Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/1997 z dne 30. 10. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/1997 z dne 30. 10. 1997

Kazalo

3231. Pravila igre na srečo hitra srečka, stran 5292.

Na podlagi zakona o igrah na srečo, (Uradni list RS, št. 27/95) in statuta družbe Športne loterije in igre na srečo d. d. je nadzorni svet na seji dne 18. 2. 1997 sprejel
P R A V I L A
igre na srečo hitra srečka
1. člen
S temi pravili se ureja sistem prirejanja igre na srečo s trenutno znanim dobitkom imenovana “HITRA SREČKA” (v nadaljnjem besedilu: igra), ki jo prireja družba Športna loterija in igre na srečo d.d., Cigaletova 15, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: prireditelj).
2. člen
Prireditelj prireja igro z namenom pridobivanja sredstev za financiranje razvoja športa v Sloveniji.
Sredstva dosežena s plačilom koncesijskih dajatev, se razdelijo v skladu s 46. členom zakona o igrah na srečo.
Dobiček dosežen z igro se razdeli med članice Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenje športnih zvez in SZS v skladu s statutom delniške družbe.
3. člen
Ta pravila so obvezujoča za vse osebe, ki vstopajo v medsebojni odnos v igri: prireditelja, prodajalce, ki so pooblaščeni za prodajo srečk in izplačilo dobitkov, kupce srečk (v nadaljnjem besedilu: udeleženec) ter druge osebe, ki so kakorkoli povezane s prirejanjem igre.
Pravila prireditelj objavi v javnem glasilu in na vseh prodajnih mestih, kjer so srečke v prodaji.
4. člen
Udeleženec v igri je oseba oziroma imetnik veljavne srečke pod pogojem, da so izpolnjene vse določbe teh pravil.
Veljavna je tista srečka, ki ima natisnjene vse elemente, ki so navedeni v 6. členu teh pravil.
5. člen
Igro prireditelj prireja s prodajo določenega števila srečk. Srečke so tiskane v seriji 2,000.000 (dva milijona) in razdeljene v štiri segmente po 500.000 (petsto tisoč) srečk.
Cena srečke je 100 SIT.
Serija srečk vsebuje naslednje število posameznih vrst dobitkov:
--------------------------------------------------------------
Število          Vrednost           Skupna
dobitkov          dobitka          vrednost
--------------------------------------------------------------
8          1,000.000 SIT        8,000.000 SIT
20           100.000 SIT        2,000.000 SIT
200           20.000 SIT        4,000.000 SIT
400           10.000 SIT        4,000.000 SIT
12.000          1.000 SIT       12,000.000 SIT
20.000           500 SIT       10,000.000 SIT
200.000          200 SIT       40,000.000 SIT
200.000          100 SIT       20,000.000 SIT
Skupaj         432.628 SIT       100,000.000 SIT
--------------------------------------------------------------
Število in vrednosti dobitkov so enakomerno porazdeljene po vseh štirih segmentih v seriji.
6. člen
Vsaka srečka vsebuje naslednje elemente:
– cena srečke 100 SIT,
– prostor v katerem so odtisnjene številke tekmovalcev v razponu od 1 do 99 in vrednosti dobitkov. Prostor je prekrit s premazom na katerem je odtisnjen tekst “Tekmovalci”,
– prostor v katerem je odtisnjena kontrolna številka srečke in ena od številk od 1 do 99. Prostor je prekrit s premazom na katerem je odtisnjen tekst “Zmagovalec je ?”,
– navodila za igralce,
– tekoča številka srečke, številka serije in številka segmenta,
– napis na srečki “HITRA SREČKA”,
– znak prireditelja,
– tekst.
– Odstrani oba premaza na srečki. Srečka je dobitna, če je odkrita številka enega od tekmovalcev enaka odkriti številki zmagovalca. Pripada vam dobitek v znesku, ki je vpisan pod to številko.
Dobitke v vrednosti 100, 200, 500, 1000, 10.000 in 20.000 SIT izplačujejo prodajalci, ki so s terminali povezani s centralo.
Dobitke v vrednosti 100.000 in 1,000.000 izplačuje prireditelj na naslovu Športna loterija, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana,vsak delavnik od 8. do 12. ure.
– OCR številka in kodna oznaka srečke,
– število in vrednosti dobitkov.
7. člen
Srečke prodaja prireditelj na območju Republike Slovenije s prodajalci, ki so pooblaščeni za prodajo srečk. V prodaji sta istočasno dva segmenta srečk.
Srečke posameznega segmenta so v prodaji šest mesecev. Datum začetka in zaključka prodaje posameznega segmenta objavi prireditelj na enak način, kot so objavljena pravila igre.
Če srečke posameznega segmenta niso prodane v času, ki je določen za prodajo, prireditelj lahko podaljša čas prodaje do roka, ki mu ga določi pooblaščeni urad Ministrstva za finance Republike Slovenije.
8. člen
Če v roku določenem v 7. členu teh pravil niso prodane vse srečke posameznega segmenta, lahko prireditelj z dovoljenjem pooblaščenega urada Ministrstva za finance Republike Slovenije preneha s prodajo posameznega segmenta srečk. V tem primeru prodajalci vse neprodane srečke vrnejo prireditelju. Prireditelj neprodane srečke preda trezorski komisiji, ki jih popiše in shrani v trezor.
Prireditelj vse neprodane srečke hrani 120 dni od dneva popisa komisije, razen v primeru, ko je sprožen sodni spor za dosego pravice iz udeležbe v igri. Po poteku roka za hrambo se srečke komisijsko uničijo.
9. člen
Udeleženec izve za rezultat v igri, ko na srečki odstrani premaz s tekstom “Tekmovalci “ in premaz s tekstom “Zmagovalec je ?”. Če je odkrita številka enega od tekmovalcev enaka odkriti številki zmagovalca, udeležencu pripada dobitek v znesku, ki je vpisan pod to odkrito številko.
Če nobena od odkritih številk tekmovalcev ni enaka odkriti številki zmagovalca je srečka nedobitna.
10. člen
Udeleženec ni dolžan prevzeti srečke, če je premaz na srečki odstranjen oziroma poškodovan ali, da na srečki niso natisnjeni vsi elementi, ki so navedeni v 6. členu teh pravil. V tem primeru ima udeleženec pravico do vračila denarja v vrednosti srečke ali do zamenjave srečke.
11. člen
Dobitke v vrednosti 100, 200, 500, 1.000, 10.000 in 20.000 SIT izplačujejo prodajalci, ki so s terminali povezani s centralo. Dobitke v vrednosti 100.000 in 1,000.000 SIT izplačuje prireditelj na naslovu Športna loterija d.d, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, vsak delavnik od 8. do 12. ure.
V primeru, da je potrebno za posamezno vrsto dobitka plačati davek na dobitek od iger na srečo, je udeleženec dolžan osebi, ki izplačuje dobitke, pokazati osebno izkaznico ali drug ustrezen dokument.
Pri izplačilu ali nakazilu dobitka, za katerega se plača davek, se vrednost dobitka zmanjša za znesek višine davka na dobitek od iger na srečo.
12. člen
Za potek igre v skladu s pravili jamči prireditelj. Prireditelj jamči za izplačilo dobitkov s celotnim svojim premoženjem. Pred začetkom prodaje srečk posameznega segmenta, prireditelj denar za dobitke v posameznem segmentu nakaže na račun za izplačilo dobitkov pri PBS.
Prireditelj jamči za izplačilo dobitka udeležencu – prinesitelju srečke na kateri je vpisana dobitna številčna kombinacija in vrednost dobitka, da je številka srečke zabeležena v spisku dobitnih srečk pri prireditelju ter, da so na srečki vidni in nepoškodovani vsi elementi navedeni v 6. členu teh pravil.
13. člen
Dobitki posameznega segmenta so izplačljivi osem mesecev od dneva začetka prodaje srečk, oziroma dva meseca po zaključku prodaje posameznega segmenta srečk. Rok za izplačilo dobitkov se podaljša za toliko časa, za kolikor je podaljšan rok za prodajo v smislu tretjega odstavka 7. člena teh pravil.
Datum zaključka prodaje in datum roka za izplačilo dobitkov objavi prireditelj na enak način kot so bila objavljena pravila igre.
14. člen
Po končani prodaji posameznega segmenta tričlanska komisija za nadzor igre pregleda vsa poročila o prodaji srečk in izplačanih dobitkih. O pregledu vodi zapisnik, v katerega vpiše vse podatke o prodaji srečk in vrstah ter številu izplačanih dobitkov. Na podlagi komisijskega zapisnika prireditelj objavi poročilo o prodaji, ki vsebuje naslednje podatke:
– številka serije in segmenta,
– datum zaključka prodaje,
– število prodanih srečk v segmentu,
– vrednost sklada za dobitke in vrednost izplačanih dobitkov,
– datum zadnjega dneva za izplačilo dobitkov,
– druge podatke pomembne za igro.
Poročilo o prodaji prireditelj objavi na enak način kot so objavljena pravila igre.
15. člen
Zneski dobitkov, ki niso bili izplačani v roku za izplačilo dobitkov, prireditelj po zaključku igre prenese v sklad ene od iger, ki jih prireja.
16. člen
Za reševanje sporov, ki nastanejo zaradi udeležbe v igri, je pristojno sodišče v Ljubljani.
17. člen
Pred začetkom prodaje vsake nadaljnje serije oziroma vsakega nadaljnjega segmenta, si prireditelj pridobi ustrezno soglasje pooblaščenega urada Ministrstva za finance Republike Slovenije.
Na podlagi pridobljenega soglasja prireditelj v javnem glasilu in na vseh prodajnih mestih, kjer so srečke v prodaji objavi dodatek k pravilom igre, v katerem so navedeni naslednji podatki:
– številka serije in segmenta,
– cena srečke,
– plan dobitkov,
– datum začetka prodaje srečk posameznega segmenta,
– število srečk v seriji in segmentu.
18. člen
Ta pravila so predložena pooblaščenemu uradu Ministrstva za finance Republike Slovenije skupaj z navodilom za izvedbo igre. Pravila pričnejo veljati z dnem, ko bodo potrjena, uporabljajo pa se s začetkom prodaje prvega segmenta prve serije srečk.
Začetek prodaje 1. in 2. segmenta srečk “HITRA SREČKA” je 5. 11. 1997, zadnji dan prodaje pa je 5. 5. 1998.
Zadnji dan dobitkov je 5. 7. 1998.
Športna loterija d.d.
v.d. predsednik uprave
Janez Bukovnik l. r.
Predsednik
nadzornega sveta
Stanislav Valant l. r.