Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/1997 z dne 30. 10. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/1997 z dne 30. 10. 1997

Kazalo

3256. Program priprave lokacijskega načrta za sanacijo in razširitev odlagališča komunalnih odpadkov Leskovec (Novo mesto), stran 5322.

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90 in 71/93), 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 8/96 in 68/96) in 17. člena statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 43/95) sta Občinska sveta mestne občine Novo mesto dne 2. 10. 1997 in Občine Šentjernej dne 29. 9. 1997 na sejah sprejela
P R O G R A M P R I P R A V E
L O K A C I J S K E G A N A Č R T A
za sanacijo in razširitev odlagališča komunalnih odpadkov Leskovec
1. člen
Izhodišča za pripravo lokacijskega načrta
Širitev odlagališča komunalnih odpadkov v Leskovcu je na obstoječi lokaciji predvidena že v prostorskih sestavinah dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 24/86, 15/90, 9/91, 12/91 in Uradni list RS, št. 7/92, 23/92, 28/92, 35/92, 50/92, 1/93, 28/93, 32/93, 60/93, 69/93, 20/94, 50/94, 71/94, 78/94, 58/95, 11/96, 16/96 in 21/97), za območje Mestne občine Novo mesto in Občine Šentjernej.
Ker se odlagališče komunalnih odpadkov v Leskovcu nezadržno polni in je na deponiji ob sedanji dinamiki odlaganja ter količini odpadkov prostora le-te za nekaj let, je potrebno obstoječe odlagališče razširiti ter ta to pripraviti lokacijski načrt.
Z deponijo, ki je bila predana v uporabo leta 1982, upravlja JP Komunala Novo mesto. Odlagališče komunalnih odpadkov v Leskovcu je eno redkih v Sloveniji, ki ima za svoje obratovanje pridobljena vsa potrebna dovoljenja in je med najbolje urejenimi.
Lokacijsko dovoljenje za gradnjo 1. faze centralne sanitarne deponije v Leskovcu je bilo pridobljeno novembra 1978, tako da je njeno lokacijo povzel tudi srednjeročni družbeni plan Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjen v letih od 1990 do 1996.
Z manjšimi popravki in gradnjo pomožnih objektov (za katere so tudi pridobljena lokacijska dovoljenja) deponija obratuje do današnjih dni.
Deponijsko telo se nahaja v opuščenem peskokopu kremenčevega peska, obdano pa je z dolomitno geološko formacijo.
Z aktivnostmi za razširitev odlagališča v gozd proti severu ter s tem sanacije sedanje deponije v skladu z novimi tehnološkimi in ekološkimi navodili in predpisi, je JP Komunala Novo mesto pričela že v letu 1995, ko je pri firmi IBE d.d. iz Ljubljane naročila izdelavo idejnega projekta razširitve odlagališča komunalnih odpadkov Leskovec, ki je bil noveliran in dopolnjen v letu 1996, 1997.
2. člen
Priprava lokacijskega načrta
1. Območje urejanja in obseg priprave lokacijskega načrta
Širitev deponije je predvidena proti severu (gozd) in bi se izvedla v dveh fazah. Prva faza bi posegala na ca. 6,2 ha gozda, ki je na območju Mestne občine Novo mesto in ki jo obravnava omenjen idejni projekt.
Druga faza, ki je predvidena kot varovalno območje odlagališča, v končni fazi pa kot možna nadaljnja širitev odlagališča pa se že nahaja na območju Občine Šentjernej in obsega območje ca. 4,2 ha gozda.
V drugi fazi se predvidi tudi možnost izgradnje nove dostopne ceste do odlagališča.
S predvideno realizacijo širitve odlagališča odpadkov bi problem reševanja odlaganja odpadkov rešili za dobo 20–30 let. V lokacijskem načrtu bo poleg širitve odlagališča obravnavana tudi sanacija in predlogi za dokončno zaprtje deponije.
Lokacijski načrt se pripravi v vsebini, kot je predpisana z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) – v nadaljevanju ZUNDPP in z podzakonskim navodilom o vsebini potrebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85). Lokacijski načrt bo pripravljen za območje sedanjega odlagališča ter za območje predlagane širitve.
2. Predhodno pripravljene strokovne podlage
Predhodno pripravljene strokovne podlage in veljavna planska in urbanistična dokumentacija, ki se jih mora upoštevati pri pripravi lokacijskega načrta so:
1. Lokacijska dokumentacija za sanitarno deponijo v Leskovcu št. L-5/77. Lokacijsko dovoljenje št. 351-1075/77 z dne 23. 11. 1978.
2. Lokacijska dokumentacija za garaže za delovne stroje na deponiji št. LD-5/77-87.
3. Lokacijska dokumentacija za pridobivanje prekrivnega materiala za prekrivanje odpadkov na deponiji, LD št. 351-03-58/92 z dne 30. 4. 1992.
4. Idejni projekt razširitve odlagališča komunalnih odpadkov Leskovec št. D 131/3 (IBE d.d. Ljubljana) – 1995, dopolnitev 1996, 1997.
5. Poročilo o vplivih na okolje izdelano na podlagi navodila o metodologiji za izdelavo poročila o vplivih na okolje (Uradni list RS, št. 70/96).
6. Podatki in meritve dosedanjih vplivov na okolje, ki jih hrani JP Komunala Novo mesto.
7. Geološke in hidrogeološke raziskave na območju javnega odlagališča odpadkov pri vasi Leskovec (GEOKO d.o.o., dec. 1994).
3. Posebne strokovne podlage za lokacijski načrt
V postopku priprave lokacijskega načrta za razširitev odlagališča komunalnih odpadkov v Leskovcu je potrebno povzeti in predstaviti dosedanje vrednotenje območja ter na podlagi elaboratov tehnologije in ekologije pripraviti posebne strokovne podlage v skladu z navodilom o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
4. Naročnik in izdelovalec lokacijskega načrta ter investitor posega v prostor
Naročnik lokacijskega načrta in poročila o vplivih na okolje je:
– JP Komunala Novo mesto.
Investitor lokacijskega načrta in poročila o vplivih na okolje je:
– JP Komunala Novo mesto.
Investitor posega v prostor je:
– JP Komunala Novo mesto.
Izdelovalec lokacijskega načrta:
– V sodelovanju z investitorjem bo izdelovalec lokacijskega načrta izbran na osnovi individualnega zbiranja ponudb, ker vrednost del predvidoma na bo presegla zneska 5 mio SIT.
5. Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne pogoje in mnenja za pripravo osnutka lokacijskega načrta ter soglasja k dopolnjenemu osnutku lokacijskega načrta:
1. Mestna občina Novo mesto, Sekretariat za komunalne zadeve,
2. Občina Šentjernej,
3. KS Orehovica,
4. JP Komunala Novo mesto,
5. JP Elektro PE Novo mesto,
6. Telekom Slovenije PE Novo mesto,
7. Ministrstvo za zdravstvo, zdravstveni inšpektorat RS, enota Novo mesto,
8. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Novo mesto,
9. Ministrstvo za obrambo, Uprava za obrambo,
10. Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, izpostava Novo mesto,
11. Zavod za gozdove Slovenije, OE Novo mesto,
12. Krajevna skupnost Brusnice,
13. Cestno podjetje Novo mesto,
14. Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto.
Kolikor se v postopku priprave posebnih strokovnih podlag za lokacijski načrt ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja tudi drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobe v postopku.
Pred pričetkom priprave LN morajo organi in organizacije iz te točke na zahtevo izdelovalca UN podati v zvezi s predvidenimi prostorskimi ureditvami usmeritve, zahteve in omejitve (pogoje), ki jih izdelovalec upošteva pri pripravi posebnih strokovnih podlag oziroma pri pripravi osnutka UN. Organi in organizacije morajo v skladu s 35. členom ZUNDPP podati svoje pogoje in soglasja v tridesetih dneh od zahteve. V fazi priprave predloga UN s soglasjem potrdijo upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev. Če v predpisanem roku ne podajo pogojev, se šteje, da jih nimajo oziroma, da z rešitvami v UN soglašajo.
6. Vsebina lokacijskega načrta
Na osnovi posebnih strokovnih podlag in predhodnih mnenj bo izdelan osnutek lokacijskega načrta. Pred pričetkom izdelave lokacijskega načrta se morajo pridobiti pogoji pristojnih organov in organizacij navedenih v 6. točki tega programa.
Lokacijski načrt se pripravi kot smiselni izvleček sestavin iz 28., 29. in 32. člena ZUNDPP:
Osnutek
a) tekstualni del
– splošni podatki o lokacijskem načrtu, o izdelovalcu lokacijskega načrta,
– vsebinsko kazalo vseh sestavin lokacijskega načrta,
– obrazložitev in utemeljitev posega,
– opis območja urejanja in obodne meje,
– opis prostorskih rešitev po posameznih področjih,
– podatki in rešitve o infrastrukturnih objektih in napravah,
– rešitve in pogoji v zvezi z varovanjem okolja,
– ukrepi za varovanje delovnega in bivalnega okolja,
– varstvo kmetijskih zemljišč in gozdov,
– vodnogospodarske ureditve in varovanje vodnih virov,
– zasnova ureditve zelenih in prometnih površin,
– rešitve v zvezi z zaščito pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja, s podatki o označbi, površini, vrsti rabe in lastništvu,
– etape izvajanja lokacijskega načrta,
– pogoji pristojnih organov in organizacij,
– besedilo odloka (meja, oziroma obodna parcelacija in seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja, funkcija območja s pogoji za izrabo in kvaliteto posegov v prostor, pogoji za urbanistično-arhitektonsko in krajinsko oblikovanje, drugi pogoji, ki so pomembni za izvedbo predvidenih posegov, možnost etapnega izvajanja posegov, režim in začasna namembnost zemljišč, tolerance pri legi in funkciji objektov, ki so lahko dopustne v projektni dokumentaciji, obveznosti investitorja in izvajalcev pri izvajanju lokacijskega načrta);
b) grafični del:
– prikazi iz prostorskih sestavin občinskega dolgoročnega in srednjeročnega plana za obravnavano območje 1:5000 in 1:25000,
– pregledni situacijski načrt M 1:5000 v širšem merilu z mejo LN,
– katastrski načrt z mejo območja urejanja,
– geodetski topografski načrt z mejo območja urejanja ureditvena situacija lokacijskega načrta (na topografski osnovi), ki vsebuje tehnične, prometne, komunalne, krajinske, oblikovalske, urbanistične, okoljevarstvene in vodnogospodarske rešitve,
– prikaz območja izključne in omejene rabe,
– idejne rešitve komunalnih in energetskih ureditev in ureditev s področja prometa in zvez ter drugih objektov in naprav s področja gospodarjenja javnih služb,
– prometno tehnična situacija (elementi regulacije prometa s prometno signalizacijo),
– idejne rešitve prestavitev, rušitev in prilagoditev obstoječih objektov in naprav,
– karakteristične prečne profile in normalne vzdolžne profile internih cest.
Predlog
Po sprejetju stališč do pripomb se izdela predlog lokacijskega načrta, ki mora kot smiselni izvleček sestavin iz 28., 29. in 32. člena ZUNDPP vsebovati še:
a) v tekstualnem delu:
– ocene stroškov za izvajanje LN,
– soglasja pristojnih organov in organizacij,
– tehnični elementi za zakoličenje objektov ter za zakoličenje gradbenih parcel (območje izključne rabe) ter funkcionalna zemljišča.
b) v grafičnem delu:
– zakoličbeni – parcelacijski načrt gradbenih parcel s funkcionalnimi zemljišči.
3. člen
Terminski plan in postopek izdelave ter sprejemanja LN
-------------------------------------------------------------------------
Posebne strokovne podlage    45 dni po podpisu pogodbe
za LN              z izdelovalcem
-------------------------------------------------------------------------
Osnutek UN           90 dni po podpisu pogodbe z izdelovalcem
-------------------------------------------------------------------------
Stališča do pripomb       15 dni po prejemu pripomb iz JR
-------------------------------------------------------------------------
Predlog UN           60 po sprejetju stališč do pripomb
-------------------------------------------------------------------------
Končno gradivo         15 dni po sprejetju UN na občinskem svetu
-------------------------------------------------------------------------
– S pripravo posebnih strokovnih podlag za lokacijski načrt se prične po podpisu pogodbe z izdelovalcem.
– Osnutek LN se izdela na osnovi posebnih strokovnih podlag in programske zasnove.
– Ko župana Mestne občine Novo mesto in Občine Šentjernej ugotovita, da je osnutek pripravljen po vsebini iz 6. točke tega programa ter da so v postopku opravljene tudi druge aktivnosti iz tega programa (pogoji, mnenja itd.), posredujeta osnutek v obravnavo občinskima svetoma občin, ki sprejmeta sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta. Sklep se objavit v Uradnem listu RS.
– Javna razgrnitev se izvede na sedežih Mestne občine Novo mesto, Občine Šentjernej in sedežih krajevnih skupnosti Brusnice ter Orehovica za 30 dni po dnevu objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee.
– Javni razpravi se izvedeta na sedežu krajevnih skupnosti Brusnice in Orehovica v času javne razgrnitve.
– Strokovna obravnava se izvede na sedežu Mestne občine novo mesto v času javne razgrnitve.
– Občani, organi in organizacije, krajevna skupnost ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka LN.
– Po končani javni razgrnitvi na predlog županov občinska sveta mestne občine Novo mesto in Občine Šentjernej sprejmeta predlog stališč do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve.
– Po sprejetju predloga stališč do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve osnutka dokumenta na občinskih svetih občin, župana poskrbita za pripravo dopolnjenega osnutka LN, na katerega se pridobe predpisana soglasja ter ga kot predlog posredujta občinskima svetoma obeh občin v obravnavo in sprejem.
– Občinska sveta sprejmeta LN z odlokom, ki se objavi v Uradnem listu RS.
4. člen
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnevom sprejetja na Občinskem svetu mestne občine Novo mesto in Občine Šentjernej.
Št. 352-01-24/97-12
Novo mesto, dne 2. oktobra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Novo mesto
Janez Mežan l. r.
Št. 061-95/345
Novo mesto, dne 29. septembra 1997.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Šentjernej
Alojz Simončič l. r.