Številka 67
Uradni list RS, št. 67/1997 z dne 30. 10. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/1997 z dne 30. 10. 1997, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3216. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Portugalski republiki

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3217. Uredba o plačah delavcev Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije v tujini pri opravljanju obveznosti, sprejetih v mednarodnih organizacijah

Odloki

3218. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o določitvi objektov in naprav ter drugih posegov v prostor, za katere daje lokacijsko dovoljenje in urejanje prostora pristojni republiški upravni organ 5278

Sklepi

3219. Sklep o uskladitvi preživnin

MINISTRSTVA

3220. Pravilnik o sestavi in delovanju razširjenih strokovnih kolegijev
3221. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o uporabi igralnih avtomatov zunaj igralnic

USTAVNO SODIŠČE

3222. Dopolnilna odločba o načinu izvršitve odločbe o ugotovitvi skladnosti drugega odstavka 145. člena zakona o izvrševanju kazenskih sankcij z ustavo
3223. Razveljavitev odločbe Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo in odločbe Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj
3224. Odločba o odpravi pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana Državnega sveta ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta Republike Slovenije, ki jih je sprejel Občinski svet občine Trebnje
3225. Spor o pristojnosti
3226. Odločba o razveljavitvi dela 87. člena zakona o volitvah v Državni zbor, o določitvi ugotavljanja izida glasovanja po pošti iz tujine ter o datumu morebitnega ponovnega glasovanja na volitvah predsednika republike v letu 1997

BANKA SLOVENIJE

3227. Sklep o spremembi sklepa o načinu izvrševanja plačilnih nalogov iz okvirnih posojil

SODNI SVET

3228. Sklep Sodnega sveta Republike Slovenije o ponovnem javnem pozivu sodnikov k vložitvi kandidatur za prosti mesti
3229. Sklep o imenovanju sodnic na sodniško mesto višje sodnice
3230. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice svetnika višjega sodišča

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3231. Pravila igre na srečo hitra srečka
3232. Sklep o določitvi vzorca pooblastila za glasovanje na skupščini delniške družbe
3233. Aneks, št. 2 h kolektivni pogodbi stanovanjske dejavnosti

OBČINE

Bled

3235. Program priprave ureditvenega načrta "Straža" (Bled)
3236. Program priprave ureditvenega načrta "Ribenska gora" (Bled)

Brežice

3237. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem redu in miru v Občini Brežice

Cankova

3238. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Cankova-Tišina

Črenšovci

3239. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje vasi Velika Polana za območje vasi Brezovica v Krajevni skupnosti Polana (Črenšovci)
3240. Poročilo volilne komisije Krajevne skupnosti Polana o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje vasi Velika Polana in za območje vasi Brezovica v Krajevni skupnosti Polana (Črenšovci)

Grosuplje

3241. Odlok o krajevni turistični taksi v Občini Grosuplje

Hrpelje-Kozina

3242. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole "Dragomirja Benčiča-Brkina" Hrpelje (Hrpelje-Kozina)

Krško

3243. Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega sveta občine Krško prešel na naslednjega kandidata z liste kandidatov Liberalna demokracija Slovenije

Laško

3244. Odlok o spremembah odloka o ureditvi prometa v starem mestnem jedru Laško - SMJ Laško
3245. Sklep o določitvi cene programov v javnem zavodu Vrtec Laško

Litija

3246. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija, d.o.o.

Ljubljana

3234. Splošni pogoji poslovanja Avtobusne postaje Ljubljana

Ljutomer

3247. Odlok o lokacijskem načrtu kanalizacije s čistilno napravo Križevci (Ljutomer)
3248. Odlok o pogojih za obvezno priključitev na javno kanalizacijsko omrežje v Občini Ljutomer
3249. Odlok o pogojih za obvezno priključitev na javno vodovodno omrežje v Občini Ljutomer
3250. Sklep o povišanju cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih Občine Ljutomer

Logatec

3251. Odlok o oskrbi prebivalstva z zemeljskim plinom v omrežju (Logatec)
3252. Odlok o varstvu vodnega vira "Kaptažna vrtina Grčarevec - G/97" (Logatec)

Mengeš

3253. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo samoprispevka na območju Občine Mengeš

Mislinja

3254. Odlok o plakatnih objektih, neprometnih znakih in o plakatiranju v Občini Mislinja

Novo mesto

3255. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Novo mesto za obodbje od leta 1986 do leta 1990...
3256. Program priprave lokacijskega načrta za sanacijo in razširitev odlagališča komunalnih odpadkov Leskovec (Novo mesto)
3257. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990...
3258. Program priprave ureditvenega načrta za poslovno stanovanjski kompleks v Gotni vasi (Novo mesto)

Podčetrtek

3259. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka v Krajevni skupnosti Pristava pri Mestinju (Podčetrtek)

Vojnik

3260. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Vojnik - cona 8 in 9

Zreče

3261. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Zreče
3262. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Gorenje (Zreče)
3263. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Stranice (Zreče)
3264. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Skomarje (Zreče)
3265. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Dobrovlje (Zreče)

Žiri

3266. Odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o določitvi praznika Občine Žiri in določitvi njenih simbolov

POPRAVKI

1. Popravek spremembe poročila o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih
2. Popravek ukaza o podelitvi odlikovanja častnega znaka svobode Republike Slovenije
3. Popravek sklepa o razpisu referenduma za ustanovitev Vaških skupnosti v Občini Vodice
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti