in 339 Novinci.
15. člen
Območje Območne geodetske uprave Sevnica obsega naslednje katastrske občine: 1252 Križe, 1267 Blatno, 1266 Curnovec, 1265 Volčje, 1264 Arnovo selo, 1263 Oklukova Gora, 1262 Zgornja Pohanca, 1261 Sromlje, 1260 Silovec, 1291 Podvinje, 1290 Kapele, 1289 Rakovec, 1288 Jereslavec, 1287 Vrhje, 1286 Slogonsko, 1285 Sela, 1284 Bukošek, 1299 Zakot, 1298 Trnje, 1297 Mostec, 1296 Mihalovec, 1295 Loče, 1294 Rigonce, 1293 Veliki Obrež, 1292 Gabrje, 1283 Črnc, 1282 Brezina, 1281 Šentlenart, 1280 Zgornji Obrež, 1279 Artiče, 1278 Dečno selo, 1277 Mali Vrh, 1276 Globoko, 1275 Piršenbreg, 1274 Bojsno, 1273 Župelevec, 1272 Stara vas, 1271 Vitna vas, 1270 Brezje, 1269 Pišece, 1268 Dednja vas, 1307 Cerina, 1306 Čatež, 1305 Globočice, 1304 Stojanski Vrh, 1303 Bušeča vas, 1302 Cerklje, 1301 Krška vas, 1300 Brežice, 2673 Spodnja Pohanca, 1310 Nova vas, 1309 Koritno, 1308 Velika Dolina, 1255 Drenovec, 1256 Brezovica, 1257 Bizeljsko, 1259 Pavlova vas, 1258 Podgorje, 1254 Bukovje, 1253 Orešje, 1311 Kostanjek, 1315 Videm, 1317 Stari Grad, 1319 Pesje, 1321 Leskovec, 1323 Veliki Trn, 1322 Krško, 1332 Podbočje, 1331 Kostanjevica, 1330 Veliko Mraševo, 1329 Veliki Podlog, 1328 Smednik, 1327 Površje, 1326 Raka, 1325 Senuše, 1356 Stolovnik, 1355 Anže, 1354 Gorica, 1353 Raztez, 1352 Lokve, 1351 Armeško, 1350 Senovo, 1349 Dovško, 1360 Rožno, 1359 Presladol, 1358 Dolnji Leskovec, 1357 Brestanica, 1348 Brezje, 1347 Kališovec, 1346 Gornji Leskovec, 1345 Šedem, 1344 Mali Kamen, 1343 Veliki Kamen, 1342 Veliki Dol, 1341 Koprivnica, 1340 Mrčna sela, 1339 Reštanj, 1338 Dobrova, 1337 Stranje, 1336 Orehovec, 1335 Oštrc, 1334 Črneča vas, 1333 Planina, 1324 Ravne, 1320 Drnovo, 1318 Dolenja vas, 1316 Stara vas, 1314 Sremič, 1312 Pleterje, 1313 Anovec, 1361 Podgorje, 1376 Kladje, 1375 Selce, 1374 Krajna Brda, 1373 Žigrski Vrh, 1372 Žurkov Dol, 1371 Metni Vrh, 1370 Podvrh, 1369 Trnovec, 2662 Malkovec, 1397 Tržišče, 1396 Krsinji Vrh, 1395 Telče, 1394 Bučka, 1393 Studenec, 1392 Hubajnica, 1391 Log, 1390 Vrh, 1389 Goveji Dol, 1388 Pijavice, 1387 Cirnik, 1386 Kal, 1385 Podboršt, 1384 Šentjanž, 1383 Cerovec, 1382 Kompolje, 1381 Boštanj, 1380 Šmarje, 1379 Sevnica, 1378 Brezovo, 1377 Blanca, 1364 Loka pri Zidanem mostu, 1365 Breg, 1366 Ledina, 1368 Poklek, 1367 Zabukovje, 1363 Radež in 1362 Okroglice.
