Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2000 z dne 6. 6. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2000 z dne 6. 6. 2000

Kazalo

2374. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec - za območje Občine Vransko, stran 6801.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), 34., 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) in 16. člena statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 24/99) je Občinski svet občine Vransko dne 21. 12. 1999 na 14. redni seji s sklepom št. 134 soglasno sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E S P R E M E M B I N D O P O L N I T E V P R O S T O R S K I H S E S T A V I N
dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec – za območje Občine Vransko
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet in cilj sprememb in dopolnitev planskih aktov)
S tem programom se podrobneje določijo vsebine in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje 1986–2000 (Uradni list RS, št. 21/90) in spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec (Uradni list RS, št. 34/92, 69/93, 7/94, 11/94, 20/94, 76/94, 13/96, 35/96, 43/96, 72/97, 7/98) (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov), subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov, način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti, roki za posamezne faze priprave prostorskih sestavin občinskih planskih aktov ter sredstva, potrebna za njihovo pripravo. Ta program določa še nosilca strokovnih aktivnosti priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov.
2. člen
(vsebina in obseg sprememb in dopolnitev planskih aktov)
Spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov se pripravijo v tekstualni in grafični obliki tako, da bodo pri tem ustrezno upoštevane zahteve:
– zakon o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89, v nadaljevanju: ZUPr),
– navodila o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85, v nadaljevanju: NPA).
– zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93).
Vsebina sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov se nanaša na opredelitev naslednjih posegov:
– uskladitev z republiškimi obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana RS (s področja infrastrukture, varstvo naravne in kulturne dediščine, deponije ...,
– spremembe mej ureditvenih območjih naselij ter mej stavbnih zemljišč za potrebe poselitve na podlagi posameznih pobud za gradnjo (Klance-Klokočovc, S del trga Vransko, Podgorica, Podrigl, Čeplje, Ločica, Prapreče itd.),
– razširitev ureditvenega območja Brode za obrtno trgovsko cono,
– opredelitev obrtno-trgovske cone ob priključku Čeplje,
– opredelitev območja športnega parka tehnične kulture in avtodroma Janez Puh- J. Puch,
– razširitev območja za šport in rekreacijo (S od bazena nameniti za pridobitno dejavnost),
– določitev območja AC z možnostjo izvoza na Ločici pri Vranskem,
– in druge utemeljene pripombe.
3. člen
Organizacija priprave sprememb in dopolnitev planskih aktov:
a) nosilec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv se določi z neposrednim naročilom strokovni organizaciji iz 69. člena ZUNDPP,
b) kot koordinator postopka priprave in sprejemanja planskih aktov se določi župan Občine Vransko oziroma občinska strokovna služba, pristojna za prostor.
II. SOGLASODAJALCI
4. člen
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov so:
1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
2. Ministrstvo za okolje in prostor za področje poselitve, varstva okolja, varstvo narave in varstvo naravne dediščine in vodnega gospodarstva,
3. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Celje,
4. Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,
5. Elektro Celje,
6. Eles Ljubljana,
7. Ministrstvo za promet in zveze,
8. VOC Celje,
9. Ministrstvo za obrambo,
10. Telekom Slovenije, PE Celje,
11. Geoplin d.o.o.,
12. Komunalno podjetje Žalec.
Organi in organizacije iz prejšnjega odstavka določijo pred začetkom sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov pogoje, ki jih mora pripravljalec sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov upoštevati pri njegovi pripravi. Od vrste posega (2. člen programa) je odvisno, kateri organi in organizacije z navedenega seznama bodo določili pogoje pri posameznem posegu.
Kolikor se v poteku priprave sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov ugotovi, da je potrebno pridobiti strokovne podlage oziroma predhodna mnenja in pogoje ter soglasja tudi drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobe v postopku oziroma, če se ugotovi, da katero od zgoraj naštetih soglasij ni potrebno, se le-ta opusti.
III. TERMINSKI PLAN
5. člen
Postopek priprave, sprejema in dopolnitev občinskih planskih aktov bo potekal po naslednjem terminskem planu:
– s pripravo strokovnih podlag za sprememb in dopolnitve občinskih planskih aktov se prične v januarju 2000,
– osnutek sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov se občinskem svetu v roku 3 mesecev po prejemu vseh strokovnih podlag in pogojev,
– občinski svet sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov v roku 15 dni po prejemu gradiva iz prejšnje alinee; sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS,
– javna razgrnitev se izvede na sedežu občine in traja 30 dni po dnevu objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee,
– javna razprava se izvede na sedežu Občine Vransko v času trajanja javne razgrnitve,
– občani, organi in organizacije, ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo svoje pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov,
– občinski svet zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve,
– občinski svet v roku 30 dni po sprejetju stališč do pripomb in predlogov iz prejšnje alinee naloži občinski strokovni službi, da poskrbi za pripravo usklajenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov oziroma dopolnitve in popravke tistih njegovih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi ter ga posreduje na Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje (v nadaljevanju: MOP), s predlogom za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije (v nadaljevanju: republiški prostorski plan).
Po sprejemu sklepa Vlade RS o usklajenosti dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev planskih aktov z obveznimi izhodišči republiškega prostorskega plana, posreduje župan usklajen predlog planskih aktov občinskemu svetu občine v obravnavo in sprejem.
Odlok se objavi v Uradnem listu RS.
IV. KONČNI DOLOČBI
6. člen
Sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev planskih aktov se pridobijo v proračunu Občine Vransko.
7. člen
Ta program začne veljati takoj, ko ga sprejme Občinski svet občine Vransko.
Št. 350-03/009-2000
Vransko, dne 21. decembra 1999.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti