Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/1997 z dne 30. 10. 1997
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/1997 z dne 30. 10. 1997

Kazalo

3247. Odlok o lokacijskem načrtu kanalizacije s čistilno napravo Križevci (Ljutomer), stran 5310.

Občinski svet občine Ljutomer je na podlagi 41. in 45. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) in na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) na seji dne 2. 10. 1997 sprejel
O D L O K
o lokacijskem načrtu kanalizacije s čistilno napravo Križevci
1. člen
S tem odlokom se sprejme lokacijski načrt za kanalizacijo v KS Križevci, ki ga je izdelala Občina Ljutomer pod šifro DL – LN 16/97. Lokacijski načrt je bil potrjen na seji občinskega sveta 2. 10. 1997.
2. člen
Lokacijski načrt vsebuje:
A) Splošni del: izjave
B) Tekstualni del
1. usmeritve iz dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ljutomer,
2. prostorski pogoji za realizacijo planskih odločitev,
3. ureditve po posameznih območjih,
4. osnove za parcelacijo,
5. ocena stroškov,
6. etapnost izvajanja,
7. soglasja pristojnih organov in organizacij.
C) Grafični del
1. geodetske podloge M 1:5000,
2. pregledna situacija trase M 1:5000,
3. izrez iz prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986–1990 M 1:5000,
4. zakoličbene situacije trase M 1:12880,
5. zbirna situacija komunalnih vodov in naprav M 1:2880.
3. člen
Kanalizacija je projektirana tako, da so vsi zbiralniki vezani na glavni kolektor K-1, ki poteka vzdolž regionalne ceste Ljutomer–Radenci in teče proti predvideni čistilni napravi. Kanal K-1 se zaključi v črpališču Č-1, od koder se odplake po tlačnem cevovodu T-1 prečrpajo do čistilne naprave, ki se locira ob potoku Kozarica, na parceli št.: 1377 – k.o. Ključarovci.
Naselje Križevci zbira odplake v kanalu K-1, K- 6 ter K-7.
Naselje Ključarovci zbira odplake v kanalih K-2, K-3.
Naselje Boreci zbira odplake v kanalu K-4 ter K-5.
Skupna dolžina kanalizacijskega omrežja dosega 11.000m, tlačni vodi pa dosegajo 3.000 m. Neugodne reliefne razmere zahtevajo gradnjo 6 prečrpališč in to na parcelah št.:
– 154 – k.o. Križevci,
– 27/1 – k.o. Boreci,
– 41/1 – k.o. Boreci,
– 1400 – k.o. Boreci,
– 367/1 – k.o. Ključarovci,
– 602/1 – k.o. Ključarovci.
4. člen
Lokacijski načrt predlaga ločen sistem kanalskega omrežja, zato ni dopustno vezati padavinske vode s cest na kanalizacijsko omrežje. Izgradnja čistilne naprave mora sovpadati z zaključevanjem glavnega kolektorskega omrežja.
5. člen
Predvidena je položitev betonskih ali drugih vodotesnih cevi premera 300 mm in minimalni padci okoli 1‰.
Minimalna globina položitve kanalizacije iz zmrzlinskih kriterijev znaša 0,80m.
6. člen
Prečkanje reguliranih vodotokov se izvede pod dnom tako, da znaša razmak med temenom položenih cevi in koritom 1 m oziroma po vodnogospodarskih smernicah.
7. člen
V času gradnje kanalizacijskih zbiralnikov bo vzdolž trase potreben delovni pas širine 2 do 3m za izkop, odmet in transport strojev in gradbenega materiala. Po končanih delih je delovni pas obvezno rekultivirati in vzpostaviti zemljišče v prvotno stanje.
Na kmetijskih površinah se najprej odstrani vrhnji sloj humusa, ki se ga v času gradnje deponira in po končanih delih ponovno uporabi. Odvečni zemeljski material, ki nastaja pri izkopih za kanale, se uporabi skladno z veljavnim odlokom o ravnanju s plodno zemljo.
Na cestnem svetu se po zaključeni gradnji izvede sanacija vozišča, bankin oziroma pločnika.
8. člen
Investitor mora lastnike zemljišč pravočasno oziroma najmanj 30 dni pred pričetkom gradnje obvestiti o nameravanih posegih.
Po končani gradnji se namembnost zemljišču ne spreminja.
9. člen
Pri izvajanju lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem lokacijskim načrtom, če se pri nadaljnjem proučevanju razmer na terenu, poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše z okoljevarstvenega, hidrotehničnega, funkcionalnega ali materialnega vidika. Ta odstopanja se obdelajo v lokacijski dokumentaciji, kot strokovni podlagi za izdajo ustreznega dovoljenja.
Za predvideno čistilno napravo se izdela lokacijski načrt. Čistilna naprava se lahko dimenzionira za potrebe širšega območja Krajevne skupnosti Križevci in okolice.
10. člen
Lokacijski načrt je stalno na vpogled občanom in drugim pravnim osebam na občinski upravi Ljutomer, ki je zadolžena za prostorsko planiranje.
11. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja Inšpektorat RS, za okolje in prostor.
12. člen
Ta odlok začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 325-7/97
Ljutomer, dne 2. oktobra 1997.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Ljutomer
Darja Odar, dipl. psih. l. r.