Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/1997 z dne 30. 10. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/1997 z dne 30. 10. 1997

Kazalo

3221. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o uporabi igralnih avtomatov zunaj igralnic, stran 5280.

Na podlagi 96. člena zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o uporabi igralnih avtomatov zunaj igralnic
1. člen
V 1. členu pravilnika o uporabi igralnih avtomatov zunaj igralnic (Uradni list RS, št. 53/96, 40/97 in 62/97 – odločba US) se črta besedilo “in stave”.
2. člen
V 7. členu se spremeni tretji odstavek tako, da glasi:
“Programska plošča mora biti programirana tako, da onemogoča igranje pri katerem bi bil presežen znesek iz 20. člena tega pravilnika.”
3. člen
9. člen se spremeni tako, da glasi:
“Nadzor nad prirejanjem posebnih iger na srečo v skladu z zakonom, ki ureja sistem prirejanja iger na srečo in izvajanjem določb tega pravilnika opravlja Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo.
Nadzor nad prirejanjem posebnih iger na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic opravlja davčni organ v skladu z zakonom, ki ureja sistem prirejanja iger na srečo.
Nadzor skladnosti igralnih avtomatov z veljavnimi predpisi in vgradnjo elektronske kontrolne naprave v igralne avtomate opravlja Urad Republike Slovenije za standardizacijo in meroslovje.”
Vgradnja elektronske kontrolne naprave se opravi na stroške prireditelja.
4. člen
18. člen se spremeni tako, da glasi:
“V prostorih iz 16. člena tega pravilnika ima prireditelj lahko nameščene najmanj en in največ tri igralne avtomate.”
5. člen
20. člen se nadomesti z novim, ki glasi:
“Vložek je znesek, ki ga igralec vplača za posamezno igro. Višina vložka ne sme presegati 100 SIT.
Ne glede na prejšnji odstavek prireditelj lahko poveča višino vložka, največ do 3.000 SIT, če izpolni naslednje pogoje:
– ima organiziran avdio video nadzor tako, da je zagotovljen popoln nadzor nad vsemi procesi prirejanja posebnih iger na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic;
– ima organizirano recepcijsko službo, tako da evidentira vsakega obiskovalca, ki vstopi v prostore z igralnimi avtomati;
– ima organiziran ustrezen nadzor nad obračunavanjem blagajne in trezorja, kot tudi obračunom igralnih avtomatov;
– vodi dnevno evidenco stanja in sprememb stanja gotovine in drugih plačilnih sredstev ter žetonov v blagajni in trezorju;
– v internih aktih ima vnaprej določen način izvajanja internega nadzora iger na srečo;
– ima zagotovljen ON-LINE sistem nadzora igralnih avtomatov.
Za povečanje višine vložka po prejšnjem odstavku mora prireditelj pridobiti predhodno soglasje o izpolnjevanju pogojev od Urada RS za nadzor prirejanja iger na srečo.”
6. člen
21. člen se črta.
7. člen
V prvem odstavku 22. člena se črta besedilo “in najvišja stava”.
V drugem odstavku se črta vejica in beseda “stave”.
8. člen
Za 29. členom se doda nova 29.b člen, ki glasi:
“Prireditelji, ki imajo ob uveljavitvi tega pravilnika nameščene več kot tri igralne avtomate in so za njih v mesecu oktobru 1997 plačali posebno takso, skladno z 98. členom zakona o igrah na srečo lahko prirejajo igre na teh avtomatih še naprej v nespremenjenem obsegu in istih poslovnih prostorih.”
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 471-16/95
Ljubljana, dne 23. oktobra 1997.
Minister za finance
Mitja Gaspari l. r.