Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/1997 z dne 30. 10. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/1997 z dne 30. 10. 1997

Kazalo

3222. Dopolnilna odločba o načinu izvršitve odločbe o ugotovitvi skladnosti drugega odstavka 145. člena zakona o izvrševanju kazenskih sankcij z ustavo, stran 5281.

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Občine Grosuplje, ki jo po pooblastilu občinskega sveta zastopa župan Rudolf Rome, v zvezi s svojo odločbo št. U-I-43/96 z dne 4. 7. 1997, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 45/97, na seji dne 16. oktobra 1997
o d l o č i l o:
Odločba ustavnega sodišča št. U-I-43/96 z dne 4. 7. 1997 se izvrši tako:
– da v postopkih, ki so v teku, na mesto občine kot zavezanca vstopi Republika Slovenija;
– da se v primerih, v katerih obstoji izvršilni naslov, šteje, da je obveznost plačila odškodnine prešla na Republiko Slovenijo.
O b r a z l o ž i t e v
1. Ustavno sodišče je z odločbo, navedeno v izreku, odločilo, da drugi odstavek 145. člena ZIKS ni v neskladju z ustavo, če se razlaga tako, da je po ustanovitvi občin kot samoupravnih lokalnih skupnosti zavezanec iz te določbe le Republika Slovenija. Glede na to, da so postopki odločanja o odškodninah zaradi zaplembe premoženja v teku oziroma že končani, se je ustavno sodišče, da bi preprečilo ponovne postopke ter zagotovilo učinkovito uveljavljanje pravic upravičencev do odškodnine, odločilo, da v skladu z drugim odstavkom 40. člena zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94 – v nadaljevanju: ZUstS) določi način izvrševanja odločbe št. U-I-43/96. Le-ta se izvrši tako, da v postopkih, ki so v teku, v pravice in obveznosti prvotno pasivno legitimirane občine vstopi Republika Slovenija in prevzame zadevo v tistem stanju, v katerem je, ko vstopi vanjo. V primerih, v katerih obstoji izvršilni naslov, pa se šteje, da je obveznost plačila odškodnine prešla na Republiko Slovenijo.
2. Ustavno sodišče je sprejelo to dopolnilno odločbo na podlagi drugega odstavka 40. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Lovro Šturm in sodniki dr. Peter Jambrek, dr. Tone Jerovšek, mag. Matevž Krivic, dr. Janez Šinkovec, Franc Testen, dr. Lojze Ude in dr. Boštjan M. Zupančič. Dopolnilno odločbo je sprejelo soglasno.
Št. U-I-43/96
Ljubljana, dne 16. oktobra 1997.
Predsednik
dr. Lovro Šturm l. r.