Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2000 z dne 6. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2000 z dne 6. 6. 2000

Kazalo

2362. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kranjska Gora, stran 6784.

Na podlagi drugega odstavka 39. člena in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter na podlagi 17. člena statuta Občine Kranjska Gora (Uradni vestnik Gorenjske, št. 4/95) je Občinski svet občine Kranjska Gora na 19. seji dne 22. maja 2000 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kranjska Gora
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo druge spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za območje občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 58/98 in 61/99), ki jih je izdelal URBI d.o.o., Oblikovanje prostora, Ljubljana.
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na urejanje smučišča in žičnice Dolenčev rut v Kranjski Gori v območju urejanja KG R3 in na spreminjanje namembnosti počitniških stavb in stanovanj.
Spremembe in dopolnitve so prikazane tudi grafično v merilu 1:5000.
2. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev vsebujejo:
– besedilo odloka,
– grafični prikaz, ki je sestavni del predpisa in določa razmejitve ter merila in pogoje za posege v prostor v merilu 1:5000 (en list),
– povzetek prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana,
– obrazložitev in utemeljitev pogojev za posege v prostor ter
– soglasja pristojnih organov in organizacij.
II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA
3. člen
Spremeni in dopolni se 10. člen, tako da se:
– v točki (2) doda nov drugi stavek: Na površinah razpršene gradnje (z) so dopustne tudi novogradnje objektov,
– v točki (5) se črta druga alinea.
Spremeni in dopolni se 62. člen, tako da se:
– v sedmi alinei za besedilom”odstranitev objektov” doda še besedilo ”in naprav”,
– doda nova (3) točka z besedilom: strehe spodnjih in zgornjih postaj žičnic so lahko drugačne od predpisanih streh (19. člen), kadar je naprava (postaja) tipska in v celoti industrijsko oblikovana. Vsi potrebni prostori postaje morajo biti združeni in povezani v en enotno oblikovan objekt.
Spremeni in dopolni se 84. člen, tako da se v točki (1) doda nova tretja alinea z besedilom: spremembe namembnosti obstoječih sekundarnih bivališč niso dopustne.
III. KONČNE DOLOČBE
4. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Kranjska Gora so občanom, organizacijam in skupnostim stalno na vpogled pri upravnem organu Občine Kranjska Gora, pristojnem za urejanje prostora, pri krajevnih skupnostih Rateče in Dovje Mojstrana in na Upravni enoti Jesenice.
5. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
6. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350/8-164/99-HO
Kranjska Gora, dne 23. maja 2000.
Župan
Občine Kranjska Gora
Jože Kotnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti