Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2000 z dne 6. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2000 z dne 6. 6. 2000

Kazalo

2337. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za proizvodnjo perboratov, stran 6702.

Na podlagi prvega odstavka 27. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99 – ZON, 22/00 – ZJS in 1/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za proizvodnjo perboratov
1. člen
Ta uredba določa mejne vrednosti parametrov tehnološke odpadne vode (v nadaljnjem besedilu: odpadna voda) iz objektov in naprav za proizvodnjo perboratov.
Za vprašanja emisije snovi v vode, ki niso urejene s to uredbo, se uporablja uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96).
2. člen
Določbe te uredbe veljajo za tehnološko odpadno vodo iz objektov in naprav za proizvodnjo perboratov, ki se odvaja v kanalizacijo ali neposredno v vode (v nadaljnjem besedilu: vir onesnaževanja).
3. člen
Za odpadno vodo iz vira onesnaževanja se ne šteje s perborati neonesnažena odpadna voda:
– hladilnih sistemov znotraj virov onesnaževanja razen hladilne vode, ki je uporabljena za hlajenje naprav v fazi kristalizacije perborata,
– naprav za pripravo vode znotraj vira onesnaževanja in
– padavinsko odpadno vodo, ki odteka iz prekritih površin na območju vira onesnaževanja.
Določbe te uredbe ne veljajo tudi za komunalno odpadno vodo, ki nastaja na območju vira onesnaževanja.
4. člen
Količina odpadne vode iz vira onesnaževanja, izmerjena v 24 urah, ne sme presegati 50 m3/t produkta.
5. člen
Mejne vrednosti parametrov odpadne vode in mejne vrednosti emisijskih faktorjev iz virov onesnaževanja za iztok v kanalizacijo in neposredno v vode, so določene v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
Emisijski faktor posameznega parametra je razmerje med količino tega parametra v odpadni vodi, ki se je z odpadno vodo odvedla v enem dnevu, in količino perborata, ki bi ga vir onesnaževanja proizvedel v enakem obdobju pri nazivni zmogljivosti proizvodnih naprav.
Emisijski faktor se izraža v kg posameznega parametra odpadne vode na tono proizvedenih perboratov.
6. člen
Ne glede na mejne vrednosti koncentracije bora in emisijskega faktorja za bor, pa letna količina bora, odvedena pri neposrednem odvajanju odpadne vode v vode, ne sme presegati mejne vrednosti letne količine, določene po enačbi:
MK = 31,5*(0,3*MVK1r*QV)
kjer je:
MK – mejna vrednost letne količine bora za odvajanje odpadne vode neposredno v vode, izražena v kg/leto,
MVK1r – mejna vrednost koncentracije bora za površinsko vodo prvega kakovostnega razreda, ki je za bor 0,3 mg/l in
QV – srednji nizki pretok vodotoka, izražen v l/s.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja.
8. člen
Upravljavci ali lastniki virov onesnaževanja morajo obstoječe vire onesnaževanja prilagoditi določbam te uredbe v štiriindvajsetih mesecih po uveljavitvi te uredbe.
9. člen
Če je za obstoječi vir onesnaževanja po tej uredbi odrejena priprava in izvedba sanacijskega programa, ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, ne glede na določbo prejšnjega člena, v soglasju k sanacijskemu programu določi tudi količino bora, ki se v času izvajanja programa letno lahko izpušča z odvajanjem odpadne vode v kanalizacijo ali neposredno v vode.
Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, določi količino bora iz prejšnjega odstavka na podlagi analize obremenitve okolja zaradi odvajanja odpadne vode, ki je sestavni del sanacijskega programa.
10. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-27/2000-1
Ljubljana, dne 1. junija 2000.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Podpredsednik
PRILOGA 1

Tabela 1: Mejne vrednosti parametrov odpadne vode in mejne
vrednosti emisijskih faktorjev iz objektov in naprav za
proizvodnjo perborata.

--------------------------------------------------------------------------------
Parameter odpadne vode     Izražen kot  Enota   Mejne     Mejne
                            vrednosti  vrednosti
                            za iztok   za iztok
                            v vode  v kanalizacijo
--------------------------------------------------------------------------------
I. SPLOŠNI PARAMETRI

1. Temperatura                stopinj C  30      35

2. pH                      pH   6,5-9    6,5-9,5

3. Neraztopljene snovi             mg/l    80     150

II. BIOLOŠKI PARAMETRI

6. Strupenost za vodne bolhe    S(D)           4      -

III. ANORGANSKI PARAMETRI

8. Bor *              B     kg/t     6      6

                  B     mg/l    500     500

34. Sulfat            SO(4)    mg/l    1.000    300

IV. ORGANSKI PARAMETRI

38. Kemijska potreba po
kisiku - KPK            O(2)    kg/t    1,2     1,2

38. Kemijska potreba po
kisiku - KPK            O(2)    mg/l    100

43. Adsorbljivi organski
halogeni* - AOX          Cl     mg/l    0,2     0,2
--------------------------------------------------------------------------------

Zaporedne številke parametrov odpadne vode in oznake * pri
posameznih parametrih, ki veljajo za nevarne snovi, so povzete iz
uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz
virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96).


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti