Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2000 z dne 6. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2000 z dne 6. 6. 2000

Kazalo

2348. Odlok o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto 2000, stran 6761.

Na podlagi 1., 10., 11. in 13. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in na podlagi 15. člena statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 49/99) je Občinski svet občine Bistrica ob Sotli na 10. redni seji dne 7. 4. 2000 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Bistrica ob Sotli za leto 2000
1. člen
S tem odlokom se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v Občini Bistrica ob Sotli v letu 2000.
2. člen
Proračun Občine Bistrica ob Sotli za leto 2000 se določa v naslednjih zneskih:
v SIT
A) Bilanca prihodkov in odhodkov:
I. Skupaj prihodki                  159,062.000
II. Skupaj odhodki                  159,062.000
III. Proračunski primanjkljaj (I.-II.)             0
B) Račun finančnih terjatev in naložb:
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev                      0
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev       0
VI. Prejeta minus dana posojila in sprememb
kapitalskih deležev (IV.-V.)                  0
C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje proračuna                  0
VIII. Odplačilo dolga                     0
IX. Neto zadolževanje (VII.-VIII.)               0
X. Povečanje (zmanjšanje) sredstev
na računih (III.+VI.-IX.)                   0
3. člen
V rezerve Občine Bistrica ob Sotli se izloči 1% skupno doseženih prihodkov in odhodkov.
4. člen
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtovani prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in drugi dohodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z občinskim premoženjem in načrtovani odhodki.
V račun finančnih terjatev in naložb se izkazujejo prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev ter danih posojil in povečanja kapitalskih deležev.
V računu financiranja se izkaže odplačevanje dolgov in zadolževanje občine.
5. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani vsi prihodki občin po virih in vrstah, odhodki pa po posameznih namenih.
Odhodki so v posebnem delu proračuna razporejeni po natančnejših namenih.
6. člen
Sredstva proračuna se zagotavljajo uporabnikom proračuna, ki so v posebnem delu proračuna določeni kot nosilci postavk (v nadaljnjem besedilu: uporabniki).
Uporabniki smejo uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki so določeni s proračunom. V imenu občine smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.
7. člen
Kot sredstva za delovanje se uporabnikom zagotavljajo:
– sredstva za plače,
– sredstva za izdatke zaposlenim,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za blago in storitve,
– sredstva za investicijske odhodke,
– sredstva za druge odhodke.
8. člen
Sredstva za dela uporabnikov se uporabnikom med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije, vendar v odvisnosti od zapadlosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna.
9. člen
Sredstva za plače se uporabnikom zagotavljajo mesečno glede na število zasedenih delovnih mest, koeficientov za določanje plač za posamezne skupine delovnih mest oziroma funkcij, osnove za obračun plač, ki jih določi Vlada Republike Slovenije, delovno dobo in uspešnost oziroma dodatno obremenjenost.
Kot sredstva za druge izdatke zaposlenim se dodeljujejo sredstva za prehrano med delom, prevoz na delo, regres za letni dopust, odpravnine, jubilejne nagrade, pridobitev šolske izobrazbe in druge namene po merilih, ki jih določi župan.
10. člen
Sredstva za materialne stroške, investicijske izdatke, druge odhodke in amortizacijo se določijo v okviru potreb in možnosti občinskega proračuna.
Koriščenje sredstev, ki v tem odloku niso opredeljena in ovrednotena po konkretnih nalogah, je možno koristiti le po predhodnem soglasju občinskega sveta.
11. člen
Če se med letom znatno spremeni delovno področje ali pristojnost uporabnika, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje uporabnika.
Če se med letom ustanovi nov uporabnik, se sredstva za njegovo delo zagotavljajo iz tekoče proračunske rezerve.
Če se uporabnik med letom ukine, se neporabljena sredstva za njegovo delovanje prenesejo v tekočo proračunsko rezervo, oziroma na uporabnika, ki prevzame naloge ukinjenega uporabnika.
Župan je dolžan izvajati proračun v vseh postavkah skladno s sprejetim proračunom. V primeru nujnih nalog, ki bi nastale tekom leta in v proračunu niso predvidene, mora o tem predhodno sklepati občinski svet.
12. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko za začasno kritje odhodkov:
1. uporabljajo sredstva rezerve občine,
2. najame posojilo največ do 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
O najetju kratkoročnih posojil iz 2. točke prejšnjega odstavka odloča občinski svet.
13. člen
Za izvrševanje proračuna je kot odredbodajalec odgovoren župan občine.
14. člen
Župan občine je pooblaščen, da odloča o:
– uporabi sredstev rezerv Občine Bistrica ob Sotli;
– uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo predvidenih dovolj sredstev;
– začasni vezavi tekočih likvidnostnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti;
– prometu s premičnim in nepremičnim premoženjem.
O porabi sredstev iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski svet.
15. člen
Občina se sme zadolževati z izdajo vrednostnih papirjev ali z najetjem posojil, ob pogojih in v skladu z določili zakona o financiranju občin.
16. člen
Občina se lahko zadolžuje le za investicije, ki jih potrdi občinski svet.
Pogodbe o zadolževanju sklepa župan na podlagi sprejetega proračuna in ob predhodnem soglasju ministrstva, pristojnega za finance. Soglasje je sestavni del pogodbe o zadolževanju.
17. člen
Občina se lahko zadolži le v obsegu, ki ne presega 10% zagotovljene porabe občine v letu pred letom zadolževanja, odplačilo glavnice in obresti pa v posameznem letu odplačila ne sme preseči 5% zagotovljene porabe.
Ne glede na prejšnji odstavek se občina lahko zadolži za financiranje stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo ter za odvajanje in čiščenje odplak v obsegu, ki presega 10% realiziranih prihodkov v letu pred zadolževanjem, če odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu ne preseže 3% realiziranih prihodkov.
18. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O soglasju iz prejšnjega odstavka odloča občinski svet.
19. člen
Občina sme dajati poroštva za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je, največ do 5% realiziranih prihodkov v letu, v katerem se daje poroštvo.
O dajanju poroštev iz prejšnjega odstavka odloča občinski svet.
20. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2000.
Št. 06202-10-0011/00
Bistrica ob Sotli, dne 7. aprila 2000.
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti