Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/1997 z dne 30. 10. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/1997 z dne 30. 10. 1997

Kazalo

3246. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija, d.o.o., stran 5307.

Na podlagi 25., 28., in 75. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 457. člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93), zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/93) in 15. ter 73. člena statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 41/95, 70/95 in 6/96) je Občinski svet občine Litija na 6. izredni seji dne 6. 10. 1997 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija, d.o.o.
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se usklajuje dejavnost, organiziranje in upravljanje Javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija, d.o.o., Litija (v nadaljevanju: podjetje), ki je vpisano v sodni register Okrožnega sodišča Ljubljana, Oddelek za gospodarsko sodstvo s sklepom Srg 94/151609, vložna številka 1/08333/00, s statutom Občine Litija in z odlokom o gospodarskih javnih službah v Občini Litija (Uradni list RS, št. 6/96).
2. člen
Edini ustanovitelj in lastnik podjetja je Občina Litija.
3. člen
Ta odlok predstavlja akt o statusnih, organizacijskih in upravljalskih spremembah podjetja in je osnova za izvedbo vpisa sprememb oziroma dopolnitev v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani (dejavnost, osnovni kapital, upravljanje).
II. FIRMA IN SEDEŽ
4. člen
Podjetje posluje s firmo: “Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o., Litija”.
Skrajšano ime firme podjetja je: KSP Litija, d.o.o.
Sedež podjetja je v Litiji, Ponoviška cesta 15.
5. člen
Podjetje ima pečat pravokotne oblike z naslednjo vsebino: Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o.
III. DEJAVNOST PODJETJA
6. člen
Podjetje opravlja dejavnosti javnih gospodarskih služb, določene z odlokom o gospodarskih javnih službah v Občini Litija kot osnovne dejavnosti.
Podjetje opravlja naslednje dejavnosti:
a) obvezne gospodarske javne službe:
1. oskrba s pitno vodo – na območju celotne občine,
2. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda – na območju celotne občine,
3. ravnanje s komunalnimi odpadki – na območju celotne občine,
4. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov – na območju celotne občine,
5. javna snaga in čiščenje javnih površin – na območju celotne občine,
6. urejanje javnih poti, površin za pešce in drugih javnih površin – na območju celotne občine,
7. letno vzdrževanje in varstvo lokalnih in drugih javnih cest – na območju celotne občine,
8. urejanje pokopališč, pokopališka in pogrebna dejavnost – na območju celotne občine,
9. odstranjevanje poginulih živali z javnih površin – na območju celotne občine.
7. člen
Podjetje opravlja tudi druge dejavnosti komunalnega in stanovanjskega značaja kot so:
1. prevoz blaga v cestnem prometu,
2. gradnja hidrogradbenih objektov (cevovodov, vodovodov, kanalizacij, vodohranov),
3. gradnja drugih objektov nizkogradnje – rekonstrukcije in popravila,
4. zaključna in obrtna dela v gradbeništvu,
5. vzdrževanje in gradnja prometnih objektov,
6. prodaja, montaža in servisiranje vodomerov,
7. prodaja: pogrebne opreme; smetnjakov – posod za komunalne odpadke; gospodinjskega in tehničnega plina, vodovodnega in kanalizacijskega materiala,
8. vodenje in izdelava katastra komunalnih objektov in naprav za lastne potrebe in potrebe občine,
9. določanje pogojev in dajanje soglasij za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave, ki so v upravljanju podjetja,
10. izvajanje investitorskih poslov,
11. izvajanje upravniških poslov po stanovanjskem zakonu; vzdrževanje stanovanj, stanovanjskih hiš in naprav,
12. ugotavljanje vrednosti stanovanj, stanovanjskih hiš in počitniških hiš,
13. kot neprofitna stanovanjska organizacija pridobiva, upravlja, oddaja najemna neprofitna stanovanja ter pridobiva in upravlja lastna stanovanja pod posebnimi pogoji, ki jih je predpisal minister za okolje in prostor (Uradni list RS, št. 64/93).
14. oskrba s toplotno energijo iz toplovodnih sistemov,
15. urejanje in upravljanje javnih parkirišč, tržnic, tržnih prostorov in živinskih sejmov,
16. plakatiranje in okraševanje naselij,
17. odvoz nepravilno parkiranih vozil, nevoznih in zapuščenih vozil,
18. upravljanje z javnimi objekti in površinami.
8. člen
Poleg poslov iz 6. in 7. člena tega odloka lahko podjetje opravlja še druge posle, ki so potrebni za njegov obstoj in opravljanje dejavnosti (pomožni posli) in tudi druga javna pooblastila in naloge, ki mu jih zaupa ustanovitelj ali druge pravne osebe.
9. člen
Po standardni klasifikaciji dejavnosti (uredba o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti – Uradni list RS, št. 34/94) se dejavnosti podjetja glasijo:
A/01.411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih površin;
E/40.30 Oskrba s paro in toplo vodo
E/41.00 Zbiranje, čiščenje in distribucija pitne vode;
O/90.00 Storitve javne higiene;
O/90.001 Zbiranje in odvoz odpadkov;
O/90.002 Dejavnosti deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdih odpadkov;
O/90.004 Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav;
O/90.005 Druge storitve javne higiene:
– pometanje in pranje ulic, cest in parkirišč,
– odstranjevanje snega in ledu s cest, posipanje soli ali peska,
F/45.21 Splošna gradbena dela:
– gradnja in vzdrževanje mestnih cevovodov,
– komunikacijske in energetske napeljave,
– pomožna komunalna dela;
F/45.23 Gradnja cest in športnih objektov:
– gradnja cest in drugih prometnih površin za cestni promet,
– gradnja stadionov, igrišč,
– popravila in vzdrževanje cest in drugih prometnih površin,
– barvanje in označevanje cestišč, parkirišč;
I/63.21 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu:
– dejavnosti povezane s kopenskim prevozom potnikov, živali in tovora,
– obratovanje cest, mostov, tunelov, parkirnih prostorov in garaž, kolesarnic,
– obratovanje javne razsvetljave,
O/93.04 Pogrebne storitve:
– pokop mrličev in podobne storitve, priprava mrtvih za pokop, priprava pogrebnih obredov, izposojanje opremljenih prostorov in mrliških vež, prodaja grobov in dajanje grobov v najem;
F/45.40 Zaključna gradbena dela;
F/45.34 Druge inštalacije pri gradnjah;
F/45.45 Druga zaključna gradbena dela;
K/70.10 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
K/70.32 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
K/74.40 Ekonomska propaganda:
– zasnova in izvedba zunanje propagande, z oglasnimi panoji, plakati, izložbami in drugimi razstavnimi prostori,
– distribucija propagandnega materiala,
– zagotavljanje oglaševalnega prostora;
K/74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
K/74.843 Druge poslovne dejavnosti;
Ustanovitelj lahko s sklepom izvzame posamezno dejavnost gospodarskih javnih služb iz podjetja in zagotovi drugo zakonsko obliko izvajanja javne službe na določenem območju občine.
IV. OSNOVNI KAPITAL PODJETJA
10. člen
Po bilanci stanja na dan 31. 12. 1993 znaša osnovni kapital podjetja 122,381.000 SIT.
Osnovni kapital zagotavlja s svojim vložkom Občina Litija in ga daje podjetju v enaki višini. Na podlagi izročenega osnovnega vložka obstaja en sam poslovni delež.
Objekti in naprave namenjeni opravljanju lokalnih gospodarskih služb, ki so na podlagi 76. člena zakona o gospodarskih javnih službah postali lastnina ustanovitelja, niso vključeni v osnovni kapital podjetja. Vrednost teh objektov in naprav znaša na dan 31. 12. 1993 196,487.000 SIT in jih je ustanovitelj izročil podjetju v upravljanje.
V. ORGANI PODJETJA
11. člen
O upravljanju podjetja odločajo: skupščina, nadzorni svet in direktor. Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet občine Litija. Vlogo skupščine opravlja ustanovitelj.
12. člen
Ustanovitelj odloča o vseh vprašanjih iz 439. člena zakona o gospodarskih družbah in o vprašanjih iz 26. člena zakona o gospodarskih javnih službah ter o drugih vprašanjih, določenih z zakonom in statutom podjetja.
Pristojnosti in obveznosti ustanovitelja so predvsem:
– določa posebne pogoje za opravljanje dejavnosti, ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, ki pomenijo izvajanje gospodarskih javnih služb,
– odloča o cenah, oziroma tarifah in taksah za uporabo javnih dobrin,
– sprejme statut in statusne spremembe podjetja,
– sprejema letne računovodske izkaze poslovanja podjetja,
– sprejema plan in finančni načrt podjetja,
– imenuje člane in predsednika nadzornega sveta,
– imenuje in razrešuje direktorja podjetja.
13. člen
Vodenje poslov podjetja nadzoruje nadzorni svet. Nadzorni svet šteje pet članov. Tri člane in predsednika imenuje ustanovitelj. Enega člana imenuje podjetje; ta član je predstavnik delavcev podjetja skladno z zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju. Nadzorni svet izmed članov izvoli namestnika predsednika.
Člani nadzornega sveta se imenujejo za štiri leta in so lahko ponovno imenovani.
Nadzorni svet:
– opravlja nadzor nad poslovanjem podjetja,
– v pritožbah delavcev in drugih odloča kot drugostopni organ podjetja,
– določa predloge cen iz pristojnosti ustanovitelja,
– pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo podjetja,
– spremlja rentabilnost podjetja, njena gospodarska gibanja in druge zadeve, ki se nanašajo na poslovanje podjetja,
– daje navodila in smernice za delo direktorja podjetja.
Nadzorni svet o ugotovitvah poroča ustanovitelju.
S statutom podjetja se podrobneje določijo pristojnosti nadzornega sveta in druga vprašanja, povezana z delovanjem nadzornega sveta.
14. člen
Poslovanje in delo podjetja vodi direktor.
Direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj javnega podjetja na podlagi javnega razpisa pod pogoji, na način in po postopku, določenim s statutom. S statutom se določijo tudi pravice, obveznosti in odgovornost direktorja.
Direktorja se imenuje za štiri leta, ista oseba pa je lahko po preteku mandata ponovno imenovana.
Spore v zvezi z imenovanjem in razrešitvijo direktorja rešuje sodišče, pristojno za upravne spore.
VI. FINANCIRANJE
15. člen
Viri za financiranje dejavnosti podjetja so:
– sredstva, ki jih za uporabo javnih dobrin in javnih storitev po tem odloku plačujejo uporabniki (cena storitev oziroma tarifa, taksa),
– viri, ki se zagotavljajo v okviru sistema financiranja javne porabe,
– krediti, dotacije ....
drugi viri, določeni z zakonom ali predpisom občine.
Druge dejavnosti podjetja se financirajo s cenami storitev po tržnih načelih.
VII. ODGOVORNOST PODJETJA
16. člen
Podjetje odgovarja za svoje obveznosti s svojim premoženjem, razen s premoženjem, ki predstavlja infrastrukturne objekte in opremo, naprave oziroma omrežje in je namenjeno opravljanju dejavnosti, ki se izvaja kot gospodarska javna služba.
Infrastrukturnih objektov in opreme, naprav oziroma omrežje, ki je potrebno za izvajanje gospodarske javne službe, ni dovoljeno prodati, zastaviti, oddati v dolgoročni najem ali kako drugače odtujiti, prav tako ni predmet stečajne niti likvidacijske mase.
VIII. AKTI PODJETJA
17. člen
Podjetje ima statut, v katerem se podrobneje uredi zlasti organiziranost in delovanje podjetja ter njegovih organov in druga vprašanja.
Nadzorni svet in direktor lahko v okviru svojih pristojnosti sprejmeta tudi druge akte.
IX. ZAGOTAVLJANJE POGOJEV ZA IZVAJANJE NEPROFITNE STANOVANJSKE DEJAVNOSTI
18. člen
Da bo podjetje kot neprofitna stanovanjska organizacija lahko operativno izvajalo politiko občinskega sveta za področje stanovanjskega gospodarstva, bo ustanovitelj:
– podjetju s posebno pogodbo prenesel v upravljanje svoja stanovanja in poslovne prostore; podjetje bo iz naslova najemnin upravljalo in vzdrževalo stanovanja in poslovne prostore in bo lahko tudi kandidiralo za ugodna kreditna sredstva za gradnjo neprofitnih stanovanj,
– zagotavljal podjetju komunalno opremljena zemljišča za gradnjo neprofitnih stanovanj.
Ustanovitelj si bo s tem zagotovil, da se del zgrajenih neprofitnih najemnih stanovanj nameni za reševanje upravičencev do socialnih stanovanj.
Najete kredite bo podjetje poravnavalo iz naslova najemnin in dotacij proračuna občine.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Ta odlok nadomešča odlok o ustanovitvi javnega podjetja (Uradni list RS, št. 19/90) in odlok o preoblikovanju in uskladitvi organiziranosti javnega podjetja Komunalno stanovanjskega podjetja Litija, p.o. (Uradni list RS, št. 71/94).
Za pripravo statuta podjetja in za izvedbo vpisa sprememb oziroma dopolnitev v sodnem registru pri Okrožnem sodišču v Ljubljani v skladu z določili tega odloka je zadolžen direktor podjetja.
20. člen
Občinski svet občine Litija sprejme statut podjetja v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka.
Do uskladitve splošnih aktov podjetja s tem odlokom in statutom podjetja se uporabljajo določbe sedaj veljavnih aktov podjetja, kolikor niso v nasprotju s tem odlokom.
21. člen
Dva meseca po uveljavitvi statuta podjetja KSP d.o.o., se objavi razpis za delovno mesto direktorja in imenuje nov nadzorni svet podjetja.
22. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-119/97
Litija, dne 6. oktobra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Litija
Franci Rokavec l. r.