Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/1997 z dne 30. 10. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/1997 z dne 30. 10. 1997

Kazalo

3255. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Novo mesto za obodbje od leta 1986 do leta 1990..., stran 5320.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS št. 13/95, 37/95, 8/96 in 68/96) in 17. člena statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 43/95) sta Občinska sveta mestne občine Novo mesto dne 2. 10. 1997 in Občine Šentjernej dne 29. 9. 1997 na svojih sejah sprejela
P R O G R A M P R I P R A V E S P R E M E M B I N D O P O L N I T E V
P R O S T O R S K I H S E S T A V I N
D O L G O R O Č N E G A P L A N A
Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Mestne občine Novo mesto in občine Šentjernej, dopolnjenega 1997 (programska zasnova za lokacijski načrt za sanacijo in razširitev odlagališča komunalnih odpadkov Leskovec)
1. člen
Predmet in cilj sprememb in dopolnitev
S tem programom se podrobneje določijo:
– vsebina in obseg strokovnih podlag, ki jih je potrebno pripraviti v postopku priprave in sprejemanja prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 15/90, 9/91, 12/91 in Uradni list RS št. 7/92, 23/92, 28/92, 35/92, 50/92, 1/93, 28/93, 32/93, 60/93, 69/93, 20/94, 50/94, 71/94, 78/94, 58/95, 11/96, 16/96 in 21/97), za območje Mestne občine Novo mesto in Občine Šentjernej – v nadaljevanju sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov,
– vsebina in obseg sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov oziroma prostorske sestavine, ki se spreminjajo in dopolnjujejo,
– subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov,
– način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti,
– določijo se roki za posamezne faze priprave prostorskih sestavin občinskih planskih aktov ter sredstva potrebna za njihovo pripravo,
– nosilca strokovnih aktivnosti priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov.
2. člen
Vsebina in obseg strokovnih podlag ter sprememb in dopolnitev
Spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov se nanašajo na širitev, dograditev in sanacijo odlagališča komunalnih odpadkov Leskovec ter se v vsebinskem smislu pripravijo v skladu z zakonom o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89), zakonom o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) in navodilom o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85).
V veljavnih prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto je odlagališče komunalnih odpadkov prikazano kot obvezno občinsko izhodišče, katerega kapacitete bodo zadostovale do leta 2000, nove površine pa bodo zagotovljene ob sedanji lokaciji za potrebe okoli 60.000 prebivalcev občin. Za odlagališče odpadkov je v prostorskih sestavinah planskih aktov občine predpisana izdelava prostorsko izvedbenega načrta.
Odlagališče komunalnih odpadkov Leskovec je opredeljeno kot infrastrukturni objekt oziroma komunalna deponija v obsegu, ki je bil leta 1977 opredeljen z lokacijsko dokumentacijo št. L-5/77, leta 1987 pa je bila izdelana lokacijska dokumentacija št. LD-5/77-87 za gradnjo objektov na deponiji.
Leta 1991 je Zavod za družbeno planiranje in urbanistično načrtovanje Novo mesto za investitorja JP Komunala Novo mesto izdelal lokacijsko dokumentacijo št. LD-613/91 za pridobivanje prekrivnega materiala za prekrivanje odpadkov na deponiji v Leskovcu.
Pred pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine se bo proučilo obstoječe strokovne podlage in se jih po potrebi dopolnilo v skladu s 7. členom navodila o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85).
Dopolnijo se sledeče sestavine občinskih planskih aktov:
A) Tekstualni del:
Srednjeročni družbeni plan Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjen v letih od leta 1990 do 1997 za območje Mestne občine Novo mesto in Občine Šentjernej v poglavjih:
4.12.4. Odstranjevanje komunalnih odpadkov
6.3.7.4. Odlagališča odpadkov
6.4. Načini urejanja prostora
6.6 Kartografski del in programske zasnove; doda se programska zasnova za lokacijski načrt za sanacijo in razširitev odlagališča komunalnih odpadkov Leskovec.
B) Kartografski del in kartografska dokumentacija k dolgoročnem in srednjeročnem planu Občine Novo mesto za območje Mestne občine Novo mesto in Občine Šentjernej:
1. kartografski del na kartah:
– zasnova kmetijstva, gozdarstva, rudnin in območij za poselitev,
– zasnova sanacij,
– zasnova načinov urejanja.
2. kartografska dokumentacija:
– list PKN 1:5000 NM-40.
Grafični prikaz sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov se pripravi s smiselnim upoštevanjem 39. člena navodila o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občine (Uradni list SRS, št. 20/85).
Programska zasnova se kot sestavina srednjeročnega družbenega plana občine pripravi v skladu z 38. in 39. členom v prejšnjem odstavku navedenega navodila.
3. člen
Organizacija priprave sprememb in dopolnitev
a) Izvajalec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv v zvezi s pripravo programske zasnove za LN za razširitev odlagališča komunalnih odpadkov v Leskovcu bo določen ob upoštevanju predlogov in zahtev investitorjev ter na podlagi zbiranja ponudb.
b) Kot koordinator postopka priprave in sprejemanja se določi:
– župan Mestne občine Novo mesto, oziroma občinska strokovna služba pristojna za prostor.
4. člen
Sodelujoči organi, organizacije in skupnosti
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov so:
– Mestna občina Novo mesto, Sekretariat za komunalne zadeve,
– Občina Šentjernej,
– KS Orehovica,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, izpostava Novo mesto,
– Krajevna skupnost Brusnice,
– JP Komunala Novo mesto,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto,
– JP Elektro, PE Elektro Novo mesto,
– Telekom Slovenije, PE Novo mesto,
– Ministrstvo za zdravstvo, zdravstveni inšpektorat RS, Enota Novo mesto,
Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Novo mesto,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za obrambo Novo mesto,
– Cestno podjetje Novo mesto,
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto.
Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja tudi drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobe v postopku.
Pred pričetkom priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine morajo organi in organizacije iz tega člena na zahtevo izdelovalca podati v zvezi s predvidenimi prostorskimi ureditvami usmeritve, zahteve in omejitve (pogoje), ki jih izdelovalec upošteva pri pripravi osnutka. Organi in organizacije morajo v skladu s 35. členom ZUNDPP podati svoje pogoje in soglasja v tridesetih dneh od zahteve. V fazi priprave predloga s soglasjem potrdijo upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev. Če v predpisanem roku ne podajo pogojev, se šteje, da jih nimajo.
5. člen
Terminski plan in postopek sprejemanja
S pripravo strokovnih podlag za spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov se prične po podpisu pogodbe z izdelovalcem.
– Osnutek sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov se dostavi Občinskim svetom mestne občine Novo mesto in Občine Šentjernej najkasneje v treh mesecih od podpisa pogodbe z izdelovalcem spremembe in dopolnitve planskih aktov občin.
– Občinska sveta mestne občine Novo mesto in Občine Šentjernej sprejmeta sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov; sklepa o javni razgrnitvi se objavita v Uradnem listu RS.
– Javna razgrnitev se izvede na sedežih Mestne občine Novo mesto, Občine Šentjernej in sedežih krajevnih skupnosti Brusnice ter Orehovica za 30 dni po dnevu objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee.
– Javni razpravi se izvedeta na sedežu krajevnih skupnosti Brusnice in Orehovica v času javne razgrnitve.
– Strokovna obravnava se izvede na sedežu Mestne občine Novo mesto v času javne razgrnitve.
– Občani, organi in organizacije, krajevna skupnost ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov.
– Občinska sveta mestne občine Novo mesto in Občine Šentjernej sprejmeta predlog stališč do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve.
– Po sprejetju predloga stališč do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve osnutka dokumenta na občinskih svetih občin, župana poskrbita za pripravo dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov ter ga kot predlog posredujta na Ministrstvo za okolje in prostor, Uradu RS za prostorsko planiranje s predlogom za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije.
– Župana Mestne občine Novo mesto in Občine Šentjernej posredujeta po sprejetju sklepa Vlade Republike Slovenije o usklajenosti sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov z obveznimi izhodišči republiškega prostorskega plana usklajeni predlog sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov občinskima svetoma v sprejem.
– Občinska sveta obeh občin sprejmeta dokument z odlokom.
6. člen
Sredstva
Za pripravo sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov zagotovi sredstva JP Komunala Novo mesto.
7.člen
Začetek veljavnosti
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnevom sprejetja na Občinskem svetu mestne občine Novo mesto in Občine Šentjernej.
Št. 352-01-24/97-12
Novo mesto, dne 2. oktobra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.
Št. 061-95/345
Novo mesto, dne 29. septembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Šentjernej
Alojz Simončič l. r.