Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/1997 z dne 30. 10. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/1997 z dne 30. 10. 1997

Kazalo

3259. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka v Krajevni skupnosti Pristava pri Mestinju (Podčetrtek), stran 5329.

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 35/85) in v skladu z zakonom o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94 do 57/96) ter zakonom o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 do 14/95) ter na podlagi določil statuta Krajevne skupnosti Pristava pri Mestinju je svet KS na seji dne 19. 9. 1997 sprejel
S K L E P
o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka v Krajevni skupnosti Pristava pri Mestinju
1. člen
Razpiše se referendum za uvedbo samoprispevka v denarju za območje KS Pristava pri Mestinju.
2. člen
Referendum bo v nedeljo, 23. 11. 1997 od 7. do 19. ure na običajnih glasovalnih mestih oziroma na glasovalnih mestih, ki jih bo določila volilna komisija v Krajevni skupnosti Pristava pri Mestinju.
3. člen
Sredstva, zbrana s samoprispevkom se bodo uporabljala za financiranje krajevne skupnosti v celoti – 100%. Uporabljala se bodo za izvajanje naslednjega programa:
– sofinanciranje pri asfaltiranju in razširitvi lokalnih cest, v višini 45%,
– sofinanciranje izgradnje pločnika za pešce, v višini 15%,
– sofinanciranje izgradnje večnamenskega prostora v Pristavi pri Mestinju v višini 10%,
– sofinanciranje razširitve pokopališča in dograditev mrliške vežice, v višini 5%,
– sofinanciranje izgradnje kanalizacije v KS, v višini 7,5%,
– vzdrževanje lokalnih cest, v višini 10%,
– izvajanje nalog po sklepu sveta KS v višini 7,5%.
4. člen
Vrednost programa krajevne skupnosti iz 3. člena tega sklepa znaša (ocena) 83,000.000 SIT. Višina sredstev, zbranih s samoprispevkom v petih letih, pa znaša 40,000.000 SIT ali 48% vrednosti celotnega programa krajevne skupnosti.
Preostala sredstva naj bi se zagotovila na podlagi razpisov državnih organov, proračuna Občine Podčetrtek, del sredstev pa bodo krajani prispevali v denarju in delu.
5. člen
Z referendumom se bodo krajani izrekli o uvedbi samoprispevka za obdobje petih let, in sicer od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2002.
6. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo krajani, ki so vpisani v splošni volilni imenik za KS in zaposleni krajani, ki še nimajo splošne volilne pravice in niso vpisani v splošni volilni imenik.
7. člen
Krajevni samoprispevek bodo plačevali krajani, ki imajo stalno bivališče na območju Krajevne skupnosti Pristava pri Mestinju v naslednji višini:
1. vsi zaposleni krajani po stopnji 2% od bruto osebnih dohodkov, nadomestil ter plačil po pogodbah o delu, zmanjšanih za davke in prispevke iz naslova teh prejemkov;
2. upokojenci po stopnji 1% od vseh pokojnin, ki so osnova za davek od osebnih prejemkov, zmanjšanih za davke in prispevke;
3. zavezanci, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost po stopnji 2% od bruto osnove za obračun prispevkov za socialno varnost;
4. zavezanci, katerim se davek odmerja od popoldanske obrti po stopnji 2% od davčne osnove – dobička, zmanjšane za odmerjene davke;
5. zavezanci, ki dosegajo dohodke za priložnostno opravljanje storitev po stopnji 2% od davčne osnove, zmanjšane za odmerjene davke;
6. lastniki zemljišč po stopnji 6% od katastrskega dohodka gozdnih in ne gozdnih površin;
7. 200 DEM letno v tolarski protivrednosti lastniki nepremičnin na območju KS Pristava pri Mestinju (stanovanjske hiše, počitniške hiše in vinske kleti, zgrajene iz različnih materialov, vinogradov in sadovnjakov in gozdov, ki nimajo stalnega prebivališča na območju KS Pristava pri Mestinju.
Krajani, ki imajo dohodek iz dveh ali več virov, navedenih v prejšnjem odstavku, plačujejo samoprispevek iz vsakega dohodka posebej.
8. člen
Samoprispevek se ne plačuje od prejemkov iz socialno-varstvene pomoči, od priznavalnin, od invalidnin in od drugih prejemkov po predpisih o vojaških invalidih in civilnih invalidih vojne od denarnega nadomestila za telesno okvaro, od dodatka za pomoč in postrežbo, od pokojnine, ki ne presega zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, od starostne pokojnine, priznane po starostnem zavarovanju kmetov, od štipendij učencev in študentov ter od nagrad, ki jih prejemajo študenti in učenci na proizvodnem delu oziroma na delovni praksi.
Samoprispevek se ne plačuje od osebnega dohodka delavcev in drugih občanov, ki ne presega zneska osebnega dohodka, ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavca, določenega z zakonom. Znesek obračunanega osebnega dohodka delavcev in drugih delovnih ljudi ne sme biti večji od razlike med priznano pokojnino in pokojnino, ki ne presega najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, oziroma med akontacijo osebnega dohodka, ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavca, določenega z zakonom.
9. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin. Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, Davčni urad Celje – izpostava Šmarje pri Jelšah. Zavezanci, ki so zaposleni v tujini ter lastniki vikendov, drugih gradbenih objektov, vinogradov in sadovnjakov plačujejo samoprispevek dvakrat letno za tekoče leto na osnovi poslane položnice.
Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti od samoprispevka v določenem roku, se obveznosti prisilno izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo prispevkov in davkov občanov.
10. člen
Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z glasovnico, na kateri je naslednje besedilo:
Krajevna skupnost Pristava pri Mestinju
Na referendumu dne 23. 11. 1997 za uvedbo samoprispevka v denarju za obdobje od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2002 za sofinanciranje programa krajevne skupnosti.
G L A S U J E M
                  “ZA”        žig       “PROTI”
Glasuje se tako, da se obkroži beseda za, če se glasovalec z uvedbo samoprispevka strinja oziroma obkroži besedo proti, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja.
11. člen
Sklep o uvedbi samoprispevka sprejme svet KS, če se bo glasovalcev, ki bodo glasovali, izjavila zanj na referendumu.
12. člen
Izid referenduma in sklep o uvedbi samoprispevka se objavita v Uradnem listu RS.
13. člen
Za zbiranje sredstev in izvajanje programa samoprispevka je odgovoren svet KS, ki bo o zbranih in porabljenih sredstvih po potrebi poročal zboru občanov.
14. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka kontrolira Agencija za plačilni promet.
15. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Pristava pri Mestinju, dne 14. oktobra 1997.
Predsednik
Sveta KS Pristava
Srečko Gobec l. r.