Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/1997 z dne 30. 10. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/1997 z dne 30. 10. 1997

Kazalo

3258. Program priprave ureditvenega načrta za poslovno stanovanjski kompleks v Gotni vasi (Novo mesto), stran 5327.

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 71/93 in 44/97) in 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 8/96 in 68/96) je Občinski svet mestne občine Novo mesto dne 2. 10. 1997 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
ureditvenega načrta za poslovno stanovanjski kompleks v Gotni vasi
1. člen
Izhodišča za pripravo ureditvenega načrta
V prostorskih sestavinah planskih aktov Mestne občine Novo mesto je del zemljišč, ki se bodo urejala z ureditvenim načrtom, v 2. območju kmetijskih zemljišč (degradirano območje opuščenega kamnoloma, kamor se neorganizirano odlaga odvečni in drug gradbeni material ter je potrebno sanacije), del pa je stavbno zemljišče (bivša betonarna in proizvodni obrat z manipulativnimi površinami podjetja Avtogalant).
Obravnavano območje se ureja s prostorsko ureditvenimi pogoji za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča, in sicer del je uvrščen v ureditveno območje “VI/R2”, del pa v “VI/D2”. Za vse nove posege je za obe UO predpisana izdelava prostorsko izvedbenega načrta.
Na tem območju je SGP Pionir leta 1979 zgradil betonarno, ki naj bi obratovala le začasno do leta 1982. Podjetje Pionir, kljub nasprotovanju krajanov obratovanja betonarne ni ustavilo vse do stečaja podjetja. Prostorsko ureditveni pogoji, ki veljajo za to območje ne dovoljujejo širitve betonarne na obstoječi lokaciji. JZ od objektov bivše betonarne je bil na podlagi lokacijske dokumentacije št. LDPO-82/93 in LDPO 154/96 zgrajen poslovni objekt v katerem se odvija proizvodna izpušnih cevi podjetja Avtogalant.
Območje je degradirano in nujno potrebno sanacije.
2. člen
Priprava ureditvenega načrta
1. Območje urejanja in obseg priprave ureditvenega načrta
V območje urejanja z ureditvenim načrtom bodo vključena zemljišča, ki služijo dejavnosti podjetja Avtogalant, opuščeni kamnolom ter zemljišča, kjer je obratovala betonarna. UN bo obravnaval območje v treh sklopih:
– sanacija opuščenega kamnoloma,
– ureditev in širitev proizvodnega obrata z potrebnimi manipulativnimi površinami v skladu s prostorskimi možnostmi,
– proučitev možnosti gradnje individualnih stanovanjskih hiš v SV delu območja v skladu s prostorskimi možnostmi ter ob upoštevanju vidno izpostavljene lege.
Ureditveni načrt se pripravi v vsebini, kot je predpisana z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) – v nadaljevanju: ZUNDPP in s podzakonskim navodilom o vsebini potrebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
2. Predhodno pripravljene strokovne podlage
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna planska in urbanistična dokumentacija, ki se jih mora upoštevati pri pripravi ureditvenega načrta so:
– prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine s spremembami in dopolnitvami (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 15/90, 9/91, 12/91 in Uradni list RS, št. 7/92, 23/92, 28/92, 35/92, 50/92, 1/93, 28/93, 32/93, 60/93, 60/93, 69/93, 20/94, 50/94, 71/94, 78/94, 58/95, 11/96, 16/96 in 21/97),
– lokacijska dokumentacija št. LDPO-82/93 in LDPO-154/96,
– podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah,
– podatki o naravnih lastnostih prostora,
– geološki podatki za območje opuščenega kamnoloma,
– drugi elementi obdelave (veljavne urbanistične rešitve sosednjih območij, prometne rešitve…),
– vse predhodne študije o vplivu dejavnosti na širšo okolico.
3. Posebne strokovne podlage za ureditveni načrt
V skladu z ZUNDPP in z podzakonskim navodilom o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) se za izdelavo osnutka UN pripravijo potrebne posebne strokovne podlage. V fazi izdelave posebnih strokovnih podlag se pripravijo tudi variantne rešitve pozidave v SV delu območja.
4. Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne pogoje in mnenja za pripravo osnutka ureditvenega načrta ter soglasja k dopolnjenemu osnutku ureditvenega načrta:
– Mestna občina Novo mesto, Sekretariat za komunalne zadeve,
– Mestna občina Novo mesto, Sekretariat za kmetijstvo in turizem,
– Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, izpostava Novo mesto,
– Krajevna skupnost Gotna vas,
– JP Komunala Novo mesto,
– JP Elektro PE Elektro Novo mesto,
– Telekom Slovenije, PE Novo mesto,
– Ministrstvo za zdravstvo, zdravstveni inšpektorat RS, enota Novo mesto,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Novo mesto,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava za obrambo Novo mesto.
Kolikor se v postopku priprave posebnih strokovnih podlag za ureditveni načrt ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja tudi drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobe v postopku.
Pred pričetkom priprave UN morajo organi in organizacije iz te točke na zahtevo izdelovalca UN podati v zvezi s predvidenimi prostorskimi ureditvami usmeritve, zahteve in omejitve (pogoje), ki jih izdelovalec upošteva pri pripravi posebnih strokovnih podlag oziroma pri pripravi osnutka UN. Organi in organizacije morajo v skladu s 35. členom ZUNDPP podati svoje pogoje in soglasja v 30 dneh od zahteve. V fazi priprave predloga UN s soglasjem potrdijo upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev. Če v predpisanem roku ne podajo pogojev, se šteje, da jih nimajo oziroma, da z rešitvami v UN soglašajo.
5. Vsebina ureditvenega načrta
Ureditveni načrt se pripravi kot smiselni izvleček sestavin iz 28., 29. in 31. člena ZUNDPP:
OSNUTEK
a) tekstualni del
– obrazložitev prostorskih pogojev za realizacijo planskih odločitev,
– opis območja urejanja in obodne meje,
– opis prostorskih rešitev po posameznih področjih,
– rešitve in pogoji v zvezi z infrastrukturnimi objekti in napravami,
– rešitve in pogoji v zvezi z varovanjem okolja,
– ukrepi za varovanje delovnega in bivalnega okolja,
– zasnova ureditve zelenih in prometnih površin,
– rešitve v zvezi z zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja in lastnikov zemljišč,
– etape izvajanja ureditvenega načrta.
– pogoji pristojnih organov in organizacij,
– osnutek odloka,
b) grafični del
– prikazi iz prostorskih sestavin občinskega dolgoročnega in srednjeročnega plana za obravnavano območje,
– topografska karta s prikazom območja urejanja z UN v širšem merilu 1:5000,
– katastrski načrt z mejo območja urejanja 1:1000,
– geodetski topografski načrt z mejo območja urejanja 1:500,
– ureditvena situacija območja 1:500,
– funkcionalne in oblikovalske rešitve objektov in naprav 1:500,
– ureditve po posameznih področjih (varovanje in urejanje naravne in kulturne deiščine, krajinske značilnosti, območja sanacij, plodna zemlja, vodnogospodarske ureditve, zelene površine…) 1:500,
– idejne rešitve komunalnih in energetskih ureditev in ureditev s področja prometa in zvez ter drugih objektov in naprav s področja gospodarjenja javnih služb, 1.500,
– idejne rešitve prestavitev, rušitev in prilagoditev obstoječih objektov in naprav 1.500,
– karakteristični prečni profili in normalni vzdolžni profil internih cest.
Predlog
Po sprejetju stališč do pripomb se v skladu s pripombami izdela predlog UN, ki mora vsebovati še vsa predpisana soglasja ter tehnične elemente za zakoličenje objektov in gradbenih parcel ter pogoje za določitev funkcionalnih zemljišč k objektom. Ustrezno tekstualnemu delu se dopolni tudi grafični del.
3. člen
Terminski plan in postopek izdelave ter sprejemanja UN
------------------------------------------------------------------
Posebne strokovne podlage    45 dni po podpisu pogodbe
 za UN             z izdelovalcem
------------------------------------------------------------------
Osnutek UN           60 dni po potrjeni varianti možne 
                pozidave in zunanje ureditve
------------------------------------------------------------------
Stališča do pripomb       15 dni po prejemu pripomb iz JR
------------------------------------------------------------------
Predlog UN           45 po sprejetju stališč do pripomb
------------------------------------------------------------------
Končno gradivo         15 dni po sprejetju UN na 
                občinskem svetu
------------------------------------------------------------------
Pred podpisom pogodbe z izdelovalcem dokumentov je potrebno razjasniti vse sporne zadeve v zvezi z lastništvom zemljišč in različnimi interesi glede njihove namembnosti v KS.
S pripravo posebnih strokovnih podlag za ureditveni načrt se prične po podpisu pogodbe z izdelovalcem.
Osnutek UN se izdela na podlagi posebnih strokovnih podlag in programske zasnove.
Ko občinska strokovna služba pristojna za prostor ugotovi, da osnutek UN vsebuje vse sestavine predpisane s programom priprave, predlaga županu, da se osnutek javno razgrne.
Župan Mestne občine Novo mesto sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka UN; sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS.
Javna razgrnitev se izvede na sedežih Mestne občine Novo mesto krajevne skupnosti Gotna vas za 30 dni od dneva objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee.
V času javne razgrnitve se organizira javna obravnava v KS Gotna vas.
Občani, organi in organizacije, krajevna skupnost ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka UN.
V času javne razgrnitve se osnutek UN posreduje v obravnavo občinskemu svetu MONM.
Po končani javni razgrnitvi župan Mestne občine Novo mesto zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve in zadolži pristojno službo za pripravo predloga.
Župan Mestne občine Novo mesto posreduje predlog UN s poročilom o pripombah iz javne razgrnitve občinskemu svetu v obravnavo in mu predlaga sprejem UN z odlokom.
Odlok se objavi v Uradnem listu RS.
4. člen
Organizacija priprave ureditvenega načrta
Naročnik ureditvenega načrta in investitor posega v prostor je:
Avtogalant, Novak Jože in Jožica, Ob potoku 10, Novo mesto.
Izdelovalec ureditvenega načrta se določi na predlog investitorja in v soglasju z občinsko službo pristojno za prostor.
Koordinator pri izdelavi naloge je Sekretariat za varstvo okolja in urejanje prostora – Zavod za družbeno planiranje in urbanistično načrtovanje MONM.
5. člen
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu mestne občine Novo mesto.
Št. 352-01-10/97-12
Novo mesto, dne 2. oktobra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.