16. člen
Območje Območne geodetske uprave Slovenj Gradec obsega naslednje katastrske občine: 869 Belšak, 885 Poljana, 884 Farna vas, 883 Dobja vas, 882 Ravne, 880 Brdinje, 879 Koroški Selovec, 878 Tolsti Vrh, 877 Stražišče, 901 Plat, 900 Žerjav, 899 Uršlja Gora II, 898 Uršlja Gora I, 897 Podgora, 896 Kotlje, 895 Preški Vrh, 894 Navrški Vrh, 908 Javorje, 907 Ludranski Vrh, 906 Črna, 905 Bistra, 904 Koprivna, 903 Topla, 902 Podpeca, 893 Zagrad, 892 Leše, 891 Prevalje, 890 Meža onkraj, 889 Mežica, 888 Meža takraj, 887 Lom, 886 Lokovica, 872 Zelen Breg, 873 Suhi Vrh, 874 Šentanel, 876 Breznica, 875 Dolga Brda, 871 Strojna, 870 Jamnica, 786 Mlake, 816 Planina, 815 Primož na Pohorju, 814 Šentvid, 813 Vuzenica, 812 Šentjanž nad Dravčami, 811 Dravče, 810 Spodnja Gortina, 809 Zgornja Gortina, 832 Goriški Vrh, 831 Vič, 830 Grad, 829 Dravograd, 828 Črneče, 827 Črneška Gora, 826 Libeliška Gora, 825 Libeliče, 2646 Srednji Dolič, 2645 Paka II, 848 Sele, 847 Vrhe, 846 Gradišče, 845 Pameče, 844 Šentjanž pri Dravogradu, 843 Selovec, 842 Dobrova, 841 Otiški Vrh II, 864 Mislinja, 863 Šentilj pod Turjakom, 862 Brda, 861 Dobrava, 860 Šmiklavž, 859 Vodriž, 858 Graška Gora, 857 Veluna, 868 Kozjak, 867 Završe, 866 Šentvid nad Valdekom, 865 Gornji Dolič, 856 Spodnji Razbor, 855 Zgornji Razbor, 854 Podgorje, 853 Šmartno pri Slovenj Gradcu, 852 Golavabuka, 851 Legen, 850 Slovenj Gradec, 849 Stari trg, 840 Otiški Vrh I, 839 Danijel pri Trbonjah, 838 Trbonje, 837 Vrata, 836 Kozji Vrh, 835 Velka, 834 Duh na Ojstrici, 833 Ojstrica, 824 Hudi Kot, 823 Ribnica na Pohorju, 822 Lehen, 821 Rdeči Breg II, 820 Podvelka, 819 Janževski Vrh, 818 Orlica, 817 Vuhred, 800 Javnik, 799 Ožbalt, 798 Zgornji Vurmat, 797 Spodnja Kapla, 796 Zgornja Kapla, 795 Brezni Vrh, 794 Remšnik, 793 Vas, 808 Zgornja Muta, 807 Spodnja Muta, 806 Zgornja Vižinga, 805 Dobrava, 804 Radlje ob Dravi, 803 Spodnja Vižinga, 802 Kozji Vrh, 801 Brezno, 788 Branik, 789 Podlipje, 790 Brezovec, 792 Radelca, 791 Suhi Vrh in 787 Pernice.
17. člen
Območje Območne geodetske uprave Velenje obsega naslednje katastrske občine: 934 Zgornje Pobrežje, 922 Poljane, 921 Rečica ob Savinji, 920 Mozirje, 919 Brezje, 918 Ljubija, 917 Lepa Njiva, 916 Šmihel, 915 Radegunda, 914 Ter, 913 Primož pri Ljubnem, 912 Konjski Vrh, 911 Raduha, 910 Solčava, 909 Logarska dolina, 933 Homec, 932 Šentjanž, 931 Radmirje, 930 Florjan pri Gornjem Gradu, 929 Lenart pri Gornjem Gradu, 928 Podvolovljek, 927 Podveža, 926 Luče, 925 Krnica, 924 Savina, 923 Ljubno, 935 Spodnja Rečica, 936 Prihova, 937 Loke, 938 Kokarje, 939 Pusto Polje, 940 Šmartno ob Dreti, 941 Bočna, 942 Gornji Grad, 943 Šmiklavž, 944 Tirosek, 945 Bele Vode, 946 Šentvid pri Zavodnjah, 947 Zavodnje, 948 Topolšica, 949 Ravne, 965 Laze, 964 Velenje, 963 Lokovica, 962 Gorenje, 961 Skorno pri Šoštanju, 960 Florjan pri Šoštanju, 959 Šoštanj, 958 Gaberke, 2669 Paški Kozjak, 973 Rečica ob Paki, 972 Šmartno ob Paki, 971 Paška vas, 970 Gavce, 969 Veliki Vrh, 968 Podkraj, 967 Kavče, 966 Ložnica, 957 Škale, 955 Bevče, 950 Plešivec, 951 Hrastovec, 952 Cirkovce, 953 Paka, 954 Lipje, 974 Prelska, 975 Vinska Gora, 976 Črnova, 977 Železno, 978 Studence, 979 Ponikva, 980 Andraž, 981 Dobrič, 982 Podvin, 983 Male Braslovče, 984 Letuš, 985 Dobrovlje, 986 Podvrh, 987 Braslovče, 988 Spodnje Gorče, 989 Šmatevž, 990 Trnava, 991 Orla vas, 992 Polzela, 993 Založe, 994 Zalog, 995 Šempeter v Savinjski dolini, 996 Žalec, 997 Gotovlje, 998 Velika Pirešica, 999 Gorica, 1000 Levec, 1001 Petrovče, 1002 Kasaze, 1003 Zabukovica, 1004 Gornja vas, 1005 Prebold, 1006 Latkova vas, 1007 Grajska vas, 1008 Gomilsko, 1009 Ojstriška vas, 1010 Prekopa, 1011 Tešova, 1012 Vransko, 1013 Jeronim, 1014 Ločica, 1015 Zaplanina, 1016 Črni Vrh, 1017 Miklavž, 1018 Marija Reka, 1019 Matke, 1020 Pongrac in 1021 Liboje.
18. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-01/2000-1
Ljubljana, dne 25. maja 2000.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti