Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/1997 z dne 30. 10. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/1997 z dne 30. 10. 1997

Kazalo

3235. Program priprave ureditvenega načrta "Straža" (Bled), stran 5298.

Na podlagi 34. in 35. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) in četrte alinee četrtega odstavka 20. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 22/95) je Občinski svet občine Bled na 23. seji dne 2. oktobra 1997 sprejel
P R O G R A M
priprave ureditvenega načrta “Straža”
I. PREDMET IN CILJ
1. člen
S tem programom se podrobneje določijo vsebina in obseg posebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih nalog, ki jih je potrebno pripraviti v postopku priprave in sprejemanja UN Straža, subjekti, ki sodelujejo pri pripravi UN Straža, način njihovega sodelovanja, oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti, določijo se roki za posamezne faze priprave UN Straža, ter sredstva, potrebna za njihovo pripravo. Ta program določa še nosilca strokovnih aktivnosti priprave UN Straža, ter prostorske sestavine, ki se spreminjajo oziroma dopolnjujejo.
II. VSEBINA IN OBSEG PROGRAMA PRIPRAVE IN SPREMEMB IN DOPOLNITEV PLANSKIH DOKUMENTOV
2. člen
Ureditveni načrt se v vsebinskem smislu pripravi tako, da bodo upoštevane sestavine tekstualnega in kartografskega dela izvlečka zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89, v nadaljevanju: ZUPr), navodila o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85, v nadaljevanju NPA), zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97, v nadaljevanju: ZUNDPP).
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na nova izhodišča, ki bodo pridobljena z analizo obravnavanega prostora.
1. Obseg priprave zajema:
– izdelavo in proučitev variant,
– izdelavo osnutka in predloga,
– uskladitev načinov urejanja v planskih dokumentih.
2. Predhodno pripravljene strokovne podlage:
– obstoječa planska dokumentacija,
– PUP za območje planske celote Bled (Uradni list RS, št. 23/91, 50/96).
3. Ureditveni načrt naj upošteva sledečo problematiko:
– dostopi in dovozi,
– ureditev sprehajalnih poti,
– ureditev trim steze,
– druge športne aktivnosti,
– definirajo naj se površine namenjene za smučarske proge,
– objekti na Straži in v območju urejanja, njihova namembnost,
– dostopi in dovozi do objektov,
– ureditev spomenika,
– možnosti gospodarjenja z gozdovi in pašniki,
– gospodarjenje z objekti glede na letni čas (žičnica).
III. ORGANIZACIJA PRIPRAVE PROGRAMA PRIPRAVE, SPREMEMB IN DOPOLNITEV
3. člen
a) Kot nosilec strokovnih aktivnosti priprave strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv se določi: izdelovalec bo izbran na podlagi javnega razpisa (Uradni list RS, št. 28/93 in 19/94).
b) Kot koordinator postopka priprave in sprejemanja se določi:
– župan Občine Bled oziroma pooblaščeni predstavnik: Irena Černigoj Rus,
– odbor za prostor in varstvo okolja pri občinskem svetu Občine Bled.
IV. ORGANI IN ORGANIZACIJE, KI SODELUJEJO PRI PRIPRAVI SPREMEMB IN DOPOLNITEV UN STRAŽA
4. člen
Organi in organizacije, ki morajo pred pričetkom priprave UN podati pogoje za njegovo pripravo:
1. Elektro Gorenjska p.o. Kranj, poslovna enota Žirovnica, Moste 2a, Žirovnica;
2. Komunala Radovljica, Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica;
3. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Kranj, Tomšičeva 44, Kranj;
4. Telekom Kranj, Mirka Vadnova 13, 64000 Kranj;
5. Cestno podjetje Kranj p.o., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj;
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Vodnogospodarski oddelek Kranj;
7. Zavod za gozdove RS, izpostava Bled;
8. Zavod za kmetijstvo RS, kmetijsko svetovalna služba.
Organi in organizacije, ki morajo v skladu z zakonskimi pooblastili podati soglasje k predlogu UN:
1. Elektro Gorenjska p.o. Kranj, poslovna enota Žirovnica, Moste 2a, Žirovnica;
2. Komunala Radovljica, Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica:
3. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Kranj, Tomšičeva 44, Kranj;
4. Telekom Kranj, Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj;
5. Cestno podjetje Kranj p.o., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj;
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Vodnogospodarski oddelek Kranj;
7. Zavod za gozdove RS, izpostava Bled;
8. Zavod za kmetijstvo RS, kmetijsko svetovalna služba.
Organi in organizacije, ki podajo mnenja k predlogu ureditvenega načrta:
1. KS Bled,
2. lastniki
op. izvajalec UN naj za predvidene dejavnosti uskladi želje z lastniki zemljišč.
Organi in organizacije določijo pred pričetkom priprave UN pogoje, ki jih mora pripravljalec upoštevati pri pripravi.
V. TERMINSKI PLAN
5. člen
Glej grafični prikaz terminskega plana, ki je sestavni del tega programa.
VI. SREDSTVA
6. člen
Za pripravo UN Straža predvidevamo naslednja sredstva: za pripravo strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv: 2,000.000 SIT.
Bled, dne 2. oktobra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Bled
Franc Pelko l. r.